Šta je novo?

Pitanja i zadaci iz hemije

Član
Učlanjen(a)
23.02.2011
Poruka
5
Molim pomoć oko 2 zadatka:

1. Koliko je kubnih cm koncentrovane (36%) HCl, gustine 1.183 g/cm3 potrebno za pripremanje 100 cm3 rastvora količinske koncentracije 1 mol/dm3?

2. U 100 cm3 rastvora HCl nalazi se 36.5 mg čiste kiseline. Izračunati:
a)koncentraciju H+ jona u rastvoru
b)pH
c)pOH
Uzmite da je disocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna.

Hvala!
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Molim pomoć oko 2 zadatka:

1. Koliko je kubnih cm koncentrovane (36%) HCl, gustine 1.183 g/cm3 potrebno za pripremanje 100 cm3 rastvora količinske koncentracije 1 mol/dm3?

2. U 100 cm3 rastvora HCl nalazi se 36.5 mg čiste kiseline. Izračunati:
a)koncentraciju H+ jona u rastvoru
b)pH
c)pOH
Uzmite da je disocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna.

Hvala!
Zadatak se rešava na sledeći način:
1.Da bi izračunao zapreminu 36%-zne HCl(to je konc. HCl) prvo trebaš da preračunaš procentnu koncentraciju na molarnu koncentraciju:
C=n/V;W=Msups./mrastv.
Ako je neki rastvor 36% to znači da se 36g HCl(a to je n=36g/M(HCl)=>n=36g/36,5g/mol=>n=0,9863molHCl) nalazi u 100grastvora(V=m/ρ =>V=100g/1,183g/ml=> V=84,53ml=> V=0,08453dm3).
Sad primenom formule C=n8/V izračunaš molarnu koncentraciju:
C=n/V=> C=0,9863mol/0,08453dm3=> C=11,67mol/dm3 (1)
Prema zadatku ti treba da preračunaš zapreminu rastvora (1) koju ćeš odmeriti i razblažiti vodom tako da dobiješ 100ml rastvora koncentracije 1mol/dm3.Pri razblaživanju se ne menja broj molova rastvorenog HCl-a već samo zapremina vode tako da možemo pisati:

n1=n2;n=C*V

C1V1=C2V2

11,67mol/l*Xml=1mol/l*100ml
Xml=8,57ml rastvora HCl koncentracije 11,67mol/l(odnosno 36%) je potrebno odmeriti i razblažiti vodom do 100ml (tj. treba dodati 100ml-8,57=91,43ml destilovane vode) kako bi dobio rastvor HCl koncentracije 1mol/l.
2.a)Da bi izračunao pH prvo treba da izračunaš molarnu koncentraciju HCl iz podataka koje imaš:
C=n/V;n=m/M(HCl)=>n=0,0365g/36,5g/mol=> n=0,001mol.Znamo da je V=100ml odnosno V=0,1dm3.
Odatle sledi da je :
C=0,001mol/0,1dm3=> C=0,01mol/dm3
pH se definiše kao -logCH+jona=> pH=-log0,01=>pH=2.
b)Kako se disocijacijom HCl dobije isti broj molova i H+ i Cl- jona onda će i kocentracija H+ jona biti ista kao i koncentracija kiseline(jer je data aproksimacija da je stepen disocijacije 100% tj. da je disocijacija potpuna);
C+=CHCl(aq)=> CH+=0,01mol/l
c)pOH računaš tako što od 14(koliko iznosi zbir pH i pOH) oduzmeš pH tj.:
pOH=14-2=> pOH=12
To bi bilo sve vezano za tvoja pitanja.
Nadam se da sam ti sve potpuno razložio.
Pozdrav.:)
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.11.2010
Poruka
23
Zamolio bih za pomoc oko jednog zadatka. Koje od navedenih jedinjenja NE MOŽE da gradi enolatni anjon ?
1) acetaldehid
2) aceton
3) trimetil-acetaldehid
4) acetofenon
5) izobutil-metilketon

Resenje je: trimetil-acetaldehid. I jasno mi je, jer on nema slobodnih H-atoma vezanih za alfa C-atom (Ja sam tako razumeo uslov za keto-enolnu tautomeriju), ali slobodnih H-atoma nema ni acetofenon.
Da li i ovde vazi uslov za postojanje jednog slobodnog H-atoma (vezan za alfa C), kao i kod aldolne adicije ?
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Zamolio bih za pomoc oko jednog zadatka. Koje od navedenih jedinjenja NE MOŽE da gradi enolatni anjon ?
1) acetaldehid
2) aceton
3) trimetil-acetaldehid
4) acetofenon
5) izobutil-metilketon


Resenje je: trimetil-acetaldehid. I jasno mi je, jer on nema slobodnih H-atoma vezanih za alfa C-atom (Ja sam tako razumeo uslov za keto-enolnu tautomeriju), ali slobodnih H-atoma nema ni acetofenon.
Da li i ovde vazi uslov za postojanje jednog slobodnog H-atoma (vezan za alfa C), kao i kod aldolne adicije ?
Acetofenon ima slobodne kisele Hatome koje može otkinuti neka baza i na taj način se dobija enolatni anjon.
Formula acetofenona (fenilmetil keton) je PhCOCH3.Uoči crvene H atome.
Naravno da važi pravilo da je potrebno imati slobodne kisele H atome tako da se molekul može deprotonovati nekom bazom (u organskoj sintezi se pored NaOH i KOH koriste i jake organske baze K-terc. butoksid, alkoksidi, LDA-litijumdiizopropilamin,NaNH2...).Da se u srednjim školama predaje, a na žalost hemičara se ne predaje, mehanizam reakcije uvideo bi da i pri aldolnim adicijama i kondenzacijama takođe nastaje enolatni anjon.
Ne znam da li vam ovo predaju ali ću ipak napisati zbog čega su ti atomi,iako slabo ali dovoljno, kiseli.Uzrok tome je tzv. INDUKTIVNI efekat tj. efekat pomeranja elektrona duž sigma veza usled postojanja nekog elektronegatinog atoma ili elektron privlačne grupe (u ovom slučaju je to O atom iz karbonilne grupe) ka tom atomu dok elektroni iz C-H veza bivaju pomereni ka O atomu , samim tim je vezivanje vodonika za ugljenik slabije pa se taj H atom lakše otkida=H atom je kiseo.
Npr:Najkiselije H atome ima Cl3CCOCH3>Cl2HCCOCH3>ClH2CCOCH3>CH3COCH3.
Pozdrav.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.11.2010
Poruka
23
Hvala. Secam se da smo spominjali induktivni efekat kod karboksilnih kiselina, ali nista detaljno.
Pozdrav.
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Mozete li mi objasniti izjednacavanje metodom oksidacionih i jonskom brojeva?

unapred hvala :D
Metoda jonskih brojeva ne postoji.Ovo ukazuje na to da nisi pročitala gradivo iz knjige i zbirke niti pokušala da rešiš neki primer.Postavi konkretan problem i pomoćiću ti da dođeš do rešenja.
P.S.Postoji jon-elektron metoda.
 
Član
Učlanjen(a)
03.11.2010
Poruka
23
Zamolio bih za pomoc/objasnjenje oko dva zadatka:

1. Vodonik i kiseonik su sjedinjeni u vodi u masenom odnosu 1 : 8. Koliko ce cm3 vode (u tečnom stanju) nastati iz 1,5 g vodonika i 12 g kiseonika ?

2. Sta se oslobadja na anodi, a sta na katodi prilkom elektrolize vodenog rastvora AgNO3 ? (generalno zadaci ovog tipa su mi pomalo nejasni...)
 
Top