Šta je novo?

Pitanja i zadaci iz hemije

Učlanjen(a)
12.01.2013
Poruka
1
Zamolila bih nekog ako može da mi pomogne oko određivanja pH i pOH vrijednosti. Hvala unaprijed. :)

1. Kolika je koncentracija OH- jona u rastvoru nastalom mješanjem 200mL rastvora koji sadrži 0,15 mol/L kalcijum hidroksida i 300 mL rastvora koji sadrži 0,2 mol/L hlorovodonične kiseline? Rješenje: 10 na -7
2.Izračunajte konstantu disocijacije Kb konjugovane mravlje kiseline ako je konstanta disocijacije mravlje kis. Kk=1,58x10 na -4. Rješenje: 6,33x10 na -11.
3.U 1L rastvora nalazi se 6g sirćetne kis. čiji je stepen disocijacije 5%.Izračunati koncentraciju OH- jona u ovom rastvoru. Rješenje: 2x10 na -12.
 
Član
Učlanjen(a)
26.02.2010
Poruka
35
Molim da mi neko kaže koliko je potrebno kiseonika (m3) za sagorevanje 1m3, smeše Propan(55%) i Butan (45%)
C4H10 -Butan
C3H8 -Propan
 
Učlanjen(a)
04.03.2013
Poruka
2
u lekciji alkoholi U nazivu 2-propanol:
cifra 2 oznacava polozaj OH grupe

slova -an oznacavaju Oh grupu

slova -ol OZNACAVAJU OH GRUPU

molekul ima samo dva ugljenikova atoma

molekul imadve metil grupe
ako mezete sada ili ne..
 
Učlanjen(a)
22.04.2013
Poruka
1
jel moze mi neko pomoci oko ovih pitanja : 1.Kolika je valentnost jaglerodnog atoma u organske jedinjenja ?
a) uvek 4 b) uvek 2 c) 2 i 4 d ) nekad i 0
2. Sa kojom rekciju moze se dokazati postojanje na dvojne vrske kod jaglevodorode ? a) sulfurovodonik b) bromna voda c) tvrda voda d) slana voda 3.Ko je ime na ovo jedinje ?

CH3

CH3─ C ─C≡C─CH3

CH3 a) 2,2 -dimetilhept-3-in b) 2,2 dimetilpent-3-in c) 4,4 dimetilpent-2-in d) hept-2-in 3.Sta ce se dobiti pri adicije na jedan mol vodonika na jedan mol propina ? a)propan b) propil c) propanol d) propen 4.Koja je formula na pentan - 2,4 - diol ? 5.Ko je tacan redosled za rastvorlivost u vodi na ovih zasitenih monohidroksilni alkohola ? I - CH3OH II- C8H17OH III- C12H25OH IV- C6H13OH a) III>II>IV>I b) I> IV > II > III c) IV > III > II > I d) I <II < IV < III 6.Koja od ovih supstanca moze se upotrebiti za dobivanje plasticne mase ? a) hlorometan b) hloroetan c) 1,2-dihloroetan g) hloroeten 7.U kojoj monokarboksilna kiselina karboksilna grupa nije svrzana za radikal ? a) etanska b ) propanska c) metanska d) butanska 8. U koji tip reakcije pripada reakcija megju butanske kiseline i kalium hidroksid ? a) redukcija b) esterifikacija c) neutralizacija d) oksidacija Izvinite ne pricam mnogo srpski , nisam iz Srbije pozdrav :)
 
Učlanjen(a)
30.09.2013
Poruka
1
Da li mozete da mi odgovorite na sledece odgovore,ne znam ni jedan,a dobicu 1 ako n euradim -.-
1.Definisite pojam relativne atomske mase.
2.Izracunajte relativnu atomsku masu azota,ako je masa njegovog atoma 2,3259*10 na -26 kg (ne znam kako da stavim pa cu ovako)
3.Na osnovuvrednosti relativnih atomskih masa datih u tabeli periodnog sistema,izracunajte mase atoma sledecih elemenata: a)fluora ; b)fosfora ; c)joda .Dobijeni rezultat izrazite u gramima.
4.Izracunajte relativne molekulske mase sledecih supstanci: a)sumpora S8 ; b)metana CH4 ; c)amonijum-hlorida NH4Cl .
5.definisite pojam mola.
6.Izracunajte molarne mase sledecih jedinjenja: a)KMnO ; b)HNO3 ; c) (NH4)2CO3 .
7.Izracunajte kolicinu atoma Mg u 150 g cistog magnezijuma.
8.Izracunajte kolicinu aluminijuma i broj atoma Al u uzorku ovog metala mase 0,27 g.
9.Uzorak metana sadrzi 3,2 mola CH4.Izracunajte tu masu uzorka.
10.Izracunajte koju zapreminu zauzima 1 kg vodonika pri normalnim uslovima.
11.Izracunajte kolicinu N2 u 50cm3 (kubnim) cistog azota ako je molarna zapremina gasa 22,4dm3 (kubnih)/mol.

Znam da ima mnogo,ali bila bih puunoo zahvalnaa ako odgovorite na barr nekolikoo njih ...
 
Učlanjen(a)
27.12.2013
Poruka
1
zdravo svima...
bila bih zahvalna ako neko ume da rijesi ovaj zadatak : u reakciji 200 g fenola u benzenu s viskom vode nagradi se 66,2 g bromnog derivata fenola. odredi procenat fenola u rastvoru :)
 
Učlanjen(a)
29.04.2014
Poruka
1
P2 O5 + H2 O=H3PO4 , Ca(OH)2+H3PO4= Ca3(PO4)2+H2O Da li neko zna da reši ove dve jednačine???? Unapred hvala!!!!
 
Učlanjen(a)
13.06.2014
Poruka
1
Možete li mi uraditi ovaj zadatak? Količina hlora od 2240 mL, računato pri standardnim uslovima, se jedini sa brojem atoma vodonika koji iznosi?
 
Top