C/C++ Zadaci

Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
10. Napisati na jeziku C program koji prihvata dva cela broja sa tastature i ispisuje:
a) Njihov zbir
b) Njihovu razliku
c) Njihov proizvod
d) Njihov kolicnik
e) Ostatak pri deljenju prvog broja drugim

VERZIJA 1
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2;
      printf("Unesite dva broja i pritisnite Enter\n");
      scanf("%d %d", &n1, &n2);
 
      printf("Zbir unetih brojeva je %d\n", n1+n2);
      printf("Razlika unetih brojeva je %d\n", n1-n2);
      printf("Proizvod unetih brojeva je %d\n", n1*n2);
      printf("Kolicnik unetih brojeva je %d\n", n1/n2);
      printf("Ostatak pri deljenju prvog broja drugim je %d\n", n1%n2);
 
      system("PAUSE");           
      return 0;

VERZIJA 2
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2;
      printf("Unesite dva broja i pritisnite Enter\n");
      scanf("%d %d", &n1, &n2);
 
      printf("Zbir unetih brojeva je %d\n", n1+n2);
      printf("Razlika unetih brojeva je %d\n", n1-n2);
      printf("Proizvod unetih brojeva je %d\n", n1*n2);
      printf("Kolicnik unetih brojeva je %f\n", (n1*1.0)/(n2*1.0));
 
      if(n1>n2)
      printf("Ostatak pri deljenju prvog broja drugim je %d\n", n1%n2);
      else
      printf("Nema ostatka\n");
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
11. Napisati program na jeziku C koja nalazi vrednost sledeceg izraza:
a[SUP]2[/SUP] + 3b[SUP]3[/SUP] – 37
gde se a i b unose sa tastature.
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int a, b, rezultat;
      printf("Unesite vrednost za promenljive a i b i pritisnite Enter\n");
      scanf("%d %d", &a, &b);
 
      rezultat=((a*a)+(3*(b*b*b))-37);
 
      printf("Rezultat izraza a^2 + 3b^3 - 37 je: %d\n", rezultat);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
12. Napisati na jeziku C program koji nalazi vrednost sledeceg izraza:
2a[SUP]3[/SUP] + (2b – 3c)[SUP]2[/SUP] – 12c[SUP]3[/SUP] + 24
gde se a, b i c unose sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int a, b, c, rezultat;
      printf("Unesite vrednost za promenljive a, b i c i pritisnite Enter\n");
      scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
 
      rezultat=(2*(a*a*a)+((2*b-3*c)*(2*b-3*c))-(12*(c*c*c))+24);
 
      printf("Rezultat izraza 2a^3 + (2b - 3c)^2 - 12c^3 + 24 je: %d\n", rezultat);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
13. Napisati na jeziku C program koji izracunava povrsinu i obim kruga ciji se precnik unosi sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
#define PI 3.14
 
int main(){
      
      int R;
      double r, obim, povrsina;
      printf("Unesite precnik i pritisnite Enter\n");
      scanf("%d", &R);
      
      obim=R*PI;    // obim = precnik * PI
      r=R/2.0;            // poluprecnik
      povrsina=r*r*PI; // povrsina = poluprecnik^2 * PI
 
      printf("Obim: %f\n", obim);
      printf("Povrsina: %f\n", povrsina);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
14. Napisati na jeziku C program koji izracunava obim i povrsinu pravougaonika cije se duzine stranica unose sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int s1, s2, obim, povrsina;
      printf("Unesite duzine stranica pravougaonika\n");
      scanf("%d %d", &s1, &s2);
      
      obim=2*(s1+s2);
      povrsina=s1*s2;
 
      printf("Obim: %d\n", obim);
      printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
15. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kocke cija se duzina stranice unosi sa tastature15. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kocke cija se duzina stranice unosi sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int s, povrsina, zapremina;
      printf("Unesite duzinu stranica kocke\n");
      scanf("%d", &s);
      
      povrsina=6*s*s;
      zapremina=s*s*s;
 
      printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
      printf("Zapremina: %d\n", zapremina);
 
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
16. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kvadra cije se duzine stranica unose sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int a, b, c, povrsina, zapremina;
      printf("Unesite sirinu, dizinu i visinu kvadra\n");
      scanf("%d %d %d", &a, &b ,&c);
      
      povrsina=2*(a*b+a*c+b*c);
      zapremina=a*b*c;
 
      printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
      printf("Zapremina: %d\n", zapremina);
 
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
17. Napisati na jeziku C program koji pretvara unete sekunde u sate minute i sekunde.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int inSekundi, sati, minuta, sekundi;
      printf("Unesite broj sekundi za konverziju\n");
      scanf("%d", &inSekundi);
 
      sati=inSekundi/3600;
      minuta=(inSekundi%3600)/60;
      sekundi=(inSekundi%3600)%60;
 
      printf("%d sati %d minuta %d sekundi\n", sati, minuta, sekundi);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
18. Napisati na jeziku C program koji racuna trajanje biciklisticke trke ciji se pocetak i kraj unose u obliku sata, minuta i sekundi.


Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int pSat, pMin, pSek, kSat, kMin, kSek;
      int pocetakSek, krajSek, trajanjeSek;
 
      printf("Unesite vreme pocetka trke\n");
      scanf("%d %d %d", &pSat, &pMin, &pSek);
      printf("Unesite vreme kraja trke\n");
      scanf("%d %d %d", &kSat, &kMin, &kSek);
 
      pocetakSek=pSat*3600+pMin*60+pSek;
      krajSek=kSat*3600+kMin*60+kSek;
      trajanjeSek=krajSek-pocetakSek;
 
      printf("Trka je trajala %d sekundi\n", trajanjeSek);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
19. Napisati program na jeziku C koji nalazi poslednju cifru unetog broja.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n, p;
 
      printf("Unesite neki broj\n");
      scanf("%d", &n);
 
      p=n%10;
 
      printf("poslednja cifra broja %d je %d\n", n, p);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Natrag
Top