Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 108


NAPRAVITE PEČAT SA LOGOM SERBIANFORUMA

Kao što i sam naslov kaže, u ovom tutorijalu ćete kreirati pečet Serbianforuma i usput naučiti neke nove mogućnosti u radu sa Photoshopom.

Kreirajte novi dokumenat bijele boje, veličine 600x600 px. i sa rezolucijom od 72 px. Idite potom na meni traku: View > New Guide. Kada vam se otvori radni prozor (slika 1), ukucajte u polje označeno strelicom broj 300 u opciji Vertical. (Broj 300 je polovina dimenzije našeg dokumenta).Sve isto ponovite još jednom sa opcijom Horizontal. Sada će dokumenat dobiti markirne linije i imati izgled kao na slici 2.
Aktivirajte alatku Ellipse Tool (slika 3), idite kursorom, koji će sada biti u obliku krstića, na sredinu dokumenta gdje se ukrštaju dvije markirne linije, pritisnite istovremeno tipke Shift i Alt i povucite kursorom koso da dodbijete Path kružnicu, približne veličine u odnosu na dokumenat kao što to vidite na slici 4.
Sada aktivirajte alatku Type Tool (slika 6), odaberite vrstu, boju i veličinu fonta i čekirajte ikonicu pokazanu strelicom 4 na slici 6. Idite potom kursorom na mjesto koje pokazuje strelica na slici 5, i kada vam kursor promijeni oblik, kliknite i ukucajte tekst: "serbianforum". Dokumenat bi sada trebao da izgleda kao na slici 5.
Kliknite na bilo koji set alatki u alatnoj traci, da deaktivirate Type Tool. Ako vam tom prilikom nestane Path kružnica, otvorite Paths karticu (slika 7) i kliknite na sloj pokazan strelicom na slici 7. Ponovo aktivirajte Type Tool, idite kursorm približno na mjesto koje pokazuje strelica na slici 8 i kada kursor promijeni oblik, kliknite i napišite drugu riječ - "belgrade".

Sada će dokumenat imati izgled kao na slici 8. Prevucite kursorom (sa pritisnutim tasterom miša) preko riječi "belgrade" da je selektujete (slika 9). Aktivirajte alatku Path Selection Tool (slika 10). Idite kursorom na selektovanu riječ (sa koje će se selekcija u međuvremenu izgubiti) i kada kursor promijeni oblik, pritisnite lijevi taster miša i povucite prema unutrašnjosti kruga. Riječ "belgrade" će se premjestiti u položaj kakav vidite na slici 11 (ili njemu sličan). Idite kursorom na krstić Path linije koji pokazuje strelica 1 na slici 11 i kada kursor promijeni oblik, prevucite krstić po Path liniji, približno na mjesto koje pokazuje strelica 1a. Idite potom kursorom na tačku koju pokazuje strelica 2 na slici 11 i kada kursor promijeni oblik,
vucite u desno po Path liniji dok riječ "belgrade ne prevučete u približno isti položaj kakav vidite na slici 12. Aktivirajte alatku Type Tool i prevucite kursor preko riječi "belgrade" da je selaktujete. Otvorite zatim karticu Character (slika 13), stavite kursor na mjesto koje pokazuje strelica na slici 13 i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, vucite u lijevu stranu, dok riječ "belgrade" ne premjestite van Path kružnice, tako da dobijete situaciju kao na slici 14. Kliknite unutar kruga da skinete slekciju.Selektujte slojeve "serbianforum" i belgrade" u Layers kartici, kliknite na altku Move Tool i kada vam se pojavi selekcija, idite kursorom van selekcija - na neki njen ugao, a kada se pojavi dvosmjerna strelica za rotiranje, zarotirajte slova u desnu stranu, da dobijete izgled dokumenta kao na slici 15.

Aktivirajte alatku Custom Shape Tool (slika 16). U meni traci promijenite opciju Path u opciju Shape (slika 18). Kliknite na ikonicu Shape Picker - strelica na slici 17, da otvorite paletu sa ponuđenim opcijama crteža (slika 17). Odaberite što želite i prenesite na bilo koji dio dokumenta, aktivirajte alatku Move Tool i pozicionirajte crtež na prostor između riječi. Ponovite postupak još jednom da crtež postavite i na drugu stranu. Na slici 19 vidite kako je to urađeno u ovom primjeru, gdje je izabran crtež zemaljske kugle.


Dodajte novi Layer. Odaberite alatku Elliptical Marquee Tool (slika 20), idite kursorom na sredinu dokumenta, pritisnite istovremeno tipke Shift i Alt i postavite selekcionu kružnicu sa unutrašnje strane slova, kakvu vidite na slici 19. Sada idite na meni traku: Edit > Stroke. Otvoriće vam se radni prozor kao na slici 21. Ukucajte u polje označeno strelicom na slici broj 4 i podesite ostale settinge kao na slici. Potvrdite na OK. Pritisnite Ctrl+D da izađete iz selekcije. Ovu radnju ponovite još dva puta, stim što ćete sada kružnu selekciju postaviti sa vanjske strane slova i za taj prvi vanjski krug odrediti vrijednost px. na 2 (slika 21), a za drugi vanjski krug, tu vrijednost ćete odrediti na 6 px. Pritisnite Ctrl+H, da se riješite markirnih linija. Još preostaje da kopirate logo Serbianforuma i pozicionirate ga u sredinu dokumenta.

Na slikama 22 i 23 vidite kakav smo rezultat dobili, uz napomenu da je za sliku 23 oslijepljen Background sloj u Layers kartici.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 109


IZLOMLJENA SLOVA

Uz pomoć Path selekcije možete napraviti zanimljivu kompoziciju sa slovima i to u 3D formatu.
Kreirajte novi dokumenat veličine 700x500 px. i sa rezolucijom od 100 px. Pritisnite slovo D na tastaturi. Obojite dokumenat crnom bojom i na njemu bijelim slovima i velikim fontom napišite slova po želji. Vidite na slici 1 kako je to urađeno u ovom primjeru. Sada ćete u Layers kartici imati dva sloja - Background i SF sloj. Kliknite desnim klikom na SF sloj i kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Create Word Path. Dobićete Path selekciju oko slova. Pritisnite Ctrl i dodajte novi Layer, a zatim pritisnite Alt + Delete, da taj sloj obojite crnom bojom. Sada će Layers kartica imati izgled kao na slici 2.

Oslijepite sloj SF. Neka vam sloj Layer 1 ostane seleketovan.
Aktivirajte alatku Freeform Pen Tool (slika 3). Kliknite jednom na tipku Esc na tastaturi, da uklonite male kvadratiće na Path seleciji. Ovu radnju možete i preskočiti ako želite. Ovdje je upotrebljena samo radi bolje preglednosti. Alatkom Freeform Pen Tool nacrtajte na dokumentu selekciju približno ovakvu kakvu vidite na slici 4.
Strelica na slici 4 pokazuje odakle je započeto i završeno postavljanje selekcije. Vodite računa da spajanje dvaju krajeva selekcije bude pravilno, tj. kada kursorom dođete do kraja i sastavite dvije linije, pustite taster kada vam se pojavi mali kružić.

Sada idite na meni traku: 3D > New 3D Extrusion from Selected Path. Slova će dobiti izgled kao na slici 5. Otvorite Properties karticu (slika 6) i pomjerite klizač Extrusion Depth na vrijednost od 55 px.
Idite potom na 3D karticu i selektujte sloj Layer 1 Front Inflation Material (slika 7) a potom na Properties kartici kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 8. Kada van se otvori prozor - paleta za izbor materijala, odaberite opciju koju pokazuje strelica 2 na slici 8.


Slova na dukumentu će dobiti izgled kao na slici 9. Idite na meni traku: 3D > Split Exstrusion. (Ako vam se pojavi dijaloški prozor, samo kliknite na OK) Selektujte u 3D kartici sloj Layer 12 (slika 10). Na dokumentu će se pojaviti Scala Uniformly (slika 11), pomoću koje možemo pozicionirati sliku u svim pravcima. U ovom slučaju, klikom na bilo koji segment izlomljenih slova, Scala će se premještati na taj segmet, a onda pomoću alatke Rotate The 3D Object (i drugih alatki) možete posebno svaki segmet pomjerati u svim pravcima i pozicionirati ga po želji.
Na slici 12 vidite kako je to urađeno u ovom slučaju.


Slika 12
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 110


NAPRAVITE JEDNOSTAVAN BANER

Otvorite novi dokumenat bijele boje i proizvoljne veličine, sa rezolucijom od 300 px. U ovom primjeru, dokumenat je veličine 600x500 px. Kada otvorite dokumenat, idite na meni traku: View > New Guide i kada vam se otvori radni prozor (slika 1), ukucajte u polje Position polovinu vrijednosti šitine dokumenta i sa opcijom Vertical. Dobićete vertikalnu markirnu liniju po sredini dokumenta.
Aktivirajte alatku Rectangle Tool (slika 2), a zatim u meni traci odaberite opciju Shape - strelica 1 na skici 3. Kliknite potom na polje Fill - strelica 2 na slici 3, i kada vam se otvori paleta za izbor boja, odaberite željenu boju. Isto to uradite i sa poljem Stroke - strelica 3 na slici 3. Boja iz Fill polja predstavlja osnovnu boju, a boja iz Stroke polja predstavlja boju bordure. Debljinu bordure (ivice) određujete u polju pokazanom strelicom 4 na slici 3.
Kada ste odabrali boje i prilagodili ostale parametre, idite kursorom na dokumenat, pritisnite lijevi taster miša i povucite - više horizontalno, tako da dobijete pravougaonik, približne veleičine i srazmjere u odnosu na dokumenat, kakv vidite na slici 4. Pritisnite Ctrl + A, a potom aktivirajte altku Move Tool. U meni traci će vam se pojaviti nove opcije (slika 5), a vi kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici. Tako ćete nacrtani pravougaonik postaviti tačno u sredinu dokumenta po horizontali. Izađite iz selekcije (Ctrl + D).

Sada idite na meni traku: Edit > Transform > Warp. U meni traci kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 6, a kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Arc - strelica 2 na slici 6. Dokumenat će primiti izgled kao na slici 7.


Stavite kursor na kvadratić selekcije - strelica na slici 7, pritisnite lijevi taster miša i malo povucite prema dole da smanjite ugao zakrivljenja, tako da dobijete približno istu situaciju kao na slici 8. Kliknite potom na ikonicu u meni treci, onačenu strelicom na slici 9. Pritisnite istovremeno tipke Ctrl + Alt, idite kursorom na dokumenat i povucite prema dole, da dobijete kopiju dokumenata. Vidite na slici 10 kako će to izgledati.
Sada ćete u Layer kartici imati, pored Backgrond-a, još dva sloja. Kliknite desnim klikom na jedan od tih slojeva, a onda u dijaloškom prozoru kliknite na opciju Resterize Layer. To isto uradite i sa drugim slojem. Prevucite sloj Rectangle 1 copi, ispod sloja Rectangle 1. Sada će Layers kartica izgledati kao na slici 11. Aktivirajte alatku Rectangular Marquee, pritisnite istovremeno tipke Shift + Alt, idite kursorom približno na mjesto koje pokazuje strelica na slici 12 i napravite približno istu selekciju kakvu vidite na slici. Idite potom na meni traku: Select > Transform selection. Ponovo meni traka: Edit > Transform > Perspective.
Na novoj selekciji koju ćete dobiti, povucite neki od donjih kvadratića prema unutra, tako da selekciju pozicionirate kao na slici 13. Kliknite potom na ikonicu u meni traci sa slike 9. Sada ovako prilagođenu selekciju možete pozicionirati po želji. Idete kursorom unutar selekcije i možete je pomijerati u svim pravcima. Na slici 14 vidite kako je to urađeno u ovom slučaju. Obrtatite pažnju da vam je u ovom trenutku selektovan sloj Rectangle 1 u Layers kartici. Meni traka: Select > Inverse. Ponovo meni traka: Edit > Clear, i ponovo meni traka: Select > Inverse.
Sada će dokumenat izgledati kao na slici 15. Selektujte sloj Rectangle 1 copy u Layers kartici i prevucite selekciju približno na poziciju kakvu cidite na slici 16. Meni traka: Edit > Clear. Dobićete izgled kao na slici 17. Pomjerite selekciju u desnu stranu da prekrijete dio označen strelicom na slici 17 i njega pobrišite istim postupkom: Edit > Clear. Izađite iz selekcije (Ctrl + D).
Aktivirajte alatku Move Tool i pomoću nje prevucite manji dio na poziciju kako vidite da je to urađeno na slici 18.
Alatkom Polygonal Lasso Tool, napravite selekciju na kraju trake kakvu vidite na slici 19. Isijecite taj dio na isti način kao i do sada: Edit > Clear. Idite zatim kursorom unutar selekcije i pomjerite je malo unutra - za veličinu bordure. Vidite to na slici 20. Aktivirajte zatim alatku Quick Selection Tool - njenu + varijantu i kliknite na mjesto koje pokazuje strelica na slici. Dobićete selekciju kao na slici 21. Selektujte istu boju kao boju bordure i akatkom Btrush Tool obojite seleketovani dio.
To isto uradite i sa dijelom koji pokazuje strelica na slici 22. Sa alatkom Polygonal Lasso Tool, napravite selekciju dijela trake kao što vidite na slici 23. Aktivirajte alatku Gradient Tool i dvjema nijansma crvene boje osjenčite taj dio kao na slici 24, kao i dio koji pokazuje strelica na slici 22.


Selektujte dio trake tačno po markirnoj liniji (slika 25), idite na meni traku: Edit > Clear. Izađite iz selekcije. Selektujte oba sloja u Layers kartici, kliknite desnim klikom na jedan od njih, a onda u dijaloškom prozoru kliknite na opciju Merge Layers. Kliknite na alatku Rectangular Marquee Tool, pritisnite istovremeno tipke Ctrl + Alt, idite kursorom na dio trake i kopirajte je, tako da dobijete situaciju kao na slici 26. Sada idite na meni traku: Edit > Transform > Flip Horizontal. Aktivirajte Move Tool i spojite dva kraja trake, tako da dobijete situaciju kao na slici 27. Pritisnite Ctrl + H, da odstranite markirnu liniju. Na slici 28 vidite kako baner izgleda na bijeloj i na crnoj površini. Naravno, vi sada možete kopirati neki logo ili napisati tekst na baneru, to ostavljam vama na volju.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 111


JOŠ JEDAN NAČIN ANIMACIJE TEKSTA

Ovu zanimljivu animaciju tesksta možete raditi na novom dokumentu, ali i na nekoj prigodnoj fotografiji, zavisno od toga kakav tekst postavljate - pozdrav, čestitku i sl. U ovom primjeru radićemo na novom dokumentu. Dakle, otvorite novi dokumenat veličine 600x400 px. i sa rezolucijom od 300 px. Dokumenat možete obojiti po želji, odnosno, kreirati ga uz pomoć raspoloživih alatki. Kada kreirate dokumenat, napišite na njemu tekst velikim slovima, tako da odnos veličine slova prema dokumentu bude približno ovakav kakav vidite na slici 1. Pomoću Layer Style, možete ukrasiti tekst po želji.
Puni tekst čiji početak vidite na slici 1, glasi: SERBIANFORUM. Kada unesete tekst, pritisnite Ctrl +T, a zatim pritisnite Shift i potuno uklonite tekst sa dokumenta u desnu stranu. Otvorite Timeline (slika 2). Na slici 2 je strelicama označen redosled ranji koje trebate uraditi.
Prvo kliknite tri puta na ikonicu označenu strelicom 1. Stavite potom kursor na ivicu trake - strelica 2 i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, vucite u desno dok ne uvećate traku do 10-tog podioka. Kliknite potom na ikonicu označenu strelicom 2a, a zatim na ikonicu označenu strelicom 3. Prevucite pokazivač do kraja trake - strelica 4. Kliknite potom na ikonicu označenu strelicom 5. Vratite pokazivač na početni položaj - strelica 6. Kliknite na ikonicu označenu strelicom 7.

Pritisnite Ctrl + T. Pojaviće vam se selekcija van dokumenta, tamo gdje ste ostavili tekst. Pritisnite Shift, idite kursorom unutar selekcije i vucite u lijevu stranu, sve dok cijeli tekst ne prevučete preko dokumenta, tako da ostane sakriven na lijevoj strani.
Prevucite romb ikonicu sa krajnje desne strane (označena žutom strelicom), na treći podiok s desna - strelica 1 na slici 3. Neka pokazivač ostane na mjestu kao na slici. Kliknite potom na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 3. Pritisnite Ctrl + T. Pojaviće vam se selekcija na lijevoj strani, van dokumenta. Pritisnite ponovo Ctrl + 0 (nula). Dobićete situaciju kao na slici 4.
Stavite kursor na selekcioni kvadratić koji pokazuje strelica na slici, pritisnite Shift i povucite u desnu stranu dok ne smanjite selekciju (i tekst) toliko, da vam može stati na trenutnu površinu dokumenta. Prevucite tako smenjenu selekciju (i tekst) na sredinu dokumenta - vidite na slici 5 kako je to urađeno u ovom slučaju. Izađite iz selekcije.
Pritisnite Ctrl + 1 da dokumentu vratite izvornu veličinu. Na slici 6 vidite kakav će izgled dokumenat sada imati.

Produžite Timeline traku za još pet podioka. Pomaknite pokazivač na kraj trake. Kliknite na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 3. Kopirajte prvu romb ikonicu ispod Timeline trake - označenu zelenom strelicom na slici 3 i zalijepite je na zadnju koji ste dobili malopređašnjim klikom na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 3. Kopiranje i lijepljenje ćete izvršiti na sledeći način: Kliknite desnim klikom na prvu romb ikonicu, a zatim u dijaloškom prozoru koji će se pojaviti, kliknite na opciju Copy. Posle toga, kliknite takođe desnim klikom na zadnju romb ikonicu i u dijaloškom prozoru kliknite na opciju Paste. To bi, uglavnom, bilo sve. Preostaje još da animaciju korigujemo na onim mjestima gdje je potrebno njeno statično stanje, jer kada bi je ovako ostavili, animacija bi tekla neprekidno, a to ne želimo. Korekciju ćemo vršiti isključivo pomjeranjem postojećih i dodavanjem novih romb ikonica.
Pogledajte pažljivo sliku 7. Vidite kako su postavljene romb ikonice. Ikonica br. 1 pomjerena je na položaj koji vidite, a to je urađeno radi toga da se prilikom pokretanja animacije ne bi u istom trenutku pojavila i slova. Ikonica br.2 označava kraj prvog prelaska slova preko dokumenta, a ikonica br. 3 je dodata klikom na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 3. Ovo je urađeno da bi se napravila mala pauza između jednog i drugog pojavljivanja teksta. Ikonice 3 i 4 označavaju početak i kraj pojavljivanja smanjenog teksta, a da bi se on malo zadržao, dodata je ikonica br.5 i to istim postupkom kao i u prethodnom slučaju. Ikonica br. 6 označava kraj animacije. Ovdje je još malo produžena Timeline traka (vidite to na slici) i dodata ikonica br. 7, s ciljem da bi se napravila mala pauza između kraja animacije i njenog novog početka.

Jedna važna napomena: prilikom postavljanja novih romb ikonica, a njih postavljamo klikom na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 3, potrebno je da prethodno postavite pokazivač na ono mjesto gdje želite dodati novu ikonicu.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 112


IMAGINARNI CVIJET

Kreirajte zanimljiv imaginarni cvijet. Otvorite novi dokumenat bijele boje, veličine 600x600 px. i sa rezolucijom od 72 px. Dodajte novi Layer. Odaberite alatku Elliptical Marquee Tool, pritisnite Shift i napravite pravilnu kružnu selekciju. Obojite je plavom bojom i pozicionirajte je približno na mjesto koje vidite na slici 1. Izađite iz selekcije (Ctrl + D). Smanjite Opacity na Layer kartici na 38%.

Duplirajte sloj Layer 1. Aktivirajte alatku Move Tool, pritisnite Shift i prevucite gornji sloj kruga koga ste dobili dupliranjem Layera, približno na istu poziciju kakvu vidite na slici 2. Izađite iz selekcije. Selektujte oba sloja - Layer 1 i Layer 1 copy... i duplirajte ih (desni klik na bilo koji selektovani sloj i u dijaloškom prozoru odaberite Duplicate Layers. Aktivirajte potom alatku Move Tool i zarotirajte spojene krugove za 90 °, tako da dobijete dokumenat kao na slici 3. Izađite iz selekcije. Selektujte sva četiri sloja u Layers kartici duplirajte ih i pomoću alateke Move Tool, zarotirajte duplikat za 45°. Morate dobiti dokumenat sa izgledom kao na slici 4. Izađite iz trenutne selekcije.

Selektujte sve slojeve u Layers kartici izuzev Background sloja, kliknite na bilo koji selektovani sloj desnim klikom i kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Merge Layers.

Aktivirajte alatku za selekciju Quick Selection Tool (slika 5) i pritom obratite pažnju da su vam komande u meni traci na koje pokazuju strelice, podešene kao na slici. Izuzetak može biti opcija Tolerance, naime, ako alatka bude selektovala i ono što ne želite, smanjite malo vrijednost tolerancije, recimo na dvadesetak piksela.

Kliknite kursorom u polje na koje ukazuje strellica na slici 6. Ono će biti selektovano. To ponovite sa svim istim vanjskim poljima, tako da dobijete selekciju kao na slici 6.

Idite potom na meni traku: Edit > Clear. Selektovana povšina biće isječena, tako da će dokumenat dobiti izgled kao na slici 7. Pritisnite Ctrl i kliknite na prozorčić ispred naziva Layer 1 copy, da dobijete selekciju oko dokumenta. Idite zatim na meni traku: Select > Inverse. Aktivirajte alatku Eraser Tool (gumica za brisanje), podesite joj veličinu oko 100 px. i pređite sa njom preko cijelog dokumenta. Kada kažem cijelog dokumenta, mislim bukvalno na cijeli dokumenat - i na bijelu površinu i na formirane latice cvijeta. Tom prilikom će latice dobiti malo bleđu nijansu. Kada pažljivo prebrišete cijeli dokumenat, izađite iz selekcije. Pritisnite Ctrl + J. Dobićete novi sloj. Slijepite ta dva sloja.

Kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici 8 i kada vam se otvori dijaloški prozor, odaberite Hue/Saturation. Na radnom prozoru koji će se pojaviti ( slika 9) podesite settinge kao na slici. Otvorite alatku Gradient Tool (slika 10). Čekirajte ikonicu pokazanu strelicom 2, a zatim kliknite na ikonicu pokazanu strelicom 3. kada vam se otvori paleta za izbor materijala ( slika 11), odaberite opciju pokazanu strelicom na slici.

Idite kursorom u sredinu cvijeta i povucite u smjeru koji pokazuje strelica na slici 12. Približno bi trebali dobiti istu situaciju kao na slici 12. Selektujte u Layers kartici ikonicu pokazanu strelicom na slici 13 i ponovo otvorite Create new fill... (slika 8). Na radnom prozoru podesite setinge kao na slici 14.

Jedna važna napomena: Setinzi na slikama 9 i 14 nisu nikakvo "sveto slovo", tako, kada budete radili možete i drugačije da ih postavljate, već prema tome, kakav vam se izgled cvijeta bude više dopadao. To isto važi i za rad sa alatkom Gradient Tool, kao sa izborom njenih opcija. Osim toga, pošto završite prethodne radnje, možete selektovati sloj Layer 1 copy (preporučuje se) i otići na meni traku: Image > Adjustments > Hue/Saturation, i na toj funkciji još dotjerivati boje i nijanse na cvijetu. Kada sve završite, selektujte Background sloj i alatkom Paint Bucket Tool, obojite osnovu dokumenta sa crnom bojom.

Evo nekoliko varijacija "cvijeta" koje ovim postupcima možete dobiti: 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 113


ATRAKTIVNI KRUGOVI

U Photoshopu postoji mogućnost da od bilo koje slike, vlastitog crteža ili postojećih alatnih modela, kreirate veoma atraktivne i zanimljive krugove, koji vam mogu poslužiti u razne svrhe - od raznovrsnih dekoracija do obrade samih krugova kao samostalnih projekata.

Otvorite novi dokumenat bijele boje, proizvoljne veličine, ali jednake visine i širine i sa rezolucijom od 300 px. U ovom primjeru, dokumenat je veličine 600X600 px. Aktivirajte alatku Ellipse Tool (slika 1). U meni traci (slika 2) podesite funkcije za tu alatku kao na slici.
Strelica 1 - odaberite opciju Shape. U polju Fill (strelica 2) birate osnovnu boju dokumenta, a u polju Stroke (strelica 3) birate boju bordure (ivice) dokumenta. U polju označenom strelicom 4, birate debljinu bordure. Naravno, vi ne morate birati boje kao što su u ovom primjeru, nego to možete raditi i po sopstvenom izboru.
Kada ste odabrali boje i odredili ostale elemente kao na slici 2, pritisnite Shift i nacrtajte kružić u vrhu dokumenta - približno na poziciji kakvu vidite na slici 3. Time ste ujedno dobili i novi sloj u Layers kartici. Kliknite desnim klikom na taj sloj i kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Resterize Layer. Posle toga, pritisnite istovremeno Ctrl + Alt i otipkajte slovo T. Dobićete selekciju oko kružića. Prevucite iz središta selekcije malu krstastu ikonicu približno na sredinu dokumenta - kako je prikazano na slici 4. Idite kursorom u gornji desni ugao selekcije kružića i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica za rotiranje, povucite malo u desnu stranu. Dobićete kopiju kružića koja će automatski biti pozicionirana na luk budućeg kruga (slika 5). Sada je potrebno odrediti razmak između krugova. To radite ukucavanjem brojčane vrijednosti strepeni u polje na meni traci koje je označeno strelicom 1 na slici 6. U ovom slučaju to je broj 20. Što je veća brojčana vrijednost, veći je i razmak imeđu kružića i obrnuto. Međutim, ovdje je važno znati sledeće: Ne možete razmak određivati bilo kojom brojčanom vrijednosti, nego samo onom koja može 360 podijeliti bez ostatka.

Kada ste odredili razmak, kliknite na ikonicu u meni traci koju pokazuje strelica 2 na slici 6. Time ste odstranili selekciju. Sada pritisnite istovremeno Ctrl + Alt + Shift, držite ih pritisnutim i tipkajte na slovo T. Svakim otkucajem dodavaćete po jedan kružić, koji će formirati pravilan krug kakav vidite na slici 7.

Kao što je rečeno u uvodu ovog tutorijala, po ovom principu može formirati krugove od bilo kog dokumenta koga imate u svojoj arhivi ili bilo kog modela alatki koje postoje u Photoshopu. Osim toga, možete i sami nacrtati bilo kakav oblik i od njega praviti krugove. Iznenadićete se koliko to može biti atraktivno. Uvjerite se na sledećem primjeru.

Radimo na dokumentu istih dimenzija, uz napomenu da, kada kreirate dokumenat, dodajte novi Layer i na tom sloju radite. Na slici 8 vidite kakv je "bezvezni" oblik nacrtan alatkom Brush Tool, a na slici 9 kakvu smo atraktivnu sliku dobili. Napominjem, da je u ovom primjeru razmak između elemenata kruga određen na 15°.

Još jedna napomena. U ovom slučaju, kada sami dodajete novi Layer i na njemu radite, ne morate kao u prvom primjeru ići na opciju Resterize Layer, pošto sloj nema Smart karakteristiku.

Svakim klikom na slovo T kada ste formirali krug, dobili ste po jedan novi Layer sloj. Selektujte sve te slojeve, izuzev Bacground sloja, kliknite desnim klikom na bilo koji od selektovanih slojeva i kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Merge Layers. Pritisnite Ctrl + T. Pomoću selekcije koju ćete dobiti, možete kružnicu centrirati na sredinu dokumenta, kao na slici 9.

Sve dalje zavisi od vaše maše i imaginacije. Možete, recimo, selektovati unutrašnjost kruga i popuniti ga nekom od opcija Gradient Editora, a zatim otvoriti radni prozor Layer Style (slika 10) i još doraditi cijelu kompoziciju.

Na slikama 11, 12,13 i 14 vidite varijante takvih intervencija, a na slici 12 je seleketovan Background sloj i obojen crnom bojom. Naravno, možete u sredinu kruga staviti i neku fotografiju, ili bilo šta drugo po želji. 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 114


MEDALJON

Otvorite novi dokumenat veličine 1000x1000 px. i sa rezolucijom od 72 px. Obojite ga nekom tamnijom nijansom sive boje, recimo, #524f4f. Idite na meni traku: View > New Guide i kada vam se otvori mali dijaloški prozor, čekirajte opciju Horizontal, a u polje Position ukucajte broj 500 (polovina veličine našeg dokumenta) i potvrdite na OK. Isto ponovite i sa opcijom Vertical. Sada će dokumenat biti pravilno podijeljen markirnim linijama po horizontali i vertikali.
Odaberite alatku Ellipse Tool (slika 1) a zatim u meni traci podesite parametre za odabranu alatku, kako pokazuju strelice na slici 2. Izdite kursorom na sredinu dokumenta gdje se ukrštaju markirne linije, pritisnite Shift i napravite krug, približno ovako kako vidite na slici 3. Ovim ste u Layers kartici dobili novi sloj. Dajte mu ime Oblik. Duplirajte taj sloj i duplikatu dajte ime Obrada oblika. Kliknite dvostrukim klikom na taj sloj da dobijete radni prozor Layer Style (slika 4). Podesite na tome prozoru sve setinge kao na slici i potvrdite na OK.
Dokumenat bi sada trebao da izgleda kao na slici 5. Dodajte novi Layer i dajte mu ime Tekstura. Pritisnite slov D na tastaturi. Sada pritisnite Alt+ Delete. Time ste novi sloj obojili u crno.
Idite na meni traku: Filter > Noise > Add Noise. Kada vam se otvori radni prozor, podesite na njemu parametre kao na slici 6 i potvrdite na OK. Idite ponovo na meni traku: Filter > Blur > Blur. Ponovo meni traka: Filter > Stylize > Emboss. Na radnom prozoru Emboss, podesite setinge kao na slici 7 i potvrdite na OK.
Na Layers kartici smanjite Opcity na 8%. Pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu ispred naziva Oblik u Layer kartici, - strelica 1 na lici 8, da dobijete selekciju oko dokumenta, a za tim kliknite na ikonicu Add vector mask - strelica 2 na lici 8. Selektujte slojeve Obrada oblika i Tekstura i kliknite na ikonicu koju pokazuje strelica 3 na slici 8, da od ova dva sloja formirate grupni sloj. Dajte tome grupnom sloju ime Moja obrada. Sada će Layers kartica imati izgled kao na slici 9. Duplirajte sloj Oblik i tu kopiju prevucite iznad grupnog sloja Moja obrada. Aktivirajte ponovo alatku Ellipse Tool (ukoliko nije aktivirana), a zatim otvorite na meni traci dijlošku paletu na opciji Path Operations (slika 10) i čekirajte Subtract Fron Shape.
Idite potom sa kursorim na centar dokumenta, pritisnite Shift i napravite novu kružnicu koja će za milimetar - dva biti manja od postojeće. Vidite na slici 11 kako će dokumenat posle toga izgledati. Kliknite dvostrukim klikom na sloj Oblik copy i kada vam se otvori radni prozor Layer Syle (slika 12) podesite sve opcije kao na slici i potvrdite na OK.
Sada će dokumenat izgledati kao na slici 13.
Kliknite dvodtrukim klikom na prozorčić označen strelicom 1 na slici 14 i kada vam se pojavi paleta za izbor boja, odaberite crvenu boju. Bordura kruga će biti obojena u tu boju. Smanjite postotak ispunjenosti bojom (Fill) - strelica 2 na slici 14, na nulti procenat, tako da dokumenat dobije pređašnji izgled. Layer sloju Oblik copy, dajte novo ime Ivica kruga. Selektujte sloj Oblik i duplirajte ga. Prevucite taj kopirani sloj na vrh - iznad sloja Ivica kruga. Dajte tome sloju ime Unutrašnjost kruga. Pritisnite Ctrl +T. Dobićete selekciju oko dokumenta. Idite kursorom na gornji desni kvadratić selekcije, pritisnite istovremeno Shift i Alt i povucite prema unutrašnjosti kruga - da dobijete približno istu situaciju kao na slici 15. Izađite iz selekcije.
Provjerite da li je aktivirana alatka Ellipse Tool. Ako nije, aktivirajte je. Idite zatim kursorom na sredinu dokumenta, pritisnite Shift i napravite kružnu slekciju unutar drugog kruga, na način kako vidite da je to urađeno na slici 16. Ako ne dobijete istu situaciju kao na slici 16, a to se može desiti zavisno od tipa Photoshopa; naime, može se desiti da dobijete samo selekciju a da se unutrašnjost kruga uopšte ne promijeni. U tom slučaju, otvorite karticu Properties (slika 17) i kliknite na ikonicu označenu strelicom na toj slici. Vratite se na Layers karticu. Pritisnite Alt i prevucite ikonicu fx sa sloja Ivica kruga na sloj Oblik copy - pokazano strelicom na slici 18.
Posle toga smanjite zasićenost bojom (Fill) na nultu vrijednost (strelica 1 na slici 19), a zatim kliknite na malu ikonicu označenu strelicom 2 na slici 19, da pojednostavite slojeve, to jest, da podslojeve sakrijete u glavni sloj.

Selektujte u Layers kartici grupni sloj Moja obrada. Aktivirajte alatku Polygon Tool (slika 21). Kliknite u meni traci na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 22 i kada vam se otvori dijaloški prozor, podesite setinge kao na slici. Vodite računa i o opciji Sides - da vam u tom polju bude unesena brojčana vrijednost 50. Idite zatim kursorom u centar dokumenta, pritisnite lijevi taster miša i povucite prema vanjskoj strani kruga. Dobićete situaciju kao na slici 23.Dobićete novi sloj u Layers kartici Polygon 1. Kopirajte taj sloj. Sada će Layers kartica ima izgled kao na slici 24. Pritisnite Ctrl + T. Dobićete selekciju oko dokumenta. Idite u gornji vanjski desni ugao selekcije i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica za rotiranje, zarotirajte u desno za 3,60°. Sada će dokumenat izgledati kao na slici 25, a Layers kartica kao na slici 26.
Izađite iz selekcije, a zatim selektujte oba sloja u Layers kartici - Polyigon 1 i Polygon 1 copy. Kliknite desnim klikom na jedan od tih slojeva, a onda u dijeloškom prozoru kliknite na Merge Shapes, da slijepite ta dva sloja. Kliknite ponovo desnim klikom na taj slijepljeni sloj i u dijaloškom prozoru kliknite na opciju Resterize Layer. Kliknite dvostrukim klikom na sloj Polygon 1 copy i kada vam se otvori radni prozor Layer Syle, prvo odaberite opciju Stroke i podesite sve ostale setinge kao na slici 27, a zatim čekirajte opciju Color Overlay i podesite setinge kao na slici 28. Sve potvrdite na OK. Kliknite desnim klikom na isti sloj - Polyigon 1 copy, i kada vam se otvori dijaloški prozor kliknite na opciju Resterize Layer Style.
Duplirajte sloj Polygon 1 copy. Pritisnite Ctrl + T. Zarotirajte slekciju kao što vidite da je to urađeno na slici 29, tako da zrakaste linije budu simetrično raspoređene kao na slici.
Slijepite slojeve Polygon 1 copy i Polygon 1 copy 2, a zatim pritisnite Alt i prevucite ikonicu fx iz sloja Ivica kruga na sloj Plolyigon 1 copy 2 - pokazano crvenom strelicom na slici 30. Pritisnite Ctrl i kliknite na prozorčić u sloju Ivica kruga - zelena strelica na slici 30, a zatim kliknite na ikonicu pokazanu žutom strelicom na slici 30. Posle ovih radnji, dokumenat će izgledati kao na slici 31.
Prevucite sloj Polygon 1 copy 2 između slojeva Oblik copy i Ivica kruga, tako da Layers kartica dobije izgled kao na slici 32. Aktivirajte na na tome sloju radni prozor Layer Style i na njemu podesite sve setinge kao na slici 33. Potvrdite na OK.
Selektujte slojeve Polyigon 1 copy 2 i Ivica kruga (slika 35), a zatim kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici, da od ova dva sloja formirate novi grupni sloj. Dajte mu ime Ivica kruga. Selektujte taj sloj, aktivirajte ponovo alatku Ellipse Tool, pritisnite Shift i kreirajte mali kružić približno na istom mjestu kako to vidite na slici 36. Vodite računa da kružić ne bude veći od unutrašnjeg obruba centralne sredine kruga. Kreiranjem kružića dobili ste novi Layer sloj, Ellipse 1. Kliknite dvostrukim klikom na prozorčić ispred naziva toga sloja, i kada vam se pojavi palate za izbor boja, odaberite crvenu boju, kojom će biti obojen kružić. Sada kliknite desnim klikom na taj isti sloj i u dijaloškom okviru odaberite opciju Resterize Layer.
Aktivirajte alatku Move Tool. Dobićete selekciju oko kružića. Idite kursorom unutar selekcije i prevucite kružić na obod unutrašnjeg kruga tačno na markirnu liniju koja po vertikali polovi krug. Vidite na slici 37 kako to trebate uraditi. Odstranite selekciju. Sada ovaj crveni kružić trebamo mnogostruko umnožiti i simetrično rasporediti po obodu. To možemo uraditi na više načina, a u ovom slučaju ćemo primjeniti sledeći: Pritisnite istovremeno Ctrl + Alt i otipkajte slovo T. Dobićete novu selekciju. Prevucite malu krstastu ikonicu iz sredine te selekcije tačno na centar kruga (Slika 38). Zatim idite kursorom u gornji vanjski dio selekcije, i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica za rotiranje, povucite malo u desnu stranu. Dobićete kopiju kružića (slika 39).


Ukucajte u polje stepeni - strelica 2 na slici 40, broj 10 (toliko stepeni će biti razmak između kružića), a potom kliknite na ikonicu koju pokazuje strelica 1 na slici 40. Selekcija oko kružića će biti potpuno uklonjena. Pritisnite istovremeno Ctrl + Shift + Alt, držite ih pritisnutim i tipkajte slovo T. Svakim klikom dobivaćete novi kružić i novi Layer sloj. Tipkajte dok ne zatvorite krug, tako da dobijete situaciju kao na slici 41. Selektujte sve Layere koji nose naziv Ellipse, kliknite desnim klikom na bilo koji selektovani sloj i u dijalošlom prozoru kliknite na Merge Layers.
Pritisnite Alt i prevucite ikonicu fx iz sloja Oblik copy na sloj Ellipse 1 copy 35 (slika 42). Otvorite na istom sloju radni prozor Layer Style. Na slikama 43, 44 i 45 vidite kako treba da podesite setinge po pojedinim opcijama.


Prvo otvorite opciju Bevel & Emboss i podesite setige kao na slici. Zatim idite na opciju sa slike 44 i na kraju na opciju sa slike 45. Kada sve odradite, potvrdite na OK. Kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 46, da otvorite grupni Layer. Kliknite potom na prozor označen srelicom 2 na istoj slici, a zatim smanjite Fill na 35% - strelica 3. Kliknite ponovo na ikonicu označenu strelicom 1 da zatvorite Layer. Sada sloj Ellipse 1 copy, prevucite na vrh, iznad sloja Oblik copy. Selektujte oba sloja i od njih formirajte novi grupni Layer. Dajte mu ime Unutrašnja grupa. Posle ovih radnji, medaljon ima izgled kao na slici 47, a Layers kartica kao na slici 48.
Sada je potrebno da upišete tekst na medaljon. Tekst ćete upisati u prostor između vanjske bordure i unutrašnjeg kruga. Kako se unosi i pozicionira tekst u kružne oblike neke slike, objašnjeno je u Tutorijalu T - 108 na ovoj temi. U ovom slučaju potrebno je da odaberete alatku Ellipse Tool i istovremeno u meni traci odaberete njenu Path varijantu. Formirajte kružnu Path selekciju i upišite tekst. Tekst koji odaberete unesite crnom bojom.

Kada unesete i pozicionirate tekst, selektujte sve slojeve u Layers kartici koji su tom prilikom formirani i pretvorite ih u grupni Layer. Dajte tome Layeru naziv Tekst. Sada otvorite grupni Layer Unutrašnja grupa - klikom na ikonicu koju pokazuje strelica 1 na slici 49. Pritisnite Alt i prevucite ikonicu fx sa sloja Oblik copy na sloj Tekst - strelica 2 na slici 49. Smanjite Fill na 4-6 % - strelica 3.
Kliknite dvostrukim klikom na sloj Tekst. Kada se otvori radni prozor Layer Style - na slikama 50, 51, 52, 53 i 54, pokazane su opcije koje trbate otvarati i na svakoj od njih podešavati setinge kao na slikama. Ako sve odradite kako treba, i rezultat bi trebao biti kao na slici 55, naravno sa tekstom koji ste vi unijeli.
Preostaje još da unesete neki lik, amblem, logo i sl. u centralni dio medaljona, što će biti uslovljeno tekstom koji ste postavili. Ako unosite sliku u boji, prvo je pretvorite u crno-bijelu i pomoću Levelsa i drugih alatki prilagodite njenu teksturu i boju postojećoj teksturi i boji medaljona. U ovom primjeru unesen je lik Seneke, autora postavljenog teksta. Kada popunite sredinu medaljona i prilagoride unos, idite na ikonicu Create new fill... u dnu Layers kartice i kada vam se otvori dijaloški prozor (slika 56), odaberite opciju Hue/ Satiration, a kada vam se otvori radni prozor, prvo čekirajte prozorčić pokazan strelicom na slici, zatim otvorite Blending set... na Layers kartici i promijenite model stapanja u Color, ponovo se vratite na radni prozor Hue/ Satiration, i podesite ostale setinge kao na slici 56.

Evo šta smo dobili u ovom primjeru: 
Top