LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
VRSTE PLASTIÈNOG MALèA
Veæina plastiènih malèeva je napravljena ili od linearnog polietilena male gustine, ili polietilena velike gustine. Polietilen velike gustine je svetliji i jaèi nego što je polietilen manje gustine, a iste debljine. Debljina veæine plastiènih malèeva se kreæe od 0,75 do 1,5 mic., a njihova površina može biti glatka ili nabrana. Nabrana površina smanjuje savijanje i širenje malèa. Takav malè je i otporniji na rad vetra i lomljenje.
Pleteni, crni polipropilenski malèevi se u staklenicima i rasadnicima veæ jedno odreðeno vreme koriste kao zaštita od korova. Potvrðeno je da ovi ultraljubièasti malèevi, svetlosno postojani, mogu da traju i do pet godina. Oni omoguæavaju prodiranje vode i vazduha i istovremeno štite od pojave korova. Ovi malèevi otporni na kidanje (debljine 16 mic.) se mogu ponovo koristiti iz godine u godinu. U eksperimentu sa malim proizvoðaèima povræa, ovi malèevi su bili upotrebljeni za zagrevanje zemljišta, suzbijanje korova, skupljanje padavina i smanjenje isparavanja vlage iz zemljišta.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
BOJA MALÈ FOLIJA
Boja malèa utièe na temperaturu ispod i iznad malèa kroz apsorpciju, prenos i odbijanje sunèeve energije. Ovo dalje utièe na mikrosredinu koja okružuje biljke. Stepen dodira (otpor toplotnog kontakta) izmeðu malèa i zemljišta takoðe utièe na zagrevanje zemljišta. Što je kontakt izmeðu malèa i zemljišta bolji, to je efikasnija i njegova osobina zagrevanja.
Crni malè. U industrijskoj proizvodnji povræa se najèešæe koristi crni plastièni malè, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo koje upija, ova plastika upija veliki deo sunèeve radijacije, ukljuèujuæi i vidljivu, infracrvenu i ultraljubièastu svetlost.
Meðutim, u atmosferi se gubi velika kolièina toplotne energije kroz konvekciju i ponovno zraèenje. Prenos toplotne energije u zemljište je optimalan ukoliko malè maksimalno prianja uz zemljište. Temperatura zemljišta prekrivenog crnom plastikom tokom dana može da bude i za 30C viša na dubini od 5 cm, i za 1,7 0C viša na dubini od 10 cm, nego nepokriveno zemljište na istim dubinama.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Providni malè. Ispod providnog plastiènog malèa, temperature zemljišta u toku dana mogu biti za 4,5 0C - 8 0C više na dubini od 5cm i za 3,30C - 8 0C više na dubini od 10sm, nego na nepokrivenom zemljištu na istim dubinama i to zahvaljujuæi veæem prenosu sunèeve radijacije (85 do 95%). Providna plastika upija veoma malo sunèeve radijacije. Vodene kapi, koje se kondenzuju na unutrašnjoj strani providnog plastiènog malèa, upijaju sunèevu svetlost (kratkotalasno zraèenje), ali spreèavaju izlazak dugotalasnog infracrvenog zraèenja (toplota). Ova toplota, koju emituje nepokriveno (golo) zemljište, gubi se u atmosferi. Meðutim, zbog sunèevog zraèenja koje prodire u zemljište, ispod providnog plastiènog malèa se može pojaviti korov ukoliko pre toga nisu primenjeni herbicidi ili fumiganti. Da ne bi došlo do pojave bolesti biljaka koje se prenose preko zemljišta i da bi se suzbio korov, u nekim krajevima se primenjuje solarizacija i dezinfekcija zemljišta. Da bi se postigla dovoljno visoka temperatura za solarizaciju, zemljište mora ostati pokriveno nekoliko nedelja tokom najtoplijeg dela leta. Ukoliko je zemljište dobro natopljeno vlagom, to æe omoguæiti bolji prenos toplote u zemljištni profil.
Beli malè. Sa belog plastiènog malèa svetlost se odbija nazad u atmosferu ili u habitus biljke, zbog èega je temperatura zemljišta malo niža do 10C na dubini od 2,5cm. Beli plastièni malè se može upotrebiti za sadnju u toku leta kada bi snižena temperatura zemljišta bila delotvorna. Koekstrudovani beli ili crni plastièni malè rashlaðuje zemljište (beli) i istovremeno suzbija korov. Svetlo koje se odbija sa belog malèa u habitus biljaka, takoðe se može upotrebiti i za kulture koje se gaje u stakleniku gde nema dovoljno svetlosti. Srebro/aluminijum. Refleksivni srebrni ili aluminijumski malèevi takoðe utièu na sniženje temperature zemljišta. Oni odbijaju vaši koje ponekad mogu biti prenosioci razlièitih viroza.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Crveni malè. Primena crvenog plastiènog malèa u nekim ogledima se odrazila na poveæanje prinosa paradajza i njegov kvalitet kao i na smanjenje intenziteta pegavosti u drugim ogledima. Takoðe je uoèeno da poveæava prinose dinja i tikvica. Osim toga, pokazalo se i da u znatnoj meri poveæava temperature zemljišta. Meðutim, crvena boja nije u svim sluèajevima ista i rezultati nisu uvek ujednaèeni.
Ostale boje. Ispitivan je i efekat žutih, narandžastih, plavih i sivih plastiènih malèeva. Naèin na koji sunèevi zraci padaju na površinu malèa i potom se od nje odbijaju i prolaze kroz habitus (lišæe) biljaka na razlièit naèin utièe na njihov rast i razvoj. Neke boje, kao na primer žuta, privlaèe odreðene insekte kao što su biljne vaš koje napadju vrlik broj povrtarskih biljaka. Takvi malèevi bi se na njivi mogli upotrebiti za uzgajanje meðuuseva, da bi se insekti oterali sa drugih useva. Da bi se utvrdili konaèni efekti ovih boja na rast biljke, prinose, ranu berbu i otpornost na štetoèine, potrebno je sprovesti dodatna istraživanja. Malèevi koji funkcionišu na principu talasne dužine. Ovi malèevi selektivno apsorbuju fotosintetièki aktivno zraèenje, uz istovremeno emitovanje sunèevih infracrvenih zraka. Oni se još nazivaju i malèevi sa infracrvenom emisijom i koriste se za suzbijanje korova, a pokazali su se veoma dobro i u zagrevanju zemljišta, mada ne u toj meri kao providni malèevi.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Uklanjanje plastiènog malèa
Posle vegetacionog perioda plastièni malè se mora ukloniti. Nemojte istanjirati plastiku ispod površine zemljišta. Postoje i mašine za uklanjanje plastike, ali su one relativno skupe. Najèešæe se plastika mora ukloniti ruèno i potom se uništava ili odlaze u reciklažu.

Tekst o malè folijama preuzet iz:
Using Plastic Mulches
and Drip Irrigationfor
Vegetable Production
 
Top