Šta je novo?

Islam

  • Začetnik teme layos
  • Datum pokretanja
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.301
BIBLIJSKE LICNOSTI U KUR`ANU

Sura XIX, 1 - 15
JOVAN KRSTITELJ:

1. Kaf-ha-ja-ajin-sad.
2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,
3. kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,
4. i rekao: ""Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.
5. Bojim se ro|aka svojih po krvi poslije mene, a `ena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina
6. da naslijedi mene i porodice Jakubovu, i u~ini, Gospodaru moj, da bude{ s njim zadovoljan."
7. "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da }e ti se dje~ak roditi, ime }e mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."
8. "Gospodaru moj," – re~e on – "kako }u imati sina kad mi je `ena nerotkinja, a ve} sam duboku starost do`ivio?"
9. "Eto tako!" – re~e. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ni{ta bio."
10. "Gospodaru moj," – re~e – "daj mi neki znak!’ – "Znak }e ti biti {to tri no}i ne}e{ s ljudima razgovarati, a zdrav }e{ biti."
11. i on izi|e iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znaje: "Hvalite ga ujutro i nave~e!’
12. "O Jahja, prihvati Knjigu odlu~no!’ – a dadosmo mu mudrost jo{ dok je dje~ak bio
13. i nje`nost i ~ednost, i ~estit je bio
14. i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.
15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

Sura XIX, 16 - 21
ANDJEO NAJAVLJUJE MARIJI ISUSOVO RODJENJE:

16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od uku}ana svojih na isto~nu stranu povukla
17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka D`ibrila poslali i on joj se prikazao u liku savr{eno stvorena mu{karca.
18. "Utje~em se Milostivom od tebe, ako se Njega boji{!’ – uziknu ona.
19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" – re~e on – "da ti poklonim dje~aka ~ista!’
20. "Kako }e imati dje~aka" – re~e ona – "kad me nijedan mu{karac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!’
21. "To je tako!’ – re~e on. "Gospodar tvoj je rekao; ’To je Meni lahko’, i zato da ga u~inimo znamenjem ljudima i znakom milosti Na{e. Tako je unaprijed odre|eno!"
22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.
23. i poro|ajni bolovi prisili{e je da do|e da stabla jedne palme. "Kamo sre}e a sam ranije umrla i da sam potupno u zaborav pala!" – uzviknu ona.
24. I melek je, koji je bio ni`e nje, zovnu; "Ne `alosti se, Gospodar tvoj je dao da ni`e tebe potok pote~e.
25. Zatresi palmino stablo, posu}e po tebi datule svje`e,
26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidi{ ~ovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da }u {utjeti, i danas ni s kim ne}u govoriti."
27. I do|e ona s njim porodici svojoj, nose}i ga. "O Merjemo," – reko{e oni – "u~inila si ne{to ne~uveno!
28. Ej ti, koja u ~ednosti li~i{ Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."
29. A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u be{ici?" – reko{e.
30. "Ja sam Allahov rob" – ono re~e -, "meni }e On Knigu dati i vjerovjesnikom me u~initi
31. i u~ini}e me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredi}e mi da dok sam `iv molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,
32. i da majci svojo budem dobar, a ne}e mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.
33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!’
34. To je Isa, sin Merjemin, - to je prava istina o njemu, - onaj u koga oni sumnjaju.


Sura V, 46

BOG POSLAO ISUSA SINA MARIJINOG ( Tevrat i Indjil - stari i novi zavet biblije ):

46. Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Ind`il, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je tako|e bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali,


Sura III, 44 - 60

ISUSOVO RODJENJE I SLUZBA:

44. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio me|u njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji }e se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio me|u njima kad su se prepirali.
45. A kada meleki reko{e: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije~: ime }e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bi}e vi|en i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih;
46. on }e govoriti ljudima jo{ u kolijevci, a i kao odrastao, i bi}e ~estit",-
47. ona re~e: "Gospodaru moj, kako }u imati dijete kada me nijedan mu{karac nije dodirnuo?" – "Eto tako", - re~e -, "Allah stvara {to On ho}e. Kada ne{to odlu~i, On samo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude."
48. I pou~i}e ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Ind`ilu,
49. i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara va{eg: napravi}u vam od ilova~e ne{to poput ptice i puhnu}u u nju, i bi}e, voljom Allahovom, prava ptica. I iscjeli}u slijepa od ro|enja, i gubava, i o`ivljava}u mrtve, voljom Allahovom, i kaziva}u vam {ta jedete i {ta u domovima gomilate; to }e, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;
50. i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim ne{to {to vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokza od Gospodara va{eg, - zato se Allaha bojte i mene slu{ajte -,
51. Allah je diosta i moj i va{ Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!"
52. A kada se Isa uvjerio da oni ne}e da vjeruju, uzviknuo je: "Koji }e biti pomaga~i moji na Allahovom putu?" – "Mi", - reko{e u~enici, - "mi }emo biti pomaga~i Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslu{ni Njemu.
53. Gospodaru na{, mi u ono {to Ti objavljuje{ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upi{i me|u vjernike!"
54. I nevjernici po~e{e smi{ljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.
55. I kada Allah re~e: "O Isa, du{u }e ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi}u te od nevjernika i u~ini}u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni }ete se, poslije, svi povratiti i Ja }u vam o onome u ~emu se niste slagali presuditi:
56. one koji ne budu vjerovali na stra{ne muke }u udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im ne}e mo}i pomo}i."...
57. A onima koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, On }e njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.
58. Ovo {to ti kazujemo jesu ajeti i Kur’an mudri.
59. Isaov slu~aj je u Allaha isti kao i slu~aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" – i on bi.
60. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!


Sura IV, 155 - 159

ISUSOVA SMRT, VASKRSENJE, I VAZNESENJE:

155. Ali zato {to su zavjet prekr{ili i {to u Allahove dokaze nisu povjerovali, {to su ni krive ni du`ne vjerovjesnike ubijali i {to su govorili: "Na{a su srca okorjela" – Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca zape~atio, pa ih je samo malo vjerovalo –
156. i zbog nevjerovanja njihova i zbog izno{enja te{kih kleveta protiv Merjeme
157. i zbog rije~i njihovih: "Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika:... A nisu ga ni ubili ni raspeli, ve} im se pri~inilo. Oni koji su se o njemu u mi{ljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ni{ta pouzdano znali, samo su naga|ali; a sigurno je da ga nisu ubili,
158. ve} ga je Allah uzdigao Sebi. – a Allah je silan i mudar.
159. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, ne}e u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on }e protiv njih svjedo~iti.


Sura V, 110 - 116

ISUSOVA CUDA:

110. Kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te D`ibrilom pomogao pa si s ljudima, u be{ici i kao zreo mu`, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Ind`ilu nau~io: i kada si, voljom Mojom, od blata ne{to poput ptice napravio i u nju udahnuo i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, o ro|enja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni me|u njima koji nisu vjerovali – povikali: "Ovo nije ni{ta drugo do prava vrad`bina!’
111. I kada sam u~enicima naredio: ’Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!’ – oni su odgovorili" ’Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani".
112. A kada u~enici reko{e: "O Isa, sine Merjemin, mo`e li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?" – on re~e: "Bojte se Allaha ako ste vjernici"
113. "Mi `elimo" – reko{e oni – "da s nje jedemo i da na{a srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci".
114. Isa, sin Merjemin , re~e: "O Allahu, Gospodaru na{, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i prvima od nas i onima kasnijim, i ~udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!"
115. "Ja }u vam je spustiti" – re~e Allah -, "ali }u one me|u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne}u kazniti".

Sura IV, 136
STARI I NOVI ZAVET

136. O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao.
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
2.891
moram nešto napisati!
pitanje da li sam ikada pročitao Kur'an, hm,
ja dnevno čitam Kur'an , mislim , ne čitam prijevod kao ti jer prijevod nije Kur an.
prijevod je značenje Kur ana onoliko koliko se prevodilac mogao približiti izvoru.
Dakle, učim Kur an i razumijem ga.

prijatelju, ne može svako tumaćiti Kur an, postoje određeni ljudi koji se zovu mufessiri i bave se isključivo tumačenju Kur ana; tradicionalno i racionalno uz, naravno , odeđena znanja.
tako ću ti navesti tefsir ajeta o žrtvovanju Ismaila od najpoznatijeg tumača ibn Kesira;

Mi smo ga obradovali

dječakom blage naravi
." A to je Ismail, a.s., i bilo

je to prvo dijete kojim je obradovan Ibrahim, a.s., a

on je bio stariji od Ishaka. O tome postoji konsenzus

muslimana i ehli-kitabija, štaviše, u njihovim knjigama

stoji da se Ismail, a.s., rodio kad je Ibrahim imao 86

godina, a rodio mu se Ishak kada je imao 99. A u

njihovim izvorima stoji, tako|er, da je Allah, d`.{.,

naredio Ibrahimu, a.s., da zakolje svoga sina jedinca,

dok u drugom primjerku stoji "prvorođenje", pa su

lažno ubacili Ishaka, {to nije istina i što proturječi

njihovim izvorima. Ishaka proturaju umjesto Ismaila
jer je on otac njihove nacije, a Ismail je otac Arapa, pa

su im zavidjeli i iskrivili svoju knjigu i dodali: "Jedinac",

što znači da neko nema drugog djeteta. Zna se da je

Ibrahim otišao sa Ismailom i njegovom majkom u

Meku. Ovo je tumačenje i objašnjenje netačno, jer se

ne kaže "jedinac" osim za onog ko nema nikog

drugog. Isto tako, prema prvom djetetu postoji

određeni vid naklonosti, što nije slučaj sa ostalom

djecom.Stoga je naredba za klanje prvog djeteta bilo

teže iskušenje. A evo, ovo je Allahova Knjiga (Kur'an),

"'Idem onamo gdje mi je Gospodar moj

naredio' - reče - 'On će mene kuda treba

uputiti.'" /99/ "Gospodaru moj, daruj mi

porod čestit!
" /100/ "I Mi smo ga obradovali

dječakom blage naravi
." /101/ "I kad on

kao svjedok i dokaz da je riječ o Ismailu, jer Kur'an

donosi radosnu vijest o dječaku lijepe naravi koji će

biti položen za klanje
.

"I kad on odraste toliko da mu poče u

poslu pomagati, Ibrahim reče: 'O sinko moj, u

snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta

ti misliš
?'" Obznanio je to svom djetetu da bi mu

bilo lakše i da bi provjerio njegov sabur, izdržljivost i

odlučnost u mladosti, u pokornosti Allahu, d`.{., i

njegovom ocu. "Oče moj - reče - "Onako kako ti

je naređeno postupi." Tj. uradi onako kako ti je

naređeno, a to je da me zakolješ. "Vidjet ćeš, ako

Bog da, da ću sve izdržati
.", tj. strpjet ću se, i

očekujem nagradu kod Allaha, d`.{. Istinito je ono što

je obećao poslanik Ismail, a.s., kao što ka`e Uzvišeni

Allah:

"I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao

dato obećanje
.

toliko za sada!
Ako zelis da vodimo dijalog ,onda bi te zamolio da dajes precizne odgovore.
1
.Naprimer pitao sam te dal si ikada procitao Kuran a ti kazes hmmm "citam ga svaki dan"
I Bibliju mnogi citaju svaki dan po stih dva,i nikad ni jedanput nisu procitali celu Bibliju od prve do zadnje stranice.Dakle da li si ikada u zivotu ,barem jedan put procitao celi Kuran od prve do zadnje stranice.?
2.Objasni mi kako to mislis kad si napisao ".......prijevod nije Kur an.
prijevod je značenje Kur ana onoliko koliko se prevodilac mogao približiti izvoru"
Dal to zelis da kazes da su arapske reci cudotvorne i da su prevodioci koji su ga prevodili Besim Korkut a i prevod Mlivo bili neznalice arapskog jezika,nisu znali da prevedu arapske reci???
Jel to znaci da je arapski jezik blagosloven i nemoguc za prevodjenje,dok su svi ostali jezici laki za prevodjenje??? Kako se zove sveta knjiga Mulsimana? Jel to Kuran ili nije ?
Jesu li i tebe ubedili da ne smes da procitas ceo Kuran od prve do zadnje strane ,kao sto i Hriscanima ne daju da citaju Bibliju od prve do zadnje strane???
3.Budi iskren pa kazi dal si uopste proverio u tvom Kuranu one stihove sto sam ti napisao,dal tako pise i u tvom kuranu ili ne,i kako ih ti razumes?
Dal su te naucili da kad postavljas stihove da treba da navedes i kojoj suri pripada?
"
/101/ "I kad on

kao svjedok i dokaz da je riječ o Ismailu, jer Kur'an

donosi radosnu vijest o dječaku lijepe naravi koji će

biti položen za klanje
."
hajde da vidimo prvo u kojoj to suri pise,to je osnovna kultura.
pozdrav
 
A

amkobr

Učlanjen(a)
07.02.2012
Poruka
16
dobro, ja dajem odgovore, samo ne one koje ti , možda želiš.
ovdje trebamo razgraničiti ko s kakvim ciljem nešto piše.
Dakle da li si ikada u zivotu ,barem jedan put procitao celi Kuran
to zna samo Allah dž.š., jer se on ne čita zbog ljudi i ovosvetske koristi, a ja nisam brojao da bih tebi sada to rekao.
Dal to zelis da kazes da su arapske reci cudotvorne
da, upravo , Kur'an je Objava od Svevišnjeg i razum nekih ljudi to ne mogu dosegnuti i ne može se u potpunosti prevesti. neki ajeti i nikako kao što je gore navedeno u suri Merjem; KAAAF HAA YAA AJIN SAAD. zikrurahmeti rabbehu zekerijah .....
postoje 8 prevoda na naš jezik, Korkut je više stilistički dotjeran , dok je Mlivo baš bukvalno prevodio.
treba odvojiti arapski jezik u ljudskoj upotrebi i arapski jezik u Objavi .
rimovanje i visok stil izražavanja se ne može izraziti nekim drugim jezikom osim arapskim.
dal si uopste proverio u tvom Kuranu
ne postoji moj ili nečiji Kur'an , ne znam koliko ima biblija ali je Kur'an samo jedan za sve muslimane svijeta i uči se (na arapskom) jeziku razumljivom , i to je dokaz nepromjenjivosti kroz vrijeme se učio prenosio i zapisivao sve do danas.
one stihove sto sam ti napisao
Dakle da li si ikada u zivotu ,barem jedan put procitao celi Kuran
ne tražim ih po Kur'anu znam ih napamet, Sura Essaffat- Redovi na kraju četvrte stranice.
Kur'an se ne može razumjeti bez tumačenja eminentnih ljudi.

I kad on

kao svjedok i dokaz da je riječ o Ismailu, jer Kur'an

donosi radosnu vijest o dječaku lijepe naravi koji će

biti položen za klanje
ovo je tumačenje i nije iz Kur'ana

I ovo je kraj jer ne želim voditi dalju raspravu ......
 
Poslednja izmena od urednika:
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
2.891
Zao mi je sto amkobr nece da nastavi razgovor.
1.Eto meni se dopada iskrenost.
Iskrenost se ogleda u tome da osoba nece da prizna da nije nijedanput procitala Kuran od prve do zadnje strane komplet,ali osoba nije brojala mada je to cak nisam ni pitao.
Moje pitanje je bilo jednostavno.
"Dakle da li si ikada u zivotu ,barem jedan put procitao celi Kuran"
Odgovor moze da bude samo Nisam nijednom,ili jesam jednom ili jesam vise puta ali ne znam kolko. i ja sam ovde mogu da nagadjam bilo koji od ovih odgovora...

Pa posto ova osoba nije za dijalog vec za monolog. ja bi dodao jos par zakljucaka,
2.arapski jezik u ljudskoj upotrebi i arapski jezik u Objavi???
Sve sto je receno moze da se prevede,ako se prica ili zapisuje normalno.
3.rimovanje i visok stil izražavanja se ne može izraziti nekim drugim jezikom osim arapskim.
ovo kao da cujem od nasih popova.To je pravi dil izmedju hodza i popova da svaki svojim stadom upravlja,da se jedni drugima ne mesaju i ne otimaju pripadnike...Arapski jezik je iznad svih drugih jezika hmmmm samo arapskim jezikom se mogu izraziti Bozje reci,a ostalim jezicima nikako...isto kao sto su pricali i Izraelci ,nista novo....smatraju da su povlascen narod,a da su svi drugi robovi,manje vredni ,nevernici...vlasi...
4.Bilo Kuran ,bilo Biblija jeste jedna knjiga,ali tu jednu knjigu su prevodili na razne jezike i to cak vise prevodilaca.O ispravnosti prevoda moze se diskutovati,uporedjujuci prevod sa original tekstom bilo hebrejski bilo grcki ili arapski. Eto ima Biblija i na arapskom jeziku.
5.
As-Saffat (37) -Redovi
4. vaš Bog je, uistinu, Jedan, (ovo je tacno)
6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili (Koji su to Mi???,nije valjda trojstvo i u islamu?)
11. Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.
Ovo je zaista pitanje za muslimane ,jel su oni preuzeli trojstvo???
34. jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti, ( Ko su MI???)
75. A kada nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:
81. on je bio rob Naš, vjernik,
101. i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.
102. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: "O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?" – "O oče moj", - reče – "onako kako ti se naređuje postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati."
104. Mi ga zovnusmo: "O Ibrahime,
112.
i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim.
113.
i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.
157.
Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!
182.
i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!
Ja u celoj suri nigde ne procitah Ismailo,vec da su blagoslovljeni samo Ibrahim i Isak.
Mozda se spominje u nekoj drugoj suri da je ismailo prinet kao zrtva,ali u ovoj ne pise.

A sta dalje reci kad nas amkobr nece dalje da ucestvuje u dijalogu....
Nadam se da ce se vratiti i nastaviti prijateljski dijalog.

 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.301
"I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega.
A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
A zavjet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba. 1
I Bog izgovorivši otide od Avrama gore" ( 1 knjiga Mojsijeva 17. 19 - 22 )

Iz ovog biblijskog navoda vidimo - da je Bog učinio zavet sa Isakom, i taj zavet učinio kako sa njim, tako i sa njegovim potomstvom Izrailjskim narodom.

Takođe vidimo - da je Bog po Avramovoj molbi blagoslovio i Ismaila, i obećao - da će od njega nastati veliki narod, ali nikakav zavet sa njim, ni sa njegovim potomstvom nije učinio.

Na drugom mestu Bog kaže "da će jedan brat udarati na drugog" što vidimo iz vekovnog sukoba između Jevreja i Arapa.

S tim u vezi - istina o Bogu proizilazi od Jevreja, i zapisana je isključivo u bibliji, a Hrišćani su naslednici prave vere i zaveta koji je Bog učinio sa Avramom, i u novom zavetu sa celim svetom.
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
2.891
"I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega.
A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
A zavjet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba. 1
I Bog izgovorivši otide od Avrama gore" ( 1 knjiga Mojsijeva 17. 19 - 22 )

Iz ovog biblijskog navoda vidimo - da je Bog učinio zavet sa Isakom, i taj zavet učinio kako sa njim, tako i sa njegovim potomstvom Izrailjskim narodom.

Takođe vidimo - da je Bog po Avramovoj molbi blagoslovio i Ismaila, i obećao - da će od njega nastati veliki narod, ali nikakav zavet sa njim, ni sa njegovim potomstvom nije učinio.

Na drugom mestu Bog kaže "da će jedan brat udarati na drugog" što vidimo iz vekovnog sukoba između Jevreja i Arapa.

S tim u vezi - istina o Bogu proizilazi od Jevreja, i zapisana je isključivo u bibliji, a Hrišćani su naslednici prave vere i zaveta koji je Bog učinio sa Avramom, i u novom zavetu sa celim svetom.
Ali on mrzi Bibliju i nece da je cita.Nije procitao ni Kuran od korice do korice,a citace Bibliju?
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.301
Možda veruje da su Jevreji izvrnuli tekst, ili možda zatvara oči pred činjenicama.
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
2.891
Možda veruje da su Jevreji izvrnuli tekst, ili možda zatvara oči pred činjenicama.
Samo si pljucnuo na moj tekst da ga ne vidi i ne dodje da odgovori jer hoces da tvoja rec uvek bude poslednja,zato sve polako i propada...zbog takvih kao ti.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.301
Pre propada zbog tvog načina pisanja.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.405
Pre propada zbog tvog načina pisanja.
Dobro, bez obzira na naše nesuglasice, postavlja se pitanje zašto o islamu i njegovim iskrivljenim tvrdnjama raspravljaš sa jehovinim svedokom?

Ma koliko da sam protiv adventizma ne mogu da podržim tvrdnje da islam nosi istinu. Oni naime tvrde da su hrišćani iskrivili, falsifikovali tekst Biblije. A ni jedan dokaz za to nemaju. Ako Hrišćani ne odbrane svoje pismo, onda će ovi zaista i imati argumentaciju za svoje tvrdnje. To što ti ili ja ili bilo ko dokazuje ispravnost Biblije ne pomaže jer šta radimo? Jedni drugima dokazujemo, a muslimana nigde. Njima treba dokazati da im je tekst neispravan, da je zasnovan na Muhamedovim izmišljotinaama i prepričavanjima, a ne da međusobno dokazujemo ovo ili ono.
 
Top