Šta je novo?
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
A da li laže Tvorac neba i zemlje kada je pisao svoj ZAKON?

Šta ste Vi izabrali da budete otvoreni bezakonik!?
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Umesto da grešnik prizna svome Tvorcu i Spasitelju sve svoje grehe i da odluči u srcu da ne greši više, Vi ste izabrali Sotonin surogat hrišćanstva u kome možete i dalje da grešite.

To je lažno hrišćanstvo!
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Pro 28:13 Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.

Zašto ne biste priznali istinu ako ste svesni da ste grešili protiv Boga i ljudi kršeći Božji zakon?

Onaj koji krije bezakonja svoja, neće biti srećan! Biće umišljeno gordo stvorenje nalik na svoga duhovnog oca..

Joh 8:43 Zašto ne razumete govor moj? Jer ne možete reči moje da slušate.
Joh 8:44 Vaš je otac đavo; i slasti oca svog hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.
Joh 8:45 A meni ne verujete, jer ja istinu govorim.
Joh 8:46 Koji me od vas kori za greh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne verujete?
Joh 8:47 Ko je od Boga reči Božije sluša; zato vi ne slušate, jer niste od Boga.
Joh 8:48 Tada odgovoriše Jevreji i rekoše Mu: Ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je đavo u tebi.
Joh 8:49 Isus odgovori: U meni đavola nema, nego poštujem Oca svog; a vi mene sramotite.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
Joh 8:49 Isus odgovori: U meni đavola nema, nego poštujem Oca svog; a vi mene sramotite.

O nerazumni Adventisti! Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima beše napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.
3:2 Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?
3:3 Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad (zakonom) svršujete?
3:4 Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
3:5 Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li delima zakona ili čuvenjem vere?
3:6 Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu.
3:7 Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere.
3:8 A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, napred objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
3:9 Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.
3:10 Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
3:11 A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.
3:12 A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.
3:13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:
3:14 Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.
3:15 Braćo, po čoveku govorim, niko čovečiji potvrđen zavet ne odbacuje niti mu šta domeće.
3:16 A Avraamu i semenu njegovom rečena biše obećanja. A ne veli: i semenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i semenu tvom, koje je Hristos.
3:17 Ovo pak velim: zaveta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
3:18 Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
3:19 Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dođe seme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
3:20 Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.
3:21 Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.
3:22 Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.
3:23 A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.
3:24 Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.
3:25 A kad dođe vera, već nismo pod čuvarom.
3:26 Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;
3:27 Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
3:28 Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
3:29 A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.

Koji ostaju PODZAKONOM pod PROKLETSTVOM SUako SAV ZAKON NE ODRŽE.
O NERAZUMNIADVENTISTI KO VAS OPĆINI VAŠA VEŠTICA VAS ODVEDE POD PROKLETSTVO!
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Apostol Pavle se zaista trudio da pomogne zbunjenim ljudima koji su se upoznali sa istinom i prihvatili je celim srcem.

Vidite, i tada a i sada, postoje ljudi koji se mogu odvratiti od jednostavnosti jevanđelja, ako prihvate zablude koje im plasiraju navodni "autoriteti".

U ovom slučaju to su bili Jevreji koji su govorili novoobraćenim neznabožačkim vernicima da moraju da se obrežu, da drže praznike... ako hoće da budu spaseni.

Apostol govori da Isus Hrist OPRAVDAVA SVAKOG GREŠNIKA koji se kaje!

Ceo problem hrišćana je bio opravdanje!

Apostol Pavle govori da se grešnici opravdavaju verom u Isusa Hrista.

To je istina! Ne može se čovek na drugi način opravdati pred Bogom.

Ne vredi čoveku nikakve svoje zasluge, jer bi to bilo nipodaštavanje Isusove žrtve.

Da li je to jasno? Nadam se da jeste.

...
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Da li opravdani grešnik može da nastavi da greši ako je prihvatio Isusa Hrista?

Upravo je to zabluda koja sledi...

(čitamo i dalje istu poslanicu Galatima u kojima se navode razni gresi zbog kršenja Božjeg zakona)

Gal 5:14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjeg svog kao sebe.
Gal 5:15 Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugog ne istrebite.
Gal 5:16 Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.
Gal 5:17 Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.
Gal 5:18 Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom.
Gal 5:19 A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,
Gal 5:20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
Gal 5:21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.
Gal 5:22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,
Gal 5:23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
Gal 5:24 A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.
Gal 5:25 Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo,
Gal 5:26 Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugog, i zavideći jedan drugom.

...
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Sotona je izgubio rat sa Isusom Hristom.

Isus Hrist je dokazao pred čitavim svemirom da se Božji zakon može držati.

Svaki grešnik u svim vremenima koji se pokorio osvedočenju Svetoga Duha i pokajao se za grehe i promenio svoj život i uskladio ga sa savešću i otkrivenom Božjom voljom, upravo je poštovao nepromenljivi Božji zakon.

25. Božji nepromenljivi zakon
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Ali pošto je Sotona izgubio rat sa Hristom, on nastavlja da ratuje protiv spasenja ljudi na taj način što je izopačio jasna biblijska učenja.

Sotona danas govori da se ne može poštovati Božji zakon!

To je laž!

I tu laž uče mnoge "hrišćanske" crkve! Kakve su to crkve koje uče laži?

Otpalo hrišćanstvo.

2. Progonstva u prvim stolećima
3. Era duhovne tame
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Jn 2:1 Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika,
1Jn 2:2 I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.
1Jn 2:3 I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo.
1Jn 2:4 Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
1Jn 2:5 A koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu.
1Jn 2:6 Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
Brojem postova se ne postiže mudrost već SLUŠANJEM mudrih reči.
U duševnim bolnicama stalno šetaju a nigde ne stižu tako i ti pišeš po nekoliko postova zbog rasejanosti misli i ništa pametno ne kažeš.

Citati sudobri samo ih ti NE RAZUMEŠ i dovodiš svoj eterični ptičji mozak u naprezanje za njega ne izdrživo ne pazeći na zdravlje.
1Jn 2:4 Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
Koje su to ZAPOVESTI

Kamenovanje,obrezanje,prinošenje prvina,desetaka,praznici,nazirejstvo,očišćenje,ishrana...?
Ko je ukinuo ono što nevaži za vas?
 
Top