Šta je novo?

Hoće li biti braka u Raju

Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Vidimo da će na novoj zemlji postojati životinje. Ovde su spomenute...

Vuk, jagnje, lav, zmija.

Isa 65:25 Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.

Piše da neće povređivati nikoga, veli Gospod (Jahve).
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Evo šta govori isti pisac (Isaija)...

Isa 11:6 I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dete vodiće ih.
Isa 11:7 I krava i medvedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo.
Isa 11:8 I dete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom, i dete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske.
Isa 11:9 Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjeg kao more vode što je puno.

tele i lavić = Telad i mali lavovi odakle? Od njihovih roditelja, zar ne?
malo dete
mlad njihova (mladunčad krave i medvedice
)
dete koje sisa igraće se
dete odbijeno od sise zavlačiće ruku


Deca koja sisaju i koja su odbijena od sise! Ovde se vidi rađanje nove dece i njihovo odrastanje.

Dete koje sisa ima majku koja doji.
Dete koje je odbijeno od sise govori nam da je dete prošlo prethodni preces sisanja, vidimo da raste jer je odbijeno od sise, i vidiom da se bezbrižno igra zavlačeći ruku u rupu gde živi zmija!

Zmija iz nekog razloga neće ujedati. Isto tako lav neće biti mesožder.

Isto se odnosi i na medvedicu, vuka...

I to će biti gde?
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Evo gde se to nalazi:

Isa 65:17 Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i šta je pre bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.
Isa 65:18 Nego se radujte i veselite se doveka radi onog što ću ja stvoriti; jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost.
...

Isa 65:25 Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Evo Nove zemlje u Novom zavetu:

Rev 21:1 I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Rev 21:2 I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svom.
Rev 21:3 I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.
Rev 21:4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.
Rev 21:5 I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim. I reče mi: Napiši, jer su ove reči istinite i verne.
Rev 21:6 I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.
Rev 21:7 Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.
Rev 21:8 A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.
Rev 21:9 I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenih sedam zala poslednjih, i reče mi govoreći: Hodi da ti pokažem nevestu, Jagnjetovu ženu.
Rev 21:10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga,
Rev 21:11 I imaše slavu Božiju; i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,
Rev 21:12 I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih.
Rev 21:13 Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.
Rev 21:14 I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola Jagnjetovih.
Rev 21:15 I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.
Rev 21:16 I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.
Rev 21:17 I razmeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova.
Rev 21:18 I beše građa zidova njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
Rev 21:19 I temelji zidova gradskih behu ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj beše jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smaragd,
Rev 21:20 Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
Rev 21:21 I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata behu od jednog zrna bisera: i ulice gradske behu zlato čisto, kao staklo presvetlo.
Rev 21:22 I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.
Rev 21:23 I grad ne potrebuje ni sunce ni mesec da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i žižak je njegov Jagnje.
Rev 21:24 I narodi koji su spaseni hodiće u videlu njegovom, i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega.
Rev 21:25 I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer onde noći neće biti.
Rev 21:26 I doneće slavu i čast neznabožaca u njega.
Rev 21:27 I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi Jagnjeta.

...
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
...

Rev 22:1 I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prestola Božijeg i Jagnjetovog.
Rev 22:2 Nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakog meseca svoj rod; i lišće od drveta beše za isceljivanje narodima.
Rev 22:3 I više neće biti nikakve prokletinje; i presto Božji i Jagnjetov biće u njemu; i sluge Njegove posluživaće Ga.
Rev 22:4 I gledaće lice Njegovo, i ime Njegovo biće na čelima njihovim.
Rev 22:5 I noći tamo neće biti, i neće potrebovati videla od žiška, ni videla sunčanog, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vek veka.
Rev 22:6 I reče mi: Ovo su reči verne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svog da pokaže slugama svojim šta će biti skoro.
Rev 22:7 Evo ću doći skoro: Blago onome koji drži reči proroštva knjige ove.
Rev 22:8 I ja Jovan videh ovo i čuh; i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.
Rev 22:9 I reče mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni.
Rev 22:10 I reče mi: Ne zapečaćavaj reči proroštva knjige ove; jer je vreme blizu.
Rev 22:11 Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.
Rev 22:12 I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.
Rev 22:13 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Poslednji.
Rev 22:14 Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
Rev 22:15 A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.
Rev 22:16 Ja Isus poslah anđela svog da vam ovo posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna zvezda Danica.
Rev 22:17 I Duh i nevesta govore: Dođi. I koji čuje neka govori: Dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života za badava.
Rev 22:18 Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
Rev 22:19 I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj.
Rev 22:20 Govori Onaj koji svedoči ovo: Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Rev 22:21 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
 
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
REZERVISANO ZA PRETHODNE PORUKE

:roll:
To se ne leči. Zaribao.

Vidimo da će na novoj zemlji postojati životinje. Ovde su spomenute...

Vuk, jagnje, lav, zmija.

Isa 65:25 Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.

Piše da neće povređivati nikoga, veli Gospod (Jahve).

Sudijo,kad već voliš da se igraš vernika onda NEMOJ žonglirati stihove jer time otkrivaš koliko ništa neznaš o Božjoj reči.
Vadiš citat iz Isaije 65.25 tvrdeći da taj opis govori o novoj zemlji gde nema smrti pa sad proveravamo tvoju trdnju koliko je istinita kad vratimo U KONTEKST izčupani stih:

65:19 I ja ću se veseliti radi Jerusalima, i radovaću se radi naroda svog, i neće se više čuti u njemu plač ni jauk.
65:20 Neće više biti onde malog deteta ni starca koji ne bi navršio dana svojih; jer će dete umirati od sto godina, a grešnik od sto godina biće proklet.
65:21 I oni će graditi kuće i sedeće u njima; i sadiće vinograde i ješće rod njihov.
65:22 Neće oni graditi a drugi se naseliti, neće saditi a drugi jesti, jer će dani narodu mom biti kao dani drvetu, i izabranicima će mojim ovetšati dela ruku njihovih.
65:23 Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah, jer će biti seme blagoslovenih od Gospoda, i natražje će njihovo biti s njima.
65:24 I pre nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti.
65:25 Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.,,

Kako to rađanje i umiranje na novoj zemlji kad tamo NEMA SMRTI niti ženidbe?
Šarlatanu,pokupi svoje igračke i na zamajavaj narod,opisani tekst govori o MILENIJUMU NA ZEMLJI!!!
Niti imaš stida a još manje znanja.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
U Novi Jerusalim na Novoj zemlji uće će ljudi koji tvore Božje zapovesti.

Rev 22:14 Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
Rev 22:15 A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.

Čak su i navedene neke od zapovesti da bi svi mogli da razumeju da će ljudima biti suđeno na osnovu Božjeg zakona!
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Neprijatelji Božjeg zakona pokreću raznorazne argumente u pokušaju da ospore nepromenljivost Božjeg zakona.

Neće oni da osporavaju sve Božje zapovesti. Već im smeta jedino ona koja ih podseća na Tvorca neba i zemlje.
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Zato što ljudi neće da vole i poštuju svoga Tvorca onako kako je On zapovedio, zato im smetaju ljudi koji to poštuju i koji propovedaju istinu o Božjem zakonu.

Kao što znamo, ti verni ljudi su meta Sotone i protiv njih on vodi rat

Rev 12:17 Aždaja se razgnevi na ženu pa ode i povede rat protiv ostalih njenih potomaka - onih koji se drže Božijih zapovesti i imaju Isusovo svedočanstvo
 
Poslednja izmena:
Top