Šta je novo?

Razlike između biblijskog i crkvebog učenja

Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
3.958
Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

Biblija kaže:

"A kad se navrši vreme posla Bog sina svojega,jedinorodnoga,koji je rodjen od žene i pokoren zakonu..."Galatima 4,4

Ali crkva uči:

Crkva poštuje Djevu Mariju kao "časniju od heruvima i neuporedivi slavniju od serafima".Onu Koja nadmašuje sva stvorenja.Crkva u Njoj vidi Majku Božju i Moliteljku pred Sinom za čitav ljudski rod i neposredno joj se moli za ovo zastupništvo.
Ko ne poštuje Mariju,taj ne poznaje Isusa,a vera u Hrista koja u sebe ne uključuje poštovanje Bogorodice jeste drugačija vera,drugačije hrišćanstvo u poredjenju sa crkvenim.

Djeva Marija je nevidljivo,ali stvarno središte apostolske Crkve,u Njoj je tajna ranog hrišćanstva.

Okusivši prirodnu smrt,Ona nije ostala zadržana truljenjem,nego je,prema crkvenom verovanju,bila vaskrsnuta kod Svog Sina posle tri dana i prebiva u svom proslavljenom telu s desne strane Njegove na nebesima kao Nebeska Carica.U Njoj je Bog već"sve u svemu".Prebivajući na nebesima u proslavljenom stanju,Bogorodica ostaje Mati ljudskog roda,njegova moliteljka i zastupnica.Zbog toga se Njoj obraćaju molitve crkve za pomoć i zastupništvo pred Sinom Njenim.

Komentar:

Pogledajmo redom šta Bilija govori o Mariji.Evo prvo starozavetnog proročanstva o tome ko če roditi Spasitelja:
"Zato će vam sam Gospod dati znak;eto,devojka će zatrudneti i rodiće sina,i nadenuće mu ime Emanuilo."Isaija 7,14.
Drugog proročanstva o Mariji u Starom Zavetu nema,niti o tome da će biti časnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima,niti će biti Nebeska Carica!

Ovo potrvdjuje i treći član nikeo-carigradskog simvola vere:"Koji je i radi našega spasenja sišao sa nebesa,i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek."B.A.Cisarž
ohmy.gif
veri i moralu,Sv.arh.sinod SPC,Beograd 1976,p.38

Pogledajmo sada kako se andjeo Gavrilo obratio Mariji kada je došao da joj objavi da će roditi Hrista:
"I ušavši k njoj andjeo reče:raduj se,blagodatna!Gospod je s tobom,blagoslovena si medju ženama."Luka 1,28.

Blagoslovena medju ženama.Ni reči poredjenja sa heruvimima i serafimima.Ni reči da će biti Nebeska Carica.

Pogledajmo sada opis Hristovog rodjenja u Matejevom jevanjdjelju:
"A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako:kad je Marija,mati njegova,bila isprošena za Josifa,a još dok se nisu sastali,nadje se da je ona trudna od Duha Svetoga.A Josif muž njezin,budući pobožan,namisli je tajno pustiti.No kad on tako pomisli,a to mu se u snu javi andjeo Gospodnji govoreći:Josife,sine Davidov!ne boj se uzeti Marije žene svoje;jer ono što je u njoj začelo od Duha je Svetoga.Pa će roditi sina,i nadeni mu ime Isus;jer će on da izbavi svoj narod od greha njihovih.A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:Eto,devojka će zatrudneti,i rodiće sina,i nadenuće mu ime Emanuilo,koje ć reći:s nama Bog."Matej 1,18-23.

Kao što vidimo,ovo proročanstvo je hristocentrično,a ne mariocentrično.Marija se pominje samo kao"mati njegova"(stih 18),žena Josifova(stih 20),kao devojka (stih23).

Pogledajmo kako su reagovali mudraci sa istoka:

"A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome,za vreme cara Iroda,a to dodju mudraci sa istoka u Jerusalim,i kažu:Gde je car Judejski što se rodio?Jer smo videli zvezdu njegovu na istoku i došli smo da mu se poklonimo."Matej2,2.

Dakle,mudraci su tražili "cara Judejskoga",a ne Caricu Nebesku.Da se Njemu poklone ,a ne Njoj.
A kad ih je zvezda dovela na odredjeno mesto?
"I ušavši u kuću,videše dete s Marijom matero njegovom,i padoše i pokloniše mu se;pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom,i tamjanom i smirnom.Matej 2,11.

Mudraci su dakle pali i poklonili se Isusu,a ne Mariji.

Kako su reagovali pastiri kada su dobili vest od andjela?

"I dodjoše brzo,i nadjoše Mariju i Josifa i dete gde leži u jaslama.A kad videše kazaše sve sto im je kazano za to dete."Luka 2,16.17.

Sve što je trebalo da se kaže pastirima,kazano im je ali za dete a ne za Mariju.I ova je vest hristocentrična, a ne mariocentrična.

Pobožni Simeunje držeći na rukama maloga Isusa hvalio Boga što su oči njegove videle spasenje(Luka2,27-32).U Mariji on nije video spasenje.Stavise,Simeun je blagoslovio Josifa i Mariju(Luka2,34),ne očekujući da ona,kao Bogorodica,njega blagoslovi.

Posle Simeunovih reči došla je i Ana proročica.

"I ona u taj čas dodje,i hvaljaše Gospoda i govoraše za njega svima koji čekahu spasenja u Jerusalemu."Luka 2,38.

Ana proročica je govorila svima o Njemu,a ne o Njoj.O Hristu,ne o Mariji.

Kada se Isus u dvanaestoj godini po mišljenju roditelja ,izgubio u Jerusalimu,i kada su ga posle tri dana našli u crkvi,"videvši začudiše se,i mati njegova reče mu:sine!što učini nama tako?Evo otac tvoj i ja sa srahom tražismo te.Ireče im:zaxto ste me tražili?Zar ne znateda meni treba u onom biti sto je oca mojega?I oni ga ne razumeše reči što im reče."(Luka 2,48-50).

Tri su stvari koje ovde treba podvući:

1.Isus je kao dete svestan svoje misije

2.Isus u tu misiju ne uključuje svoju majku,a trebalo bi ako je ona,kako uči crkva,"srvarno središte apostoloske crkve" i ako je u njoj"tajna ranog hrišćanstva",a posebno ako ona kasnije treba da bude Nebeska Carica,Mati ljudskoga roda,njegova moliteljka i zastupnica.

3.Marija kao odrasla osoba,uopšte nije svesna svoje misije koju joj ckva pririsuje.

4.Marija čak ne razume reči koje joj Isus govori,Dete-Majci!

Sada nas zanima kako se Isus,kada je odrastao i počeo sa javnom službom,odnosio prema majci?Evo jednog detalja koji iznosi jevandjelista Marko:

"I dodje mati njegova i braća njegova,i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu.I sedjaše narod oko njega.I rekoše mu:eto mati tvoja i brača tvoja i sestre tvoje napolju pitaju za te.I odgovori im govoreći: ko je mati moja ili braća moja?I pogledavši na narod koji sedjaše reče:evo mati moja i braća moja.Jer ko izvrši volju Božju onaj je brat moj i sestra moja i mati moja."Marko 3,31-35.

Ostavimo Isusovu braću i sestre.Pogledajmo samo njegovu majku.Ona za njega nije ono što ona za crkvu jeste.Jevandjelista jasno kaže:"I pogledavši oko sebe na narod koji sedjaše reče:evo moja mati...Jer ko izvršuje Božju volju onaj je ....mati moja"Marko3,34-35.

Šta se dogodilo na Golgoti dok je Isus visio na krstu?

"A Isus videvši mater i učenika koga ljubljaše gde stoji reče materi svojoj:ženo!eto ti sina!Potom reče učeniku:eto ti matere!I od noga časa uze je učenik k sebi."Jovan 19,26.27.

I u ovom trenutku za Isusa Marija nije ono što za crkvu jeste.Ona je obična žena,kojoj u starotitreba potpora.Isus se pobrinuo za nju time što ju je poverio Jovanu.

Na kraju evo nekoliko pitanja:

1.Crkva uči::Ko ne poštuje Mariju taj ne poznaje ni Isusa,a vera koja u sebe ne uključuje poštovanje Bogorodice jeste drugačija vera,drugačije hrišćanstvo u poredjenju sa crkvenim".

Zar ta drugačija vera nije apostolska vera i apostolsko hrišćanstvo?Apostol Jovan je zapisao:"A ovo je život večni da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga,i koga si poslao Isusa Hrista."Jovan17,3.Dakle poznanje Marije nije uslov za večni život.

2.Crkva uči:Djeva Marija je nevidljivo,ali svarno središte apostolske crkve,u Njoj je tajna ranog hrišćanstva."

Zar je to središte toliko bilo nevidljivo da ga ni apostoli nisu videli?Ako je Isus rekao učenicima"Vama je dano da znate tajne carstva nebeskoga"(Matej13,11),kako to da oni nisu znali da je u Mariji tajna ranog hrišćanstva,a da će ona biti Carica u tom carstvu nebeskom?

I još jedno pitanje:zar je to središte toliko nevidljivo da ni sama Marija nije videla?

3.Crkva uči:Okusivši prirodnu smrt,Ona nije ostala zadržana truljenjem nego je bila vaskrsnuta od Svoga Sina posle tri dana i prebiva u svom proslavljenom telu s desne strane Njegove na nebesima kao Nebeska Carica.

Ako je Marija časnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima,zašto je morala uopšte da umre?Setimo se Enoha!Daleko manji i od običnih andjela,a kamoli od heruvima i serafima,"verom bi Enoh prenešen da ne vidi smrti"(Jevrejima11,5)!Inače dogmu o Marijinom vaznesenju Rimokatolička crkva je proglasila 1.11.1950.god.za vreme pontifikata papa Pija XII.

Crkva uči:prebivajući na nebesima u proslavljenomstanju,Bogorodica ostaje Mati ljdskoga roda,njegova moliteljka i zastupnica.

Zašto je onda Isus rekao:"Išto god zaištete u oca u ime moje,ono ću vam učuniti,da se proslavi otac u sinu.I ako što zaištete u moje ime,ja ću učiniti."(Jovan14,13.14)?Ako je Marija moliteljka zašto apostol Pavle tvrdi da je Isus"s desne strame Bogu i moli za nas"?(Rimljanima 8,34) Ako je Marija zastupnica,zašto apostol Jovan tvri da "imamo zastupnika kod oca,Isusa Hrista pravednika"?(1.Jovanova2,1).

Na osnovu svega ovoga očito je da Biblija ne pruža nikavu podršku crkvenom učenju.Zato odgovor moramo potražiti u istoriji.

"Istorijska slika Marije treperi jošu Novom zavetu.ali će uskoro biti obavijena velom bujnih legendi,naročito popularnom apokrifnom literaturom.Verovanje u nepovredjeno devičanstvo branio je u prvoj polovini 3.veka Origen,otac crkveno-teološkog učenja,protiv Tertulijana.Od 4.veka Marija je poštovana kao asketica i bezgrešna svetica.Prihvatanjem starih kultova od strane državne crkve slika Marije približena je antičkim boginjama-majkama:stare predstave su hristijanizovane,a mariologoja je postala u izvesnoj meri druga strana hristologije.Posledica iz nikejskog"jednaka u biti"bilo je proglašenje"Majke Božje" na saboru u Efesu 431.god.Sada je nastao stvarni Marijjin kult uvodjenjem Marije u liturgiju(Marijine svečanosti,Marijine slike)."E.Ortbandt,D.H.Teuffen:Ein Kreuz und tausend Wege,Friedrich Bahn Verlag,Konstanz 1962,p.189.

Na kraju, moram priznati da Stari zavet pominje Nebesku Caricu,i to na više mesta,u Jeremiji 7 i 44:

"Sinovi kupe drva,a očevi lože oganj,i žene njihove mese testo,da peku kolače carici nebeskoj,i da levaju naleve drugim bogovima,da bi mene dražili.Mene li draže?govori Gospod;eda li ne sebe,na sramotu licu svojemu?"Jeremija 7.18,19.

Tako Bog reaguje na obožavanje Carice Nebeske.Moj komentar je ovde izlišan.
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
28.05.2009
Poruka
6.558
Imam neki utisak da se Majka nije vaznela tada,već da se reinkarnirala i da je tek kao Sveta Petka doživela Vaznesenje.
 
Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
3.958
Oblak ili krst, (Drugi Hristov dolazak)

Biblija kaže:
"I tada će se pojaviti znak sina čovečjega na nebu;i tada će proplakati sva plemena na zemlji;i ugledaće sina čovečjega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom."Matej 24,30.

Ali crkva uči:

Neposredni signal drugog dolaska Spasiteljevog biće pojava krsya na nebu,kao simbola spasenja našeg,kao znaka iskupiteljskog podviga Spasovog.

Komentar:

Kada je Isus sedeo na Maslinskoj gori,pristupili su mu njegovi učenici i upitali ga:"Kakav je znak tvoga dolaska i svršetka sveta?"Matej 24,3

Usledio je odgovor uz nabrajanje znakova:lažni hristosi,ratovi,gladi,pomori,zemljotresi,progonstva,mržnja,sablazan,izdaje,lažni proroci,bezakonje,propovedanje jevandjelja,velike nevolje,i opet lažni hristosi i lažni proroci sa znacima velikim i čudesima,pomračenje sunca,pomračenje meseca.padanje zvezda.

Isusov govor zabeležila su trojica jevandjelista(Matej24,Marko 13,Luka 21).Ni u jednom od ova tri zapis krsta nije pomenut.Ali su zato tri puta pomenuti lažni proroci.Stoga mi se nametnulo pitanje:Nije li crkva sa ovakvin učenjem podržala nekog od tih lažnih proroka?

A jedan od pravih proroka svakako je apostol Jovan.Njemu je u viziji na Patmosu otkriven,izmedju ostalog,ssam dolazak Isusa Hrista.Evo kako ga on opisuje:"
I videh,i gle, i oblak bijel,i na oblaku sjedješe kao sin čovečij,i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu,i u ruci svojoj srp oštar."Otkrivenje 14,14

Apostol najpre vidi"oblak bijel",a zatim na oblaku "sina čovečjeg".Prema tome,jedino bi "oblak bijel" mogao da bude neposredni znak Hristovog drugog dolaska.

Uostalom,prisetimo se i opisa Hristovog odlaska:
"I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih.I kad gledahu za njim gde ide na nebo,gle dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,koji i rekoše:ljudi Galilejci!šta stojite i gledate na nebo?Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo."Dela apostolska 1,9-11

Dakle,u odlasku učenici najpre vide Hrista,a zatim oblak.U dolasku Jovan,jedan od ucenika koji je prisustvovao vaznesenju vidi najpre oblak,a zatim Hrista,Prema tome niti je Hristos poneo krst,niti će s njim doći
 
Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
3.958
Apostol Pavle-otac ili bebica?, duhovni oci

Biblija kaže:

"I ocem ne zovite nikoga na zemlji;jer je u vas jedan otac koji je na nebesima."Matej23,9

Ali crkva uči:

Izjava apostola Pavla u 1.Korićanima 4,15 daje za pravo duhovnim vodjama u crkvi da se nazivaju duhovnim ocima.

Komentar:

"I ocem ne zovite nikoga na zemlji."Matej 23,9.-Ovo su reči samoga Isusa Hrista i,naravno,treba ih shvatiti krajnje ozbiljno.Prosto je neshvatljivo kako crkva uopšte ne obraća pažnju na njih,Štaviše,svaki njen duhovnik,svaki sveštenik,od najnižeg do najvišeg naziva se ocem.

Isus navodi i razlog za ovakvu jednu zapovest:"Jer je u vas jedan otac koji je na nebesima."Matej23,9.Ove reči neodoljivo me podsećaju na prvu zapovest:"Ja sam Gospod Bog tvoj...Nemoj imati drugih bogova uza me."2.Mojsijeva20,2.3Ova zapovest se može i ovako iskazati:"Ja sam Otac tvoj.Nemoj imati drugih otaca uza me."Reč je, naravo,o duhovnim ocima,a ne o našem telesnom.zemaljskom ocu,Ovim se ne ukida peta zapovest,koja se odnosi na poštovanje oca i majke.

Time što je crkva proglasila sveštenike za duhovne oce,koji se čak nazivaju preosvećenima i svetima,kojima uz to je dala i pravo da opraštaju grehe,da pretvaraju hleb i vinovu pravo Hristovo telo i krv,prosto me čudi kako nije preinačila i molitvu"Oče naš",po da možda ovako glasi:"Oče naš, koji si na Zemlji,da se sveti ime tvoje.Da dodje carstvo tvoje,da bude volja tvoja i na nebu kao i na zemlji.Hleb naš potrebni daj nam danas.I oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.I nenavedi nas u napast,no izbavi nas oda zla.Jer je tvoje carstvo,i sila,i slava vavek.Amin!"

Bogohulno zvuči, zar ne?Srašno bogohulno!Ali crkva bi volela da je sve to tako.A istorija potvrdjuje da je nastojala da bude tako:
-da se sveti ime sveštenika;
-da sveštenici vladaju zemaljskim carstvima;
-da i na Nebu bude nametnuta njihova volja,kao što je na Zemlji;
-da sveštenici opraštaju grehe;
-da bude njihovo carstvo,i sila, i slava,razume se,vavek.

Kako crkva opravdavato što joj se sveštenici nazivaju ocima?Obično navodeći izjavu apostola Pavla:"Jer ako imate i trista učitelja u Hristu,ali nemate mnogo otaca.Jer vas ja rodih u Hristu Isusu jevandjeljem."1.Korinćanima 4,15

Na prvi pogled stvarno izgleda kao da je apostol Pavle otac.Medjutim pogledajmonajpre koga Pavle naziva ocem,svojim i svih stvorenja:"Toga radi preklanjam kolena pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu."Efescima 3,14.15.

Evo još jedne izjave:"Jedan Bog i otac sviju,koji je nad svima,i kroza sve,i svima nama."Efescima4,6.

"Jedan Bog i otac sviju.."-pa,prema tome,i apostola Pavla.

"Koji je nad svima..."-pa.prema tome,i nad apostolom Pavlom.

"I kroza sve..."-pa,prema tome,i kroz apostola Pavla.

Šta zaključujemo?Zaključujemo da Pavle nikako nije mogao biti otac,Sebe,a i sve druge smatrao je samo decom Božjom:"Ovaj D uh svedoči našemu duhu da smo deca Božja."Rimljanima 8,16.Šta onda znače njegove reči da je hrišćane u Korintu rodio jevandjeljem?Jednostavno,da Korinćani nisu rodjeni kroz njega nego kroz jevandjelje!Upravo je jevandjelje,prema njegovim rečima,"sila Božja na spasenje svakome koji veruje"(Rimljanima1,16).A da ih je Pavle rodio,onda bi bili u pravu oni koji su govorili da su njegovi.Medjutim,apostol to odlučno odbija:"Jer kad govoriko:ja sam pavlov;a drugi:ja sam Apolov;niste li telesni?Ko je dakle Pavle a ko A polo do samo sluge kroz koje verovaste,kao što i svakome Gospod dade?1.Korinćanima 3,4.5.

Koju je onda ulogu imao Pavle?Videli smo ,sam je rekao da je sluga.Ako se vratimo na "radjanje",onda je on pomogao d ase od neznabožaca rode hrišćani.A to nije posao oca nego babice!Zato svaki koji hoće da mu Pavle ili neko drugi bude duhovni otac,nije duhovan nego telesan(Korinćanima3,4)!
 
Član
Učlanjen(a)
01.06.2010
Poruka
309
Slazem se sa napisanim!
U Bibliji je vise puta stavljeno do znanja, da Bog nema nikakav simbol, oznaku i tome slicno....
Krst je okultni simbol!
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Napomena: Ovo je postovao cobi63

Biblija kaže:

"I izabrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas,i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;i svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno,i pobedi ih na njemu.Da vas dakle niko ne osudjuje za jeo i piće,ili za kakav praznik,ili za mladine,ili za subote,koje je sve bilo sen od onoga što šćaše da dodje,i telo je Hristovo."Kološanima2,14-16

Ali crkva uči:

Subota je sen stvarnosti.A stvarnost je Hristos.Kada imamo Hrista onda je svaki dan na slavu Božju.Subota je upućivala na Hrista u kome je pravi odmor.Kao što sada nedelja upućuje na dovršeno delo Isusa Hrista.

Komentar:

Crkva kaže da je subota upućivala na Hrista,odnosno da je bila"sen od onoga što šćaše da dodje."Dakle,unapred.Medjutim sama zapovest o suboti ukazuje unazad:

"Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje.A sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu;tada nemoj raditi ni ti,ni sin tvoj,ni kći tvoja,ni sluga tvoj,ni sluškinja tvoja,ni živinče tvoje,ni stranac koji je medju vratima tvojim.Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju,more i što god je u njima,a sedmi dan počinu;zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga."2.Mojsijeva 20,8-11.

Pošto se u Daničićevom prevodu ove zapovesti ne spominje reč subota,navešću još jedan stih:"Šest dana neka se radi,a sedmi je dan subota,odmor svet Gospodu."2.Mojsijeva31,15.

Šta zapažamo?Da li je subota zaista"sen od onga što šćaše da dodje"ili je "sen" onoga što je već došlo?Da li je subota upućivala na Hrista ili upućuje na stvaranje?

Pogledajmo još jednom kraj 4.zapovesti:

"Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju,more i što god je u njima,a sedmi dan počinu;zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i osvetio ga."2.Mojsijeva20,11.


Dakle,subota upućuje naš pogled unazad,na stvaranje.

Crkva uči da je subota upućivala na Hrista.A da li je Hristos negde to potvrdio?Da li je rekao:"Subota je naćinjena mene radi."?Ne!Hristos jasno kaže:"Subota je načinjena čoveka radi."Marko2,27.A to znači:čovekovog dobra radi.Za njegov odmor.Za njegov blagoslov.Za njegovo posvećenje.

Medjutim pošto uvodni stihovi zaista pominju izmedju ostalog i "subote"(zapazimo: u množini),kao "sen onoga što ščaše da dodje",šta je zapravo apostol time hteo da kaže?Kakve su to subote i na šta su one ukazivale?Kakvo je to "pismo uredbe"koje je Hristos izbrisao i "uzevši sa srede prikova ga na krstu"?

Da Biblija govori o postojanju 2 zakona,verovatno je poznato svimozbiljnijim hrišćanima,a posebno crkvenim teolozima.Prvi zakon je moralni(10 zapovesti).a drugi ceremonijalni.Prvi je savršen i večan,a drugi je samo ukazivao na dolazak Hrista,koji je savršen i večan.Ljubav je zbog neprolaznosti moralnog zakona dovela Hrista na krst,a krst je potvrdio prolaznost ceremonijalnog zakona.Moralni zakon sadrži jednu zapovest o suboti(2.Mojsijeva20,8-11),a ceremonijalni sedam.Ceremonijalne subote su bile prvi i poslednji dan Praznika presnih hlebova,Dan pedesetnice,Dan trubni,Dan pomirenja i prvi i poslednji dan Praznika senica:

1)15.nisana-početak Praznika presnih hlebova(3.Mojsijeva23,6.7);

2)21.nisana-kraj Praznika presnih hlebova(3.Mojsijeva23,8);

3)6.sivana-Pedesetnica.pedesetog dana posle 16.aviva(3.Mojsijeva23,15-21);praznik prvine pšenične žetve i prvog hleba od žita;

4)1.etanima-Dan tribni(Roš hašana) (3.Mojsijeva 23,24.25);početak gradjanske nove godine;

5)10.etanima-Dan pomirenja(Jom Kipur) (3.Mojsijeva23,27-32);

6)15.etanima-početak Praznika senica (3.Mojsijeva23,35);

7) 22.etanima-kraj Praznika senica (3.Mojsijeva23,36;4.Mojsijeva29,12.35).

"To su praznici Gospodnji...osim subota Gospodnjih."3.Mojsijeva23,37.38.Ovi praznici Gospodnji su bili pokretni i svake godine su se padali u neki drugi dan u sedmici,jer je računanje ovih subota zavisilo od početka svete godine,koja se zasnivala na lunarnom kalendaru.Kada su se poklapale sa sedmičnom subotom nazivane su "velikim danima"(npr.:..."bese veliki dan ona subota-Jovan19,31).Subote Gospodnje su se medjutim svetkovale uvek sedmog dana u sedmici.Kao sen,preslika ili jedna vrsta obrednog proročanstva svi ovi praznici,odnosno sve ove godišnje subote su ukinute.Subote Gospodnje su sačuvane u vlasti Gospodara od subote,Sina čovečjeg(Marko2,28).
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Crkva nema svoje ucenje ( makar ne bi trebala da ima ).
Biblija je knjiga koja prezentuje Bozije ucenje ljudima.
Ona je prozeta kroz zivote svih ljudi na Bozijem putu ( jevreji, hriscani, muslimani ...)
Uloga svestenstva je samo da propoveda Sveto Pismo narodu, da daje svoj licni primer zivljenja svog zivota na Tvorcevom putu.
Pod crkveno se misli na skup ljudi koji su na jednom mestu u sluzbi Bozijoj a ne na zgradu kao zgradu.
Pisao sam o tome.
http://serbianforum.org/religija/49160-crkvenost-kao-merilo-poboznosti.html#post396399
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Imam neki utisak da se Majka nije vaznela tada,već da se reinkarnirala i da je tek kao Sveta Petka doživela Vaznesenje.
Zanimljiv si ti covek sa sve tvojim jos zanimljivijim utiskom :)
Reinkarnirala se u Sv.Petku pa je onda voznesena ?
Joj covece... neka ti je Bog u pomoci ...

PS: dobar post cobi63 . Sve pohvale :)
 
Top