Šta je novo?
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
J

J

Jezičak Komadić trske/kod drvenih duvača/ ili metala/kod orgulja/ koji svojim vibriranjem omogućava stvaranje tona.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
K

K

Kadenca 1) Harmonijski tok kojim se završava muzička fraza, kompozicija ili njen deo; 2) Francuski naziv za triler iz 17. veka; 3) Briljantan solistički odlomak slobodnog improvizacijskog karaktera/naročito u koncertu/.
Kanon Način komponovanja kod kojeg jedna ili vise melodijskih linija tačno imitira neku drugu u odredenom vremenskom razmaku i visini, čineći tako kontrapunkt.
Kantata Vokalno delo iz više stavova temeljeno na narativnom religioznom ili svetovnom tekstu.
Kantilena Pevljiva, razvijena melodijska linija.
Kantor 1) Glavni pevač u crkvenom horu; 2) Solo-pevač u sinagogi; 3) Dirigent u nemačkoj protestantskoj crkvi.
Kapellmeister/nem./ Dirigent.
Kasacija Divertimento iz 18. veka namenjen izvođenju na otvorenom.
Kastanjete Španski instrument; sastoji se od dve drvene školjke koje udaraju jedna o drugu.
Kastrat Pevač koji je, usled operativnog zahvata pre puberteta, sačuvao vokalni opseg soprana ili alta.
Kavatina Kratki, jednostavni operski napev ili instrumentalni komad sličnog stila.
Klasična muzika 1) Za razliku od popularne ili narodne muzike, muzika koja zahteva ozbiljniji pristup; 2) Muzika 18. veka, za razliku od romantične i savremene.
Klavikord Stari instrument sa dirkama slabašnog tona kod kojeg metalne tangete pritiskaju razapete žice.
Klavir Danas najrašireniji instrument sa dirkama kod kojeg čekići udaraju po rastegnutim žicama.
Ključ Znak koji odreduje visinu svih nota na notnom zapisu.
Kochel Brojčani indeks Mocartovih dela. Beleži se kao K ili KV.
Koloratura Bogato ukrašeno pevanje.
Kamerna muzika Koncertna muzika za dva ili vise izvođača od kojih svaki svira svoju deonicu, prvobitno namenjena izvođenju u intimnom krugu.
Kamerni orkestar vidi orkestar.
Kobilica Drvena potpora preko koje su rastegnute žice na instrumentima iz porodice violina i gitara.
Koncert 1) Muzička priredba; 2) Opsežnije, obično trostavno delo za jedan ili više solo instrumenta uz orkestar.
Koncertantna simfonija Simfonijsko delo sa jednim ili vise solo instrumenata; gotovo da se ne razlikuje od koncerta.
Konsola vidi sviraonik.
Kontrapunkt Kombinovanje melodijskih linija.
Kontrasubjekt U fugi, mužička fraza koja prati nastup teme ili njenog odgovora.
Koralni preludijum Kompozicija za orgulje izgrađena na koralu.
Koreografija Umetnost scenske realizacije plesa i pokreta u baletu.
Korepetitor Muzičar u operskoj kući koji s pevačima uvežbava njihove uloge.
Ksilofon Instrument kod kojeg se ton proizvodi udaranjem batića po naštimovanim drvenim pločicama.
Kvarta Interval izmedu I i IV tona dijatonske lestvice; sadrži pet polutonova i naziva se "čistom" jer nema ni durski ni molski karakter.
Kvartet 1) Kompozicija za četiri instrumenta, posebno gudački kvartet; 2) Stav za četiri glasa; Gudački kvartet — ansambl koji se sastoji od dve violine, viole i violončela; Klavirski kvartet — ansambl koji se sastoji od klavira, violine, viole, violončela ili delo za takav ansambl.
Kvinta Interval izmedu prvog i petog tona dijatonske lestvice; sadrži sedam polutonova i naziva se "čistom" jer nema ni durski ni molski karakter.
Kvintet 1) Kompozicija za pet instrumenata; 2) Stavak za pet glasova; Klavirski kvintet ansambl koji se sastoji od klavira i gudačkog kvarteta, ili delo za takav ansambl.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
L

L

Landler/nem./Prilično spor austrijski narodni ples u trodeelnom taktu — prethodnik valcera.
Langsam/nem./Polako.
Larghetto/ital./ Nešto manje široko od largo.
Largo/ital./Široko,lagano.
Lauta Stari žičani instrument.
Lebhaft/nem./Živahno.
Legato/ital./Vezano.
Leggiero/ital./Lagano.
Legno vidi col legno.
Leitmotiv/nem./ Tema ili motiv, posebno u vagnerijanskim operama, vezan uz određenu osobu ili ideju, koji se citira ili primjenjuje u relevantnim situacijama.
Lento/ital./Sporo.
Lesson /eng./Engleski naziv koji se u 17. i 18. veku upotrebljavao za svitu za instrumente sa dirkama ili samostalni komad.
Lestvica 1)Tonovi koji čine tonalitet poređani po visini; 2) Niz uzlaznih ili silaznih tonova poređanih po nekom konvencionalnom redu, npr. po polutonovima /hromatska lestvica/, celim tonovima /celotonska lestvica/ ili s prazninama /npr. pentatonska lestvica./
Libretto/ital./ Tekst opere ili oratorijuma.
Lied, množ. Lieder/nem./ Nemačka solo pesma iz 19. veka koju su negovali Šubert, Šuman, Brams, Volf i dr. u kojoj je jednaka važnost data glasu i klaviru.
Lieder ohne Worte/nem./ Pesme bez reči — naziv koji je upotrebljavao Mendelson za kratke lirske klavirske komade.
Limena muzika Orkestar sastavljen samo od limenih duvačkih instrumenata i udaraljki. Ne isto što i vojnički orkestar.
Lirski Mekan/odnosi se na glas/, za razliku od dramskog.
Loure /fra./ Izvorno tip gajdi nađen u Normandiji; kasnije naziv za ples u umerenom šestodobnom taktu.

 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
M

M

Madrigal 1) Forma polifone a capella kompozicije svetovnog karaktera koja je cvetala u 16. i početkom 17. veka; svaku je deonicu obično izvodio jedan glas; 2) Poetska i muzička forma iz 14. veka malo nalik svom imenjaku iz 16. veka.
Mali interval Interval velike sekunde, terce, sekste ili septime smanjen za poluton.
Manual Klavijatura kod orgulja na kojoj se svira rukama, za razliku od pedala na kojem se svira nogama.
Maestoso /ital./ Veličanstveno.
Maestro di cappella vidi Kapellmeister.
Magnificat Bogorodičina pesma /prema evanđelju po Luki/ koja se peva kod večernje službe.
Marcato/ital./ 1) Naglašeno; 2) Istaknuto
Marimba Instrument srodan ksilofonu s dubljim registrom i velikim rezonatorima pričvršćenim na svaku pločicu.
Maska /eng.-masque/ Scensko delo namenjeno zabavi plemstva u 16. i 17. veku, najčešće alegorijskog i mitološkog sadržaja, a uključuje poeziju, muziku i ples.
Massig/nem./ Umereno; Massig bewegt — umereno brzo.
Mazurka Poljski narodni ples u umerenom trodelnom taktu kod kojeg su česti naglasci na drugoj i trećoj dobi.
Medijanta Treći stupanj uzlazne dijatonske lestvice, terca
Melizam 1) Dekorativni pasaž; 2) U Gregorijanskom koralu skup tonova koji se pevaju na jedan slog.
Melodijska molska lestvica Verzija molske lestvice kod koje silazna forma odgovara predznacima navedenim uz ključ, dok su kod uzlazne forme šesti i sedmi stupanj povišeni.
Meno/ital./ Manje; Meno mosso — sporije.
Menuet Francuski otmeni ples u trodelnom taktu; gotovo uvek sadrži kontrastni srednji deo koji se naziva trio, nakon čega se ponavlja menuet. Bio je uobičajeni deo svite iz 18. veka i redovni stav sonate ili simfonije sve dok ga Betoven nije zamenio skercom.
Metronom Mehanička sprava koja pomoću klatna glasno određuje ritam pri bilo kojoj brzini i čiji broj otkucaja se koristi kao pogodna metoda označavanja brzine.
Mezzo forte/ital./ /skaćenica mf./ Srednje jako.
Mezzo piano/ital./ /skaćenica mp./ Srednje tiho.
Mezzosopran/ital./ Ženski glas između soprana i alta.
Modulacija Prelaz iz tonaliteta u tonalitet.
Modusi Lestvice koje su se upotrebljavale pre nego što su u 16. veku utemeljeni durski i molski sistemi; Ritmički modusi — Ritmički sistem iz 13. veka koji uključuje stalno ponavljanje izvesnih jednostavnih metričkih modela.
Mol Jedan od dva danas postojeća tonska sistema čija lestvica može imati melodijsku ili harmonijsku formu.
Molto /ital./ Vrlo.
Monodija Jednoglasje, odnosno muzički stil u kojem je melodijski interes ograničen na jedan glas.
Mordent Ukras kod kojeg se označena nota jednom brzo izmeni sa susednim tonom.
Mosso
/ital./ Pokretno. Vidi meno mosso, piu mosso.
Most Odlomak koji povezuje dve teme ili dva dela kompozicije.
Motet Duhovna polifona vokalna kompozicija na tekst /najčešće na latinskom/ koji ne pripada Misi; katolička verzija anthema.
Motiv Karakteristična muzička misao; Vidi takođe leitmotiv.
Musette/fran./ Kratki komad u kvazi-pastoralnom stilu koji imitira gajde /franc. cornemuse/.
Muzička drama Naziv za vagnerijansku operu.
Muzikologija Naučna disciplina koja obuhvata sve teoretske, stilističke i istorijske aspekte muzičke umetnosti.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
N

N

Nachtmusik/nem./ Vidi serenada
Narodna pesma Tradicionalna pesma koja se prenosi usmenom predanjem i izvori su joj nepoznati.
Naturale/ital./ Znak za glas ili instrument po kojoj sa nekog posebnog načina izvodenja treba preći na normalni.
Neoklasicizam Stil muzike 20. veka koji je svesno prihvatio objektivnost i formalni stil "klasičnog" perioda, pretpostavljajući zanatsku veštinu emocijama.
Nobilmente/ital./ Otmeno.
Nokturno Romantični komad ili stav koji sugeriše na noćni ugođaj.
Nota 1/ Ton određene visine; 2/ Simbol kojim se grafički prikazuje zvuk.
Notturno /ital./ vidi serenada /2/
Noveletta Naziv koji je uveo Šuman za klavirski komad koji donosi "romantičnu priču u muziku".
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
O

O

Obbligato /ital./ Obavezna instrumentalna deonica solističkog karaktera. Često se taj termin pogrešno upotrebljava za proizvoljnu deonicu.
Oboa d'amore/ital./ Instrument tipa oboe štimovan nešto niže od nje. Retko se upotrebljava.
Obrtaj Položaj akorda kod kojeg je bilo koji ton osim osnovnog u najdubljem glasu.
Odgovor Kod fuge nastup teme u dominantnom tonalitetu.
Ofikleida Zastareli instrument iz grupe limenih duvača, zamenjen tubom.
Oktava Interval izmedu prvog i osmog tona dijatonske lestvice
Oktet 1/ Kompozicija za osam instrumenata; 2/ Stav za osam glasova.
Opera Pevana drama sa orkestralnom pratnjom koja se izvodi sa kostimima i scenografijom na pozornici.
Opera-comique /fran./ Opera sa govorenim dijalozima, ne nužno komičnog karaktera.
Opera-seria /ital./ Stariji tip opere sa ozbiljnim sadržajem.
Opereta Lagana komična opera, najčešće s govorenim dijalozima.
Op. posth. Naznaka za delo objavljeno nakon kompozitorove smrti.
Opus Oznaka koja služi za numerisanje dela kompozitora; temelji se na redosledu nastanka ili publikacije zbog lakše identifikacije.
Oratorijum Kompozicija za solo glasove, hor i orkestar sa religioznim ali ne liturgijskim sadržajem: po stilu je dramatična ali nije namenjena scenskom izvođenju.
Ordre /fran./ Stari naziv za svitu
Organistrum Seljački instrument sa juga Francuske čije žice zavibriraju pomoću točka koji se okreće ručkom. Nema nikakve veze sa verglom.
Orkestar Grupa instrumentalista koja čini ansambl koji, za razlikiku od kamernog sastava, ima više od jednog instrumenta u svakoj grupi gudača; Kamerni orkestar Mali orkestar; Simfonijski orkestar Sastoji se od najmanje 60 izvođača uključujući gudače, drvene i limene duvače, udaraljke; Gudački orkestar Orkestar koji se sastoji samo od gudačkih instrumenata.
Orkestracija vidi instrumentacija
Ornament vidi ukras
Osmina Notna vrednost jednaka polovini četvrtine.
Osnovni ton Ton koji nastaje kad žica ili vazdušni stub vibrira u svojoj punoj dužini.
Ossia /ital./ Termin koji se odnosi na alternativni, nekada jednostavniji pasaž.
Ostinatni bas vidi ostinato.
Ostinato /ital./ Figura ili fraza koja se uporno ponavlja.
Ottavino /ital./ Mala flauta /piccolo/.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
P

P

Pantonalan Termin koji je Šenberg koristio umesto atonalan.
Paralelni dur Dur koji počinje od terce naviše molskog tonaliteta i ima iste predznake.
Paralelni mol Mol koji počinje od terce naniže durskog tonaliteta i ima iste predznake.
Parcijalan vidi alikvotni ton.
Partita /ital./ 1/ Svita iz 18. veka 2/ Nekada u ranoj muzici za orgulje - zbirka varijacija.
Partitura Primerak kompozicije koji na odvojenim notnim sistemima, jednim iznad drugih, pokazuje muziku koju izvode svi predviđeni instrumenti.
Pasija Muzička prezentacija priče o Hristovoj muci i smrti iz Jevanđelja.
Passacaglia /ital./ Instrumentalna kompozicija na melodijsku frazu dužine četiri do osam taktova koja se može javljati u bilo kom glasu. Vidi chaconne.
Passepied /fran./ Bretonski ples poput bržeg menueta koji se nekada nalazi u sviti iz 18. veka.
Pastorala Kompozicija rustikalnog karaktera, često s ležećim basom koji imitira pastirsku frulu, pisana u 6-, 9-, ili 12-dobnom taktu.
Pavana Svečani ples /16. vek/ u dvodobnom taktu iza kojeg cesto sledi gagliarda na istu temu.
Pedal 1 / Naprava koja podiže ili pomiče prigušivače na klaviru, odreduje boju tona na čembalu, menja visinu tona na harfi i timpanima; 2/ Kod orgulja, klavijatura koja se svira nogama; 3/ Kod trombona, izvodljivi osnovni tonovi alikvotnog niza; 4/ Oznaka, posebno kod fuge, za dugo držanje jedne note nad kojom se menja niz akorada ili kreću deonice.
Pentatonska lestvica Lestvica od pet tonova, veoma česta u narodnoj muzici, a najlakše se prikazuje crnim dirkama klavira.
Petorica Grupa ruskih kompozitora Balakirjev, Borodin, Musorgski, Rimski-Korsakov, Kjui /zvana i "moćna gomilica".
Piano /ital./ /skraćenica p./ Tiho.
Pianissimo /skraćenica pp./ Vrlo tiho.
Piu /ital./ Više; Piu mosso. Brže.
Pizzicato /ital./ Oznaka za sviranje trzanjem kod gudačkih instrumenata.
Plagalna kadenca Kadenca koja se sastoji od akorda subdominante iza kojeg sledi akord tonike.
Poco /ital./ Malo; Poco a poco. Postupno.
Polifonija Način muzičkog izražavanja u kojem se deonice, iako u takvoj kombinaciji da čine celinu, kreću nezavisno i imaju jednako melodijsko značenje.
Politonalnost Sistem komponovanja u dva tonaliteta odjednom.
Polka Živahan češki ples u umerenom trodobnom taktu.
Polovina Nota koja po trajanju odgovara polovini cele note ili dvema četvrtinama.
Polustpen Najmanji interval u upotrebi u evropskoj muzici, dvanaestina oktave. Na klaviru se može prikazati kao interval izmedu bele i susedne crne dirke /npr. C-cis/.
Pomoćnice Kratke linije na kojima leže note ispod ili iznad notnog sistema.
Ponticello /sul/ /ital./ Oznaka za sviranje blizu kobilice kod gudačkih instrumenata.
Portamento /ital./ Klizanje s tona na ton pri pevanju ili sviranju na gudačkim instrumentima.
Postludijum Komad za orgulje koji se izvodi nakon završetka bogosluženja.
Povisilica Znak kojim se nota hromatski povisi za poluton.
Povlačak Mehanizam na trombonu kojim se menja dužina cevi a time i visina alikvotnog niza.
Pragovi Tanke drvene ili metalne prečke položene na hvatnik nekih instrumenata /isključujući porodicu violina/ koji olakšavaju pravilan položaj prstiju.
Prazna kvinta Kvinta unutar koje nema velike ili male terce.
Prebiraljka Svirala na gajdama na kojoj se svira melodija.
Preludijum 1/Uvod u operu, čin opere, oratorijum, bogosluženje, svitu ili fugu; 2/Nekada i samostalni kratki klavirski ili orkestralni komad.
Presto /ital./Brzo; Prestissimo. Vrlo brzo
Primadona/ital. prima donna/ - prva gospođa /Najistaknutija pevačica neke operske kuće.
Principal Orguljski registar koji instrumentu daje čvrst i pun osnovni ton.
Programska muzika Muzika koja ilustruje neki literarni, likovni ili drugi nemuzički sadržaj.
Progresija Kretanje note za notom ili akorda za akordom.
Prolazni ton Ton koji ne pripada akordu a služi kao veza u bilo kom delu muzičkog tkiva između dva akorda.
Protestantski koral Nemačko protestantsko pevanje.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
R

R

Rakov kanon Kanon kod kog se jedan glas kreće unazad.
Rallentando/ital./Postupno usporavajući.
Rapsodija Strastveni komad bez stalne forme.
Razloženi akord Poput arpeggia,samo što se tonovi akorda sviraju različitim poretkom.
Razrešilica Znak kojim se ukida povisilica ili snizilica.
Realizacija continua Ispunjavanje deonice continua akordima.
Recital Koncert jednog izvođača, ako je potrebno i uz klavirsku pratnju, ili grupe izvodača/poput gudačkog kvarteta/.
Recitativo secco/ital./Rečitativ koji prate samo jednostavni akordi na čembalu.
Rečitativ Vrsta govorećeg pevanja u operi ili oratorijumu.
Rekvijem Misa za mrtve.
Repriza Poslednji deo sonatnog stava u kom se ponavljaju glavne teme.
Retrogradni kanon Vidi Rakov kanon
Ricercar /ital./ 1/Termin iz 17. veka za fugu u kojoj se koristilo što je više moguće tehničkih sredstava (npr. augmentacija, diminucija, inverzija, stretto, itd./; 2/Termin iz 16. veka za fantaziju na narodnu pesmu.
Rigaudon/fran./Ples u živahnom dvodobnom taktu.
Ritardando, ritenuto/ital./vidi rallentando
Ritornello/ital./Instrumentalni pasaž u vokalnoj kompoziciji koji se izvodi kao preludijum, interludijum ili postludijum: Danas se taj termin koristi i za tutti nastupe koji se ponavljaju u concertu grossu.
Romantična muzika Subjektivno emocionalna muzika 19. veka, za razliku od klasične.
Rondo Muzička forma u kojoj se glavna tema, nakon različitih epizoda, javlja više puta.
Round/eng./Višeglasni vokalni kanon koji može biti unison ili u oktavi. Nakon kraja opet se vraća na početak/kružni kanon/.
Rubato/ital./Ekspresivna elastičnost ritma.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
S

S

Saltarello/ital./ Živahan rimski ples sličan napolitanskoj tarantelli, ali sa skakutavim ritmičkim figurama.
Sarabanda Ples u polaganoj trodrlnom taktu, redovan u sviti iz 18. veka.
Savršena kadenca Kadenca koja se sastoji od akorda dominante iza kojeg sledi akord tonike.
Savršeni interval Interval kvarte, kvinte ili oktave, bez durskih ili molskih karakteristika.
Scena Operski solistički odlomak dramatskog karaktera, obično u dva ili više odseka.
Scenska muzika Muzika za pozorište, radio ili film koja nije temelj već samo pratnja dramskom razvoju.
Scherzando,/ital./Živahno.
Scherzoso/ital./Šaljivo.
Scherzo/ital./Brzi komad ili stav, najčešće u trodelnom taktu, koji se vrlo često nalazi u simfoniji od Beethovenovog vremena; zamenio je raniji menuet, zadržavši njegov kontrastni trio.
Schottische/nem/Salonski ples iz 19. veka, poput sporije polke; nije isto što i ecossaise.
Scordatura/ital./Promena normalnog štimovanja gudačkih i žičanih instrumenata da bi se postigao neki poseban efekat.
Segue/ital./Uputstvo koje znači »nastavlja se«.
Seguidilla Španski narodni ples u trodelnom taktu koji datira iz 16. veka.
Seksta Interval izmedu prvog i šestog tona dijatonske lestvice; velika seksta sadrži devet polutonova, a mala osam.
Sekstet 1 /Kompozicija za šest instrumenata; 2/Stav za šest glasova.
Sekunda Interval izmedu dva alfabetski susedna tona; mala sekunda je poluton, a velika sekunda celi ton.
Sekvenca Ponavljanje fraze ili figure sa početkom na uzastopnim stupnjevima lestvice.
Semplice/ital./Jednostavno.
Sempre/ital./Uvijek.
Senza/ital./Bez.
Septet 1/Kompozicija za sedam instrumenata; 2/Stav za sedam glasova.
Septima Interval između prvog i sedmog tona dijatonske lestvice. Velika septima je za poluton, a mala septima za ceo ton kraća od oktave.
Serenada 1/Večernja vokalna ili instrumentalna muzika koju izvodi ljubavnik pred prozorom svoje izabranice; 2/Tip kasacije ili divertimenta.
Serija Dvanaest polutonova oktave složenih prema unapred određenom redu; služe kao baza za kompozicije u Schoenbergovom 12-tonskom sistemu.
Serijalizam Dodekafonija ili proširenje njenih principa.
Serpent Basovski duhački instrument izrađen od drveta presvučenog kožom, svira se pomoću usnika od roga; ne upotrebijava se od sredine 19. veka.
Sforzato Nagli naglasak na tonu ili akordu.
Shanty/engl./Radna pesma američkih i engleskih mornara koja pomaže pri obavljanju zajedničkih poslova.
Siciliano/ital./Lagani pastoralni sicilijanski ples u šestorodelnom taktu, punktiranog ritma.
Simfonija Sonata za orkestar.
Simfonijska poema Kompozicija za orkestar programnog karaktera.
Simfonijski orkestar vidi orkestar.
Sinfonietta/ital./mala simfonija.
Sinkopiranje Privremeno premeštanje akcenta sa jake na slabu dobu.
Snizilica Znak koji ukazuje na hromatsko snižavanje note za poluton.
Sonata Delo za jedan ili dva instrumenta, obično u četiri/ređe tri/stava; prvi u sonatnom obliku, dva srednja: spori stav i menuet ili scherzo, a posljednji je obično rondo - iako postoje mnoge modifikacije ovog modela. Sonate D. Scarlattija i ostalih kompozitora sa početka 18. veka većinom su jednostavačni komadi u dvodelnoj formi.
Sonatina Mala, često lagana sonata.
Sonatni oblik Muzički oblik koji se obično koristi kod prvog stava/često i drugih/simfonije, sonate, kvarteta itd. Obično se sastoji od tri dela - ekspozicije u kojoj su predstavljene dve glavne teme u kontrastnim tonalitetima, razvojnog dela i reprize u kojoj se teme donose u istom tonalitetu; često sonatni oblik zaokružuje coda.
Sopran Najviši ženski glas.
Sordina Naprava koja služi za prigušivanje i umekšavanje tona nekog instrumenta.
Sostenuto/ital./Zadržano do pune vrednosti note.
Sotto voce/ital./Ispod glasa, tiho.
Soubrette/franc./Lagani sopran pogodan za karakterne uloge lakšeg žanra u operi, poput mladih i brbljavih služavki.
Spinet Manji i jednostavniji čembalo, često bez nogu tako da se može položiti na sto.
Spirituals/engl./Duhovne pesme crnaca iz južnih država SAD-a.
Staccato/ital./Razdvojeno; obrnuto od legato.
Stav Samostalni deo veće, složene kompozicije.
Stretta/ital./Postupak u fugi u kojem se nastupi teme preklapaju.
Stringendo/ital./Sve brže i uzbuđenije.
Subdominanta Četvrti stupanj uzlazne dijatonske lestvice.
Subito/ital./ Odjednom.
Submedijanta Šesti stupanj uzlazne dijatonske lestvice.
Sul/ital./ Na. Sul G - na G-žici.
Supertonika Drugi stupanj uzlazne dijatonske lestvice.
Sviraonik Deo orgulja ispred sviračevog sedišta na kojem se nalaze svi manuali, pedali i registri.
Svita Skup komada zamišljenih da se izvode jedan za drugim; u 18. veku niz različitih plesnih formi.
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.421
Š

Š

Šesnaestina Notna vrednost četvrtine četvrtine ili šesnaesti deo cele note.
Šesnaestopni ton Ton koji zvuči oktavu dublje nego što je napisan.
Šifrirani bas Basovska deonica namenjena izvodaču continua na kojoj je harmonija označena nizom brojeva koji čine neku vrstu muzičke stenografije.


 
Top