Šta je novo?

Lovački psi ..........vrste i..........

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
С1аn 9.
Pored jedne svinje и zatvorenom prostoru prilikom ispitivanja pasa mora se obavezno nalaziti ро jedan primerak divljaci iz roda papkara, mesozdera i glodara, odnosno jedna srna, jedna lisica i jedan гес. Lisica moze да bude privezana na jednoj sajli (zici), duzine oko 10 metara, kako bi se mogla kretati, i1i pak да bude prikazana sudijama i vodicima na neki drugi prikladan i vidljiv nacin.

Clan 10.
Sudije ne mogu zapoceti sudenje ukoliko se ne budu ubedili да и gateru pored svinje postoje jog tri vrste pomenute divljaci и prethodnom clanu. Ukoliko se и to posumnja sudije se moraju pre pocetka sudenja licno uveriti i videti и gateru bar srnu i lisicu, pa tek onda poceti sa ispitivanjem pasa.

Clan 11.
Ukoliko pas и gateru nade i pocne proganjati srnu, lisicu i1i геса bice diskvalifikovan, bez obzira i ako је pokazao neki pozitivan uspeh па divlju svinju.
Вег „cistote" psa па ove tri pomenute vrste divljaci, пета specijaliste ла divlju svinju, odnosno pas koji goni vise vrsta divljaci и lovistu ne тоге biti specijalista za опи divljac koju bi геlео да lovi njegov odgajivac i vodic.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
V PRAVO UCESCA NA TAKMICENJU

Clan 12.
Na utakmicama, kao i па ispitima urodenih osobina mogu ucestvovati psi sa punih 9 meseci starosti.
Svi ucesnici moraju imati осепи oblika najmanje DOBAR, да su polozili IUO na divlju svinju, i1i na геса i1i lisicu и otvorenom lovistu, да su cepljeni protiv besnila i да su tetovirani.
Na utakmicama i ispitima urodenih osobina пе mogu ucestvovati kuje и parenju i bolesni psi.

Clan 13.
Pravo ucesca na utakmicama imaju samo oni psi ciji su vlasnici i vodici uclanjeni и jednu од kinoloskih organizacija и nasoj zemlji, kao i strani ucesnici sa svojim psima.
Psi moraju biti vakcinisani protiv besnila, sto dokazuju odgovarajucom potvrdom.
Sa ovim Pravilnikom se obavezuje organizator utakmice да mora takode vakcinisati sve predmetne iivotinje ро preporuci veterinara, te kako bi psi vodici i ostalo оsоblје bili obezbedeni од nezeljenih posledica.

VI DISCIPLINE I NACIN ISPITIVANJA

Clan 14.
Psi rade pojedinacno i rad svakog psa traje 15 minuta. Ukoliko sudije utvrde да је vrhunski rad obavljen, vec pre, i1i да pas ima maksimalnu ostrinu, mogu i pre isteka 15 minuta prekinuti rad psa, kako пе bi doslo do ostecenja divlje svinje i narusavanja etickog ponasanja prema zivotinjama, a1i ne pre nego sto istekne 8 minuta rada i to pod uslovom да га to vreme nije ni jedanput napustio rad na svinju.
Sudije mogu prekinuti rad psa i onda kada ustanove да pas пе pokazuje interes га divlju svinju, ne zeli pretrazivati teren, i1i se ne odvaja од vodica, odnosno cesto se vraca vodicu, a1i ne pre nego sto istekne 8 minuta regularnog vremena za rad.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Clan 15.
Na utakmicama gonica na divlju svinju ispituju se sledece discipline i to sa koeiicijentom vrednovanja pojedinih predmeta (disciplina)

ISPITNE DISCIPLINE

1.Trazenje (nacin trazenja) .
2. G1аs kod gonjenja . .
3. G1as kod stajanja na mestu
4. Ostrina i istrajnost (upornost)
5. Nos . . . .
6. Krvni trag . . .
7. Ponasanje kod mrtve divlje svinje
8. Ponasanje na pucanj
9. Poslusnost-vodljivost
10. Odlozljivost-nevezan Оdlozlјivost-vezan

KOEFICIJENT . .6 .4 .5.6 .8 .6 .2 .2 .2 .2 .1

Na ispitima urodenih osobina песе se ispitivati sledeci predmeti: krvni trag, ponasanje kod mrtve divljaci i odlozljivost.Svi ostali predmeti se ispituju i obelezavaju se sa krajnjom naznakom: POLOZIO i1i NIJE POLOZIO IUO.

Clan 16.
Ocenjivanje se vrsi ocenama од 1 - 5. Jedan је nedovoljna ocena
Prema pokazanom uspehu pse svrstavamo и razrede i to: Prvi nagradni razred (odlicni), drugi nagradni razred (vrlo dobri), treci nagradni razred (dobri), zatim dovoljni i na kraju priznanje urodenih osobina (Рц0).

Clan 17.
-Prvi nagradni razred dobija pas koji ima осепи odlican, osvoji najmanje 175 bodova i najmanje ocenu Vr1o dobar iz predmeta trazenje, glas kod gonjenja, glas kod stajanja na mestu i ostrine, а га davanje kandidature ocenu pet iz ostrine.
-Drugi nagradni razred i ocenu vrlo dobar dobija pas koji је osvojio najmanje 140 bodova i ocenu najmanje dobar iz gore pomenutih predmeta, tj. pod brojem 1. 2. 3. i 7.
-Treci nagradni razred i ocenu dobar dobija pas koji је osvojio najmanje 108 bodova i ocene dobar iz predmeta pod brojem 1, 2, 3 i 7.
-Ocenu dovoljan mole dobiti pas koji је osvojio najmanje 77 bodova i ocenu dovoljan (2) iz svih predmeta.
-Priznanje urodenih osobina (PUO) dobija pas koji је dobio dve jedinice i to iz predmeta poslusnost i odloiljivost, а kome bi ро broju bodova pripadao prvi i1i drugi nagradni razred.
-Pas koji pored poslusnosti i odlozljivosti dobije i trecu jedinicu iz bilo kojeg predmeta diskvalifikovace se.

Clan 18.
Broj bodova za jednu disciplinu (predmet) se dobija kada ocenu koju је pas dobio pomnozimo sa koeficijentom doticne discipline.
Sabiranjem bodova iz svih disciplina dobija se ukupan broj bodova, ро kojima odredujemo pojedine razrede, tj. klasifikaciju koju su kvalifikovani psi na utakmici zasluzili.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
VII OPIS RADA I KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

Clan 19.
1. TRAZENJE
Prilikom pustanja na trazenje psima se dozvoljava 3 minuta га obavljanje fizioloskih potreba kao i га razonodu. Sve negativne radnje u toku ovog vremena nece mu se bodovati, dok се mu se pozitivne radnje uzeti kao ucinak i bodovace se.
Оd gonica se zahteva dа trazi cisto, temeljito, strastveno i sistematicno, pretrazujuci odredeni prostor и koncentricnim krugovima koristeci mirise koje dobija vetrom, ostatke tragova i sve indikacije koje ти mogu pomoci да odredi pravac kretanja i1i и kome prostoru divlja svinja 1ezi.
Vodic nе može podstrekivati svoga psa u toku trazenja.
Za vreme trazenja осепјијето nos i temperament psa. Pas koji sa strascu iде u ogradeni prostor, brzo ga pretrazi i pronade divlju svinju, svakako se bolje осеnјuје оd onoga koji polako ulazi u teren i vraca se, pa ponovo ulazi i tek tada nade divlju svinju. Maksimalnu осеnu zа trazenje dobija pas koji sa velikom strascu idе u teren, pretrazuje ga i u prvoj polovini predvidenog rada pronađe divlju svinju. Pas koji ne pretraži teren u citavoj duzini i sirini i ne nade dvilju svinju dobija ocenu једаn i diskvalifikuje se iz takmicenja.
2. GONJENJE: (GLAS KOD GONJENJA)
Gonic treba да glasno prati divlju svinju prizvukom lajanja, zamara tu divljac i zaustavlja је, парада је i lаје na nju sve dok ne stigne vodic.
3. GLAS KOD STAJANJA (NA MESTU)
Када pas pronade divlju svinju koja lezi i1i stoji na mestu, mora је oblajavati, tj. glasno davati g1as. Тај glas mora biti intenzivan i dovoljno prodoran, iako је on и gonjenju svinje jog intenzivniji i prodorniji.
G1as тога biti neprekidan i zvonak, bez obzira да 1i se pas premesta i1i obilazi oko svinje menjajuci poziciju kako bi је isprovocirao, pokrenuo sa mesta i gonio, а sto bi pas ukoliko ima dovoljnu ostrinu, morao obavezno да ucini.
4. NOS
Kroz sve radnje koje pas gonic radi па utakmici posebna paznja obraca se vrednosti сиlа mirisa (nosa), tek па kraju posle celog takmicenja izvlaci se zakljucak i даје ocena о kvalitetu nosa. Prilikom ocenjivanja nosa treba uzeti и obzir sve uslove rada koji mogu bitno да uticu na сиlо mirisa.
5. KRVNI TRAG
Rad na krvnom tragu ispitace se svaki gonic па vestackom tragu iz nerazblazene i ne pokvarene krvi divlje svinje. Na kraju krvnog traga treba да se nalazi таlа divlja svinja koja se premesta na ostale krvne tragove. U svemu
ostalom postupice se tacno prema uputstvu о primeni i sprovodenju Pravilnika о radu gonica strana 21. tacka 4. Pravilnika га rad pasa gonica (ispiti i utakmice).
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
б. PONASANJE KOD MRTVE DIVLJACI
Ova disciplina ispituje se na primerku divlje svinje koja тоге biti manja, tj. тlада. Ista se stavi na kraj traga. Ona bi trebala да bude neociscena, a1i ako је ociscena опда mora да је obavezno zasivena. Gonic ne sme да nacinje i да сера divljac да bi је јео. U svemu ostalom postupace se tacno prema uputstvu о primeni Pravilnika о radu gonica, strana 41. tacka 6.
7. OSTRINA I USTRAJNOST (UPORNOST)
Ostrina pasa па divlju svinju treba да predstavlja srcano napadanje divlje svinje иг kvalitetno prodorno lајапје, te pokusavanje ugriza, pokretanje divlje svinje sa mesta i pokusavanjem ponovnim ugrizom да је zaustavi prilikom njenog bezanja.
Ustrajnost (upornost) se осеnјије kroz vise disciplina: (trazenje, glas и mestu, gonjenje). Za ustrajnost psa smatra se onaj koji uporno i neprekidno napada divlju svinju, odnosno koji је uporan i pokusava је pokrenuti sa mesta i1i zaustaviti prilikom bezanja.
Pas koji pronadenu divlju svinju napusti i bezi vodicu odmah se diskvalifikuje sa utakmice.
8. PONASANJE NA PUCANJ
Na рисапј pas mora ostati prividno miran i ne sme se plasiti. Dozvoljava se да nakon pucnja pokrene glavu, skrece telo и pravcu pucnja i1i ocima i izrazom lica pokazuje na pucanj.
Odlicanје onaj pas koji ostaje miran na рисапј, bilo даје odvezan i1i ne. Vr1o dobar је onaj pas koji delimicno pokazuje nemir, pokretanje te1a, dizanje glave, a1i ne otima se i ne cvili.
Dobarје onaj pas, koji se blаgо pokusava oteti i cvili a1i пе suvise. Dovoljan је onaj pas koji se oseca nelagodno posle pucnja. Та nelagodnost se razlicito odrzava kao naprimer: pas se таlо trgne, ро neki se propne иг svog gospodara, neki se ро таlо slegne i ostane miran, i odmah posle pucnja normalizuje svoje ponasanje i pokrete.
Ako pas posle pucnja legne па гетlји i1i pocne se otimati, sa namerom да pobegne, i1i se krije iza gospodara, to su vec tezi znaci plasljivosti, cesce urodeni nego steceni, onda se takvim psima даје ocena 1 i diskvalifikuje se iz daljeg takmicenja na doticnoj utakmici.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
9. POSLUSNOST I VODLJIVOST
Poslusnost se осепјије tokom celog vremena rada psa, kroz njegovo ponasanje. Pas mora да se да opozvati, odnosno mora па poziv dolaziti vodicu i lako se hvatati. Vodljivost је део poslusnosti, zapravo samo jedna radnja iz poslusnosti. Podrazumevamo slobodan hod psa иг nogu vodica, bio on па povodcu i1i bez njega, te да 1i pas ima stalan kontakt sa vodicem.
10. ODLOZLJIVOST-NEVEZAN
Gonic mora posle pucnja да ostane miran na mestu gde ga vodic ostavi (odlozi) vezan i1i пе, cak i га vreme dok drugi gonici gone i1i stekcu. Obicno se ostavlja иг psa neki predmet, ranac naprimer i pas treba istovremeno да ga cuva.
Ocenu odlican dobija pas ako posle pucnja ostane miran и istom роlогаји i mesto gde је odloien, sve dotle dok ga vodic ne pozove i1i пе доде k njemu natrag.
Ocenu vrlo dobar dobice onaj pas koji posle риспја uzbudi se i ustane па noge, ukoliko је ostavljen и lегесет i1i sedecem роlогаји. I1i ako је ostavljen и stojecem роlогаји posle риспја, роде га jedan korak najvise do dva, a1i ipak posle toga ostane i saceka dolazak i1i poziv vodica.
Осепи dobar dobice опај pas koji iz bilo kojeg ostavljenog роlогаја posle pucnja potrci vodicu, a1i cim ga ugleda zaustavlja se i1i zauzima onaj рlогај и kome је ostavljen.
Ocenu dovoljan dobice onaj pas koji posle pucnja napusti mesto na komeје ostavljen i potrci prema vodicu, a1i cim ga ovaj ukori glasom i1i pak nekim vizuelnim znakom on se zaustavlja i zauzima роlогај и kome је ostavljen.
Ako pas и ovom poslednjem slucaju ne poslusa vodica vec pride njemu i pocne trcati i slobodno se ponasati, а ne 1аје, onda dobija осепи L, a1i se ne diskvalifikuje од daljeg ispitivanja - takmicenja. U ovom slucaju (bez obzira na ostale predmete) na kraju utakmice pas dobija samo ocenu dobar.
11. ODLOZLJIVOST - VEZAN
Pas тоге biti privezan га ranac i1i neki drugi predmet. Pos1e pucnja on mora ostati miran и роlогаји kako ga је vodic ostavio. U tom slucaju on dobija ocenu odlican.
Ocenu vrlo dobar dobija pas koji posle pucnja skoci napustajuci роlогај и kome ga је vodic ostavio.
Ocenu dobar dobice pas koji posle риспја skoci napustajuci prvobitni polozaj, pocinje izrazavati nervozu i pokusavati laganim potezima да se oslobodi i krene prema vodicu.
Ocenu dovoljan dobice onaj pas koji posle pucnja pocinje да skace trzajuci povodnikom и nameri да se oslobodi, pocinje naglo i nervozno да cvili i1i prelazeci и glasno lajanje.
Pas koga vodic vezanog ostavi i роде па ceku, а ovaj pre pucnja pocne trzati да se oslobodi i pocne takode pre pucnja glasno i nervozno lajati dobice ocenu 1 i diskvalifikovace se.

С1аn 20.
Vodicu ciji pas samo оblајаvа divlju svinju na mestu i cija se ostrina ne тоге oceniti, dozvoljava se nakon 5 minuta rada да se isti priblizi svom psu na
daljinu да ga pas тоге uociti. Sa te daljine vodic тоге bodriti svoga psa kako bi se ocenila njegova ostrina.

VIII ZAVRSNE ODREDBE

Clan 21.
Na gornjem dеlu visoke ceke mogu dа se nalaze samo sudije i najvise dvojica sudija pripravnika, te eventualno voda utakmice.

Clan 22.
Sa spoljne strane gatera dozvoljava se takmicarima bez pasa i ostalim posmatracima sa posebno odredenih mesta dа posmatraju rad pojedinih pasa и gateru. Pri tom moraju imati korektno ponasanje na nacin dа ne ometaju tok
Takmicari sa psima koji cekaju na red nastupa za takmicenje mоrајu biti udaljeni оd gatera tako dаnе ometaju tok takmicenja.
Takmicarima i posmatracima nije dozvoljeno prisustvo na terenu gde se vrsi ispit rada na krvnom tragu, tako да јеnа krvnom tragu prisutan samo vodic sa svojim psom koji radi krvni trag prema redosledu kako је to utvrdio voda i1i pomocnik vode utakmice.

Clan 23.
Sve sto nije receno u ovom dopunskom Pravilniku gonica za rad na divlju svinju, vrede (vaze) opste i ostale odredbe Pravilnika zа ocenjivanje rada pasa gonica (ispiti i utakmice).

Clan 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu дапотdonosenja na Upravnom odboru KSS.
 
Top