Šta je novo?

Koja je crkva, crkva Hristova?

Učlanjen(a)
21.09.2015
Poruka
1.460
Mnoge rasprave se vode na ovu temu, prvo treba da postavimo kriterijume koja crkva je crkva Hristova.

1.Da su je osnovali apostoli
2.da prihvata ucenje apostolskih ucenika
3.Biblijski kriterijum (da se ispunjava ono sto je Hristos rekao da ce joj se desiti).
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.663
Biblija na ovo pitanje daje nedvosmislen odgovor:

BOZJA CRKVA JE NAJAVLJENA PROROCANSTVOM :

"Sedamdeset je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima.
Zato znaj i razumij: otkad izide riječ da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme.
A poslije te šezdeset i dvije nedjelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.
I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš" ( knjiga prorokaDanila 9 poglavlje ).

"I rece mi, posle 2300 dana i noci onda ce se svetinja ocistiti"
( knjiga proroka Danila 8. 14 ).

"I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinijem, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.
I bješe trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi. Isa.
I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna; Dan.
I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi.
I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu.
A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvjesta i šezdeset dana"
( Otkrivenje 12 poglavlje ).

"I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod"
( knjiga proroka Jolia 2. 32 ).

Bozja crkva poslednjeg vremena se u Bibliji naziva ostatak, i po prorocanstvu iz knjige proroka Danila 8 i 9 poglavlja o 2300 dana i noci, odnosno prorockih godina, kao i otkrivenja Jovanovog 12 poglavlja o vremenu progonstva crkve, ova crkva se pojavljuje na svetskoj sceni 1844 godine.
Prorocanstvo iz knjige proroka Danila 8 i 9 poglavlja se proteze od 457 godine kada je Persijski car Artakserks izdao zapovest da se Jerusalim ponovo sazida, posle razorenja od strane Vavilonaca, do 1844 godine kada je otpocelo ociscenje nebeske svetinje, odnosno cas Bozjeg istraznog suda na nebu, i zavrsna etapa u Hristovoj prvosvestenickoj sluzbi i posredovanju za coveka u nebeskoj svetinji nad svetinjama, nakon cega ce uslediti Hristov drugi dolazak i konacna faza izvrsnog suda nad ovim svetom.
1844 godine Bog je podigao jedan narod, ili crkvu poslednjeg vremena nazvanu ostatak, da objavi cas Bozjeg suda, i njegov skori dolazak u slavi.

Ona je progonjena 1260 dana, odnosno prorockih godina, od strane mnogobozackog a kasnije Hriscanskog Rima, u periodu mracnog srednjeg veka, od 538 do 1798 godine, sto znaci da Bozja crkva ima protestantska obelezja, i veru zasnovanu na protestantizmu.
538 godine car Justinijan je isterao Arijanske Osrogote iz Rima i svu vlast sa riznicom i vojskom predao Rimskom biskupu, cime je otpoceo mracni srednji vek, i progonstvo Hriscana koji nisu prihvatali lazna mnogobozacka ucenja Rima, i autoritet Rimskog pape.
1798 godine Napoleonov general Aleksandar Bertije je usao u Rim i zarobio Rimskog papu, cime je zavrsen period mracnog srednjeg veka, koji je po prorocanstvu trajao tacno 1260 godina.

BOZJU CRKVU SU OSNOVALI HRISTOS I APOSTOLI:

"A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;
Jer je za vas obećanje i za djecu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš.
I drugijem mnogijem riječima svjedočaše, i moljaše ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenoga roda.
Koji dakle rado primiše riječ njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.
I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.
I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu.
A svi koji vjerovaše bijahu zajedno, i imahu sve zajedno.
I tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše.
I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca"
( dela Apostolska 2.38-47 ).

"Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu"
( Efescima poslanica 2. 19-22 ).

ONA PRIZNAJE ISUSA HRISTA KAO JEDINOG SPASITELJA I POSREDNIKA PRED BOGOM:

"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.
Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega"
( jevandjelje po jovanu 3. 16-17 ).

"Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me"
( jevandjelje po Jovanu 14. 5-6 ).

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme"
( 1 poslanica Timotijeva 2. 5-6 ).


ONA PRIZNAJE REC BOZJU I BOZJI ZAKON 10 ZAPOVESTI KAO JEDINO PRAVILO VERE I POSLUSNOSTI

REC BOZJA:


"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi"
( 2 poslanica Petrova 1. 19-21 ).

"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen"
( 2 poslanica Timotijeva 3. 16-17 ).

BOZJI ZAKON:

"I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga, i mnogo čitanje umor je tijelu.
Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku.
Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla"
( knjiga propovednika 12. 13-14 ).

"Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.
I reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu?
Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.
Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla"
( Jovam 14. 21 - 23 )

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14.12 ).

DRZI DAN SUBOTNI KAO USPOMENU NA STVARANJE I SIMBOL BOZJE STVARALACKE SILE I AUTORITETA:

"Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo"
( 1 knjiga Mojsijeva 2. 1-4 ).

"I reče Gospod Mojsiju govoreći:
A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.
čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.
Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim"
( 2 knjiga Mojsijeva 31. 13 ).

"Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom.
Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva.
Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć"
( Jevrejima poslanica 4 poglavlje ).

( Napomena: u ovom tekstu u Jevrejima poslanici 4 poglavlju, za izraz `pocinjavanje, koristi se Jevrejska rec `SABATISMOS, koja u Jevrejskoj terminologiji oznacava svetkovanje subote - subotni odmor.
Prema tome ovaj tekst bi trebalo da glasi: Daklem je ostavljeno jos subotnje pocivanje narodu Bozjem ).

IMA DUH PROROSTVA ( PROROCKI DAR )

"I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod"
( knjiga proroka Joila 2. 28-32 ).

"I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati"
( 1 poslanica Korincanima 12. 28 ).

"Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. .
Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje.
Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja"
( 1 poslanica korincanima 14. 1-4 )

PROPOVEDA JEVANDJELJE SVIM LJUDIMA

"I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak" ( jevandjelje po Mateju 24. 14 ).

"I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin"
( jevandjelje po Mateju 28. 19-20 ).

"I reče im: tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeh treći dan;
I da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijeha po svijem narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svjedoci ovome"
( jevandjelje po Luki 24. 46-48 ).

OBJAVLJUJE VEST O SKOROM HRISTOVOM DOLASKU I BOZJEM SUDU

"Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
mnogi su stanovi u kuci oca mojega, da nije tako kazao bih vam.
Idem da vam pripravim mesto, I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja"
( jevandjelje po Jovanu 14. 1-3 ).

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima"
( 1 Solunjanima 4. 16-17 )

"Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh, Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj" ( poslanica Jude 1.14-15 ).

"I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu.
Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.
I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem"
( otkrivenje 22. 12 ).

IMA POSLEDNJU VEST ZA SVET PRED HRISTOV SLAVNI DOLAZAK ZAPISANU U PORUCI TROJICE ANDJELA IZ OTKRIVENJA JOVANOVOG 14 POGLAVLJA:

"I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba, koji imaše vječno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu, i jeziku i koljenu i narodu.
I govoraše velikijem glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.
I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode.
I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikijem: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju,
I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom.
I dim mučenja njihova izlaziće va vijek vijeka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj, i koji primaju žig imena njezina.
Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu"
( otkrivenje Jovanovo 14. 6-12 ).


Ova troandjeoska vest upucuje na sledece :

1. Dati slavu Bogu, odreci se Ateizma i bezbostva.

2. Cas suda Bozjeg je dosao i blizina Hristovog drugog dolaska.

3. Pokloniti se Bogu kao stvoritelju slaveci njegov sedmi subotni dan, kao uspomenu na stvaranje, i znak Bozje stvaralacke sile i njegovog autoriteta.

4. Duhovni Vavilon je pao, olicen u papskom sistemu i otpalom protestantizmu sjedinjenim u Ekumenizmu - svetskom savezu crkava, koje zajedno cine Duhovni Vavilon, i laznim ucenjima koja pretstavljaju otrovno vino Vavilona varaju svet.

5. Opomena da se ne klanja zveri koja pretstavlja papski sistem na celu Rimokatolicke crkve sa sedistem u Vatikanu, i ikoni njezinoj koju pretstavlja otpali protestantizam sjedinjen sa zveri - papstvom u ekumenskom savezu, i da ne prima zig zveri olicen u nedeljnom zakonu koji ima svoje korene u mnogobozackoj tradiciji obozavanja sunca, nasuprot subote koja pretstavlja pecat Bozji, i znak izmedju njega njegovog pravog naroda.

POZIVA SVET DA UPOZNA BOGA I NJEGOVU LJUBAV KROZ LICNO ISKUSTVO SA NJIM PUTEM PREDANJA I ODRICANJA OD GREHA I GRESNIH ZELJA

"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni" ( jevandjelje po Jovanu 3. 16 ).

"A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista" ( jevandjelje po Jovanu 17. 3 ).

"Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu.
Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo"
( knjiga proroka Isaije 55. 6-7 ).

"Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla"
( knjiga proroka Joila 2. 12-13 ).

"Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh"
( dela Apostolska 17. 30-31 ).

"Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj" ( psalam 34. 8 ).
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
15.011
Biblija na ovo pitanje daje nedvosmislen odgovor:

BOZJA CRKVA JE NAJAVLJENA PROROCANSTVOM :

"Sedamdeset je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima.
( knjiga prorokaDanila 9 poglavlje ).

"I rece mi, posle 2300 dana i noci onda ce se svetinja ocistiti"
( knjiga proroka Danila 8. 14 ).

Bozja crkva poslednjeg vremena se u Bibliji naziva ostatak, i po prorocanstvu iz knjige proroka Danila 8 i 9 poglavlja o 2300 dana i noci, odnosno prorockih godina, kao i otkrivenja Jovanovog 12 poglavlja o vremenu progonstva crkve, ova crkva se pojavljuje na svetskoj sceni 1844 godine.

Dakle, prema tebi i prema vama adventistima, Crkva koja je rođena na Pedesetnicu (dan silaska Duha Svetoga) nije ni Božja ni Kristova Crkva. Prema tebi, Božja crkva pojavila se tek 1844. godine. OK, tko može sporiti i opovrgnuti ovu tvoju krasnu elaboraciju. Čak i Biblijom dokazuješ.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.663
Dakle, prema tebi i prema vama adventistima, Crkva koja je rođena na Pedesetnicu (dan silaska Duha Svetoga) nije ni Božja ni Kristova Crkva. Prema tebi, Božja crkva pojavila se tek 1844. godine. OK, tko može sporiti i opovrgnuti ovu tvoju krasnu elaboraciju. Čak i Biblijom dokazuješ.

Greška, nije se crkva pojavila 1844 godine, već njen poslednji segment.

U bibliji u otkrivenju 2 i 3 poglavlju su opisane sedam crkava koje predstavljaju stvarne crkve u vreme apostola, ali i sedam istorijskih razdoblja u kojima crkva deluje.
Poslednje razdoblje je Laodikejske crkve ( Laod - sud / Dikeo - narod ).

Ova crkva je ona koja će delovati pred sam kraj ljudske istorije i pozivati svet da se pripremi za čas Božjeg suda i Hristov drugi dolazak u slavi.

Nju je Bog podigao iz pepela srednjevekovnih reformacija kao crkvu poslednjeg vremena.
 
Učlanjen(a)
21.09.2015
Poruka
1.460
"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi"
( 2 poslanica Petrova 1. 19-21 ).

"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen"
( 2 poslanica Timotijeva 3. 16-17 ).
Ovde se 10 zapovesti ne pominju.

Inace ovo ne govori nista sto se na vas odnosi, evo jednog pitanja na koje te molim da mi odgovoris:

Hristos je rekao da ce Njegova crkva uvek biti gonjena, a mi pravoslavni smo oduvek gonjeni pa i dan danas, kad su vas gonili i dali vas sad gone?


Evo sta je Tertulijan(2. vek) rekao za jeretike (sektase):

Jeretici ne mogu da dokazu svoje poreklo od apostola i svoje duhovne istocnike."Ko si ti?-moze Crkva da upita svaku jeres.Kad si nastala i odakle si dosla?Sta ti u meni radis, kad nisi od mojih?Ti Markione(Ellen), s kakvim pravom seces moju sumu?Ko ti je dozvolio Valentine(Russel), da odvodnjavas moje izvore?Ko ti je dao, Apelese, vlast da pomeras moje medje?kako ste se osmelili da ovde svojevoljno sejete i zanjete?To je moja imovina, njom odavno vladam, i vladam prva;poticem od njenih drevnih vladalaca, i za to mogu pruziti neoborive dokaze.Ja sam-naslednica apostola, koristim se mojom imovinom u skladu sa njihovim zavestanjem, sa njihovim testamentom, sa zakletvom od mene uzetom".

Otkrovenje je zbog jednog razloga u kanonu, a to su poslanice svetog Ignatija, da se tu ne pominje kao Jovanovo delo ne bi bile u kanonu, pa kako prihvatas otkrovenje, a ne prihvatas poslanice?
Ima tu i otkrovenje Petrovo cisto da znas.
 
Poslednja izmena od urednika:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.663
Ovde se 10 zapovesti ne pominju.

Inace ovo ne govori nista sto se na vas odnosi, evo jednog pitanja na koje te molim da mi odgovoris:

Hristos je rekao da ce Njegova crkva uvek biti gonjena, a mi pravoslavni smo oduvek gonjeni pa i dan danas, kad su vas gonili i dali vas sad gone?
.

Ovo je pod naslovom:

REC BOZJA:

"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi" ( 2 poslanica Petrova 1. 19-21 ).

Božja crkva je bila progonjena tokom cele istorije, a Adventistička crkva jeste Božja.
Progonstvo će ponovo biti u poslednjem vremenu.
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
15.011
Progonstvo će ponovo biti u poslednjem vremenu.

Kada, kad se izglasa "Nedjeljni zakon"? Već sam pisao o tome kako su adventisti u Australiji odbijali nedjeljom zatvoriti svoje redakcije. Kad su im vlasti zaprijetile kaznama i uhićenjima oni se utiču Jeleni i traže savjet. Znaš li što im Jelena savjetuje tada?
 
Učlanjen(a)
21.09.2015
Poruka
1.460
Božja crkva je bila progonjena tokom cele istorije, a Adventistička crkva jeste Božja.
Progonstvo će ponovo biti u poslednjem vremenu.
Ne, ne vi niste ni postojali do 1844.
Nas su gonili, a u vasem celom postojanju vas nisu gonili, zato i postojite jer vas nisu gonili, da jesu izceli bi ste kao i drugi jeretici.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.663
Progonstvo je prestalo posle 1260 godina, odnosno 1798 kada je napoleonova vojska ušla u Rim i zarobila Rimskog papu čime je zver dobila smrtnu ranu.

Nakon tog perioda - odnosno svrsetka 2300 godina iz Danila - Bog podiže crkvu poslednjeg vremena.

Osim toga - proročanstvo iz otkrivenja 12 poglavlja u kome se opisuje progonstvo crkve od strane aždaje - govori o tome - da je zemlja otvorila usta svoja kako bi pomogla crkvi pred najezdom progonitelja.

Osnivanjem novog kontinenta Amerike - crkva je dobila slobodu, i ona u proročanstvima knjige otkrivenja nastaje na Američkom lontinentu.

Ona će biti progonjena u poslednje vreme od strane antihrišćanske koalicije između verskih i svetovnih vlasti.
 
Top