Šta je novo?
UPLOADER
Učlanjen(a)
19.10.2010
Poruka
3.160
Ovde knjiga Enohova govori o muškoi i ženski Elohim, takođe i govori i sinu čovječjem
Dali to neko može mallo bolje pojasnit . Taj dijo sam malo podebljala i pocrvenila ,komese neda sve čitat , i ovose može smatrati za troje , to jest trojstvo
POZDRAV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Knjiga Enohova

Glava I


1. Ovo je knjiga Enohova, o stvarima koje je video, čuo i naučio, onome što mu beše otkriveno od strane božanskih bića nebeskog prostranstva.

2. Ja, Enoh, bi pozvan od strane Elohima u njihovu službu kad mi beše šezdeset i pet godina. U to vreme, dok putovah naokolo, glas mi progovori, poučavajući me da propovedam osnove Istine širom prostranstva smrtnih. Ja se snebivah da propovedam, jer nisam mogao govoriti kako treba i nemah nikakvog razloga da mislim da bi iko hteo da me sluša, ali me glas pouči da pomažem oči svoje mokrom glinom, i kad to učinih, progledah u duhovni svet. Ja uvidoh Stvarnost koja se nalazi iza ovog sazdanja, i vidoh da osnove o kojima me poučavaše roditelji moji izviru od Istine. Ja se veselih reči Božjoj i obećanjima o primitku života Večnog kroz zasluge Mesije koji će se spustiti sa duhovnog sveta na prostranstvo smrtnih.

3. Ove stvari mi pokazaše anđeoske glasonoše Elohima; Oni behu učitelji moji, otkrivajući mi ljudsku prirodu i Plan Otkupljenja, koji je pripremio Elohim da bi spasio smrtnike tame, kojoj se sami porobljavaju zbog iluzija u koje veruju.

4. Od anđela ja naučih da će doći vreme kada se sve duše koje čekaju smrtnost na ovoj zemlji, biti izra|ane. I onda će zemlja biti okružena Vatrom, topeći se kao saće bačeno u oganj. Sva fizička stvorenja će biti uništena, ali ono što je dobro i ispunjeno Svetlosti će nakon toga biti obnovljeno. I biće nove planete i nova zemlja, na kojoj će svi oni koji se okupiše oko valjanoga prebivati sa Anđelom Mira zauvek. Odabrani će biti sačuvani preko milosti Sina Elohima; oni će prebivati među božanstvima, ispunjeni Svetlošću Vrhovnog Boga, i biće sretni i blagosloveni zauvek.

5. A pre nego što se to desi, Sin Elohima će se izdići, sa mnoštvom svetaca svojih, da vlada čovečanstvom, uništavajući ono što je od tame, da bi prebivaoci na zemlji mogli uživati doba Svetlosti hiljadu godina. Posle će iluzija tame isčeznuti pred Svetlošću Istine. Nemoćne će biti satane, jer neće više imati silu da prevare umove smrtne. Poznanje Istine će pokriti zemlju, a tama }e izgnana biti do kraja vremena.


Glava II


1. Oni koji prebivaju u nebeskom svetu znaju Istinu. Stvarnost je prostruta pred njima; oni mogu gledati u nebeska prostranstva iznad njih, i materijalna prostranstva ispod, shvatajući realnost egzistencije, jer Istina ih konstantno ispira kao što valovi morski ispiraju pesak na obali. Oni znaju da ono što se vidi nije ono što je, jer oni shvataju Stvarnost koja je skrivena od umova smrtnih izmaglicom tame.

2. Sve stvoreno deluje prema Zakonu, jer Zakon je srž Elohima; to je Veliki Bog nad svim Bogovima. I svetlost i tama deluju u granicama Zakona, i preko moći Zakona, deca Elohima su izrasla u Večni život ili, ako ne prihvate značaj spašenja otkako su ga jasno poznali, isti su potopljeni u Večnu tamu istovetnom moći Zakona.

3. U prirodi je smrtnika da su nestrpljivi. Oni ne slede Božja (Jehovina) učenja jer ne mogu uvek sagledati rezultate tih učenja manifestovane u njihovim životima odmah. Oni ne hode sa Anđelom Mira, jer su im misli ispunjene pohotom; oni postojano žele ono čega nemaju, a kada im uspe da to dobiju, oni požele nešto drugo. Neće nikada poznati pravu sreću, jer se streme na ono čega nemaju, umesto na ono čega imaju. Usrediti se na pohotu, oni mogu iskusiti samo patnju, jer pohota je izvor patnje, kao što je mir izvor radosti.

4. Odabrani, koji slede Put Boga Duhova, naučite da budu pomireni sa Večnim Zakonom, čija Stvarnost Jeste. Oni žele samo Svetlost i Istinu. I zbog te želje oni moraju da pate, ali je njihova patnja nestala u Radosti jedinstva sa Božanskim. Oni će biti ispunjeni Svetlošću, Radosti i Mirom, i oni će naslediti zemlju.

5. Odabrani, koji slede Put života, primiće razumevanje, mudrost i saznanje; oni će se naučiti primernome i obzirnome, i razviće one Božanske osobine koje dele sa Elohimom, tako da bi postojali zauvek, opkruženi svemu što je dobro.


Glava III


1. Svetlost i tama koegzistiraju u Večnom suprotstavljanju; njihova borba nikada ne prekida. čak i među bogovima , ima onih koji su pobeđeni od tame, pobunjavajući se protiv Puta po kojem bi trebali hoditi sledeći svoju vlastitu volju. Dve stotine serafima se spusti na fizičko prostranstvo, gde oplodiše smrtne žene, misleći da je to način da stvore bolju rasu koja će naslediti zemlju. To je ismejavanje Božanskoga Plana, jer serafimi ne mogu stvoriti silu da kreiraju Elohime od smrtnih muškaraca i žena.

2. Vođa serafima beše Samjaza. On ih pozva skupa i reče im, „Mi ne možemo biti uspešni ako ne ostanemo ujedinjeni u našem cilju. Pridružite mi se onda, i zakunite se svim Božanstvima Svetla i Tame, da ćemo ostati ujedinjeni u našoj odlučnosti da osujetimo Plan Elohima, da bi tako mogli začeti bolji način da uzdignemo čovečanstvo. Zakunite se da ćete učiniti sve što morate, koristeći bilo koje sile Svetla ili Tame do kojih možete doći, da bi se to ostvarilo.” Pa tako se svaki od njih zakune u prisustvu ostalih, svim Božanstvima Svetla i Tame, obavesavši se mnogim kletvama da se plan ostvari.

3. Spustivši se na prostranstva smrtnika u okolini planine Armon, ovi serafimi započeše da oplođuju žene iz susednih oblasti. Deca koja se rodiše ovim ženama, izrastoše u džinove, visine između dva i po i tri metra. Nemahu nikakva Svetla u njima, jer tela njihova nisu bila ispunjena duhovima Elohima, već duhovi tame uđoše u njih. Oni iskvariše narod nad kojim su vladali, učeći ih raznim nedelima, tako da čovečanstvo sve više i više poče da tone u tamu.Glava IV


1. Onda se Arhanđeli Mihail, Rafail, Gavril, Raguel, Uriel, Sarakael i Remiel zajedno posavetovaše, i pojaviše pred Elohimima da bi zastupali ljudsku rasu. „Sveti sa Nebeske Stvarnosti,” zaplakaše oni, „molitve dece vaše dođoše do nas, zahtevajući naše zastupništvo do Najviših Bogova. Vi ste Gospodari nad Gospodarima, Bogovi nad Bogovima, Vladari nad Vladarima. Vaša moć i Svetlost su Večni, a vaše ime je sveto, zračeći Svetlost zauvek. Vi ste organizovali sve što je na fizičkom prostranstvu, i vaša je vlast nad istim apsolutna. Vi znate sve, i vidite sve, ništa se od vas sakriti ne može. Vama je poznato šta serafimi i njihova deca čine na prostranstvu smrtnika, kako iskvaruju čovečanstvo, učeći ih svakakvoj vrsti nedela. Oni koji ljube Istinu i oni koji su potlačeni nam se stalno mole za pomoć. Vama je sve poznato čak i pre nego što se desi. Vaše spoznavanje je beskrajno. Vi znate da se i živi i mrtvi sada zajedno mole da se moć serafima i dece njihove uništi zauvek. A mi smo još uvek bez uputstva sa vaše strane; šta nam je činiti da bi se ova neizdržljiva situacija prekinula?”

2. Tada Najviši Bogovi, Veliki i Sveti, progovoriše Arhan|elima, rekavši: „Prostranstvo smrtnika će biti očišćeno od svih ovih nedela. Oprano će biti čisto, jer će se dela tame uništiti među sobno, ali mi ćemo sačuvati one koji se usredotečiše na ispravnost da ponovo nasele prostranstvo smrtnika i tamo produže Sveti Red Elohima. Serafimi su mislili da mogu stvoriti rasu nadmoćnih bića, ali to ne mogu učiniti, jer sve ono što nije od Svetlosti, je tama, a tama u sebi nema života. Jedino Večni Plan Svetlosti može produžiti rasu Bogova; svaki drugi plan se osnuje na tami i u sebi sadrži seme svoga uništenja.”


3. Ovi serafimi, Samjaza i pratioci njegovi, postaše sinovi Propasti. Oni su sada bogovi tame, i biće izgnani u svet tame sve dok postoje. Sve što nije Svetlost će imati kraj. Svaki ugnjetavač }e nestati sa prostranstva smrtnika. Svaka grešna stvar će se sama uništiti, ali će sveti živeti zauvek, njima kraja neće biti. živeće oni na novoj zemlji.

4. U to doba, niko neće zagađivati Majku Zemlju. Ona će biti pokrivena drvećem i zelenilom; neće biti neplodne površine. Zemlja će postati savršeni vrt za život ljudski, kao što beše u početku fizičkog prostranstva; svako ko živi na njoj će prebivati u savršenoj harmoniji sa Zemaljskom Mati, Nebeskim Ocem i svim njihovim svetim an|elima. Zemlja će biti pročišćena svog tlačenja, sve nepravde, svakakvog kriminala, svih vrsta otđ|enja od Božanske Moći, i svih zagađenja koja je pokrivaju. I onda će se svo čovečanstvo usredočiti na ispravnost. Svi će narodi živeti u miru. Očišćena će zemlja biti od svakakve korupcije, svakog kriminala, svake kazne i svih patnji. Bogatstva nebeskih prostranstava će biti izlivena na zemlju, i celokupno čovečanstvo će živeti u miru i jednakosti zauvek.„

5. Onda Remiel upita Najviše Bogove.”Kada će se sva ta nešta dogoditi?„

6. ”Čim je čovečanstvo spremno da ih primi,„ usledi odgovor. ”Krajem vremena, spoznaja Istine će lebditi nad zemljom, dok nebesko prostranstvo i fizičko prostranstvo ne postanu jedno. Tada će se sva ta nešta dogoditi,„ izjaviše Sveti od Istine.


Glava V


1. Nakon toga, Arha|eo Mihail dođe kod mene dok sam meditirao u vrtu. Moj um je uplovljavao u velikost i blagoslov Božji, Boga Svemoćnoga i Gospodara Mira, kada vidoh Mihaila koji mi reče, ”Enohu, Učitelju Ispravnosti, oti|i u zemlju Armonovu, do Samjaze, vo|e ovih serafima koji postadoše bogovi tame. Reci mu, ‘Samjaza, ti napusti svoje visoko mesto u duhovnom svetu da oplođuješ žene i stvaraš decu protivno Božanskome Planu. Ti beše u duhovnom svetu, ali nisi razumeo misterije kojima te tamo učiše. Sin Elohimov će biti rođen na ovom prostranstvu smrtnika, ali neće on biti dete serafa, jet ti nemaš moć da začneš Sina Božjeg u smrtnome. Tela, koja stvori, su prebivatelji duhova tame, stvarajući samo uništenje na zemlji. Oni će uništeni biti, jer Svetlosti nemaju u sebi, a ti ćeš naslediti tamu za svoja mračna dela.


2. Ja učinih onako kako me Mihail pouči. Putovah do zemlje Armonove, pronađoh Samjaza, i predah mu poruku. On beše mnogo ljut i naredi sinovima svojima da me zatvore. Oni to učiniše i ja provedoh tri dana u zatvoru, ali i dalje produžih radovati se Elohimu svom svojom dušom.

3. Onda dođe Mihail do mene u zatvor, i reče mi: „Enohu, Učitelju Ispravnosti, ja sam anđeo tvoj koji se pojavljuje pred Bogom Duhovnim. Duhovna stvarnost je ispunjena anđelima, svetcima i dušama koji su utvrđeni u ispravnosti. Oni islušavaju molitve smrtnika, dodajući veru svoju tvojoj tako da se misli tvoje mogu izdužiti u daljini sve do Elohima. Nisi ti sam, jer posao stanovnika duhovnog sveta, koji su se zaveštali na uveličanje Svetla i Istine, je da ti pomognu da se uzdigneš i podeliš slavu i Svetlo koje oni primiše.”

4. „Ti, Enohu, bi pozvan od strane Elohima da postaneš Učitelj Ispravnosti, duhovni gospodar za učenje onih na smrtnom prostranstvu principima koji će im omogućiti da postanu kao Elohim. Čovečanstvo je, u svom prirodnom stanju, podložno iluzijama snaga tame. Oni žive živote svoje u neprijateljstvu prema Elohimu, jer im nisu poznati principi Istine. Čak i kada pokušavaju da čine dobro, oni postojano čine zlo, jer su zakoni razloga i efekta sakriveni od njih preko iluzija smrtne egzistencije. Ti si bio poučen od strane roditelja i predaka svojih o Redu Drevnih, a sveti anđeli produžavaju da otkrivaju pred tobom Put života. Ono što si primio, moraš preneti ostalima, inače će ti biti bezvredno.”

5. „Ja ću te izbaviti iz ovoga zatvora, jer robovi tame nemaju nikakvu moć nad tobom. Ti si pozvan da propovedaš Božju reč širom smrtne ravnice dok te Elohimi ne uzmu k sebi. Hodi Enohu, objavi Istinu. Ne boj se što ti smrtnici mogu učiniti, jer ti si pobednik preko moći Elohima koja te spasi.”

6. Onda me Mihail uze za ruku, i u istom trenutku se nađosmo na brdu, daleko od zemlje Armonove, gde me celiva i napusti. Njegov me poljubac ispuni Vatrom, i ja se spustih nizbrdo, usredotočen na želju da podelim sa celim svetom Svetlost koju ja primih.


Glava VI


1. Ja u viziji beh odnešen do zemlje Ubelsejalske, koja se nalazi između Libanosa i Senesera. Tamo vidoh mnoštvo ljudi ujedinjeno u Pravom Molitvenom Redu. Gospodin Bog se nalaziše u njihovom središtu, ali ga oni ne mogaše videti, jer su im se velovi nalazili preko lica.

2. Ja upitah svetog anđela koji se nalazio pokraj mene, „Zašto su im lica pokrivena tako da ne mogu videti da se Gospod Bog nalazi među njima?”

3. Anđeo odgovori, „Zato što pripadaju fizikom prostranstvu, njihove su oči zaslepljene velom tame tako da ne mogu primetiti Svetlo koje se među njima nalazi. Tek kada prime ono saznanje koje će poderati veo, će oni moći da sagledaju stvarnost. Podučavaj ih, Enohu; pomozi im da poderu veo i uživaju u radijantnoj Svetlosti Istine.”

4. Tada bih izdignut do nebeskog prostranstva, gde vidoh prebivalište heruvima. Zidovi, krov i pod behu od kristala, kao i okolina. Krov je odsjajivao vatrom, a oganj plamtaće oko zidova. Na ulazu se isto mogla videti vatrena kapija. Kada uđoh u ovo prebivalište, beše vrelo kao vatra i hladno kao led.


5. Preko ovog bivka, vidoh još jedno naseljeno mesto, veće od prethodnoga. Ulaz ovoga beše otvoren predamnom, i beše obavijen igrajućim plamenom. Toliko mnogo beše bolji u svemu od prvoga, da je nemoguće uopšte ih porediti.

6. A koje beše moje iznenađenje kada beh odveden do trećeg prebivališta, većeg od oba prethodna zajedno. Pažljivo ga proučih, i u njemu vidoh zračeći presto. Ispod ovog prestola, tekoše reke žive vatre. Na prestolu sedaše dva sjajna Bića, čije haljine behu svetlije od sunca, i belje od ičega sazdanoga. Oko njih behu osvećeni, koji behu spaseni od sviju stvorenja Elohima. Oni postojano slaviše one koji se nalaziše na prestolu, usredotečeni na njihovu zračeću Svetlost, ali ne davahu nikakve savete Bićima koja su sedela na prestolu Svetlosti, jer im ne behu potrebni.

7. Ja stojah u njihovoj prisutnosti, treperući od njihove veličanstvenosti, kad mi jedan od njih progovori, „Priđi Enohu”, reče, „i poslušaj našu svetu reč.” Tada beh izdignut, i priđoh njihovom prestolu, ali jedva da sam se osmelio da ih pogledam. Jedan od njih mi ponovo progovori. „Enohu, pogledaj nas”, reče ona, „jer mi smo Elohim, muško i žensko, onakvi kakvi smo začeli ljudski rod po našem liku. Ali ovo je velika tajna, Enohu. Mi se ne razlikujemo među sobom, već smo različita manifestacija iste realnosti. Elohimi su Elohimi; oni vam se mogu pojaviti kao muški ili ženski, ali ako su jedno ili drugo, oni bi bili napola, ne celi, jer celovitost je atribut Bž`anstva. Elohimi nisu muško ili žensko, već Elohimi. Osvećeni nisu muško ni žensko, već osvećeni. Svi od ljudskog roda su nedovršeni, sve dok sebe gledaju kao muško ili žensko, jer je polovina njihove realnosti sakrivena od njih. Morate videti iza iluzije deljivosti u esencijalnu jedinstvenost Bića, da bi mogli saznati Istinu. Sve do tada, vi se ne možete odnositi, onako kako treba, prema ostatku stvorenja. Pogledaj nas, Enohu, i shvati Istinu. ”Tada mi otvoriše golemu misteriju, i vidoh značenje onoga što čuh.


Glava VII


1. Velika su nedela među ljudima, jer oni poštuju bogove tame kao da su od Svetlosti. U prirodi je ljudskoj da naziva dobro lošim, i da naziva loše dobrim, da naziva Svetlost tamom, a da naziva tamu Svetlom.

2. Bogovi tame se ne bi trebali štovati, jer u njihovoj moći su samo smrt i razaranje. Oni ne mogu stvarati; oni samo mogu unitavati. Oni ne mogu ozdraviti; oni samo mogu razboliti. Oni ne mogu graditi; oni jedino mogu polomiti. Oni nemaju moć života, već smrti samo. Njihova moć je privremena; nestaće, jer razaranje će nestati u ponovnom stvaranju, bolest će nestati u iscelenju, polomljeno će nestati u ponovnom građenju, a smrt će nestati u uskrsnuću.

3. Delo Božanstava Svetlosti može posustati, ali nikada ne umire. Delo bogova tame može izgledati pobedniko, ali nikada ne traje.

4. Klanjaj samo Večnog Oca i Majku Svetlosti, jer je u njih usredotočena sva sila za dobro, i oni će postojati zauvek.


Glava VIII


1. Ima sedam arhanđela koji odlučuju, pod Bogom Vrhunskim, nad svim događajima ljudskim.

2. Prvi je Mihail, koji je na čelu celog čovečanstva. On beše prvi od ljudskog roda i od njega potiču svi narodi. On je Gospodar Duhova, Starac, Uzdignuti, koji stvori red od haosa i Svetlo od tame.

3. Drugi je Rafail, koji vlada duhovnim svetom, gde mrtvi prebivaju, oni koji nisu uskrsnuti. On drži ključeve života i smrti, iscelenja, zdravlja i snage.

4. Treći je Gavril, koji je odgovoran za rasporedjivanje Sveštenstva. On bdi nad heruvimima, serafimima i gujama koje naslediše Svetlost Prvorođenoga.

5. Četvrti je Raguel. Koji se nalazi nad onima koji su uspeti u svetove Svetla. On je začetnik Vernog Mnoštva i prototip Puta života koji vodi ka jedinstvu sa Elohimom.

6. Peti je Uriel, koji se lati onih koji posustanu na Putanji života, odvodći ih do mesta odmora, gde će biti ojačani pre nego što produže svoje putešestvije.

7. Šesti je Sarakael, ili Fanuel, koji spašava pokajane od tame, da bi isti mogli imati život među Elohimima u svetu Svetlosti.

8. Sedmi je Remiel, koji će čovečanstvo voditi u uskrsnuće, spremajući sve za silazak Sina Čovečijeg u radijantnoj Svetlošću. On je Potvrditelj, koji svedoči o Ocu i Majci i o Sinu Božjem. Preko njega će sve biti obnovljeno pre kraja vremena.


Glava IX


1. Otvorene behu oči moje da bi videle duhovni svet, gde oni koji umrese prebivaju dok ne budu uskrsnuti. Na|oh se u potpunoj tami. Nisam mogao ni~ega videti, ali svuda oko mene beše plač ogromne patnje i očaja.

2. Tada Biće Svetlosti stade pokraj mene. „Ja sam Arhanđeo Rafail”, reče on. „Nalaziš se u svetu duhova, prebivalištu umrlih.”

3. „Koji je značaj ove tame i patnje?” ja upitah.

4. I odgovori an|eo, „Ovo su sinovi Uništenja, koji prodadoše svoje duše tami. Njima je poznat Put života; otkriven im je savršeno, ali oni odbaciše Svetlost i prihvatiše tamu. Tama u sebi nema ni radosti ni mira. Samo je strava i očaj, ljutina i osveta, mržnja i strah. Ove negativnosti preuzmu njihove duše, tako da oni moraju prebivati u ovoj užasnoj tami, dok ne nađu oslobođenje preko Večnog zaborava. Samo će na njih druga smrt imati moć.”

5. Odosmo nagore u drugi svet. I tamo, isto, imaše patnje, ali ne očaja. „Ovo je pakao”, reče moj vodič. „Ovi ovde ispaštaju bolove grešaka koje su sledili, ali njihovo ispaštanje ih očišćava, sve dok ne budu spremni da prebivaju u svetu Svetlosti. Ovi će se podignuti u drugom uskršnuću, ali neće biti izgubljeni.”

6. Ponovo se izdignusmo do višeg prostrastva. Ovde nemaše patnje, već mnogo haosa I konfuzije. „Ovo su bili dobri ljudi tokom svoje smrtne egzistencije,” objasni mi moj vodič, „koji pokušavaše da žive čestito, ali ne nađoše Put života. Ovde, u duhovnom zatvoru, Put će im se propovedati od strane glasnika iz Raja. Ako u to doba to prihvate, da}e im se načini da uđu u Raj, gde će živeti u Božjem (Jehovinom) Odmoru.”

7. Još jednom se uzdignusmo, ušavši u mesto Svetlosti i Mira. „Ovo je raj,” reče an|eo. „Ovde oni koji se usredotočiše na ispravnost, koji prihvatiše Put života, prebivaju u Svetlosti Elohima. Oni, bivajući otkupljeni od Pada, postoje u stanju koje je Adam uživao u Edenskom vrtu. Ovi će naslediti život Večni, jer će oni prebivati sa Elohimima u nebeskim svetovima.”

8. Tada upitah anđela, „Kako su ovi svetovi razdvojeni jedni od drugih?”

9. Anđeo Rafail odgovori, „Oni su odvojeni vodom i Svetlošću, ali kada krv Spasitelja bude prolivena, on će ući u duhovni svet da premosti ambis, i otvori Raj pokajnicima. Onda će oni proći kroz vodu i Svetlost u prisustvo Elohima.”

10. Dok se moj um raširi da prihvati Ljubav Najvišega Boga u pripremi načina spašenja sve svoje čeljadi koja su voljna da budu spašena, ja uzdignuh moj glas u štovanje. „Bog (Jehova) moj Gospodar, Bog Istine i Ispravnosti, koji vlada zauvek nad svim stvarima, je prekrasan u snazi Ljubavi svoje!” ja izviknuh. Ovako je kako je. Amin.


Glava XI


1. Doći će vreme kada će oni koji živehu mirno, prema Božjim (Jehovinim) učenjem, biti poznati širom zemlje. Ovi će odabrani biti jer postadoše kao Elohimi preko sledbeništva principa koji im oni otkriše.

2. U to će vreme, i oni koji odbaciše spasenje Gospodara Duhovnoga biti otkriveni. Gde li mogu naći poivke oni koji odbiše da prihvate? Za njih bi bilo bolje da se uopšte nisu ni rodili.

3. Tada će tajne onih koji su usredotočeni na ispravnost biti opravdane, jer će se videti da imaju moć spašenja. Sveta odabrana rasa će sići sa gornjih nebesa da prebiva sa ljudstvom na zemlji. Oni koji vladaju narodima neće moći svojevoljno ugnjetavati narod, jer će odgovarati za dela svoja pred sudom Prebivalšta Elohima. Neće svi ovi vladari biti uništeni sa silaskom Svetoga Grada, već će biti potčinjeni onima koji su sveti i usredotočeni na valjanost.

4. Sve ovo vidoh u viziji, i bejah podignut do nebeskih prostranstava, gde vidoh svece i anđele izme|u Elohima, uzdižući molitve smrtnika i moliti se za njih. Valjanost i milost tekoše kroz njih do zemlje, i tako će biti doveka.

5. Sveti i odabrani, koji prebivaju između Elohima, su bezbrojni. Oni se nalaze u središtu Večnoga Ognja. Njihova usta su prepuna blagoslova, a usne njihove uvećavaju Svetlost imena Gospodara Duhovnoga, slaveši ga pesmom postojano. Tada i ja udružih moje slavopojke sa njihovim, uživajući u spoznaji Večnoga, uzdignuvši se od zadovoljstva koje više nisam mogao da izdržim i tada me viđenje napusti.


Glava XII


1. Oni koji motre nad odabranima niti su zauzeti niti spavaju. Oni su Večna Bića, ispunjena Večnom Ljubavlju. Njihovo je zadovoljstvo da otkriju tajne Večnosti onima koji slede Put Istine i Gnosisa.

2. Ja videh anđele kako se mole za smrtnike i za poginule u svetu duhova, prekoravajući đavole u ime njihovo. Ja vidoh kako oni moliše Odabranog i Gospodara Duhovnoga umesto odabranih koji se pozivahu na imena njihova.

3. Jednom beh odveden u Vrt Valjanosti, gde vidoh drveće neviđene lepote. I rekoh anđelu koji stajaće kraj mene: „Koji je značaj ovih drveća takve krasote?”

4. Anđeo odgovori: „Ova tri drveta su od velike važnosti smrtnicima. Prvo je Drvo Razumevanja. Daje sposobnost da se prepozna realnost u svakoj situaciji. Oni koji jedu plod ovoga drveta neće biti prevareni iluzijama tame, jer će moći videti kroz njih, kao što neko gleda kroz prozor da bi video šta je iza njega.”

5. „Drugo drvo je Drvo Gnosisa. Oni koji jedu plod sa ovog drveta će naučiti principe Svetla i Istine. Oni će naučiti Znake i Reči Moći. Oni će biti naoružani protiv snaga tame, tako da imaju mo} da pobede sve neprijatelje svoje.”

6. „Treće drvo je Drvo Sofije. Oni koji jedu plod sa ovoga drveta će shvatiti kako da upotrebe svoje znanje da bi pobedili tamu i ojačati Svetlost!”

7. „Traži plodove ovoga drveća, Enohu, jer svako ko pojede od njih će savladati sve neprijatelje svoje i biti spašen među Elohima.”


Glava XVI


1. Himna Sofiji (Mudrosti):

Sofija ne nađe mesto gde prebivate je mogla, Dok se prebivalište ne pripremi za nju na nebeskom prostranstvu. Sofija siđe da prebiva među smrtnicima na smrtnom prostranstvu, Ali ne nađe nikoga da je primi; Vrati se na njeno mesto među Svetima.

2. Ludost napusti svoj dom i ode na put.

3. Nije tražila mesto za prestoj, Ali mnogi joj otvarahu vrata svoja; Privlačiće je ka sebi, Kao kiša u pustinji ili kao rosa na žednu zemlju.


Glava XVII


1. Ovo je viđenje koje imah o onima koji negiraju ime Gospodara Duhova i odbacuju prebivališta svoja u njegovom svetu jer ne prihvataju da slede Odabranog. Ka nebeskom svetu oni se neće uzdići, a ni na zemlju neće doći.

2. Toga dana kada Odabrani sedne na svoj tron da ispita dela njihova, oni će naći mesto svoje u tami.

3. Ali duše onih koji slediše Božji (Jehovin) Put će biti u to vreme ojačane, kada vide izabranike okupljene oko njegovog trona. I prebivaće tada Odabrani među njima. Zemlja će biti preobražena u more Svetlosti. Oni koji se usredotočiše na ispravnost će večno prebivati na njoj, a oni koji se usredotočiše na tamu, koji postupaše onako kako ne trebaše, neće kročiti na nju. Oni koji se okupljahu oko ispravnosti naslediće Večni Mir, a oni koji odbiše život umreće drugom smrti.


Glava XVIII


1. Jednom beh uzdignut da vidim Starca. Njegova glava beše bela kao vuna, a oči njegove kao plamen ognjeni.

2. Uz njega se nalazio još jedan, čije je lice zračilo Ljubavlju Božanskom.

3. Ja upitah anđela koji beše uz mene, ko je ovaj i zašto se nalazio uz Starca. „On je Izvor Ispravnosti, ” odgovori on, „jer on će opravdati sve one koji slede Put njegov. On je taj koji otkriva skriveni gnosis koji otvara kapije svetu Starca. On će pristići na zemlju u vreme kraja da vlada svim narodima i uspostavi Vladavinu Mira. Preko njega će pokorni i ponizni naći odmor duša svojih u Večnoj Svetlosti.”

4. Ovo je naša nada i naše obećanje, jer svet je prepun tame i zla, ali će Sin čovečji doći da pokaže Put života i sakupi snagu pomirenja. Onda će se vratiti, sa Starcem, da protera tamu zauvek i stvori svet Večne Svetlosti. Taj svet je naše nasleđe, ako se ujedinimo u istome. Ja, Enoh, vidoh to, i ja znam da je istina, i radujem se obećanju da ću biti sa mojim Spasiocem u to doba. Amin

Izvor
Kod:
hiperboreja.blogspot.com/2016/05/knjiga-enohova.html
 
Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.512
Antonija, mnogo ti hvala sto si prilozila Enohovu knjigu. To je pravi lek da se malo otreznimo i oslobodimo od tih prepirki i mrznje.

Pitanje ELOHIMA, Elohim je naziv Boga u jevrejskom jeziku i ta imenica je uvek u mnozini.
Procitao sam i to sto Enoh kaze da je Elohim i zensko i muisko, ali ne znam dali si primetila, da malo nise u istom oseku kaze i ovo: "Elohimi nisu muško ili žensko, već Elohimi." Ja mislim da je prevod u pitanju. Ne postoje Elohimi, vec ELOHIM. Mi to prevodimo sa Gospod Bog, koji jeste u jednini a i u mnozine jer se pod tim izrazom podracumevaju svatri lica Bozanstva, koji su zajedno stvarali nas svet.


Evo pronaso sam i drugi prevod iste knjige:

7. Ja stojah u njihovoj prisutnosti, treperući od njihove veličanstvenosti, kad mi jedan od njih progovori, „Priđi Enohu”, reče, „i poslušaj našu svetu reč.” Tada beh izdignut, i priđoh njihovom prestolu, ali jedva da sam se osmelio da ih pogledam. Jedan od njih mi ponovo progovori. „Enohu, pogledaj nas”, reče ona, „jer mi smo Elohim, muško i žensko, onakvi kakvi smo začeli ljudski rod po našem liku. Ali ovo je velika tajna, Enohu. Mi se ne razlikujemo među sobom, već smo različita manifestacija iste realnosti. Elohimi su Elohimi; oni vam se mogu pojaviti kao muški ili ženski, ali ako su jedno ili drugo, oni bi bili napola, ne celi, jer celovitost je atribut Bozanstva. Elohimi nisu muško ili žensko, već Elohimi. Osvećeni nisu muško ni žensko, već osvećeni. Svi od ljudskog roda su nedovršeni, sve dok sebe gledaju kao muško ili žensko, jer je polovina njihove realnosti sakrivena od njih. Morate videti iza iluzije deljivosti u esencijalnu jedinstvenost Bića, da bi mogli saznati Istinu. Sve do tada, vi se ne možete odnositi, onako kako treba, prema ostatku stvorenja. Pogledaj nas, Enohu, i shvati Istinu. ”Tada mi otvoriše golemu misteriju, i vidoh značenje onoga što čuh.

Kad Enoh kaze: "Tada beh uzdignut," to znaci da je imao viziju.
Po mojoj oceni ovde se misli autora sukobljavaju jedna sa drugom, Jedonom je Elohim zensko i musko, a drugi put ; "Elohimi nisu muško ili žensko, već Elohimi."
Pre svega imenica elohim je u mnozini, i
ne vidim nikakav razlog da se jednom prevodi kao ELOHIM, a druig put kao ELOHIMI.
Mozda zbog ovih suprotnosti i nije uzeta u kanon Svetog pisa,
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
11.730
Evo Marko ti je odgovorio, ali ja cu preciznije.. Imenica Elohim znaci "mnozina bogova", a na prestolu se pojavljuju "muski i zenski", i to su razlicite "manifestacije" jednog te istog Boga!

Naime paganski narodi su imali razlicite bogove za razlicite stvari - 'boga munje, boga vatre, boga kise' itd.. I nisu ih smatrali "manifestacijama istog bozanstva" vec "suprotstavljenim bozanstvima" , dok jevrejski koncept stapa sve ove manifestacije u JEDNOG BOGA. Zato su zadrzali pagansku imenicu ELOHIM koja je u mnozini i znaci "bogovi" i dodali joj opis u jednini. Zato i pise ELOHIM (BOGOVI) SU JEDNO!

Doslovno bi bilo ovako: "BOGOVI SU JEDNO".

Dakle, jevreji su sve ove bogove paganskih naroda stopili u JEDNO i od toga su napravili "monoteizam" (nauku o jednom Bogu). Njihova tvrdnja je bila sledeca: "zasto bi razliciti bogovi bili zaduzeni za razlicite stvari, kad to moze ciniti jedan te isti Bog?" "I zasto bi bogovi bili suprotstavljeni? Nisu oni suprotstavljeni vec saradjuju." Tako su objasnili paganima (njihovim sopstvenim terminima) da to u stvari cini jedan te isti Bog, ali uzima razlicite uloge (manifestuje se)"!

Tako i u ovom slucaju - "Bog uzima ulogu muskarca ili zene" a moze postati i Sinom i biti poslat na zemlju!

To ne znaci ni da je Bog "musko" ni da je "zensko", vec da on "moze postati sta god pozeli", i to je onda opisano imenicom YHWH (Jehova) koja znaci "Ja cu postati sta god pozelim" ili "Ja sam onaj koji Jesam" u zavisnosti od prevoda te imenice.

Na kraju se hoce reci - "Bog se manifestuje u razlicitim oblicima i formama"!

Inace, ova knjiga direktno pobija Jehovine Svedoke, koji tvrde da ELOHIM "nije mnozina" i da Bog nije Trojstvo! Jer u ovoj knjizi ELOHIM JESTE MNOZINA BOGOVA (skup razlicitih manifestacija paganskih bogova) spojenih u JEDNO, i pisana je pre nastanka svih nasih evandjelja...

Nadam se da ti je sad malo jasnije! Pozdrav.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
8.071
Na kraju se hoce reci - "Bog se manifestuje u razlicitim oblicima i formama"!

Inace, ova knjiga direktno pobija Jehovine Svedoke, koji tvrde da ELOHIM "nije mnozina" i da Bog nije Trojstvo! Jer u ovoj knjizi ELOHIM JESTE MNOZINA BOGOVA (skup razlicitih manifestacija paganskih bogova) spojenih u JEDNO, i pisana je pre nastanka svih nasih evandjelja...

Mire, molim te sledeći put kada nešto pišeš prvo se dobro pripremi. Knjiga Enohova nije u kanonu Hebrejskog Pisma, niti je u kanonu Istočne Crkve, ni u Zapadnom Kanonu. Kanonski je priznaje jedino Etiopska Crkva. Potoje samo dva koliko toliko cela rukopisa ove knjige, od kojih je jedan na staroslovenskom, a drugi na Etiopskom. NI jedan od prevoda na savremene jezike nije ni približno tačan, a sama knjiga je prwepuna gnostičkih, da ne kažem New Age lupetanja. Ako si mislio da Enohom dokazuješ Trojstvo pojedincima ovde, samo si navukao podsmeh, jer njima sve i da se sam Bog pojavi i prikaže onakvim kakav jeste, oni bi i dalje sledili KJV obogaćen vizijama nastalim udarcem u glavu. Postoje mnogo bolji načini da se lažnim hrišćanima opovrgne njihovo trabunjanje nego citiranje Enoha.

Uz to, elohim jeste množina, ali ne u smislu koji si naveo. Hebreji nisu sve do obnove hrama bili pravi etičkli monoteisti, više su bili henoteisti, a Bogu su dodavali ženski princip, što Asheru, što Shekinu, često se "kurvali" sa Baalima, Molosima i ostalim lažnim bogovima kojima ti brzopleto pripisa da su deo Onoga Koji Jeste. Ja znam da si to uradio u najboljoj nameri, ali tvoje postove vide i raznorazni koji jedva čekaju da se ovakvo nešto pojavi da bi se olakšavali.

Za one koji pojma nemaju, i koji misle da su čitanjem KJV, začinjenom lupetanjima, stekli svu mudrost ovoga sveta jedno podsećanje. 14 vek pre Hrista, i ovo:


https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Ехнатон
 
Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.512
Evo Marko ti je odgovorio, ali ja cu preciznije.. Imenica Elohim znaci "mnozina bogova", a na prestolu se pojavljuju "muski i zenski", i to su razlicite "manifestacije" jednog te istog Boga!

Naime paganski narodi su imali razlicite bogove za razlicite stvari - 'boga munje, boga vatre, boga kise' itd.. I nisu ih smatrali "manifestacijama istog bozanstva" vec "suprotstavljenim bozanstvima" , dok jevrejski koncept stapa sve ove manifestacije u JEDNOG BOGA. Zato su zadrzali pagansku imenicu ELOHIM koja je u mnozini i znaci "bogovi" i dodali joj opis u jednini. Zato i pise ELOHIM (BOGOVI) SU JEDNO!

Doslovno bi bilo ovako: "BOGOVI SU JEDNO".

Dakle, jevreji su sve ove bogove paganskih naroda stopili u JEDNO i od toga su napravili "monoteizam" (nauku o jednom Bogu). Njihova tvrdnja je bila sledeca: "zasto bi razliciti bogovi bili zaduzeni za razlicite stvari, kad to moze ciniti jedan te isti Bog?" "I zasto bi bogovi bili suprotstavljeni? Nisu oni suprotstavljeni vec saradjuju." Tako su objasnili paganima (njihovim sopstvenim terminima) da to u stvari cini jedan te isti Bog, ali uzima razlicite uloge (manifestuje se)"!

Tako i u ovom slucaju - "Bog uzima ulogu muskarca ili zene" a moze postati i Sinom i biti poslat na zemlju!

To ne znaci ni da je Bog "musko" ni da je "zensko", vec da on "moze postati sta god pozeli", i to je onda opisano imenicom YHWH (Jehova) koja znaci "Ja cu postati sta god pozelim" ili "Ja sam onaj koji Jesam" u zavisnosti od prevoda te imenice.

Na kraju se hoce reci - "Bog se manifestuje u razlicitim oblicima i formama"!

Inace, ova knjiga direktno pobija Jehovine Svedoke, koji tvrde da ELOHIM "nije mnozina" i da Bog nije Trojstvo! Jer u ovoj knjizi ELOHIM JESTE MNOZINA BOGOVA (skup razlicitih manifestacija paganskih bogova) spojenih u JEDNO, i pisana je pre nastanka svih nasih evandjelja...

Nadam se da ti je sad malo jasnije! Pozdrav.

Apsolutno je tako. Imenica Elohim na jevrejskom znaci Bozanstvo u mnozini. Da je to tako i zamenice upotrebljene uz tu rec su u mnozini.
Medjutim, jednina je El, Eli ili Elois. Umirusi na ksrstu Isus se obraca Bogu Ocu nazivajuci Ga: "Eli! Eli! Lema sabkthani, sto znaci Boze, Boze, moj zasto si me ostavio!"
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.471
Za one koji pojma nemaju, i koji misle da su čitanjem KJV, začinjenom lupetanjima, stekli svu mudrost ovoga sveta jedno podsećanje. 14 vek pre Hrista, i ovo:

Kakve veze ima Ehnaton sa svojom religijskom reformom kada je njegova slika boga paganska.

Vjerovao je u jednog boga, ali lažnog, paganskog.
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
11.730
Ako si mislio da Enohom dokazuješ Trojstvo pojedincima ovde, samo si navukao podsmeh, jer njima sve i da se sam Bog pojavi i prikaže onakvim kakav jeste, oni bi i dalje sledili KJV

Kada citamo bibliju trebamo imati na umu kako su Jevreji shvatali Elohim, a to je da on jeste "mnozina". I to je poenta onoga sto sam ja rekao. Zato Jehovini Svedoci ne mogu poricati mnozinu, jer sami jevreji ovako tumace ovu imenicu u Enohovoj knjizi!

A za podsmehe me bas briga, ja sam govorio Antoniji.

elohim jeste množina, ali ne u smislu koji si naveo. Hebreji nisu sve do obnove hrama bili pravi etičkli monoteisti, više su bili henoteisti
Ne znam sta si ovim mislio, kako do drugog hrama nisu bili monoteisti?

a Bogu su dodavali ženski princip, što Asheru, što Shekinu, često se "kurvali" sa Baalima, Molosima i ostalim lažnim bogovima kojima ti brzopleto pripisa da su deo Onoga Koji Jeste.

Da, ali to njihovo kurvanje je kasnije..

Brate, ja nisam pripisao nasem Bogu da u sebi sadrzi lazne bogove. Nisi ti mene dobro razumeo.

Ja sam rekao, da su jevreji pokusavali "igrom reci" koristeci paganima poznatu terminologiju da objasne da je ono sto su pagani smatrali bozanskim uticajem posmatrajuci prirodne pojave, u stvari delovanja JEDNOG TE ISTOG BOGA.

Zato su uzeli njima poznatu rec ELOHIM (mnozinu) i dodali joj pojam jedinstvenosti.

Hteli su reci - "sve ono sto vi pagani posmatrate u prirodi, i sto vam se cini da rade razliciti bogovi, to cini jedan te isti Bog", iz toga proizlazi formulacija:

"BOG JE JEDAN" - DOSLOVNO ---> "BOGOVI SU JEDINSTVO"

Seti se brate da je i Pavle cinio istu stvar govoreci Atinjanima:

"Ljudi Atinjani! Po svemu vidim da ste vrlo pobožni; Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome beše napisano: Bogu nepoznatom. Kog dakle vi ne znajući poštujete Onog vam ja propovedam."

Dakle, Pavle je uzeo njihovog Boga i predstavio ga Jahvom, ne zato sto je paganski Bog bio Jahve, nego zato sto je to bila idealna prilika da im se ukaze na istinu.

Slicno su radili i jevreji sa paganskim konceptom bozanstava. Oni su dakle preuzeli njihov koncept i onda su ga preoblikovali da bi im priblizili pravog Boga. Koristili su se pritom igrom reci, pa su imenicu ELOHIM preoblikovali i dodali joj opis u JEDNINI.

To kurvanje sa molosima i valima dolazi kasnije, kada su jevreji potpuno skrenuli od istine..

A ova knjiga je istorijski znacajna za nas, jer nam otkriva kako su jevreji shvatali pojedine stvari, sem toga citira se i u NZ pa se postavlja pitanje da li je zaista trebamo odbacivati. Ja nisam za njeno potpuno odbacivanje, kao sto nije ni crkva.

To je sve sto sam ja gore i napisao.

Svakako ne moras se sa tim sloziti, mozes mi pojasniti ako ja nesto ne razumem pravilno..
 
Poslednja izmena:
UPLOADER
Učlanjen(a)
19.10.2010
Poruka
3.160
Kao i vi svece za sve vaše potrebe.A koji ti je izvor iz Biblije za ovu nebulozu?

Stvarno ne svatljivo, zašto svaku temu želite zagaditi , zašto se ne ponašaš kao Marko , ako nešto znaš onda ljepo objasni , ako ne znaš onda šuti , pa rekao si dasi učitelj , pa ondase tako i ponašaj , nauči nas nečemu ,a ne sve kontra


Po mojoj oceni ovde se misli autora sukobljavaju jedna sa drugom, Jedonom je Elohim zensko i musko, a drugi put ; "Elohimi nisu muško ili žensko, već Elohimi."

Nebi se složila dase misli autora sukobljavaju , u Bibliji u postanku istose spominje množina , evo citata:"
Postanak 1,26Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju!
Pošto imi danas vjerujemo u trojstvo ,oca ,sina ,i duha pa itoje množina

Kada citamo bibliju trebamo imati na umu kako su Jevreji shvatali Elohim, a to je da on jeste "mnozina". I to je poenta onoga sto sam ja rekao. Zato Jehovini Svedoci ne mogu poricati mnozinu, jer sami jevreji ovako tumace ovu imenicu u Enohovoj knjizi!

A za podsmehe me bas briga, ja sam govorio Antoniji.

Hvala Mire na objašnjenu ,i hvala i svima drugima


Nimije jasno kakve veze saba imaju faraonisa ovim
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.471
Stvarno ne svatljivo, zašto svaku temu želite zagaditi , zašto se ne ponašaš kao Marko , ako nešto znaš onda ljepo objasni , ako ne znaš onda šuti , pa rekao si dasi učitelj , pa ondase tako i ponašaj , nauči nas nečemu ,a ne sve kontra

Ti reče koja si samo davala neke klipove, pa sam pomislio da si pogriješila forum.

Ja za svoje ponašanje imam podršku (Biblije) nisam ti ja kriv što nisi čitala Bibliju ili ako si je čitala nisi uočila taj stih u Efežanima.
 
Top