Šta je novo?

Kako se izvrću stihovi iz Biblije u cilju dokazivanja lažnih učenja?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.497
Kako se izvrću stihovi iz Biblije u cilju dokazivanja lažnih učenja?

Ovdje dakle govorimo isključivo o tome. Dakle tema nije neka posebna ali obavezno obuhvata određeni stih i naravno tumačenje stiha, ispravno ili ne.

Ovdje ću dati nekoliko primjera nečasnog izvrtanja stihova.


Duše umrlih pred Bogom viču.
Da li taj stih ima bukvalno značenje

Otkrivenje 6,9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu.

Otkrivenje 6,10Vikahu iza glasa: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?

Dokaz da se ovaj stih ne shvata bukvalno!!

Kada bi se ovo bukvalno ovako shvatilo ispalo bi da je duša besmrtna. Ali nije tako. Treba poznavati način izražavanja u hebrrejskom jeziku.U stihovima se nešto želi reći. Spomenuta je i krv.Pogledajmo sada ovaj stih iz Postanka. Postanak 4,10Jahve nastavi: "Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Dakle u Otkrivenju se želi reći da su bezbožnici pobili puno pravednika, a ne bukvalno da mrtvi viču. To se jasno vidi po istom načinu izražavanja u Postanku. Naravno da krv ne može da viče, nego Bog saopštava Kainu da zna šta je uradio i da je jako ljut zbog toga.

---------------------------------------------------------------------------------------------

¡Isus je čovjek, Bog nije čovjek (Br3;19, Ho11;9)
¡
¡Odg. Evo zbog čega su ovi stihovi izvučeni iz konteksta. Ovi stihovi samo govore da Bog nije čovjek, u stihovima se ne kaže da Bog nemože i nijepostaočovjek. Biblija jasno kaže da je Isus Bog Izaija9,5 Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.

¡Ivan1,1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Titu2,13 iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikogaBoga i Spasitelja našega Isusa Krista. 2. Petrova1,1Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boganašega i SpasiteljaIsusaKrista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.

¡Bog je postao čovjek Ivan1,14I Riječtijelompostade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. 1. Timoteju3,16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: Bog je očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.
------Dakle stihovi koji su dati samo konstatuju da Bogniječovjek, a ne da nije postao čovjek

¡Kako se stihovi izvlače iz konteksta??
¡Piše Bog nije čovjek DABISLAGAO, a Isus nije lagao. Brojevi23,19Bogniječovjek da bislagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni Isaija 53,9Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustimanjegovijem.

¡Zapazite da su oni koji zastupaju ovu jeres dali samo dio stiha. Brojevi23,19 “Bogniječovjek...” a fali ovaj dio. “dabislagao, nijesinAdamadabisekajao. Zaronkadarekne, a neučini, zarobeća, paneispuni?”
¡Ovo ja kao kada ateisti daju stih iz Psalma “NemaBoga” pa ispada da Biblija govori da nema Boga, a ne daju dio koji kaže “Rečebezumnikusrcusvom”. Dakle u stihovima je samo konstatovano da Bog nije čovjek, jer Bog ne laže.
 
T

Taramana

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.699
Ovo je prava tema,ova tema će biti VEOMA posećena jer nema zajednice koja je više vadila iz konteksta samo dok zagnjurim u kontejner i počnem ono meće vaditi iz vešticine kuhinjice.Tamo NIŠTA nije u kontekstu baš ništa.
Veca majstorica pa ćemo se malospustiti u podzemlje kod nje da čujemo šta metlarka kaže i koliko ona može da slažea tu je posebno nadarena.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.497
Da se vi bavite Biblijom ne bi otvarali glupe teme, time ste dokazali da nemate nauku u Bibliji. Vi nas klevetom, a mi vas Biblijom.
 
T

Taramana

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.699
Jelena vešta kuvarica sprema čorbicu jelenašima od raznih biljčica pa čupne jenu ovde jednu tamo i sve dobro zakuva a ovčice pojedu.

Dotična vadi ovaj stih kao dokaz za njenu bajku o pustoj kugli zamljanoj.

Isaija 24

,,Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustiti je, prevrnuće je i rasijati stanovnike njezine.,,

Kako će isprazniti zemlju ...pravimo se da sad to ne znamo i čitajmo gde će nam Bog to opisati.
Opustiće zemlju znači da će biti pusta a kako i to ćemo doznati.
Prevrnuće zemlju i to ćemo videti ali i dalje vidimo jednu važnu stvar da ZEMLJA I DALJE POSTOJI.
Rasijaće stanovnike njezine...na Veneru, Mars, Jupiter.....gde će rasejati videćemo jer i to će nam reći.


,,I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao onaj koji daje.,,

Tamo gde ih RASEJA biće živi i biće u drugačijem poretku recimo kao robovi gde više gazda nije gazda već sluga i tako redom (ovo je možda moja hipoteza koja nema veze sa Pismom a možda ima videćemo) U svakom slučaju ŽIVI SU gde god da su RASEJANI.

,,Sasvijem će se isprazniti zemlja, i sasvijem će se oplijeniti.Jer Gospod reče ovu riječ.,,

Ispražnjena ZEMLJA nema nikog u njoj...da li je to kugla prazna..? I oplijeniće se...ko će poharati i ODNETI PLIJEN sa zemlje i gde?
Mi kao neznamo o čemu je reč pa tražimo dalje odgovor jer ovo ne može biti reč o ZEMLJI Izrailjevoj ni ropstvu Izrailja bar neko tako misli a mi ,neznamo, pa čitamo dalje. Ali jedno vidimo da ZEMLJA I DALJE POSTOJI.

,,Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti;iznemoći će glavari naroda zemaljskoga.,,

Tužiće zemlja...tugovaće zemlja ...ČIJA? i zašto ?
Zemlje i dalje ima samo tuži.
Sve će iznemoći pa čak i glavari naroda zemaljskog....o čemu sad govori kad naroda nema jer je zemlja (kugla) PUSTA?
Kako narod zemaljski i poglavari njihovi kad su RASEJANI na druge planete ili gde već i tamo im je kao slugama i robovima a zemlja njihova pusta?Kažu jelenaši bićemo na nebudok zemlja bude pustaa ovde čitamoda će biti sluge i poniženi tamo gde odu valjda je tako na nebu to samo oni znaju.

,,Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer PRESTUPIŠE ZAKONE, IZMJENIŠE UREDBE, RASKIDOŠE ZAVJET VIJEČNI.,,

Imamo razlog zbog čega se sve navedeno dešava. Ali i dalje ima zemlje.

,,Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i zatrće se stanovnici njezini; zato će izgorjeti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati.,,

Prokletstvo proždire zemlju i ...nema zemlje...ili kugle? Šta znači da proketstvo proždire zemlju i na kome je izrečeno prokletstvo i kad?
Izgleda nemamo više zemlje-kugle ali videćemo.
Zatrće se stanovnici njezini ...pa naravno kad nema zemlje na čemu će biti ljudi?
Izgoriće narod ..i eto nema ga.
I ostaće malo njih, baš fino ali na čemu će stajati?
Čitamo dalje ali pažljivo da vidimo da li se opet pominje da ipak postoji zemlja koja se ljulja i da postoje ljudi na njoj i još Gospod POHODI careve zemaljske dole na zemlji koje IMA.
I molim da se 23 stih pažljivo pročita.

U ovoj glavi je reč o ispražnjenju zemlje Izrailja na dugo vremena odvodeći ih u ropstvo gde će gospodaru biti kao sluzi i obećanje da će malo ljudi (Izrailjaca) ostati na svojoj teritoriji a razlog je gaženje zaveta i uredbi.
Ide dalje opis Jerusalema kao pustog grada koji leži(u jednini) ali onda Bog kaže da to neće tako večno trajati već će i ostalima suditi po pravdi i onda će se ponovo nastaniti u JERUSALEMU ZEMALJSKOM kao što i obeća. (Otk. 5. 10 ne kaže na novoj zemlji već samo na zemlji).
Mislim da nije dovoljno samo jednu glavu čitati jer se priča proteže i na sledeću dok se poruka o tome ne završi.

Veštica uzima široki opis gde će Navuhodonosor odvesti Izrailj u ropstvo i čupa rečenicu o pustoj zemlji i primenjuje na kuglu umesto na zemlju Izrailj.

Evo sad tekstau celini gde se jasno vidi šta uradi koza zvana Jelena:

Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opusteti je, prevrnuće je i rasejaće stanovnike njene.
24:2 I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao koji daje.
24:3 Sasvim će se isprazniti zemlja, i sasvim će se opleniti. Jer Gospod reče ovu reč.
24:4 Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti; iznemoći će glavari naroda zemaljskog.
24:5 Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni.
24:6 Zato će prokletstvo proždreti zemlju, i zatrće se stanovnici njeni; zato će izgoreti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati.
24:7 Tužiće vino, uvenuće loza vinova, uzdisaće svi koji su veselog srca.
24:8 Prestaće veselje uz bubnje, nestaće graja onih koji se vesele, prestaće veselje uz gusle.
24:9 Neće piti vino uz pesme, ogorčaće silovito piće onima koji ga piju.
24:10 Razbiće se pusti grad, zatvorene će biti sve kuće da niko ne ulazi.
24:11 Tužnjava će biti po ulicama radi vina, proći će svako veselje, otići će radost zemaljska.
24:12 Pustoš će ostati u gradu, i vrata će se razvaliti.
24:13 Jer će biti u zemlji i u narodima kao kad se oberu masline, i kao kad se paljetkuje posle berbe.
24:14 Ovi će podignuti glas svoj i pevaće, radi veličanstva Gospodnjeg podvikivaće od mora.
24:15 Zato slavite Gospoda u dolinama, na ostrvima morskim ime Gospoda Boga Izrailjevog.
24:16 S kraja zemlje čusmo pesme u slavu Pravednom; ali rekoh: Ološah! Ološah! Teško meni! Nevernici neveru čine, baš nevernici neveru čine.
24:17 Strahota i jama i zamka pred tobom je, stanovniče zemaljski!
24:18 I ko uteče čuvši za strahotu, pašće u jamu; a ko izađe iz jame, uhvatiće se u zamku; jer će se ustave na visini otvoriti i zatrešće se temelji zemlje.
24:19 Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati.
24:20 Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovek, i premestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njeno, te će pasti i neće više ustati.
24:21 I u to će vreme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske.
24:22 I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i posle mnogo vremena biće pohođeni.
24:23 I posramiće se mesec i sunce će se zastideti kad Gospod nad vojskama stane carovati na gori Sionu i u Jerusalimu, i pred starešinama svojim proslavi se.
 
T

Taramana

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.699
Sledeća livada gde koza ordinira je Jeremija 4 evo šta je ona čupnula:
Jer 4:27 Jer ovako govori Gospod: sva će zemlja opustjeti; ali neću sasvijem zatrti.

A mi ćemo postaviti celu glavu da čujemo jel možda reč o Izrailju ili celoj kugli:

Ako ćeš se vratiti, Izrailju, veli Gospod, k meni se vrati, i ako ukloniš gadove svoje ispred mene, nećeš se skitati.
4:2 I klećeš se istinito, verno i pravo: Tako da je živ Gospod. I narodi će se blagosiljati Njim, i Njim će se hvaliti.
4:3 Jer ovako veli Gospod Judejcima i Jerusalimljanima: orite sebi krčevinu, i ne sejte u trnje.
4:4 Obrežite se Gospodu, i skinite okrajak sa srca svog, Judejci i Jerusalimljani, da ne iziđe jarost moja kao oganj i razgori se da ne bude nikoga ko bi ugasio za zla dela vaša.
4:5 Objavite u Judeji i oglasite u Jerusalimu i recite: trubite u trubu po zemlji; vičite, sazovite narod i recite: Skupite se, i uđimo u tvrde gradove.
4:6 Podignite zastavu prema Sionu, bežite i ne stajte, jer ću dovesti zlo od severa i pogibao veliku.
4:7 Izlazi lav iz česte svoje i koji zatire narode krenuvši se ide s mesta svog da obrati zemlju tvoju u pustoš, gradovi tvoji da se raskopaju da ne bude nikoga u njima.
4:8 Za to pripašite kostret, plačite i ridajte, jer se žestoki gnev Gospodnji nije odvratio od nas.
4:9 I tada će, veli Gospod, nestati srca caru i srca knezovima, i sveštenici će se udiviti i proroci će se začuditi.
4:10 I rekoh: Ah Gospode Gospode! Baš si prevario ovaj narod i Jerusalim govoreći: Imaćete mir, a mač dođe do duše.
4:11 U to će se vreme kazati ovom narodu i Jerusalimu: Vetar vruć s visokih mesta u pustinji duva ka kćeri naroda mog, ne da proveje ni pročisti.
4:12 Vetar jači od tih doći će mi; i ja ću im sada izreći sud.
4:13 Gle, kao oblak podiže se, i kola su mu kao vihor, konji su mu brži od orlova. Teško nama! Propadosmo.
4:14 Umij srce svoje od zla, Jerusalime, da bi se izbavio; dokle će stajati u tebi misli tvoje ništave?
4:15 Jer glas javlja od Dana, i oglašuje zlo od gore Jefremove.
4:16 Kazujte narodima; evo oglašujte za Jerusalim da idu stražari iz daleke zemlje, i puštaju glas svoj na gradove Judine.
4:17 Kao čuvari poljski staće oko njega, jer se odmetnu od mene, veli Gospod.
4:18 Put tvoj i dela tvoja to ti učiniše; to je od zla tvog da je gorko i da ti dopire do srca.
4:19 Jaoh utroba, jaoh utroba! Boli me u srcu; srce mi bije; ne mogu ćutati; jer glas trubni čuješ, dušo moja, viku ubojnu.
4:20 Pogibao na pogibao oglašuje se; jer se pustoši sva zemlja, najedanput će se opustošiti moji šatori, zavesi moji za čas.
4:21 Dokle ću gledati zastavu? Slušati glas trubni?
4:22 Jer je narod moj bezuman, ne poznaje me, ludi su sinovi i bez razuma, mudri su da zlo čine, a dobro činiti ne umiju.
4:23 Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema.
4:24 Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se.
4:25 Pogledah, a gle, nema čoveka, i sve ptice nebeske odletele.
4:26 Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokog gneva Njegovog.
4:27 Jer ovako govori Gospod: Sva će zemlja opusteti; ali neću sasvim zatrti.
4:28 Zato će tužiti zemlja, i nebo će gore potamneti, jer rekoh, namislih, i neću se raskajati, niti ću udariti natrag.
4:29 Od vike konjika i strelaca pobeći će svi gradovi, otići će u guste šume i na stene će se popeti; svi će gradovi biti ostavljeni i niko neće u njima živeti.
4:30 A ti, opustošena, šta ćeš činiti? Ako se i oblačiš u skerlet, ako se i kitiš nakitom zlatnim, i mažeš lice svoje, zaludu se krasiš, preziru te milosnici, traže dušu tvoju.
4:31 Jer čujem glas kao porodiljin, cviljenje kao žene koja se prvi put porađa, glas kćeri sionske, koja rida, pruža ruke svoje govoreći: Teško meni! Jer mi nestaje duša od ubilaca.


Malo razuma trebada se shvati opomenaIzrailju da će njihova zemlja biti pusta kad odu u ropostvo.Na žalost papagaji nitoliko toga ispod perja nemaju.
 
Poslednja izmena:
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
9.988
Sta kaze EGW o svetinji? :

"1844. godine...je [Hristos] ušao u svetinju nad svetinjama nebeske svetinje da izvrši konačno djelo očišćenja"


A sta kaze Biblija:

''Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.''

AKO JE USAO "JEDNOM" ONDA NIJE MOGAO PONOVO UCI 1844.
TAKO VI IZVRCETE EVANDJELJE I KOMPLETNU BIBLIJU!

Zato nemoj mi o izvrtanju, molim te!
 
T

Taramana

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.699
Mire pa nije njima Bog onaj što je nama Bog. Naš Bog je očistio naše grehe pre 2 milenijuma a njihov će njihove grehe ukloniti tek kad Isus dovuče na sebi njihove.Oni imaju svoju istinu i svog spasiteljaatebi je to kontra zato što ti ubacuješ našeg to nesmeš čniti moraš iz masonskog ugla gledati o kom bogu ko govori.
Mi učimo da će njihov bog biti vezan a oni uče da će biti slobodan i vladaće zemljom u milenijumu.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
Sta kaze EGW o svetinji? :

"1844. godine...je [Hristos] ušao u svetinju nad svetinjama nebeske svetinje da izvrši konačno djelo očišćenja"


A sta kaze Biblija:

''Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.''

AKO JE USAO "JEDNOM" ONDA NIJE MOGAO PONOVO UCI 1844.
TAKO VI IZVRCETE EVANDJELJE I KOMPLETNU BIBLIJU!

Zato nemoj mi o izvrtanju, molim te!

Mire, nema nikakvog izvrtanja kods Adventista, vec ti imas pogresno razumevanje konteksta ucenja o Svetinji.

U zemaljskoj Svetinji koja je slika nebeske - postoje dva odeljka u samoj unutrasnjosti Svetinje, takozvana SVETINJA, i SVETINJA NAD SVETINJAMA.

U prvom odeljku se odrzavala sluzba svakoga dana u godini, ali u Svetinji nad Svetinjama sluzba se vrsila samo jednom godisnje, na praznik JOM KIPUR, koji je bio vreme suda za Izrailjce.

Zemaljska Svetinja i sluzba u njoj su bile TIPOS ili predslika Hristove sluzbe u nebeskoj Svetinji koju ce on obavljati nakon svog uznesenja na nebo - u novozavetnom periodu.

Isus jeste usao u nebesku Svetinju, i to si lepo rekao ''Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.''

Isus dakle jeste jednom usao u Svetinju i nasao vecni otkup od greha, ali se tu ne radi o broju njegovih ulazaka U SVETIUNJU, jer je on jednom usao u nju, vec se tu radi o tome - da u toj Svetinji postoje razliciti vidovi sluzbe koju on obavlja u toj Svetinji u koju je JEDNOM usao.

U biblijskom kontekstu - Isus je od vremena svog uznesenja kada je usao u Svetinju - obavljao onaj vid sluzbe koju je zemaljski Prvosvestenik obavljao tokom cele godine u prvom odeljku zemaljske Svetinje.

U vreme praznika Jom Kipur 1844 godine - Isus je usao u drugi odeljak nebeske Svetinje, i od tada je odpoceo drugi vid njegove sluzbe - koju je zemaljski Prvosvestenik obavljao jednom godisnje u zemaljskoj Svetinji, odnosno u Svetinji nad Svetinjama, na praznik Jom Kipur.

Ovo je potpuno u biblijskom kontekstu, i tipologije zemaljske Svetinje i sluzbe u njoj, koju je Hristos poceo da ispunjava u svojoj sluzbi u nebeskoj Svetinji.

Pozdravljam te.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
9.988
Mire, nema nikakvog izvrtanja kods Adventista, vec ti imas pogresno razumevanje konteksta ucenja o Svetinji.

U zemaljskoj Svetinji koja je slika nebeske - postoje dva odeljka u samoj unutrasnjosti Svetinje, takozvana SVETINJA, i SVETINJA NAD SVETINJAMA.

U prvom odeljku se odrzavala sluzba svakoga dana u godini, ali u Svetinji nad Svetinjama sluzba se vrsila samo jednom godisnje, na praznik JOM KIPUR, koji je bio vreme suda za Izrailjce.

Zemaljska Svetinja i sluzba u njoj su bile TIPOS ili predslika Hristove sluzbe u nebeskoj Svetinji koju ce on obavljati nakon svog uznesenja na nebo - u novozavetnom periodu.

Isus jeste usao u nebesku Svetinju, i to si lepo rekao ''Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.''

Isus dakle jeste jednom usao u Svetinju i nasao vecni otkup od greha, ali se tu ne radi o broju njegovih ulazaka U SVETIUNJU, jer je on jednom usao u nju, vec se tu radi o tome - da u toj Svetinji postoje razliciti vidovi sluzbe koju on obavlja u toj Svetinji u koju je JEDNOM usao.

U biblijskom kontekstu - Isus je od vremena svog uznesenja kada je usao u Svetinju - obavljao onaj vid sluzbe koju je zemaljski Prvosvestenik obavljao tokom cele godine u prvom odeljku zemaljske Svetinje.

U vreme praznika Jom Kipur 1844 godine - Isus je usao u drugi odeljak nebeske Svetinje, i od tada je odpoceo drugi vid njegove sluzbe - koju je zemaljski Prvosvestenik obavljao jednom godisnje u zemaljskoj Svetinji, odnosno u Svetinji nad Svetinjama, na praznik Jom Kipur.

Ovo je potpuno u biblijskom kontekstu, i tipologije zemaljske Svetinje i sluzbe u njoj, koju je Hristos poceo da ispunjava u svojoj sluzbi u nebeskoj Svetinji.

Pozdravljam te.
"I NADJE VECNI OTKUP" - znaci da je zavrsio sluzbu, i nema vise sta da radi u svetinji, niti ulazi 1844. god.

Sem toga, svetinja nije doslovna, niti postoji nekakvo fizicko mesto u koje Isus ulazi..
To je samo slika duhovne stvarnosti.
 
T

Taramana

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.699
Mire, nema nikakvog izvrtanja kods Adventista, vec ti imas pogresno razumevanje konteksta ucenja o Svetinji.
:roll::roll::roll::beee::beee::beee:

Sad znam zašto te zovu provala.
Jadničak,nije ni tebi lako. I šta kažeš ko je i šta očistio 1843 i 1844 ?
Može li nešto o Mileru kao proroku i 1844?
:bfghb::bfghb::bfghb:
 
Top