Šta je novo?

Ispravna predstava o Bogu i neispravna (lažna)

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.700
Ovo je najvažnija tema, jel ko ima lažnu sliku o Bogu, onda će mu se u molitvi umjesto Boga javiti demoni, ko ima ispravnu sliku njemu će javiti Bog. Ovo je bitnije od toga da li ste politeista ili monoteista, jer mnogi su činili i čine zločine u ime jednog Boga i vjeruju u jednog Boga. Kakva je ispravna slika o Bogu, a kakva je lažna.
 
Nostrouomo

Nostrouomo

Učlanjen(a)
22.10.2016
Poruka
122
Meni je od najranijeg djetinjstva u sjećanju ostala slika Boga kao nekog starca sa sjedom bradom koji sjedi na oblaku, mrko gleda prema dolje i nešto prijeti ispruženim kažiprstom.
Ja mislim da to nije ispravna slika o Bogu.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.519
BOG

Jedna od najbitnijih tema koja objašnjava poreklo i svrhu života, kao i svega vidljivog i nevidljivog što nas okružuje - je tema Božjeg postojanja i delovanja u ljudskoj realnosti.
Sam Bog je sebe i svoju ličnost i karakter, kao i svoj Božanski promisao za čoveka i ovaj svet - otkrio u svojoj pisanoj reči Bibliji.

Biblija je samo jedno od sredstava preko kojih se Bog otkriva ljudima.
On se otkriva i putem prirode, odnosno - dela svog Božanskog stvaranja, koja svedoče o Bogu i njegovoj ličnosti i karakteru.
Bog je takođe u novozavetnom periodu otkrio sebe preko svog sina Isusa Hrista - koji je bio jedno sa Bogom na nebu, koji je iste Božanske prirode zajedno sa Ocem, a koji je došao na ovaj svet da ljudima otkrije Božji karakter, njegovu ljubav i milost, i njegov plan spasenja čoveka.
Najbitnije Bozje otkrivenje usko povezano sa predhodnim - je njegovo lično otkrivenje čoveku, gde on uspostavlja ličnu neposrednu vezu sa čovekom koji verom traži Boga i njegovo otkrivenje u svom životu.

Vera je bitan preduslov da bi se Bog otkrio čoveku i osvedočio ga u svoje postojanje i sa njim uspostavio vezu i lično zajedništvo.

Božja reč otkriva - da Bog obitava na nebu, na mestu koje je nazvano "treće nebo" iznad vidljivog dela kosmičkog prostora, na kome se nalazi takozvano "stakleno more" i Božji presto kao komandni centar odakle on upravlja celom tvorevinom.

Takođe, reč Božja kao i sam razum svedoče da sve što postoji u fizičkoj i duhovnoj realnosti, svaki elemenat u kosmosu i na zemlji - ima svoj uzrok u Bogu tvorcu svega vidljivog i nevidljivog.
On je stvoritelj i početak svega, i sve što postoji pronalazi uzrok u njemu.

Bog živi van vremena, odnosno - na njega ne utiče protok vremena, iz razloga što on nije stvoren, nema početka ni kraja, već je večan, samopostojeći i nepromenjiv za sva vremena i u prošlosti i u budućnosti..
Čovek ne može u potpunosti razumeti pojam Božje večnosti, jer je stvoren i živi u vremenu u kome sve što ga okružuje ima svoj početak i kraj i podložno je rađanju i umiranju.
Bog je po svojoj prirodi savršeno svet, pravedan i dobar, i jedna od glavnih karakternih osobina Boga je ljubav.
Sve što čini, bilo da stvara ili deluje na bilo koji drugi način u ljudskoj realnosti - on to čini iz ljubavi prema svojim stvorenjima i za njihovo dobro.
Bog je sveznajuć i sveprisutan, i poseduje svo znanje i mudrost nepojmljive ljudskom razumu, koje koristi na izgrađivanju svog carstva u svemiru i među ljudima, a za dobrobit svih stanovnika beskrajnog kosmosa.

BOG NA NEBESKOM PRESTOLU KOME SE KLANJAJU I SLUŽE SVA NEBESKA BIĆA:

Godine koje umre car Ozija videh Gospoda gde sedi na prestolu visokom i izdignutom, i skut Mu ispunjavaše crkvu.
Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše.
I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove.
I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.
I rekoh: Jao meni! Pogiboh, jer sam čovek nečistih usana, i živim usred naroda nečistih usana, jer Cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima.
A jedan od serafima dolete k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kleštima,
I dotače se usta mojih, i reče: Evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i greh tvoj očisti se"
( knjiga proroka Isaije 6. 1 7 )

"Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo.
Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše"
( knjiga proroka Danila 7. 9 - 10 )

"Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko.
I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd.
I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božijih.
I pred prestolom beše stakleno more, kao kristal; i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spred i sastrag.
I prva životinja beše kao lav, i druga životinja kao tele, i treća životinja imaše lice kao čovek, i četvrta životinja beše kao orao kad leti.
I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: Svet, svet, svet Gospod Bog Svedržitelj, Koji beše, i koji jeste, i koji će doći.
I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka,
Padoše dvadeset i četiri starešine pred Onim što seđaše na prestolu, i pokloniše se Onome što živi va vek veka, i metnuše krune svoje pred prestolom govoreći:
Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je"
( otkrivenje Jovanovo 4 poglavlje )

JEDINI VEČNI BOG STVORITELJ:

"Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog" ( psalam 90. 2 )

"Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,
Da bi poznali od istoka sunčanog i od zapada da nema drugog osim mene; ja sam Gospod i nema drugog,
Koji pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to...
Ja sam načinio zemlju i čoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovest...
Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugog.
Nisam govorio tajno ni na mračnom mestu na zemlji, nisam rekao semenu Jakovljevom: Tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam šta je pravo...
Oglasite, i dovedite, neka većaju zajedno: ko je to od starine kazao? Ko je javio još onda? Nisam li ja, Gospod? Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene.
Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog"
( knjiga proroka Isaije 45 poglavlje )

"I naruči im neka kažu svojim gospodarima: Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima:
Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago"
( knjiga proroka Jeremije 27. 4 - 5 )

GOSPOD JEDINI SPASITELJ:

"Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti.
Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Svetac Izrailjev, Spasitelj tvoj; dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu mesto tebe.
Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih; i dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju.
Ne boj se, jer sam ja s tobom; od istoka ću dovesti seme tvoje, i od zapada sabraću te.
Kazaću severu: Daj, i jugu: Ne brani; dovedi sinove moje iz daleka i kćeri moje s krajeva zemaljskih,
Sve, koji se zovu mojim imenom i koje stvorih na slavu sebi, sazdah i načinih.
Izvedi narod slepi koji ima oči, i gluvi koji ima uši.
Svi narodi neka se skupe, i neka se saberu plemena; ko je između njih napred kazao to ili nam kazao šta je bilo pre? Neka dovedu svedoke svoje i opravdaju se; ili neka čuju, i kažu: Istina je.
Vi ste moji svedoci, veli Gospod, i sluga moj koga izabrah, da biste znali i verovali mi i razumeli da sam ja; pre mene nije bilo Boga niti će posle mene biti.
Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.
Ja objavih, i spasoh, i napred kazah, i nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svedoci, veli Gospod, i ja sam Bog"
( knjiga proroka Isaije 43. 1 - 12 )
"Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima" ( 1 poslanica Timotiju 4. 10 )

TVOREVINA SVEDOČI O BOGU:

"Jer se u njemu javlja pravda Božija iz vjere u vjeru, kao što je napisano: pravednik će od vjere živ biti.
Jer se otkriva gnjev Božij s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi.
Jer što se može doznati za Boga poznato je njima: jer im je Bog javio;
Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora" (
Rimljanima poslanica 1 17 - 20 )

"Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.
Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima,
I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem,
Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove"
( psalam 19. 1 - 6 )

ISUS OTKRIVENJE BOŽJE:

"Kad biste mene znali onda biste znali i Oca mog; i odsele poznajete Ga, i videste Ga.
Reče Mu Filip: Gospode! Pokaži nam Oca i biće nam dosta.
Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?
Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.
Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima"
( jevanđelje po Jovanu 14. 7 - 11 )

"Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Ja tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao"
( jevanđelje po Jovanu 17. 1 - 8 )
Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
Koji je obličje Boga što se ne vidi"
( Kološanima poslanica 1. 12 - 15 )

BOG JE LJUBAV:

"U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;
Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh"
( jevanđelje po Jovanu 16. 26 - 27 )

"Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.
U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
jubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom"
( 1 poslanica Jovanova 4. 7 - 17 )

"A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas"
( Rimljanima poslanica 5. 5 - 8 )

"Zato ti, sine čovječji, reci domu Izrailjevu: vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo; kako bismo živjeli?Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlijeh putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?" ( knjiga proroka Jezekilja 33. 10 - 11 )

"Pjevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte, gore, veselo; jer Gospod utješi svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se.
Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod.
Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe.
Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom"
( knjiga proroka Isaije 49. 13 - 16 )

"Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost" ( knjiga proroka Jeremije 31. 3 )

Autor: Laodikeja
Izvor: blog - velike istine biblije
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.307
Tema je uzas!

Izjaviti ovo:

"ako imas ispravnu sliku o Bogu, javice ti se Bog" :)

"inace se javljaju demoni"

Moze samo onaj koji ne zna nista o religiji!

Da li je Avram imao ispravnu sliku o Bogu, kad se sa Bogom "pogadjao" - "Boze Boze, zar ces pogubiti pravednika sa nepravednikom.. nemoj Boze to ciniti.."

POGRESNU SLIKU JE IMAO I AVRAM!!!

A KAKO IKO OD NAS MOZE IMATI ISPRAVNU SLIKU?


Da li iko moze dokuciti Boga, ili ga u potpunosti spoznati? NE MOZE!

Da li moze iko "unapred znati ko je Bog"??? NE MOZE!!!

Zato je ova tema kao i uvek Tripov promasaj.

Bog se ne javlja coveku zato sto on "unapred ima neko znanje o njemu", vec zato sto je u toj osobi "prepoznao cisto srce", zato ga i poziva.

A buduci da je tema otvorena radi Danijela, taj covek iskreno trazi Boga, i ima cisto srce, ali zbog ovakvih kao sto je Tripo, koji oduvracaju , mozda ga i ne nadje...
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.700
Tema je uzas!

Izjaviti ovo:

"ako imas ispravnu sliku o Bogu, javice ti se Bog" :)

"inace se javljaju demoni"
Naravno to je činjenica iz Biblije, farisejima su se javljali demoni, a apostolima Bog.
To se vidi na mnogim primjerima u Bibliji.

Da li je Avram imao ispravnu sliku o Bogu, kad se sa Bogom "pogadjao" - "Boze Boze, zar ces pogubiti pravednika sa nepravednikom.. nemoj Boze to ciniti.."
Nije imao pogrešnu, tu se baš vidi da ima ispravnu, zato ga i pita. Jer zna da je ipak Bog dobar, ovo je samo iskušenje za Avrama.

A KAKO IKO OD NAS MOZE IMATI ISPRAVNU SLIKU?
Opet pričaš besmislice, pa Bog je otkrio svoj karakter ljudima, kako onda niko ne može. Reci za sebe da ne možeš.

Da li iko moze dokuciti Boga, ili ga u potpunosti spoznati? NE MOZE!
Gdje stoji da se mora potpuno spoznati da bi se poznavao Bog, po tebi ispade da je Bog ljude stvorio a nije im ništa otkrio o sebi.

Zato je ova tema kao i uvek Tripov promasaj.
Pa onaj ko ima lažna učenja ima obično i pogrešnu sliku o Bogu. Ničim nisi dokazao da je tema promašaj. tema je najbitnija.

Bog se ne javlja coveku zato sto on "unapred ima neko znanje o njemu", vec zato sto je u toj osobi "prepoznao cisto srce", zato ga i poziva.
Pa to spojeno, ko ima ispravnu sliku obično ima i čisto srce. Ni to nije tačno, vidiš kako te Pavle demantovao Bog mu se javio a nije imao čisto srce.

A buduci da je tema otvorena radi Danijela, taj covek iskreno trazi Boga, i ima cisto srce,
Ko iskreno traži onda će ga naći, a neće praviti kompromise sa paganskim učenjima.

ali zbog ovakvih kao sto je Tripo, koji oduvracaju , mozda ga i ne nadje...
On svejedno sam ne dolazi i to je tako odmah od početka, a ti voliš da se baviš sa mnom, da klevećeš, to je znamo čiji posao, čijih sluga.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.307
Naravno to je činjenica iz Biblije, farisejima su se javljali demoni, a apostolima Bog.
Farisejima su se javljali demoni? :roll:


"Sve sto vam kazu fariseji DRZITE I TVORITE" - kaze Isus

Evo ih fariseji sa ispravnom slikom o Bogu, a zamislite njima su se javljali demoni kaze Tripo.
Dok Isus kaze da ih slusamo!?

Da slusamo demonizovane!?

A apostolima, se javljao Bog :) , jer oni su VEC UNAPRED ZNALI KO JE BOG kaze Tripo :bfghb: - samo sto je Isus morao da im dodje i ''kaze im ko je taj Bog'' :)


MA COVECE ZAR TI NE VIDIS DA SE APOSTOLIMA ISUS JAVLJA "JER SU CISTOG SRCA"("Blago onima koji su cistog srca jer ce Boga videti") A NE ZATO STO SU IMALI ZNANJE <BILI SU NEUKI RIBARI> !!!

Gdje stoji da se mora potpuno spoznati da bi se poznavao Bog, po tebi ispade da je Bog ljude stvorio a nije im ništa otkrio o sebi.
Znaci ti poznajes Boga, a nisi ga potpuno spoznao :)
Sto znaci da ga je i Danijel spoznao :)

Haha..

Pa zasto onda napadas Danijela, i tvrdis da mu se javljaju demoni, kada se njemu Bog vec otkrio? Svasta!!!

Ja tvrdim da se Bog javlja "ako si iskren" , ali po tebi ispada: javice ti se demoni "ma koliko bio iskren'' - i ako nemas "potrebno znanje".

Da nije to mozda ''znanje o suboti" :)

Ko ti prodaje ovakvu suplju teologiju, jer sam to smisljas? :smisi:
Pa onaj ko ima lažna učenja ima obično i pogrešnu sliku o Bogu.
Ma kako da ne.

Iskren covek moze da bude zaveden i da veruje pogresno, sto ne znaci da je on stran Bogu, jer Isus je rekao da ce djavo pokusati da "zavede ako je moguce i izabrane", i mnogi padaju ali i ustaju. Bitna je "iskrenost".

A ti ako verujes da ti je "potrebno predznanje'' i da Bog cuje samo ''one koji vec unapred znaju za njega" , nisi daleko od gnosticizma..

Pa to spojeno, ko ima ispravnu sliku obično ima i čisto srce.

NIJE ISTINA!!!

Pavle je imao cisto srce i Bog ga zato i poziva, ali nije imao ''ispravnu sliku'' JER SE BORIO PROTIV BOGA!

A ti kazes da se ''takvima javljaju demoni'' , a Pavlu se ''javio Isus''.
Da nije Isus ''demon''???

Uzas!

Ni to nije tačno, vidiš kako te Pavle demantovao Bog mu se javio a nije imao čisto srce.
Pavle nije imao cisto srce??? :gl_sigh:
Znaci Bog se javio nekom sa necistim srcem, to kaze Tripo!

Ma covece, jel ti znas sta pricas?
Pa ocigledno je da ovde non stop lupas gluposti, i o teologiji nista ne znas..

Ko iskreno traži onda će ga naći, a neće praviti kompromise sa paganskim učenjima.
Ma nemoj!
A ti znas kako Danijel trazi Boga, da li je iskren, i da li pravi kompromise pa mu se zato javljaju demoni? Covece, ko si ti da sudis?

On svejedno sam ne dolazi i to je tako odmah od početka, a ti voliš da se baviš sa mnom, da klevećeš, to je znamo čiji posao, čijih sluga.
Ma ne klevecem ja tebe, ti teras coveka i optuzujes ga da suruje sa demonima a covek iskrenog srca. I jos mu sudis, i ne samo njemu, nego i meni i drugima, i sve znas, i srce poznajes, kako mi pravimo kompromise i kako ''umirujemo svoju savest''.

Uzas!!!
 
Poslednja izmena:
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.519
Farisejima su se javljali demoni? :roll:


"Sve sto vam kazu fariseji DRZITE I TVORITE" - kaze Isus
Kako sad Isus kaže da tvorimo sve što kažu fariseji, zar nisi ranije tvrdio da ne treba da držimo deset zapovesti i subotu?
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.307
Kako sad Isus kaže da tvorimo sve što kažu fariseji, zar nisi ranije tvrdio da ne treba da držimo deset zapovesti i subotu?
Nisam ja nigde tvrdio da ne treba :)
Mi drzimo subotu ali je ona nama duhovna kao i sav zakon..

Vama je telesna, jer je vama ''slovo''.

A ti sad hoces ovim da istaknes potrebu drzanja ucenja SZ i zakona, a ovamo ne drzis ni pashu ni maldinu niti obrezujes? Zar su fariseji samo dekalog drzali?


Hristos to rece apostolima, jer jos nije ''ispunio sav zakon'' - "nece nestati ni jedne title iz zakona(Tore), dok se SVE NE ISPUNI!" Ono sto je ''ispunjeno'' tim je i ''zastarelo'' kaze Pavle, pa je zamenjeno ''novim''. To su Hristove zapovesti i njegovo evandjelje - odnosno ucenje.

''Zakon i Proroci su do Jovana, odsele se Carstvo Bozje propoveda evandjeljem''.

Nema vise dekaloga i nema vise Tore!
Tora je vazila do smrti Hristove..

A vi sve izvrcete, na svoju pogibao.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.519
Nije Mire nama slovo, već je ona zapisana u našem srcu, i Bog koji nas menja Duhom Svetim - on čini da poštujemo ovu zapovest o suboti, kao i sve druge iz ljubavi prema Bogu i bližnjem, jer nas na to nagoni sam Duh koji je u nama.

Vi ne držite nikakve zapovesti, već propagirate njihovo kršenje.

To bi u tvojoj projekciji bilo isto - kada bi na ulici video gladnog čoveka, i potom rekao "Ah, ja nemam potrebe stvarno da nahranim ovog čoveka jer je gladan, ja to činim duhom" i odeš ne davši mu hranu.

To je po tebi držanje zakona duhom, bez vidljivih dela.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.307
Nije Mire nama slovo, već je ona zapisana u našem srcu, i Bog koji nas menja Duhom Svetim - on čini da poštujemo ovu zapovest o suboti, kao i sve druge iz ljubavi prema Bogu i bližnjem, jer nas na to nagoni sam Duh koji je u nama.
Ma znam ja da je tako, ja nemam nista protiv toga da vi fizicki drzite subotu.
Ali nema potrebe nametanja i osudjivanja, pricom da mi ne drzimo, jer mi ne gledamo slovo, mi fizicki ne pocivamo, jer Hristos to nije zapovedio..
Vi ne držite nikakve zapovesti, već propagirate njihovo kršenje.
Kako mozes reci da ne drzimo?
Kako mozes krsiti nesto sto nije zapovedjeno, i sto je nazvano ''senkom'' , sto je oznaceno ''simbolom''?

Ti ignorises stihove koje ti dajem.
Nisi prokomentarisao, i ne mozes prokomentarisati.
Zasto nisi protumacio gornje stihove?

To bi u tvojoj projekciji bilo isto - kada bi na ulici video gladnog čoveka, i potom rekao "Ah, ja nemam potrebe stvarno da nahranim ovog čoveka jer je gladan, ja to činim duhom" i odeš ne davši mu hranu.
Ovo se ne moze sa tim porediti, jer subota je bila simbol ''odmora od ropstva'' , a nama ''odmor od ropstva grehu'' i zato nije potrebno fizicko drzanje, jer mi smo vec usli u taj odmor, i mi ''u Hristu pocivamo''.

Ako ti ne vidis da je u pon. zakonu, subota ''simbol'' ulaska u obecanu zemlju i da je data kao simbol ''odmora robovanju'' na sta je i Pavle u jev. poslanici aludirao, onda tebe ne vodi Hristos, nego te vode ljudi..

Ti stalno ukazujes na ''podelu zakona'', a ja sam pokazao da nje nema.
Uporno ponavljas da u ''deklaogu ne moze biti simbola i senki'' a vidimo da ih ima!

To je po tebi držanje zakona duhom, bez vidljivih dela.
Ne nego je to istinsko drzanje zakona, jer se u Hristu ceo zakon ispunjava, i on se u njemu oslikava, u svakom pojedinom aspektu zakona, zakon je ''nedeljiv'' , a ne kao vama, delite i stavljate ljudima ''zamku'', i radite isto sto su radili u Pavlovo vreme zakonici, sa obrezanjem, nametali nesto sto je trebalo da se vrsi ''fizicki'' a Pavle im kaze ne ''fizicki'' vec ''duhom''.
 
Top