Šta je novo?

Hristovo hiljadugodišnje carstvo ili milenijum

Član
Učlanjen(a)
13.11.2010
Poruka
317
Kad bude po drugi put došao, Isus neće uspostaviti svoje carstvo, već će to učiniti posle hiljadu godina, kad se nebeski grad, Novi Jerusalim, bude spustio na Zemlju. Isus će prilikom svog Drugog dolaska ispuniti obećanje koje je dao svojim učenicima uoči odlaska sa Zemlje: „Mnogi su stanovi u kući Oca moga. A da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto; i kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja." (Jovan 14:2,3.) Hristos će prilikom svog dolaska uzeti verne na Nebo, i oni će sa Hristom carovati na Nebu hiljadu godina(Otkrivenje 20:4).

KOJI DOGAĐAJI OZNAČAVAJU POČETAK MILENIJUMA?

U početku milenijuma zbiva se sledećih pet događaja:

1. Hristov drugi dolazak.
F „Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli. Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba: i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre." (1.Solunjanima 4:15,16; vidi: Jevrejima 9:28.)

2. Mrtvi, verni vaskrsavaju, a živi verni u trenu doživljavaju preobraženje.
F „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti." (1.Solunjanima 4:16,17.)
F „Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, i svi ćemo se pretvoriti, ujedanput u trenuću oka, u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti." (1.Korinćanima 15:51,52.)
Ovde treba da istaknemo da postoje dva vaskrsenja: prvo vaskrsenje ili vaskrsenje pravednih i drugo vaskrsenje ili uskrsnuće grešnika. Isus prvo vaskrsenje naziva vaskrsenjem života, a drugo vaskrsenjem suda (Jovan 5:28,29). Biblija naziva blaženima i svetima one koji će imati udela u prvom vaskrsenju (Otkrivenje 20:6). Grešnici će ustati iz grobova posle hiljadu godina – to je drugo vaskrsenje (Otkrivenje 20:5).


3.Živi nepokajani slavom Hristovog dolaska biće uništeni.
F „I kako je bilo u vreme Nojevo onako će biti u dane Sina Čovečijega: jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve. Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu; a u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve. Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti Sin Čovečiji." (Luka 17:26–30.)

4. Svi pravednici biće uzeti na Nebo.
F „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba: i mrtvi u Hristu uskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti." (1.Solunjanima 4:16,17; vidi: Jovan 14:1–3.)

5. Sotona će biti svezan.
F „I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina. I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se navrši hiljada godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena." (Otkrivenje 20:2,3.)

II DOGAĐAJI ZA VREME MILENIJUMA

Posmatrajmo najpre šta se za to vreme zbiva na Nebu, a zatim ćemo razmotriti prilike na Zemlji za vreme tog razdoblja od hiljadu godina.

1. Pravedni će na Nebu učestvovati u suđenju zlima.
F „I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina." (Otkrivenje 20:4.)
F „Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete, dakle, vi svetu suditi, niste li vredni suditi manjim stvarima? ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta?" (1.Korinćanima 6:2,3.)
Iz ovih stihova jasno proizlazi da će sveti iz svih stoleća biti zaposleni sa Hristom u suđenju za vreme ovog razdoblja od hiljadu godina. Pretpostavimo da imate jednog prijatelja ovde na Zemlji, koga nećete naći na Nebu. Vi ćete se, tokom hiljadu godina, moći uveriti da je Bog pravedno sudio njemu i ostalima koji neće biti spaseni. Bog za ovo suđenje odvaja hiljadu godina. On želi da svima spasenima bude potpuno jasno da je On učinio sve za spasenje grešnika, ali da su oni svojevoljno prezreli ponuđenu milost. Kad nad zlima bude izrečena presuda, svima će postati jasno da su zaslužili određenu kaznu.

2. Za vreme hiljadu godina Zemlja će biti pusta, a sotona na njoj vezan lancem okolnosti.
F „Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema. Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se. Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokoga gneva njegova." (Jeremija 4:23–26.)

III KOJIH PET DOGAĐAJA OZNAČAVAJU KRAJ MILENIJUMA?

1. Na kraju hiljadu godina zbiće se vaskrsenju zlih.
F „A ostali mrtvaci ne oživeše dokle se ne navrši hiljada godina." (Otkrivenje 20:5.)
Na početku hiljadu godina vaskrsli su samo pravedni, koji su umrli u Hristu (1.Solunjanima 4:16). Na kraju hiljadu godina vaskrsavaju ostali mrtvaci, to jest zli. Ovo vaskrsenje naziva se vaskrsenje suda (Jovan 5:29). Zli ustaju prožeti istim duhom pobune koji ih je nadahnjivao za života.

2. Sotona će biti oslobođen iz svoje tamnice.
F „I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnicesvoje." (Otkrivenje 20:7.)
Pošto su zli vaskrsli, sotona može da nastavi svoje delo obmanjivanja i zavođenja.

3.Sveti grad, nebeski Jerusalim, spustiće se na Zemlju.
F „I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s Neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svome." (Otkrivenje 21:2.)
Hristos na kraju hiljadu godina, u pratnji mnoštva otkupljenih i hiljada anđela ponovo se vraća na Zemlju. Isus silazi na Maslinsku goru odakle se posle svoga vaskrsenja vazneo na Nebo i gde su anđeli ponovili obećanje o Njegovom dolasku (Zaharija 14:4). Kad se Novi Jerusalim u svom blistavom sjaju bude spustio sa Neba, postaviće se na očišćenom i za to pripremljenom mestu, a Hristos sa svojim narodom i anđelima ući će u Sveti grad.

4. Sotona okuplja zle oko grada i želi da ga zauzme.
F „Iuhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina. I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s Neba, i pojede ih." (Otkrivenje 20:2,8,9.)
Ovo je poslednji čin u velikoj borbi između Hrista i sotone. Ceo ljudski rod ovde se susreće prvi i poslednji put. Ovde nastaje večno odvajanje pravednih od zlih. Grešnici će primiti svoju platu na zemlji (Priče 11:3). Oni će „biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama". (Malahija 4:1.) Kada svi oni koji su podlegli sotoninim prevarama budu uništeni, sotona će se i dalje mučiti u jezeru ognjenom, ali će na kraju i on biti uništen.

5. Bog stvara novu Zemlju.
F „Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se, dakle, ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjega dana, kojega će se radi nebesa raskopati, i stihije od vatre rastopiti? Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru." (2.Petrova 3:10–14.)

IV KO ĆE NASLEDITI NOVU ZEMLJU?

Novu Zemlju naslediće oni koji su verom primili Hrista za svog Spasitelja i držeći Božje zapovesti živeli pobedonosnim životom.
F „A kad ste vi Hristovi, onda ste potomstvo Avramovo, i po obećanju naslednici." (Galatima 3:29.)
Ako smo Hristovi, onda smo naslednici nove Zemlje. Biti Hristov znači verovati u Njega, graditi svoje spasenje na Njemu i Njegovoj reči i ići Njegovim tragom.
F „Koji pobedi, dobiće sve i biću mu Bog, i on će biti moj sin." (Otkrivenje 21:7.)
F „Blago onima koji tvore zapovesti Njegove, da im bude vlast na Drvo života i da uđu na vrata u Grad." (Otkrivenje 22:14.)
Da li ćemo biti sa spasenima u Svetom gradu zavisi od toga da li sada pobeđujemo sotonina iskušenja i živimo prema Božjim zapovestima.Da li verujete da će se zaista ispuniti proročanstva Biblije milenijumu?
Da li se odlučujete da za vreme hiljadugodišnjeg carstva budete
sa vašim Carem i Gospodom Isusom Hristom?

Šta je potrebno da se promeni u vašem životu kako bi vaš odnos sa
Spasiteljem postao čvršći?
 
Član
Učlanjen(a)
05.11.2010
Poruka
1.246
Za Nikeprodaja : Ovde si pretočila ili pretočio kako već ne znam ni sam, svo svoje neznanje. Predpostavljam da si adventista. Oni govore da će svi pravednici biti uzeti na nebo a da će zemlja biti pusta bez ljudi nakon armagedona i da će na zemlji ostati samo satana sa demonima, i onda nakon hiljadu godina da će ljudi biti vraćeni na zemlju. Malo ste pobrkali lončiće.

Ako zemlja opusti da ostane bez ljudi kako može da bude tačno ovo proročanstvo 1. Mojsijeva 8.22. Dokle god bude zemlje neće nestati ni setve ni žetve,ni hladnoće ni vrućine,ni leta ni zime,ni dana ni noći.

Ili ovo proročanstvo Isaija 6.13. U zemlji će ostati deseti deo ljudi, ali će ipak biti spaljena,kao veliko drvo i kao ogromno stablo od kog samo panj ostane kad se poseče . taj panj biće sveto seme.

Odakle vam da će zli vaskrsavati nakon hiljadu godina kad je baš tada konačno uništavanje svih zlih onih koji su vaskrsli.Odkrivenje 20:8 I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski. 9. I video sam kako su napedovali širom zemlje i okružili logor svetih i voljeni grad . Ali vatra je sišla s neba i proždrla ih.

Dalje kako mogu svi ići na nebo u duhovni svet kad je taj broj ograničen na 144000. Odkrivenje 14.1. I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori sionskoj, i s Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime Oca Njegovog napisano na čelima svojim. Ovde da napomenem na grešku koju prave oni koji se zovu Jehovini svedoci. Ne možete vi određivati da li ćete biti u tih 144000. to određuje Bog Otac. Vreme gnostika je davno trebalo da prođe i oslanjanje na intuiciju i svoj razum koji nam govori nešta. To čak ne određuje ni Isus MARKO 10:37 A oni Mu rekoše: Daj nam da sednemo jedan s desne strane Tebi, a drugi s leve, u slavi Tvojoj.
10:38 A Isus im reče: Ne znate šta ištete: možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam?
10:39 A oni Mu rekoše: Možemo. A Isus reče im: Čašu, dakle, koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojim se ja krštavam krstićete se;
10:40 Ali da sednete s desne strane meni i s leve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.

Osim ovih 144000 ima i veliko mnoštvo koje nije ograničeno brojem Otkrivenje 7:9 Po tom videh, i gle, narod mnogi, kog ne može niko izbrojati, od svakog jezika i kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred Jagnjetom, obučen u haljine bele, i palme u rukama njihovim.
 
Član
Učlanjen(a)
13.11.2010
Poruka
317
Pa na cijoj je strani neznanje to je vise nego evidentno i to smo do sada nebrojeno puta utvrdili.iscupas 2-3 stiha i zbrda zdola pokusas njima nesto da pokazes sto blage veze nema sa mojim postom.Tako je ovaj post je od adventista jer za njih nemate u prirucniku kako sa njima da diskutujete iz prostog razloga-jer ne mozete
 
Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
Hiljadugodisnje Bozje carstvo ce biti vreme kada ce se ljudi kretati ka SAVRSENOSTI.
Kao sto je Adamu trebalo skoro 1000 godina od savrsenstva do smrti,toliko godina ce trebati i nama nesavrsenim ljudima ,nakon Armagedona do savrsenstva.
Bice to divno vreme pretvaranja zemlje u raj.
 
Član
Učlanjen(a)
05.11.2010
Poruka
1.246
Lepa bajka aili biblijski nepotkrepljena


Raj na zemlji je pravo obećanje koje daje sveto pismo sad malo da obradimo to obećanje koje je vama dao satana da ćete se uzdići do oblaka i da ćete postati kao bogovi. Određen broj ljudi će zaista biti uznet na nebo kao Enoh i Isusovi apostoli ali sad možda ni jedan od onih koji polažu nadu u taj život na nebu već oni koji su određeni za to a i sami ne znaju da su za to određeni. Evo zašto. Težite da se uzdignete u oblake da se uzvisite maltene da postanete kao bogovi. Pa čije obećanje vi pratite. Verovanje u tako nešta govori da nećete umreti a evo čije je to obećanje
1.Moj. 3.4. Nećete vi umreti....

A od Adama pa do danas svi su poumirali.Ali zmija se služi podmuklom laži da oni nisu umrli već da su nastavili da žive.

Ta želja za uzdizanjem do oblaka je osobina koju poseduje zmija Isaija 14.14. Podićiću se iznad oblaka izjednačiću se sa svevišnjim.

A pazite ovo 1. Moj. 3.5. Jer Bog zna da će vam se onog dana kad budete jeli otvoriti oči i postati kao Bog....Ako imate nadu u nebeski život vi želite da se uzdignrte do neba.
Luka 14.11. Jer ko se uzvisuje biće ponižen a ko se ponizuje biće uzvišen.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Veliki pozdrav nikeprodaja.

Biće ovo dugo toplo leto...ovde je baš zgodno mesto za drvo posaditi i razgovarati o postavljenoj temi jer je odlična prilika da se razmene gledišta.

Prvo bih zbog trenutne kratkoće vremena naveo samo okvirno moje verovanje (što ne mora biti tačno) ali čisto da ga podelim sa svima a potom bih kako priliči Biblijski svaku stavku potkrepio jer ne mogu dve različite stajati pa će jedna ostati a koja Bog zna.

Hrist stiže na oblacima nE DODIRUJUĆI ZEMLJU i svi postradali i umrli u Hristu ustaju i odlaze u susret na oblacima Gospodu.
Oni kao zvanice idu na večeru gde će dobiti zvanja careva i sveštenika a POTOM se spustiti zajedno sa Isusom na zemlju gde je predhodno satana doslovno vezan u lance u dubini zemlje zatvoren i svi što se protiviše behu pobijeni i MNOGO telesa leži i neko ih treba pokopati.
Uspostavlja se carstvo NA ZEMLJI i ljudi žive dugo i hramska služba se odvija prinosima žrtvi zahvalnica i 2 izvora teku širom te zagađene zemlje jer će tako biti milenijum dok ne bude sud i preobražena ta ista zemlja i tad mora više neće biti niti hrama već će novi Jerusalem nebeski biti dole kao nevesta.
Za vreme milenijuma će ljudi živeti u prirodi BEZ STRAHA i dolaziće svake godina predstavnici naroda-vladari da se poklone u Jerusalemu.

To je ukratko rečena priča da bi dragi čitaoci mogli pratiti lakše sve što budem kasnije navodio i potkrepljivao citatima u široj varijanti da bi se moglo videti kako verujemo i zašto a usput ćemo proveriti i podatke ponuđene da li po Pismu stoje (mislim na reči autora teme)

Gospod s tobom.
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
134
Drugi silazak Isusa je trebao da se desi 21.5.2011. I sta se desilo? To je samo jos jedno babsko predvidjanje. ;)
 
Član
Učlanjen(a)
13.11.2010
Poruka
317
Veliki pozdrav nikeprodaja.

Biće ovo dugo toplo leto...ovde je baš zgodno mesto za drvo posaditi i razgovarati o postavljenoj temi jer je odlična prilika da se razmene gledišta.

Prvo bih zbog trenutne kratkoće vremena naveo samo okvirno moje verovanje (što ne mora biti tačno) ali čisto da ga podelim sa svima a potom bih kako priliči Biblijski svaku stavku potkrepio jer ne mogu dve različite stajati pa će jedna ostati a koja Bog zna.

Hrist stiže na oblacima nE DODIRUJUĆI ZEMLJU i svi postradali i umrli u Hristu ustaju i odlaze u susret na oblacima Gospodu.
Oni kao zvanice idu na večeru gde će dobiti zvanja careva i sveštenika a POTOM se spustiti zajedno sa Isusom na zemlju gde je predhodno satana doslovno vezan u lance u dubini zemlje zatvoren i svi što se protiviše behu pobijeni i MNOGO telesa leži i neko ih treba pokopati.
Uspostavlja se carstvo NA ZEMLJI i ljudi žive dugo i hramska služba se odvija prinosima žrtvi zahvalnica i 2 izvora teku širom te zagađene zemlje jer će tako biti milenijum dok ne bude sud i preobražena ta ista zemlja i tad mora više neće biti niti hrama već će novi Jerusalem nebeski biti dole kao nevesta.
Za vreme milenijuma će ljudi živeti u prirodi BEZ STRAHA i dolaziće svake godina predstavnici naroda-vladari da se poklone u Jerusalemu.

To je ukratko rečena priča da bi dragi čitaoci mogli pratiti lakše sve što budem kasnije navodio i potkrepljivao citatima u široj varijanti da bi se moglo videti kako verujemo i zašto a usput ćemo proveriti i podatke ponuđene da li po Pismu stoje (mislim na reči autora teme)

Gospod s tobom.
malo tesko da ce ovakav dispenzacionalisticki scenario biti uklopljiv u Bibliju pogotovu u Otkrivenje gde se jasno opisuje sta ce i kako biti i ovako necemu nema mesta
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Pred nama je pa ćemo videti ne treba ništa unapred osuđivati jer rekoh da će citati pokriti svaku reč zato budi bezbrižan.
Ako pogreših prihvatiću tvoj način verovanja pod uslovom da se dokaže da ovo što verujem nije ispravno, da li je pošteno?
Naravno to ne tražim od tebe ako se dokaže obrnuto jer ne nosimo iste stvari pa je nekome lakše a nekome teže.
Pozdrav.
 
Top