Šta je novo?

Zloupotreba platnih kartica

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.209
Zloupotreba platnih kartica
RAZMATRANJE


Ljudsko društvo je krajem prošlog i početkom novog milenijuma doživelo najbrže promene u svojoj istoriji. U ovom periodu promenjen je način obavljenja mnogih delatnosti, nastupile su promene u strukturi rada, na tržištu i u drugim oblastima. Time je industijdsko drustvo evoluiralo u informatičko. Ovakve tehnologije omogućile su neuporedivo brži protok roba i usluga.

Moderne tehnologije su uticale na značajne promene u oblasti platnog prometa. U strukturi sredstava plaćanja danas dominiraju plastični, elektronski, mobilni i virtualni novac. Trgovina i bankarstvo se u sve većem obimu odvijaju putem korišćenja kompjuterskih i telekomunikacionih mreža i uređaja baziranih na visokim tehnologijama. Ove promene neminovno su dovele i do novih oblika kriminala. Povećana je frekvencija vršenja krivičnih dela kojima se iz koristoljubivih motiva zloupotrebljavaju visoke tehnologije.

Rizici kojima se bankarko poslovanje i platni promet izložilo zbog profita, zahtevale su izmene zakonske regulative na međunarodnom i nacionalnom nivou. Nesporno je da bi visina štete bila mnogo velika da se ne primenjuje čitav niz bezbednosnih procesa i zaštitnih mera u cilju onemogućavanja i sprečavanja vršenja krivičnih dela kojima se zlouporebljavaju moderna sredstva bezbednosnog plaćanja.

Iskustvo govori da se kriminalci vode idejom „najmanjeg rizika, a najvećeg profita“. Oni se paralelno sa razvojem novih tržišta u oblasti poslovanja platnim karticama, vrše migriranje procesa zloupotreba istih.

Sprečavanje vršenja i efikasno otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela koja se vrše u ovoj oblasti, podrazumeva da pripadnici pravosudnih organa, kriminalističke i poreske policije i drugih državnih organa raspolažu određenim znanjem o:

 savremenim sredstvima bezbednosnog plaćanja i tehnologijama njihovog korišćenja,
 tehnološkim, bezbednosnim i preventivnim merama kojima se štiti funkcionisanje platnog prometa u ovoj oblasti,
 pojavnim oblicima kriminala u ovoj oblasti,
 načinu izvršenja krivičnih dela u ovoj oblasti,
 sredstvima za izvršenje ovih krivičnih dela,
 metodici otkrivanja i dokazivanja ovih krivičnih dela i
 profilu učinilaca krivičnih dela u ovoj oblasti.


ZLOUPOTREBA I FALSIFIKOVANJE PLATNIH KARTICA


Globalna rasprostranjenos platnih kartica, njihovog korišćenja i laka dostupnost modernih tehnologija, učinile su ih izuzetno atraktivnim objektom napada kriminalaca. Na meti su nova i nedovoljno razvijena tržišta, bez dovoljno iskustva i u kojima ne postoji sistem za prepoznavanje i sprečavanje zloupotreba. Takvo tržište je potencijalni lak plen za iskusne kriminalce i kriminalne grupe.

Ubrzani razvoj kartičarstva doneo je u Republiku Srbiju i kriminal zloupotreba platnih kartica. Na osnovu stanja i kretanja kriminaliteta u ovoj oblasti, republiku Srbiju je uveliko uhvatio talas ovog oblika kriminala, i da smo ga samo delimično spremni dočekali.
NAJČEŠĆI OBLICI ZLOUPOTREBE PLATNIH KARTICA


Osnovni oblici falsifikovanja i zloupotreba platnih kartica su:
 zloupotreba ukradenih ili utajenih ( izgubljenih ) platnih kartica,
 zloupotreba neuručenih platnih kartica,
 neovlašćena upotreba tuđe pplatne kartice,
 pravljenje i korišćenje lažnih platnih kartica,
 pribavljanje podataka za pravljenje lažne platne kartice,
 zloupotrebe i prevare od strane akceptanata ( trgovaca ),
 zloupotrebe od strane korisnika.

U slučaju nestanka ili gubitka kartice , korisnik je dužan da to odmah prijavi centru izdavaoca, a u slučaju krađe i policiji.
Svu materijalnu štetu nastalu zbog gubitka ili krađe kartice u periodu do prijave nestanka snosi korisnik.
Materijalnu šteti zbog gubitka ili krađđe kartice od dana prijave se reguliše prema pravilima internacionalnog sistema platnih kartica.
Izdavaoc se obavezuje da će po prijemu informacije o gubitku ili krađi, karticu oglasiti nevažećom.
Ukoliko korisnik posle prijave nestanka pronadje karticu, ne sme je koristiti već je mora poništiti i vratiti izdavaocu.

Imajući u vidu sve gore navedeno i pored mera sigurnosti u svim fazama finansijske transakcije bezgotovinskog plaćanja platnim karticama, zloupotrebe su i dalje veoma česte i pretnja sigurnosti ovoj vrsti bankarskog poslovanja.

PROCEDURA I MERE SIGURNOSTI KOJE SE PREDUYIMAJU NA PRODAJNOM MESTU


Trgovac je obavezan da se prilikom prodaje robe i vršenja usluga korisnicima platnih kartica, pridržava sledeće osnovne procedure i sigurnosnih mera.
 Trgovac će pregledati platnu karticu korisnika u cilju ustanovljavanja da li je kartiva ispravna na prvi pogled ( odgovarajući materijal, boja, štampa, ime, datum važenja, potpis ).
 Trgovac će pregledati listu poništenih kartica koja mu je banka dostavila sa kojom ima zaključen Ugovor o prihvatanju kartica;
 Trgovac će obavestiti banku u slučaju da ne primi listu poništenih kartica;
 Trgovac je jasno indentifikovan svojim registracionim brojem;
 Sistem mora uvek biti u mogućnosti da proveri broj platne kartice, lični identifikacioni broj ( PIN ), broj transakcije, i da automacki primi sigurnosne mere;
 Trgovac će poštovati proceduru sistema koji je prikazan na ekranu opreme sistema;
 U slučaju da je u skladu sa Uputstvom za upotrebu za trgovce, trgovac će zatražiti od korisnika da primeni svoj PIN na siguran način i obezbediće poseban dokaz izvršenja PIN kontrole;
 Trgovac je obavezan da traži autorizaciju od banke izdavaoca;
 Trgovac će obezbediti potpis korisnika na slipu i takođe će se uveriti da je potpis identičan onome na korisnikovoj kartici;
 Trgovac će predati korisniku jednu kopiju slipa kao dokaz transakcije;
 Trgovac će oduzeti platnu karticu kada na to upućuje sistem ili kada i tome dobije obaveštenje prilikom zahteva za autorizaciju od banke ili ako je ta kartica na listi poništenih kartica i takođe će poništiti sva plaćanja koja su izvršena takvom karticom na istoj lokaciji i u istom danu;
 Trgovac će dostaviti slipove banci u vremenskim rokovima kako je to predviđeno Uputstvom za upotrebu za trgovca i čuvanje u arhivi informacija i dokumenata koja se zahtevaju Ugovorom zaključenim između trgovca i banke;
 Trgovac mora da se pridržava svih zahteva iz Ugovora za upotrebu za trgovce kao i drugih instrukcija koje primi od banke;

Sve navedene mere sigurnosti se primenjuju na samom prodajnom mestu kako bi se sprečila zloupotreba kartica, i sve mere zastite su od jednake važnosti.


PROCEDURE ZA SLUCAJ ZLOUPOTREBE


U slučaju da trgovac poseduje karticu koja je zaboravljena od strane korisnika, trgovac će vratiti karticu korisniku, ali samo nakon utvrđenog udentitetakorisnika i nakon dobijanja dozvole banke da tako učinikroz proces autorizacije.
Kartica se može vratiti na ovaj način isključivo u roku od dva dana od dana kada je zaboravljena, nakon ta dva dana trgovac ima obavezu da poštuje proceduru za zaboravljene kartice koja je predviđena Ugovorom za upotrebu za trgovce, koji mu dostavlja banka sa kojom ima zaključen Ugovor o prihvatanju kartica.
U slučaju da je trgovcu punuđena na prijem nepotpisana kartica, trgovac će, pre bilo kakve transakcije, zatražiti autorizaciju od banke i ustanoviće identitet držaoca kartice. Trgovac će takođe zahtevati od držaoca kartice da potpiše karticu i ustanoviće da li je potpis identičan onome koji postojina dokumentu kojim se utvrđuje identitet.
U slučaju povraćaja novca od trgovca korisniku u pogledu prodate robe ili izvršenih usluga, takav povraćej će biti izvršen isključivo preko metoda plaćanja predviđenih internim pravilima sistema kojim predmetna platna kartica pripada i neće biti izvršen na bilo koji drugi način.MERE SIGURNOSTI KOJE SE PRIMENJUJU KOD IZDAVAOCA KARTICA


Banka izdavaoc izdaje platnu karticu Klijentu koji kod Banke ima otvoren tekući račun. Kartica je neaktivna sve do momenta dok je klijent ne potpiše i ne preuzme.
Do momenta preuzimanja kartica je zaštićena i obezbeđena pick up codom koji se aktivira u momentu preuzimanja kartice od strane klijenta.
Zbog sigurnosti PIN ( Personal Identification Number ) se ni u jednom momentu ne nalazi zajedno sa karticom, niti zbog mera sigurnosti isti ljudi rade zajedno na poslovima izdavanja kartica i dodele PIN-a.
PIN se određuje kompjuterski, automatski se pakuje i niko ga ne yna osim samog korisnika kartice.
Sve navedene mere sigurnosti se koriste da bi se izbegle zloupotrebe kartica kod samod izdavaoca, ili da se iste svedu na minimum. U tom sistemu su svi sistemi bezgotovinskog plaćanja, VISA, MASTER CARD, DINERS, pripremili svoja stroga interna pravila, a sve iz razčoga sigurnosti i bezbednosti.
Zloupotreba se može javiti i u postupku slanja pošiljke tj. platnih kartica registrovanom poštom ili na neki drugi način, zatim kod samog proizvođača kartica ili kod procesora, bez obzira da li je isti identičan sa bankom izdavaocem, ili je odvojen fizički od njega.


NORMATIVNO REGULISANJE POSLOVANJA
PLATNIM KARTICAMA U REPUBLICI SRBIJI


Zakoni koji trenutno na direktan način regulišu materiju poslovanja platnim karticama u Srbiji su:
1. Zakon o platnom prometu član 39. daje u nadležnost Narodnoj banci Srbije da obavlja sledeće poslove platnog prometa, vrši međubankarsi obračun čekova po tekućim računima građana i obračun platnih kartica.

Na osnovu Zakona o platnom prometu, guverner Narodne banke Srbije je doneo sledeću odluku:

1.1. Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa gde se u stavu 3. tačka 12. navodi >> Platna kartica se koristi za bezgotovinsko plaćanje i za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata. Oblik, sadržinu i način upotrebe platne kartice utvrđuje banka, u skladu sa svojim potrebama i međunarodnim standardima<<.
2. Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama
2.1. Član 21.>>Banka se može baviti depozitnim, kreditnim i drugim bankarskim poslovima u zemlji i to: tačka 4) izdavanjem hartija od vrednosti i novčanih kartica. Član 21. stav 2.>>Zabranjuje se obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana pravnim licima koja ne poseduju dozvolu za rad NBS, izuzev poslova utvrđenih u tački 4. i tački 6. ovog člana<<


ZAKLJUČAK

U scetu se odavno koriste smart ili chip kartice, a kod nas još uvek traju rasprave o karticama sa magnetnom trakom, i još uvek čekamo na normativno regulisanje osnovnih pojmova iz ove oblasti, kao što su: vlasništva nad karticom, položaj izdavaoca i korisnika kartice, njihovih međusobnih prava i obaveza, sankcije za nepoštovanje tih obaveza, kao pojam i vrste zloupotreba kartica, sankcija za slučaj zloupotreba uključujući krivična dela i prekršaje, kao i postupak i proceduru za obeštećenje u tom slučaju. Kako navedena materija nije uopšte, ili delimično regulisana, to su banke primorane da, poštujući okvire koje daje postojeća regulativa, kao i interna praviladiktirana od strane internacionalnih kompanija čije platne kartice izdaju, definišu i kreiraju celokupnu materiju.
Sa stanovišta zloupotreba platnih kartica, da bi se broj istih sveo na minimum, potrebno je delovati, kako preventivno, tako i naknadno, sankcionisanjem navedenih slučajeva, pri čemu bi bila od velike koristi reforma pratećeg zakonskog okvira i veća angažovanje i bolja saradnja sa policijom.
 
Top