Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Vesti iz sveta tehnologije

Kimi

Kimi

Član
#1
A�uriran Adobe AIR Marketplace

A�urirana verzija Adobe AIR Marketplace-a je predstavljena i done?e vi�e korisni?ki orjentisane destinacije za prikazivanje i preuzimanje AIR aplikacija, navodi ova kompanija. Ova a�urirana verzija ?e imati pobolj�anju podr�ku za povratne informacije koje sti�u od korisnika a korisnici ?e imati mogu?nost da ocenjuju, komentari�u i ozna?avaju aplikacije sa ciljem obezbe?ivanja povratnih informacija za programere. Pored ovoga korisnici mogu da dele aplikacije sa kolegama i i prijateljima. Adobe AIR Marketplace tako?e ima novi self-servis web interfejs koji omogu?ava programerima da upravljaju svojim profilom i apikacijama.


i463933_main.jpg


EVGA SLI profili

Da bi pravilno koristili SLI pode�aavanje ili dual GPU karticu, PC igra?i zahtevaju nVidia GeForce driver koji poseduje profile za njih. Ovo me?utim nije slu?aj sa svim driver-ima, pa je kompanija EVGA odlu?ila da ponudi SLI Enchanchement zakrpe koje u osnovi donose SLI profile za najnovije igre. Prvi SLI patch je nedavno izdat i donosi podr�ku za Burnout Paradise i Necrovision Demo (DX10 re�im). Baziran na novim GeForce 182.05 driverima, patch se mo�e preuzeti od strane EVGA registrovanih ?lanova sa zvani?nog sajta kompanije. Patch je namenjen Windows Vista operativnom sistemu (i to u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama).


i463934_2.jpg


Mozilla dodaje tekstualne komande

Dok i dalje ?ekamo na zvani?no pojavljivanje kona?ne verzije Firefox 3.1 pretra�iva?a, programeri kompanije Mozilla planraju slede?u veliku stvar koja ?e biti integrisana u budu?e verzije popularnog open source pretra�iva?a. Dve stvari koje su u planu za Firefox 3.2 ili kako ?e se ve? ovaj softver zvati su tekstualne komande i destkop web aplikacije. Ova prva karakteristika koja je trenutno dostupna preko Mozilla Labs Ubiquity projekta ?e omogu?iti korisnicima da kontroli�u Web pretra�iiva? kori�?enjem prirodnog jezika kao komandnog interfejsa. Druga karakterisitka omogu?ava podelu Web aplikacije i njeno pokretanje direktno na desktopu.


i463935_3.jpg


nVidia GeForce 179.48

Kompanija nVidia je obelodanila da je izdala novi beta driver za svoje notebook grafi?ke procesore. Nazvan GeForce 179.48 driver donosi verziju 9.09.0010 PhysX sistemskog softvera, kao i podr�ku za GeForce Go 7, 8M, 9M i GT100 serije grafi?kih kartica ali i Quadro NVS familiju kartica. Novi beta driver karakteri�e: podr�ka za nVidia CUDA tehnologiju, podr�ku za nVidia PhysX hardversku akceleraciju na GeForce 8M i 9M grafi?kim karticama. Tako?e, dostupna je i podr�ka za pojedina?ne GPU i nVidia SLI tehnologiju na DirectX 9, Direct X10 i Open GL. Novi beta driver za notebook ra?unare se mo�e preuzeti sa sajta kompanije nVidia.


i463936_4.jpg


Opera 10

Opera je nedavno objavila novi alpha build za njihov nastupaju?i Opera 10 desktop pretra�iva?. Ono �to nova verzija donosi jesu izmene za Web mail provajdere me?u kojima je podr�ka za Opera Web Mail, Fastmail i Yandex. Osim toga od sada ?e korisnici imati i mogu?nost da se pretplate na online Feed ?ita?e direktno sa Feed Preview strane. Unapre?ena je i funkcionalnost provere pravopisa, zna?ajno je unapre?ena stabilnost, nema vi�e statusne linije za XMLHttpRequest a po podrazumevanom pode�avanju deaktiviran je i Scrollmaker a vidljiva su i unapre?enja po pitanju automatskog a�uriranja.


i463937_5.jpg


Microsoft ljut zbog komentara

Kompanija Microsoft je pokazala veliko nezadovoljstvo zbog nedavnih komentara koji su stigli od strane ?elnika kompanije Adobe a u okviru kojih se navodi da je Silverlight potpuni proma�aj i neuspeh u pore?enju sa konkurentskim Adobe Flash. Direktor odeljenja za Windows i Silverlight tehi?kog tima, Tim Sneath, optu�io je izvr�nog direktora kompanije Adobe, Mark Garrett-a, da je gotovo sigurno da on �ivi u svetu fantazija ako misli da prihvatanje Silverlight-a sve vi�e slabi. On je tako?e naglasio da se Silverlight 2 pojavio pre ?etiri meeca a da je samo u toku prvog meseca njegove dostupnosti preuzeto vi�e od 100 miliona uspe�nih instalacija od strane korisnika.


i463938_6.jpg


Novi Apple update

Kompanija Apple je sredinom protekle nedelje objavila prvi sigurnosni update za ovu godinu koji nosi oznaku Security Update 2009-001. Ovaj update, koji je dostupan u okviru verzija za Leopard, Leopard Server, Tiger za Intel Mac, Tiger za PowerPC bazirane Mac ra?unare i Server Universal obuhvata re�enja za veliki broj slabih ta?aka u OS X. Sigurnosni update 2009-001 se preporu?uje svim korisnicima a dostupan je preko Apple-ovog sajta ili Software Update-a. Me?u zakrpama koje sigurnosni update donosi nalazi se i zakrpa za Safari RSS slabu ta?ku koja je predstavljena krajem pro�log meseca od strane Brian Mastenbrook-a, a tu je i zakrpa za Denial of Service slabu ta?ku.


i463939_7.jpg


D-Link D-Life sigurnosni sistem

Kompanija D-Link je predstavila sigurnosno re�enje koje je namenjeno nadgledanju sigurnosti u va�em domu. Naime, ova kompanija je najavila D-Life sigurnosne sisteme koji nude maksimalnu fleksibilnost za korisnike. U okviru ove linije su dostupna tri razli?ita proizvoda - D-Life Internet Starter Kit oprema za nadgledanje (DHA-390), D-Life Internet Expansion Kit kamera za nadgledanje (DHA-310) kao i D-Life Internet video plejer za nadgledanje (DHA-330). Postavljanje i konfigurisanje kamera su vi�e nego lagani. Nakon �to korisnik registruje kamere preko D-Life sajta konfiguracija se vr�i automatski i D-Life servis je spreman za kori�?enje.


i463956_8.jpg


VIA najavljuje C7 bazirani server

VIA Technologies je najavila VIA NSR7800 2U rackamount server za provajdere mre�nih skladi�tenih re�enja. Ovaj server pokre?e VIA C7 procesor radnog takta 1.5GHz. Ovaj server nudi integratorima sistema priliku da obezbede neparalelnu snagu i energetski efikasno serversko re�enje za mala i srednja preduze?a. Sa osam 3.5�� SATA II hard drive prostora, VIA NSR7800 je savr�eno uravnote�eno re�enje po pitanju energetske efikasnosti, performansi i kapaciteta, idealna po?etna ta?ka za razli?ite rackmount serverske aplikacije uklju?uju?i email fajl i Web serverske proizvode. Dual Gigabitni LAN osigurava brze transfere podataka.


i463957_9.jpg


nVidia zabele�ila $30 miliona gubitak

Proizvodjac grafi?kih ?ipova nVidia je zabele�io gubitak u iznosu od $30 miliona na godi�njem nivou za period koji je okon?an 25. januara. Ovo je zna?ajno lo�iji rezultat u pore?enju sa $797.6 miliona profita koliko je ova kompanija zabele�ila godinu dana ranije. Prihodi kompanije su opali sa $3.4 milijarde u odnosu na $4.1 milijardu koliko je zabele�eno 2007 godine, �to iznosi 16%. ?etrvrti kvartal je bio naro?ito lo� za nVidia-u obzirom da su u ovom periodu zabele�eni gubici od $147.7 miliona u pore?enju sa profitom od $256 miliona u istom periodu prethodne godine. nVidia ?e u narednom periodu nastojati da smanji operativne tro�kove.


i463958_10.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#2
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Asus Matrix i Sapphire Toxic Radeon

Pro�lo je pola godine od kako su se pojavile prve kartice u okviru Radeon 4800 serije, ali proizvo?a?i grafi?kih re�enja ne odustaju od ovih modela. Asus i Sapphire su predstavile nove kartice bazirane na 4800 referentnom modelu. Asus je nedavno predstavio novu liniju kartica pod Republic of Gamers brendom, Matrix seriju u kojoj su predstavljeni modeli Asus ROG EAH4850 Matrix i 4870 Matrix. Oba modela karakteri�e RV770 ?ip izra?en u 55nm procesu. Model 4850 poseduje 512MB GDDR3 dok 4870 poseduje 512MB GDDR5 memorije. Sa druge strane Sapphire je predstavila model HD 4870 1GB Toxic koju karakteri�e 1024MB GDDR5 memorije i radni takt jezgra od 780MHz..


i463959_11.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#3
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Kuju radi na multi-core enginu

Kuju je obelodanila da je u?inila zna?ajna ulaganja na polju svoje tehnologije igra?kog engine-a. Engine, kodnog naziva Fabric je fokusiran na radu na trenutnim i potencijalnim budu?im multi-core platformama. Ova kompanija se nada da Fabric programerima ne?e samo dati opciju za rad na novom hardveru ali se isto tako pokazati i kao koristan alat za budu?e segmente �ivotnih ciklusa trenutnih igra?kih konzola. U pitanju je mnogo vi�e od puke izgradnje budu?ih sistema za renderovanje. Komapnija je razvila ovaj engine na fundamentalno druga?iji na?in od tehnologija prethodne generacije navodi Adrian Hawkins, tehni?ki direktor pri kompaniji Kuju..


i463960_12.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#4
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Steamworks mo�e izazvati revoluciju

Valve-ova Steamworks platforma bi mogla da dovede do revolucije u razvoju igara, navodi Mike Sanders, jedan od glavnih ljudi u Team Dystopia, koji je nedavno izdao Source Engine mod preko ove platforme. Sanders nagla�ava da je Valve potpuno otvoren za programere sa svih strana, �to mo�e da bude veoma pozitivno. Sa strane studija za koji radi Sanders navodi da bi od Team Dystopia u narednom periodu moglo da se o?ekuje dosta toga, zajedno sa ambicijom da se prate stope kompanija kao �to je Splash Damage. On dodaje da je u protekle dve godine ovaj studio radio na raznim projektima a Steamworks im nudi priliku i da to poka�u..


i463961_13.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#5
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Battlefield Heroes Beta

EA Dice je najavila da je beta verzija njene puca?ine koja se mo�e igrati bez ikakvih ograni?enja ponovo dostupna. Prethodni beta testeri ali i novi u?esnici su pozvani da se vrate u online igranje ove igre koja sada poseduje pove?anu funkcionalnost. Me?u novim karakteristikama se nalazi sistem za virtuelne valute, nagrade u igri, prilago?avanje karaktera, kao i pode�avanja igre unapre?enim detektovanjem pogodaka i unapre?enim balansom klasa. DICE je jo� pro�le godine najavila da je veoma blizu zatvaranja beta verzije sa ciljem da sakupi sve povratne informacije od korisnika i onih koji testiraju sa nadom da ?e veoma brzo izdati kona?nu verziju igre..


i463962_14.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#6
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Windows 7 Starter Edition

Microsoft ?e predstaviti Starter Edition za razvijene zemlje po prvi put sa Windows 7, dok je u toku 2004. godine Microsoft predstavio Windows XP Starter Edition za korisnike u razvijenim zemljama. Uz Windows Vista Starter Edition korisnici ra?unara su imali mogu?nost da pokrenu do tri programa istovremeno bez ikakvih ograni?enja otvorenih prozora. Windows 7 Starter Edition ?e nastaviti da radi na isti na?in kada je re? o OEM proizvo?a?ima koji se bave izradom niskobud�etnih, malih netbook ra?unara. Me?utim, Microsoft poziva naprednije korisnike da pre?u na Windows 7 Home Premium za koji navodi da pru�a sve �to je potrebno uz lagano povezivanje sa drugim ra?unarima..


i463963_15.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#7
Re: Vesti iz sveta kompjutera

X58 bazirane mati?ne plo?e

nVidia je sredinom nedelje najavila da je kompanija Intel licencirala i da ?e SLI grafi?ku tehnologiju na?initi dostupnom na njihovim DX58SO mati?nim plo?ama za Core i7 procesor. Kombinacija nVidia GeForce GPU, uklju?uju?i i quad SLI, sada mo�e biti dostupna i na X58 baziranim mati?nim plo?ama sa Core i7 procesorima. U isto vreme nVidia SLI tehnologija ?e tako?e postati dostupna za Intel Core 2 Quad i Core 2 Duo procesore kao i za AMD Phenom II procesore. Podr�ka za novu grafiku ?e tako?e doneti sa sobom i 3D igra?ku podr�ku preko GeForce 3D Vision tehnologije i podr�ku za CUDA arhitekturu koja omogu?ava GPU da se koristi za mainstream ra?unarske zadatke..


i463964_16.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#8
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Sony GPS-CS3KA

Kompanija Sony se priprema da u najskorije vreme predstavi svoj najnoviji dodatak za geografsko ozna?avanje namenjen za svoju Cyber-shot liniju digitalnih video aparata i video kamera koji nosi naziv GPS-CS3KA. Ure?aj je dostupan za pred-naru?ivanje preko Amazon-a, a to je dugo o?ekivani naslednik modela CS1 koji je objavljen u toku 2006 godine. Ure?aj mo�e dodati lokaciju na fotografije i video sadr�aje koji se njima snimaju a postoji i mogu?nost ubacivanja datuma. Pokre?e ga jedna AA baterija koja mo�e omogu?iti do 15 sati rada a pru�a mogu?nost kori�?enja i MS i SD memorijskih kartica. Novi Sony GPS-CS3KA ?e se na tr�i�tu na?i krajem marta meseca..


i463965_17.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#9
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Samsung SE-S084B eksterni pisa?i

Samsung je pro�irio svoju liniju periferija uklju?uju?i SE-S084B seriju eksternih DVD pisa?a koji su se na tr�i�tu pojavili u razli?itim bojama. Korisnici imaju mogu?nost povezivanja drive-a kori�?enjem USB 2.0 konekcije a imaju i mogu?nost da odaberu izme?u tihog re�ima rada i re�ima rada visokih brzina. Ure?aj je konstruisan tako da ispunjava RoHS standarde. SE-S084B serija je, kao �to je ve? navedeno, dostupna u razli?itim bojama me?u kojima su bela, crna, srebrna, pink, plava, svetlo plava i nijansama crvene boje a maloprodajna cena po kojoj se ovi novi ure?aji mogu nabaviti kre?e se oko $80..


i463966_18.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:
Kimi

Kimi

Član
#10
Re: Vesti iz sveta kompjutera

Kingston CF Elite Pro

Kingston je predstavio svoj najnoviji memorijski ure?aj, 32GB CF Elite Pro. Ova kartica nudi duplo ve?i kapacitet nego onaj koji obeze?uju prethodni CompactFlash moduli ove kompanije uz odr�avanje minimalne brzine ?itanja od 25Mbps i brzine pisanja od 20Mbps. Elite Pro je namenjena profesionalnim fotografima koji koriste vrhunske aparate koji podr�avaju 133X brzine prenosa. Autosleep re�im mo�e spre?iti karticu od nepotrebnog tro�enja energije baterije ure?aja. Nova CF Elite Pro kartica ?e se na tr�i�tu na?i po ceni od $154 a ono �to je karakteristi?no za Kingston memorije i ova poseduje do�ivotnu garanciju proizvo?a?a..


i463967_19.jpg
 
Poslednja izmena od urednika:

Top