Šta je novo?

Pojmovi iz bankarstva

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Pojmovi iz bankarstva


[h=1]Abatement[/h]Abatement (smanjenje) je pojam koji se često koristi za odbitke (deductions) dopuštene pri izračunavanju poreza, naročito za odbitke kojima se smanjuje iznos dospjelog poreza; takvi su odbici koji se uobičajeno daju fizičkim osobama - obveznicima poreza na dohodak, npr. za uzdržavane osobe (dependants).[h=1]ABECOR[/h]Međunarodno udruženje europskih banaka (Associated Banks' of Europe Corporation S.A.) - međunarodni konzorcij sa sjedištem u Bruxellesu u kome su članice sljedeće banke: Dresdener Bank AG Frankfurt, Bayerische Hypotheken- und Wechsel- Bank AG, München, Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles, Banque Internationale à Luxembourg, Banque Nationale de Paris, Paris, Österreichische Länderbank AG Beč, kao i pridruženi član Banque de la Société Financière Européene Paris, koje surađuju u različitim bankarskim područjima i poslovima.[h=1]Adekvatnost kapitala[/h]Adekvatnost kapitala (capital adequancy ratio - CAR) je odnos između kapitala i ponderirane aktive. U širem smislu adekvatnost kapitala prikazuje sposobnost banke da absorbira gubitke, tj. što je viši kapital banke veći je kapacitet za apsorbciju gubitaka nastali lošim plasmanima. Tako definiran, moglo bi se reći da adekvatnost kapitala štiti vjerovnike banke, prije svega štediše, od loših platiša.
U mnogim državama minimalna stopa adekvatnositi kapitala je 8% dok je Hrvatskoj ta stopa, definirana od strane HNB-a i iznosi 10%. U slučajevima kada stopa padne ispod minimuma, banke pribjegavaju ili prodaji dijela svoje imovine i to samo kada ju je moguće prodati iznad knjigovodstvene vrijednosti ili pak izdavanjem dionica tj. prikupljanjem sviježeg temeljnog kapitala.
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Advalorem[/h]Latinski: prema vrijednosti. Ad valorem koncept često se primjenjuje na području carina (customs duties) i gotovo uvijek na području poreza na promet (sales tax), za koji se iznos poreza određuje prema vrijednosti (value) proizvoda ili usluga čiji se promet oporezuje. Izraz ad valorem ponekad se upotrebljava za minimalne posebne carine koje se nameću kad je teško procijeniti vrijednost proizvoda ili usluge.


[h=1]Akcept mjenice[/h]Akcept mjenice izraz kojim se kod trasirane mjenice označava prihvat mjenične obveze od strane trasata kojega je pri izdavanju mjenice naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata, trasant pozvao da akceptira mjenicu. Akceptiranjem mjenice trasat postaje akceptant i ujedno glavni mjenični dužnik, akcept uslužne mjenice akcept mjenice društva koje traži kredit a ima slabi bonitet, pa mu akceptiranjem njegove mjenice iz usluge posuđuje bonitet društva s izvrsnim bonitetom i na taj način to društvo jamči prema kreditoru akceptant izraz kojim se u mjeničnom pravu označava onaj trasat mjenice koji je mjenicu akceptirao i time prihvatio mjeničnu obvezu. Od trenutka akcepta mjenice trasat se naziva akeptantom i ujedno postaje glavni mjenični dužnik, akcepti pogodni za rediskont popis vrijednosnica koje središnja banka prihvaća na rediskont akceptna provizija naknada banci kod akccptnog kredita. Kreće se od 1 do 2 %. a plaća je obično onaj za čiji je račun banka akceptirala mjenicu. Tu provizija može platiti i trasant/izdavatelj mjenice u želji da dode do mjenice s obvezom banke, jer time postaje sposobnija za eskontiranje i prodaju, odnosno za daljnje refinanciranje.
[h=1]Akceptna institucija[/h]Članica elitne skupine neovisnih britanskih trgovačkih banaka (merchant banks) kojih je osnovna djelatnost prvobitno bilo akceptiranje mjenica . Njihov je ugled bio tako velik da bi svaku mjenicu koju su one akceptirale kupila, ako bi bilo potrebno.
U osamdesetim godinama sve su njihove privilegije protegnute na dug popis takozvanih kvalificiranih banaka, od kojih su mnoge bile strane.
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Akceptni kredit[/h]Akceplni kredit predstavlja specifični kratkoročni kreditni posao. Za razliku od ostalih kredita kod ovoga oblika samo iznimno dolazi do isplate kreditnog iznosa budući da banka (u ovom kreditnom poslu) svome komitentu akceptira mjenicu. Tim postupkom banka postaje glavni dužnik - trasat te se obvezuje isplatiti mjenički iznos ukoliko to ne učini njen izdavalac (trasant) odnosno tražitelj kredita. Na laj način dodatno povećava sigurnost naplate mjeničnog iznosa.
Ujedno, a to je najčešće i suština ovog kreditnog posla, tražitelj kredita eskontira tu mjenicu kod neke druge banke te tako dolazi do sredstava prije njena dospijeća.

[h=1]Akceptni nalog[/h]Akceptni nalog je naziv obrasca/formulara koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba. To je nalog organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa za prijenos određene svote novčane tražbine s računa izdatnika akceptnog naloga u korist računa druge pravne osobe


[h=1]Akreditiv[/h]
Akreditiv je pismo ili instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvijete tj. obveze prema nalogodavcu akreditiva. Akreditiv je vrlo često korišten instrument plaćanja u trgovini jer pogoduje objema stranama.
Primjer funkcioniranja akreditiva: Nalogodavac tj. kupac dobara otvara akreditiv kod banke, na koji polaže sredstva u korist prodavatelja tj. korisnika akreditiva. Banka zatim dostavlja prodavatelje informacije akreditivu i visini sredstava koje glase na akreditiv, te uvjetuje prodavatelja raspolaganjem akreditivom time što mora isporučiti robu nalogodavcu ili kupcu akreditiva.

Akreditivi su vrlo česti u međunarodnoj trgovini, pri čemu se oni najčeše dijele na :

1. Nostro (uvozni) akreditivi- koje domaći uvoznici otvaraju u korist inozemnog prodavatelja (izvoznika),
2. Loro (loro) akreditivi- koje inozemni kupac otvara domaćem izvozniku (prodavatelju),
3. Opozivi akreditivi- koji se mogu u svako doba izmijeniti ili opozvati bez informiranja korisnika. Za korisnika je izuzetno važno da odmah kod otvaranja akreditiva u njegovu korist provijeri da li je riječ o opozivom ili neopozivom akreditivu.
4. Neopozivi akreditivi- ne može opozvati bez suglasnosti korisnika.
5. Prenosivi i neprenosivi akreditivi - označavaju mogu li se prenositi s korisnika akreditiva na drugu osobu. Prenosivi akreditiv postoji kada je izričito označen kao prenosivi, ako nije označen smatra se da je akreditiv neprenosivi.
6. Obični (jednokratni) akreditivi - služe za jednokratno povlačenje akreditivnog iznosa i u praksi se upotrebljava pri jednokratnoj isporuci robe.
7. Rotativni (revolving) akreditivi - akreditivi koji ne prestaju vrijediti povlaćenjem akreditivnog iznosa, već se nakon naplate obnavljaju ponovo na početni iznos. To obnavljanje (revolving) traje dok se ne dosegne maksimalni iznos koji se određuje ili iznosom ili brojem revolvinga
8. Akreditivi po viđenju - isplaćuju se odmah nakon podnošenja dokumenata.
9. Terminski akreditivi - akreditivi čija je naplata odgođena na određeno vrijeme
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Akreditiv s crvenom klauzulom[/h]Akreditiv s crvenom klauzulom akreditiv u kome je ugovorena "crvena klauzula" tako da je korisnik akreditiva (obično prodavatelj) ovlašten povući avans po osnovama akreditiva od avizirajuće ili konfirmirajuće banke prije same robe, a uz prezentaciju nekih dokumenata o isporuci i uz odgovornost banke izdavatelja akreditiva.


[h=1]Akreditiv s odgođenim plaćanjem[/h]Akreditiv s odgođenim plaćanjem je akreditiv u kojem bankovna obveza isplate akreditivne svote korisniku akreditiva ne dospi¬jeva odmah po podnošenja urednih dokumenata i isteka roka za njihovo ispitivanje od strane banke. Takvim akreditivima obveza dospijeva u onome roku koji je naznačen u samome akreditivu, pri čem se taj rok može odrediti na bilo koji od uobičajenih načina određivanja rokova (točan dan, istek određenog broja dana, tjedana i si.). Gospodarski, takvim akreditivom može se postići kratkoročno kreditiranje kupca od strane prodavaoca.Akreditivni dokumenti

Dokumenti koje u neopozivom dokumentarnom akreditivu propisuje kupac; oni mu isplatom akreditiva osiguravaju vlasništvo nad robom i stvarnu isporuku robe. Banka prijamom tih dokumenata, koje prilaže prodavatclj, isplaćuje akreditivni iznos. To su sljedeći dokumenti: trgovački račun ili faktura u određenome broju primjeraka; transportni dokument, dokaz o stvarnoj otpremi robe prodavatclja kupcu, a ovisi o prijevoznom sredstvu (duplikat željezničkog, cestovnog ili zračnog tovarnog lista sa žigom otpremne stanice ili zračne kompanije; te kod pomorskog prijevoza puni set čiste teretnice, naslovljene po nalogu, indosirane po zahtjevu kupca bilo na njega, bilo na njegova otpremnika (špeditera) ili banku, s klauzulom »ukrcano na brod«, »vozarina plaćena« ili »plativa na odredištu«; međunarodna polica osiguranja robe u transportu prenesena na kupca (ili ako sam kupac plaća osiguranje te sam osigurava robu. potvrđeni brzojav na dan utovara sa svim relevantnim podacima) kako bi kupac sam izvršio osiguranje. Nebitni dokumenti u akreditivu jesu: uvjerenje o podrijetlu robe, certifikat o kvaliteti i količini, certifikat o preuzimanju po kvaliteti i količini, garancija kvalitete i učinka, atest proizvođača, konzularna faktura, sanitarno, fitopatološko ili veterinarsko uvjerenje glede namjene robe i si.

 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Aktiva[/h]Imovina kojoj je vlasnik trgovačko društvo ili fizička osoba, npr. gotovina, osobna imovina, zalihe na skladištu (inventory), materijalna imovina (real property), nematerijalna imovina (intangible property).[h=1]Aktivizacija investicija[/h]Početak uporabe objekta u koji se investiralo u prethodnom razdoblju. Vrijeme od početka ulaganja u takav objekt do aktivizacije investicija zove se mrtvo ili pasivno razdoblje. U razdoblju aktivizacije investicije nemaju punog učinka, nego se postupno proširuje gospodarska djelatnost, povećava se proizvodnja i produktivnost rada, ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje. Puna ekonomska efikasnost investicija dolazi do izražaja tek nakon aktivizacijskog razdoblja. U interesu je svakog investitora i društva da aktivizacijsko razdoblje bude što kraće jer se stupanj ekonomske efikasnosti investicija smanjuje njegovim duljim trajanjem.[h=1]Aktivne kamate[/h]Kamate koje banka plaća na potraživanja (depozite) svojih komitenata. Depoziti s kojima komitent može u svakom trenutku raspolagati su tzv. a vista depoziti-ulozi po viđenju i oni se niže ukamaćuju (ili se uopće ne ukamaćuju) u odnosu na oročena potraživanja-depozite.
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Aktivni dohodak[/h]Dohodak ostvaren trgovinom, poslovanjem, profesionalnim zanimanjem itd. (aktivni dohodak), za razliku od dohotka ostvarenog ulaganjem, npr. dividendi (dividends), kamata (interest) i nekih vrsta dohotka od autorskih prava (royalties) što predstavlja pasivni dohodak (passive income).

[h=1]Aktuar[/h]Dohodak ostvaren trgovinom, poslovanjem, profesionalnim zanimanjem itd. (aktivni dohodak), za razliku od dohotka ostvarenog ulaganjem, npr. dividendi (dividends), kamata (interest) i nekih vrsta dohotka od autorskih prava (royalties) što predstavlja pasivni dohodak (passive income).


[h=1]Aktuarska matematika[/h]Aktuarska matematika je najznačajniji dio osiguranja koji matematičkim metodama na temelju računa vjerojatnosti i statistike utvrđuje cjenike osiguranja, potrebne garantne rezerve i druge rezerve u osiguranju, način reosiguravateljnog pokrića, visinu samopridržaja i druge elemente poslovne politike. Posebno je veliko značenje osiguravateljne matematike u utvrđivanju cjenika i raspodjele udjela u dobiti u svim oblicima životnih i bolesničkih osiguranja, a bitna je i na području ulaganja sredstava. Razvojem računalne tehnologije povećane su mogućnosti razvoja osiguravateljske matematike.
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Akvizicija[/h]Akvizicija je proces kupovine "target" poduzeća u kojem jedno poduzeće, preuzimatelj, postaje vlasnikom drugog, "targeta". Ukoliko "target" ne želi biti preuzet, a preuzimatelj svejedno dostavi ponudu onda se takvo preuzimanje naziva neprijateljskim. U obrnutom slučaju, kada su se dvije strane dogovorile, preuzimanje se naziva prijateljskim.
[h=1]Akvizicija poduzeća [/h]Akvizicija poduzeća poseban je oblik poslovne kombinacije, formalno ili neformalno spajanje dviju ili više poslovnih jedinica u jednu. U najširem smislu, označava svako stjecanje druge tvrtke ili značajnijeg udjela u vlasničkoj glavnici druge tvrtke od strane tzv. akviziterske tvrtke, bez obzira je li stjecanje ostvareno kupnjom imovine ili vlasničkog udjela akvirirane tvrtke ili udruživanjem vlasničkih interesa. Pri tome je svejedno prestaje li akviriranoj tvrtki kontinuitet poslovanja ili nastavlja poslovanje pod svojom tvrtkom, ali pod kontrolom akviziterske tvrtke. U užem smislu, označava stjecanje neke tvrtke od strane druge tvrtke kupnjom njezine cjelokupne imovine ili kupnjom njezine vlasničke glavnice, odnosno većinskog udjela u njezinoj vlasničkoj glavnici. Prilikom kupnje cjelokupne imovine akviriranoj tvrtki prestaje kontinuitet poslovanja, odnosno legalno se likvidira.
Al pari- jednak, pojam vezan uz poslovanje i vrijednosnim papirima, a označava da je dnevni, tržišni ili burzovni tečaj jednak nominalnoj vrijednosti. Ako je dnevni tečaj viši od nominalnog, višak se naziva -* agb (ažio), a ako je niži -* disagio (disažio) il diskont.
 
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
[h=1]Alfa dionice[/h]Alfa dionice oznaka za dionice najvećih kompanija kojima se najviše trguje, izlistane na Londonskoj burzi. Predstavljaju kategorija SEAQU-a, odnosno britanski su ekvivalent američkih blue-chip dionica. Kako čine i najveći dio prometa na burzi (do 80%), podliježu osobito strogomu nadzoru trgovanja, za razliku od beta, gama i delta dionica koje su zbog niže razine kapitalizacije i burzovnog prometa pod blažim nadzorom.[h=1]Alimentacija[/h]Pojam koji se, često donekle slobodno, primjenjuje na sve isplate, bilo na temelju pravnog posla, sudske ili dobrovoljne odluke, jednog bračnog druga drugome u slučajevima sporazumne ili zakonske rastave ili razvoda. Za potrebe oporezivanja dohotka, odbitak od poreza ili druga olakšica odobrava se isplatitelju alimentacije ako je isplata prisilna. Ponekad je odbitak ograničen na određeni godišnji iznos i/ili uz uvjet da alimentacija bude plaćena primatelju koji je rezident u istoj državi u kojoj je to i isplatitelj, čime se osigurava oporezivanje alimentacije u toj državi, kod isplatitelja. Dobrovoljne isplate mogu kadšto biti za isplatitelja osnova za iste osobne olakšice ako je riječ o zavisnom (dependent) bračnom drugu, kao što bi bile da bračni drugovi žive zajedno. Porezna obveza (tax liability) može također nastati za isplatitelja, ali samo ako su isplate prisilne.

[h=1]Allfinanz
[/h]Anglonjemački neologizam za sve uobičajenije povezivanje bankovnih i osiguravateljskih usluga pod jednim institucionalnim kišobranom. Mnoge takve institucije nastale su fuzioniranjem; druge zajedničkim pothvatima između BANKE i osiguravajućeg društva. Neke (poput njemačke Deutsche Bank) radije su započele bavljanje novom uslugom (u ovom slučaju osiguranjem) od nule.
Navodi se da prednost Allfinanzu dolazi od pro¬daje na istome mjestu takvih kompatibilnih indivi¬dualnih proizvoda kakvi su potrošački krediti i životno osiguranje. Ipak su se, tradicionalno, ta dva proizvoda prodavala na vrlo različite načine:
potrošački KREDIT U BANKOVNOJ POSLOVNICI; Životno osiguranje u kući korisnika. Iako se osiguranje sve više prodaje u bankovnim podružnicama, a potrošački krediti na druge načine (primjerice, izravnom poštom), mijenjanje navika kupaca kad je riječ o kupovanju financijskih proizvoda vrlo je spor proces.

 
Top