Šta je novo?

Pojam prava svojine

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Pojam prava svojine


Pravo svojine je najšire, u granicama zakona, pravo držanja, korišćenja i raspolaganja jednom stvari, koje se može isticati prema svim trećim licima.
Pravo svojine je složeno pravo, koje sačinjavaju tri komponente:
1) ovlašćenje držanja – pretpostavka korišćenja stvari (sastoji se u pravnoj mogućnosti da se ima faktička vlast na stvari – da se stvar ima u državini);
2) ovlašćenje korišćenja – sastoji se u pravnoj mogućnosti preduzimanja materijalnih akata prema stvari radi izvlačenja koristi iz nje, ima dva oblika: upotreba stvari i pribiranje plodova i drugih prihoda;
3) ovlašćenje raspolaganja – ima dve komponente: faktičko raspolaganje (se sastoji u preduzimanju materijalnih akata kojima se utiče na supstanciju stvari – opravka, prepravka, promene kojima se menja namena stvari) i pravno raspolaganje (se sastoji u preduzimanju pravnih akata, kojima se pravo svojine u celini ili delimično prenosi na druge subjekte, pa može da bude potpuno i delimično; potpuno raspolaganje se sastoji u prenosu prava svojine na drugoga – prodaja, poklon, trampa, ili u odricanju od prava svojine; delimično raspolaganje se sastoji u preduzimanju pravnih akata kojima vlasnik na svom pravu svojine ustanovljava prava u korist drugih subjekata, kojima se pravo svojine u većoj ili manjoj meri sužava, odn. ograničava – posluga, zakup, plodouživanje, stvarna službenost).
Pravo svojine je apsolutno pravo. Ono deluje prema svima. U njemu je koncentrisana sva pravna vlast koja se može imati na jednoj stvari. Pravo svojine je trajno i u vremenskom smislu neograničeno prvo. Ono postoji sve dok postoji stvar na koju se odnosi. Ne može se izgubiti zastarelošću.

Ograničenja prava svojine:
1) opšti društveni interes – ova ograničenja su propisana za pravo svojine na stvarima koje imaju naročiti značaj za društvo, ekonomski, kulturni ili neki drugi značaj, dobra od opšteg interesa se moraju koristiti pod uslovima i na način određe zakonom, mora se održavati ili raspolagati u interesu društva;
2) zakonske službenosti u opštem interesu – javni saobraćaj i telekomunikacije;
3) ograničenja u korist susedne nepokretnosti (susedska prava) – vlasnik jedne nepokretnosti može da se koristi susednom nepokretnošću.
Ograničenja za strana fizička i pravna lica – ne pravi se razlika između stranaca i domaćih državljana u pogledu sticanja prava svojine na pokretnim stvarima, a kod nepokretnosti se pravi razlika s obzirom na osnov sticanja: nepokretnosti (mogu sticati po osnovu nasleđivanja pod uslovima reciprociteta), pravnim poslom među živima (kupoprodaja, razmena, poklon), mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima ukoliko na našoj teritoriji obavljaju neku delatnost i pod uslovima reciprociteta.
 
Top