Šta je novo?

PISMENO PREVOĐENJE STRUČNIH I NAUČNIH TEKSTOVA SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA ILI BEZ OVERE SUDSKOG PREVODIOCA

Učlanjen(a)
19.01.2020
Poruka
57
Prevođenje naučnih i stručnih tekstova sa sprskog na engleski jezik podrazumeva prevođenje maturskih, seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Ti radovi mogu biti kraći (kao što su maturski) ili veoma obimni (200 strana) kao što su doktorski radovi. Često takvi radovi sadrže razne napomene, reference na izvore, literaturu, indekse, priloge i bibliografije. Kada prevodimo naučne i stručne radove sa srpskog na engleski jezik vrlo je bitno da literatura i reference ostanu na izvornom jeziku, odnosno da naslove knjiga i naučnih radova navodimo na originalnom jeziku uz napomene u zagradi.
Osim navedenih radova koji se pišu za sticanje diplome ili zvanja, u naučne i stručne tekstove spadaju i studije, monografije, članci, referati i kritike. Publikacije članaka u stručnim inostranim časopisima su postale obavezan deo posla svakog naučnog radnika, te se potreba za prevođenjem takvih radova na engleski jezik u poslednje vreme povećala.

pismeno-prevodjenje-strucnih-tekstova.jpg

S obzirom da se naučne konferencije organizuju sve češće na engleskom jeziku uobičajeno da se prevede sažetak naučnog (stručnog) rada na engleski jezik. Sažetak je relativno kratak tekst od 250 reči ili kraći. On treba da sadrži najbitnije elemente rada: svrhu zbog koje je rađeno istraživanje, korišćene metode, glavne rezultate, zaključke koji proizilaze iz dobijenih rezultata. Na kraju sažetka se nalaze ključne reči. Sažetak rada treba da predstavlja razumljivu celinu bez uvida u celi naučni rad.

Nekad prevođenje sažetka rada predstavlja teži posao od prevođenja samog rada jer je u 250 reči sažeta suština teksta u koji mi kao prevodioci nemamo uvid. Vrlo često uz konsultaciju sa autorom rada dolazimo do zajedničkog zaključka kada je reč o najboljoj i najpreciznijoj terminologiji na engleskom jeziku. 
Top