Šta je novo?

Organizacija, upravljanje i vođenje preduzeća

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Organizacija, upravljanje i vođenje preduzeća.1. POJAM I DEFINICIJA MENADžMENTA
Pod pojmom menadžment u anglosaksonskoj terminologiji podrazumjeva se upravljanje
organizacionim sistemima u različitim oblastima društvene djelatnosti, a funkciju menadžmenta predstavljaju aktivnosti usmjerene na efikasno obezbjeđivanje, raspoređivanje ljudskih i materijalnih resursa radi postizanja željenog cilja.
To je skup specifičnih aktivnosti i znanja kojima se ideja i angažovani kapital pretvaraju u novi kapital.
Nosioci ovih aktivnosti su posebno osposobljeni ljudi za obavljanje funkcija menadžmenta-menadžeri, stručnjaci za upravljanje vlasništvom.
"Pod menadžerstvom treba podrazumjevati naučni i profesionalni proces planiranja, organizovanja, odlučivanja, vođenja i kontrole prirodnih, ljudskih, finansijskih i informacionih resursa radi postizanja uspjeha u poslovanju".
"Sadržaj menadžmenta možemo rasčlaniti na pet menadžerskih funkcija:
• planiranje,


  • organizovanje,
  • kadrovsko popunjavanje,
  • vođenje, i
  • kontrolisanje",
Definicije menadžmenta su brojne, a jedna od
definicija menadžmenta glasi: "Menadžment je proces obavljanja posla sa drugim ljudima, radi ostvarenja organizacionih ciljeva u dinamičkom okruženju uz efikasno korišćenje ograničenih resursa".

1.2. POSLOVNE FUNKCIJE

Složeni sistemi nastali na ulaganju velikog kapitala mogli su ekonomično i rentabilno poslovati i ostvarivati visoke profitne stope na osnovu uloženog kapitala samo u uslovima izvršene podjele rada počev od razdvajanja funkcije upravljanja na tri globalne funkcije6:
- na upravljanje složenim sistemom,
- na rukovođenje i
- na funkciju izvršavanja parcijalnih zadataka.
Prve dvije grupe funkcija predstavljaju elemente menadžmenta.

1.3. ORGANIZ ACIJA FUNKCIJA
MENADžMENTA

Tržišni uslovi privređivanja uslovili su dalje usavršavanje podjele rada, kako između privrednih subjekata, tako i unutar organizacione strukture preduzeća.
"Konkurencija koj a vlada na tržištu nametnula je potrebu što veće umješnosti u izboru ciljeva preduzeća i što efikasnije organizacije poslovanja. To je dovelo do uspostavljanja specijalizovanih nosilaca aktivnosti odlučivanja i koordinacije, iz čega se razvila posebna funkcija- administrativna. Ona je obuhvatila poslove koji se, u savremeno organizovanom preduzeću, sadrže u funkcijama upravljanja i rukovođenja, odnosno menadžmenta."7
Na toj osnovi odvojene su aktivnosti odlučivanja i koordinacije od izvršnih poslova.
To je u stvari vertikalna hijerarhijska podjela rada u preduzeću kojom su uspostavljeni posebni organi upravljanja i rukovođenja.

Prvobitni nosioci administrativne funkcije bili su vlasnici preduzeća.
Dalje usavršavanje organizacije preduzeća, usled sve oštrije konkurencija na tržištu, dovelo je do specijalizacije i diferenciranja poslova upravljanja i rukovođenja iz sadržaja administrativne funkcije, kao i delegiranja nadležnosti sa vlasnika na
specijalizovane profesionalne kadrove.

Na taj način, nosioci upravljačke i rukovodne funkcije postali su profesionalni kadrovi- menadžeri, koji u ime i za račun vlasnika kapitala vode poslovanje preduzeća.
Struktura aktivnosti menadžmenta kao upravljačkog podsistema preduzeća obuhvata:
- iniciranje, planiranje, priprema i donošenje odluke o ciljevima tekućeg poslovanja i razvoja preduzeća,
- transformisanje ciljeva u zadatke pojedinih organizacionih dijelova,
- koordiniranje poslova između organizacionih dijelova,
- kontrolisanje izvršavanja zadataka po organizacionim dijelovima i ostvarivanja ciljeva preduzeća kao cjeline,
- izvještavanje vlasnika kapitala o efektima poslovanja preduzeća.

 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
13.09.2009
Poruka
2
ja obožavam ovaj deo ekonomije, upravljanje, planiranje, organizovanje, vodjenje i kontrola preduzeća...sve svojim rečima tabrlas(naravno ekonomskim) i ne mozes pogresiti ;)
 
Član
Učlanjen(a)
02.09.2009
Poruka
3
A gdje je nastavak ove prve lekcije, kako mogu da preuzmem cijeli materijal, evo bas sada mi nesto treba. imam je u pdf ali je zakljucan ne moze da se kopira, a nemam sada vremena da kuckam hitno mi treba, pa ako mogu negdje da nadjem da mogu da to iskopiram. HVALA
 
Top