Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Organizacija, upravljanje i vođenje preduzeća

  • Začetnik teme Mr.Daky
  • Datum pokretanja
Mr.Daky

Mr.Daky

Cupidon
VIP
#1
Organizacija, upravljanje i vođenje preduzeća.1. POJAM I DEFINICIJA MENADžMENTA
Pod pojmom menadžment u anglosaksonskoj terminologiji podrazumjeva se upravljanje
organizacionim sistemima u različitim oblastima društvene djelatnosti, a funkciju menadžmenta predstavljaju aktivnosti usmjerene na efikasno obezbjeđivanje, raspoređivanje ljudskih i materijalnih resursa radi postizanja željenog cilja.
To je skup specifičnih aktivnosti i znanja kojima se ideja i angažovani kapital pretvaraju u novi kapital.
Nosioci ovih aktivnosti su posebno osposobljeni ljudi za obavljanje funkcija menadžmenta-menadžeri, stručnjaci za upravljanje vlasništvom.
"Pod menadžerstvom treba podrazumjevati naučni i profesionalni proces planiranja, organizovanja, odlučivanja, vođenja i kontrole prirodnih, ljudskih, finansijskih i informacionih resursa radi postizanja uspjeha u poslovanju".
"Sadržaj menadžmenta možemo rasčlaniti na pet menadžerskih funkcija:
• planiranje,


  • organizovanje,
  • kadrovsko popunjavanje,
  • vođenje, i
  • kontrolisanje",
Definicije menadžmenta su brojne, a jedna od
definicija menadžmenta glasi: "Menadžment je proces obavljanja posla sa drugim ljudima, radi ostvarenja organizacionih ciljeva u dinamičkom okruženju uz efikasno korišćenje ograničenih resursa".

1.2. POSLOVNE FUNKCIJE

Složeni sistemi nastali na ulaganju velikog kapitala mogli su ekonomično i rentabilno poslovati i ostvarivati visoke profitne stope na osnovu uloženog kapitala samo u uslovima izvršene podjele rada počev od razdvajanja funkcije upravljanja na tri globalne funkcije6:
- na upravljanje složenim sistemom,
- na rukovođenje i
- na funkciju izvršavanja parcijalnih zadataka.
Prve dvije grupe funkcija predstavljaju elemente menadžmenta.

1.3. ORGANIZ ACIJA FUNKCIJA
MENADžMENTA

Tržišni uslovi privređivanja uslovili su dalje usavršavanje podjele rada, kako između privrednih subjekata, tako i unutar organizacione strukture preduzeća.
"Konkurencija koj a vlada na tržištu nametnula je potrebu što veće umješnosti u izboru ciljeva preduzeća i što efikasnije organizacije poslovanja. To je dovelo do uspostavljanja specijalizovanih nosilaca aktivnosti odlučivanja i koordinacije, iz čega se razvila posebna funkcija- administrativna. Ona je obuhvatila poslove koji se, u savremeno organizovanom preduzeću, sadrže u funkcijama upravljanja i rukovođenja, odnosno menadžmenta."7
Na toj osnovi odvojene su aktivnosti odlučivanja i koordinacije od izvršnih poslova.
To je u stvari vertikalna hijerarhijska podjela rada u preduzeću kojom su uspostavljeni posebni organi upravljanja i rukovođenja.

Prvobitni nosioci administrativne funkcije bili su vlasnici preduzeća.
Dalje usavršavanje organizacije preduzeća, usled sve oštrije konkurencija na tržištu, dovelo je do specijalizacije i diferenciranja poslova upravljanja i rukovođenja iz sadržaja administrativne funkcije, kao i delegiranja nadležnosti sa vlasnika na
specijalizovane profesionalne kadrove.

Na taj način, nosioci upravljačke i rukovodne funkcije postali su profesionalni kadrovi- menadžeri, koji u ime i za račun vlasnika kapitala vode poslovanje preduzeća.
Struktura aktivnosti menadžmenta kao upravljačkog podsistema preduzeća obuhvata:
- iniciranje, planiranje, priprema i donošenje odluke o ciljevima tekućeg poslovanja i razvoja preduzeća,
- transformisanje ciljeva u zadatke pojedinih organizacionih dijelova,
- koordiniranje poslova između organizacionih dijelova,
- kontrolisanje izvršavanja zadataka po organizacionim dijelovima i ostvarivanja ciljeva preduzeća kao cjeline,
- izvještavanje vlasnika kapitala o efektima poslovanja preduzeća.

 
Poslednja izmena:
Korze

Korze

Član
#5
ja obožavam ovaj deo ekonomije, upravljanje, planiranje, organizovanje, vodjenje i kontrola preduzeća...sve svojim rečima tabrlas(naravno ekonomskim) i ne mozes pogresiti ;)
 
B

blejd85

Član
#6
A gdje je nastavak ove prve lekcije, kako mogu da preuzmem cijeli materijal, evo bas sada mi nesto treba. imam je u pdf ali je zakljucan ne moze da se kopira, a nemam sada vremena da kuckam hitno mi treba, pa ako mogu negdje da nadjem da mogu da to iskopiram. HVALA
 

Top