Šta je novo?

Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj
Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12, a u tih 12g ugljenika 12C ima 6,023x1023 atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma)
Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023 čestica" NA = 6x1023 1/mol.
Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance")
Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. Vm=22,4dm3/mol pri 0°C i 101,3 kPa.

N- broj molekula, m - masa supstance, NA - Avogadrov broj, M-molarna masa, V-zapremina, Vm-molarna zapremina

Ukoliko se koriste ove formule mora se voditi računa da ukoliko je n (mol) količina atoma, onda se sve u formuli odnosi na atome!
Ukoliko je n(mol) količina molekula, onda se sve u formulama odnosi na molekule.

* mol molekula je količina supstance koja se koristi za supstance izgradjene kao molekuli (H2 - 1 mol molekula vodonika)
* mol atom je količina supstance koja može uvek da se koristi, ali se posmatra broj atoma - indeksi u formuli
(H2 - 2 mol atoma vodonika)

Molarna zapremina nije uvek 22,4dm3/mol. Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature.
Ako je temperatura 0°C i pritisak 101,3 kPa onda Vm=22,4dm3/mol, to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja:
pV=nRT
p-pritisak u kPa, V-zapremina u dm3, n - količina supstance (mol), R = 8,314 kPadm3/(molK)-gasna konstanta, T-temperatura u kelvinima (K)
°C + 273 = K (razlika izmedju Celzijusove i Kelvinove skale je 273 stepena)
Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa!
Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu!!!
Tečne supstance:
Voda ima gustinu 1g/cm(3) (na 4°C) ili bluzu 1g/cm3 na temperaturama od 0 do 100 stepeni Celzijusa. Zbog toga je 1g vode isto što i 1cm(3) (to jest 1ml).
Za ostale supstance: ukoliko je zadata masa, a traži se zapremina, potreban je podatak o gustini. Ukoliko se zna gustina tečne supstnce, "može se iz grama dobiti cm3, i obrnuto".
 
que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Proverite svoje znanje iz oblasti Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj
Kod:
[CENTER][B][FONT="Arial"][URL="http://blog-imgs-32.fc2.com/p/r/i/pripreme/mol.swf"]Test - Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj [/URL][/FONT][/B][/CENTER]
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
134
Mol je kolicina supstance koja sadrzi onoliko cestica koliko atoma ima u 12g ugljenikovog izotopa C-12. Broj atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12 je 6x10 na 23 i naziva se Avogadrov broj.
 
Top