Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Kućica na vodi - splav

  • Začetnik teme Mihajlo
  • Datum pokretanja
Mihajlo

Mihajlo

__John__Wayne__
LEGEND
Kućica na vodi - splav

Gradnja drvene kuće

Kuća na splavu skoro se isključivo gradi od drvenog materijala. Ovde ćemo opisati princip i način gradnje kuće, a takođe i nacrt gradnje kompletne kuće, čija je korisna površina 4 x 3 m. Svi ti principi i instrukcije za gradnju namenjeni su amaterima - graditeljima, s obzirom na to da gradnja ovakve kuće ne predstavlja nikakav problem za bilo kojeg stolarskog majstora.
Materijal koji se uobičajeno koristi za gradnju kuća na vodi jesu gredice od jelovog drveta različitih dimenzija, jelove ili borove daske debljine 20-25 mm, lesonit- ploče, krovna lepenka ili valoplast-ploča, a pored toga ugrađuju se gotova tipska vrata i prozori. Elementi se pretežno povezuju ekserima, dok se gredice spajaju još i spojevima „na preklop" ili uz pomoć čepova.

Principi i uputstvo za gradnju

Osnovni element drvene kuće na vodi jeste njena uspravna stranica, tj. zid. Stranica se sastoji od masivne drvene konstrukcije,

napravljene od gredica obloženih sa spoljne i unutrašnje strane lesonit-pločama. Bočna stranica se samostalno gradi i sastavlja položena na splav ili na obali reke.Na slici 1. prikazana je konstrukcija bočne stranice. Sastoji se od uspravnih i vodoravnih gredica jednakih širina a različite debljine. Na levom i desnom kraju nalaze se gredice dimenzija 8x8 cm a dužine oko 2 m, odnostno onoliko, koliko iznosi visina unutrašnjih prostorija kuće. Ostale vertikalne gredice su dimenzija 5x8 sm i dužine jednake kao i bočne. U zavistnosti od toga da li će kuća biti obložena lesonitom ili daskama, određuje se broj uspravnih gredica i njihov međusoban razmak. U slučaju oblaganja lesonit-pločama razmak iznosi 70 cm, a pri oblaganju daskama 100cm, s’ obzirom da su daske čvršće i da same predstavljaju nosive elemente. Gornja i donja vodoravna gredica takođe su dimenzija 5x8 cm a dužina im je jednaka dužini bočne strane kuće. Po sredini stranice postavlja se još jedna vodoravna gredica dimenzija 3x8 ili 5x8 cm, koje je zadata da po sredini povezuje uspravne gredice. Na uglovima je konstrukcija vertikalne stranice ukrućena koso postavljenim gredicama dimenzija 5x8 cm i dugim 70-100 cm. Bočne gredice, preseka 8x8cm povezuju se sa vodoravnom uz pomoć čepova a sa kosom gredicom, za ukrućene uglove, ekserima. Grafički prikaz tih veza dat je na slici 2. S obzirom da gredice preseka 8x8cm služe kao bočna i za susednu stranicu, odnosno predstavljaju ugaoni stup kuće, treba je pazljivo spojiti sa vodoravnim gredicama jedne i druge okomite stranice (detalj A). Iz tog razloga na slici je dat izgled vodoravnog preseka spoja i izgled sa strane. Veličina rupe i čepa na slici naznačena je dimenzijama 3x3 cm i debljinom od 3 cm. Međutim, treba imati na umu da čep treba da bude malo tanji i pri vrhu zarubljen kako bi se lakše obavilo spajanje lepljenjem. Isto važi i za ostale veze ostvarene uz pomoć čepova. Radi veće čvrstoće spoja, treba sa strane ukucati dva eksera.


Za spajanje bočnog stupa i srednje vodoravne gredice kao i ugaonih kosih gredica (detalj B i detalj C) ne treba davati neke posebne napomene, s obzirom da su se slike uočljive sve potrebne dimenzije. Dubina rupe odnostno dužina čepa kod detalja B može iznositi i 8 cm.
Ugaonu kosu gredicu za ukrućenje pri povezivanju sa bočnim stupom i sa donjom, odnostno gornjom vodoravnom grediciom dovoljno je pričvrstiti ekserima od 80-100 mm, a moguća je i veza uz pomoć zaseka.Spojevi uspravnih gredica sa vodoravnim, prikazani su na slici 2. Sa srednjom vodoravnom gredicom veza je ostvarena uz pomoću podjednakih zaseka koji su duboki 4 cm (detalj D). Spojevi se fiksiraju ekserima. Sa donjom i gornjom vodoravnom gredicom uspravna je povezana ekserima, pri čemu je sasvim izbušena rupa, odnosno duboka je 5 cm. Tu vezu takođe treba osigurati ekserima odgovarajuće dužine.
Kada se na taj način sagradi jedna uspravna stranica kuće, pristupa se gradnji susedne stranice, okomite na prvu, koja se može graditi bez krajnjih ugaonih stupova ili samo sa jednim od njih, što zavisi od sledećeg: s obzirom da kuća ima četiri ugaona stupa, mogu se graditi dve nasuprotne stranice sa po dva stupa, a one okomite na njih, bez stupova. U tom slučaju pri formiranju ugla kuće vodoravne gredice drugih stranica umeću u rupu na ugaonim stupovima kompletnih stranica; može se graditi samo prva strana sa dva stupa, druge dve mogu imati samo po jedan, i u tom se slučaju četvrta gradi bez njih i njene horizontalne gredice umeću se u odgovarajuće stupove na uglovima, na već opisan način. Takođe se može primenti varijanta gradnje pri kojoj sve četiri strane imaju bočnu gredice, koje se pri postavljanju u vertikalan položaj priljubljuju jedna uz drugu, te obe zajedno čine ugaoni stup kuće. Ove se gredice spajaju ekserima sa maticom, što je bolje. U ovom se slučaju mogu upotrebiti i tanje greditce na bokovima okomitih strana, s obzirom da dve od njih uvek čine ugaoni stub kuće.Kada se montira dve ili više strana, treba ih podignuti u uspravni položaj i fiksirati za drvenu osnovu splava. Za taj je posao potreban bar jedan pomoćnik, jer stranu treba postaviti u određenu poziciju na podu splava i učvrstiti je uz pomoć četiri letve ili daske u okomitu položaju (te letve ili daske imaju samo privremenu ulogu te se na kraju gradnje kuće skidaju). Odmah nakon toga treba na sličan način postaviti i učvrstiti i drugu stranu okomitu na prvu, iz njeno povezivanje na uglu s prvom stranom. Na taj je način već napravljen jedan ugao kuće. Sad treba pristupiti definitivnom zakucavanju stranica za drvenu osnovu splava- za daščani pod i za nosive grede. Za to se koriste duži ekseri (100-120mm).

Na sličan način treba sastaviti i na splav fiksirati preostale dve strane kuće. Nakon toga pristupa se sastavljanju krovne konstrukcije, koja je jednostavna. Krov može biti na jednu, na dve ili na četiri vode. Ovde se najčešće koristi jednostranišni ili dvostranišni krov. Sastoji se od stropnih gredica i togova koji su u sljemenu povezani uzdužnom letvom.
Krovne gredice su vodoravne gredice, koje se postavljaju preko učvršćenih strana kuće, na razmaku jednakom između uspravnih gredica strana kuće, tj. 70-100cm. Preko stropne gredice se pod određenim uglom (oko 30°) postavljaju rogovi. Stropna gredica i rogovi mogu imati dimenzije preseka 5x5 cm ili 5x8 cm, sto zavisi od konstukcije.Krovne gredice su vodoravne gredice, koje se postavljaju preko učvršćenih strana kuće, na razmaku jednakom između okomitih gredica strana kuće, tj. 70-100cm. Preko stropne gredice se pod određenim uglom (oko 30°) postavljaju rogovi. Stropna grediNa slici 4. prikazan je element krovne konstrukcije. Veza između stropne gredice i rogova je ostvarena uz pomoć zareza u rogu dubine 2cm i osiguranog ekserima dužine 80-100mm (detalj F). Rogovi su međusobno povezani na preklop i spojeni tanjim šrafom s maticom (detalj G). Uzdužna veza između rogova ostvaruje se tanjom uzdužnom letvicom.


Krovna konstukcija može imati i okomite elemente- stupce, međutim, oni nisu potrebni s obzirom na malu težinu krovnog pokrova. Može se koristiti jedan stupac po sredini rogova ili pak dva sa strane- što je bolje jer dopušta otvaranje malih vratašca na čeonoj strani kuće i korišćenje tavanskog prostora kao skadišta. Dimenzije stupaca obično su 5x5 cm.a i rogovi mogu imati dimenzije preseka 5x5 cm ili 5x8 cm, sto zavisi od konstukcije.
Na slici 4. prikazan je element krovne konstrukcije. Veza između stropne gredice i rogova je ostvarena uz pomoć zareza u rogu dubine 2cm i osiguranog ekserima dužine 80-100mm (detalj F). Rogovi su međusobno povezani na preklop i spojeni tanjim šrafom s maticom (detalj G). Uzdužna veza između rogova ostvaruje se tanjom uzdužnom letvicom.
Krovna konstukcija može imati i okomite elemente- stupce, međutim, oni nisu potrebni s obzirom na malu težinu krovnog pokrova. Može se koristiti jedan stupac po sredini rogova ili pak dva sa strane- što je bolje jer dopušta otvaranje malih vratašca na čeonoj strani kuće i korišćenje tavanskog prostora kao skadišta. Dimenzije stupaca obično su 5x5 cm.
Prilikom određivanja dužine rogova treba uzeti u obzir potrebnu širinu strehe. Streha treba da bude široka barem 20 cm, a preporučuje se čak i 50 cm, s obzirom da ona štiti strane kuće od kiša i padavina, te na taj način smanjuje mogućnosti njihovog truljenja.
U montirane i pričvršćenje strane kuće treba ugraditi potrebna vrata i prozore. mogu se koritstiti novi elementi, ili polovni- kupljeni na skladištu. Vrata treba postaviti između dve vertikalne gredice, čiji razmak odgovara širini okvira vrata, a na te gredice pričvršćuje se okvir. Za prozor je potrebno prethodno postaviti dve odogovarajuće vodoravne gredice: jednu ispred i jednu iznad prozorskog okvira, tako da se okvir prozora umetne između njih i pričvrsti ekserima. Najčešće se koriste prozori sa jednostukim ili vakuumiranim staklima.

Kada su svi opisani radovi završeni, sledi oblaganje kuće. Za oblaganje se najviše koristi lesonit-ploča debljine 5 mm, jelove daske ili tzv. brodski pod. Lesonit-ploče stavljaju se sa spoljne i unutrašnje strane, takođe na pod i strop, a pričvršćuje se kraćim ekserima. Daske ili brodski pod sastavljaju se samo sa spoljne strane, a unutrašnjost se oblaže lesonitom. Između spoljne i unutrašnje obloge ne stavlja se nikakava toplotna izolacija, jer su kuće predviđene za letnji boravak. Na unutrašnju oblogu mogu se nalepiti tapate a na pod, preko PVC-folije, staviti neki stari isluženi sag. Tako će unutra vladati ugodan i topao ambijent.

Na kraju je preostalo još samo pokrivanje krova. Krovni pokrov se stavlja preko gotove krovne konstkucije. On može biti od lima, od dasaka prekrivenih krovnom lepenkom ili od valoplast-ploča. Izbor materijala zavisi od afiniteta i mogućnosti vlasnika kuće.
Najčešće se kao krovni pokrivač koristi jelova daska debljine jednog cola, preko kojih se zakucavaju dva sloja krovne lepenke. Te daske mogu biti različite širine, pa čak i dužine, a slažu se jedna uz drugu poprečno preko rogova i prekucavaju se za njih ekserima dužine 5-6cm. Nastavljanje pojedinih dasaka po dužini treba izvoditi isključivo na rogovima. Pri izboru dužine dasaka takođe valja uzeti u obzir i potrebnu širinu strehe. Krovnu lepenku treba postaviti sa preklopom (30cm) između dve susedne trake i prekucavati uz pomoć specijalnih eksera široke glave.
Ukoliko se kao prekrivač koriste valoplast-ploče, nije potrebno postavljati daske preko krovne konstrukcije, već se ploče mogu ekserima ili šrafovima direktno pričvršćivati za rogove. Valoplast-ploče postavljaju se s međusobnim preklopom od 10-15cm. Njihovo postavljanje treba izvoditi u vodoravnim redovima, počevši odozdo, tako da gornja ploča uvek bude preklopljena preko donje.
Korišćenje lima, kao krovnog pokriva, zahteva stručnu radnu snagu- limare, te o tome ovde nećemo govoriti. Ukoliko se odlučite za limeni krov preporučujemo vam da taj posao prepustite limaru, koji za to poseduje potrebno znjanje i iskustvo, a i alat.
Žljebovi se na ivice krova ratko stavljaju. Ukolko pak želite da ih imate na svojoj kući, možete naručiti limeni ili kupiti na skladištu građevisnkog materijala gotove žljebove od plastične mase s potrebnim priborom.
Za kraj gradnje ostalo je bojenje kuće i njena zaštita od vlage i truljenja. Naše je tržište dobro snabdeveno proizvodima namenjenim u tu svrhu, i stoga izbor vrste zaštite i materijala prepuštamo vama. To je najlakši deo posla, te će pored svih do sada obavljenih radova izgledati kao zabava.

Unutrašnji raspored kućeObično kuće na splavu imaju jednu prostoriju, koja služi kao dnevni boravak za loša vremena, kao kuhinja i spavaća soba. O vašoj mašti i sposobnosti zavisi da li ćete kuću podeliti na više odeljenja, prvenstveno se misli na deo za kuvanje. Mnogi vlasnici praktikuju da uz kuću podignu i malu ostavu za hranu, ribarski pribor i slično, a i poseban deo za toalet i po potrebi kupatilo. To je prektična dogradnja (ili ugradnja), ali ona na žalost nije dopuštena po našim propisima.

Međutim, u vezi s licnom higijenom možete napraviti jedan drugi element. Naime, izgradnja tuša koji se napaja iz limenog bureta nije ni skupo niti složena insveticija, a korist je mnogostruka. Naročito ako se uzme u obzir zagađenost naših reka i potreba za tuširanjem nakon kupanja u njima. Bačva se napaja kišnicom, koja se sliva niz krov kuće, odnosno, potrebno je napraviti jednostavan žljeb i povezati ga sa spremištem tuša.

Još jedan element splava možete sami napraviti i od njega imati velike koristi. Reč je o malom bazenu, u stvari kavezu, ograđenom sa strane i odozdo, čija je uloga da omogući kupanje dece u reci, bez straha od duboke vode i udaljavanja od splava. Bazen - kavez može se napraviti od metalnih cevi ili šipki međusobno zavarenih, te od drvenih letvi spojenih šrafovima . Bazen je obicno dimenzije 2x2 do 2x3 metra i dubine 1-1.5 metra. Ugrađuje se obično u splav pored kuće, a takođe i uz splav sa strane. Prednost mu je i u tome što je konstruktivno predviđen za uspravno pomicanje - tako da se može podešavati dubina vode u njemu. Šipke, odnosno drvene letve treba da budu razmaknute ok 5-10 cm, kako bi omogućavale slobodno strujanje vode a sprečavale provlačenje dečijeg tela između njih.

Nacrt za gradnju kućeNa kraju ove serije donosimo i kompletan nacrt za gradnju kuće na splav. Kuća na nacrtu izvedena je od nekoliko postojećih kuća na splavovima, i u sebi sadrži prilično pozitivnih elemenata, preuzetih od raličitih tipova kuće. Predviđena je za gradnju na splavu površine 6x6 metara, a moguća je njena gradnja i na većoj površini splava.
Sama kuća natkrivena je površinom od 20m² , od čega 12m² otpada na zatvoren prostor a 8m² na natkriveni ispred ulaza. U kući se nalazi jedna prostorija- soba, dimenzije 3x4m, sa dva tipska prozora 70/100 i ulaznim vratima, zastakljenim u gornjem delu (dimenzije 80/200cm). Jedan je prozor okrenut prema obali a drugi prema matici reke. Sa obalne strane splava postoji slobodan prostor širok 50cm a sa rečne 140cm. To je učinjeno zato, da se osobodi deo prostora za sunčanje a i radi lakšeg pristajanja čamca uz splav. Iznad ulaza, s prednje strane kuće, je trem širine 2m, koji se na uglovima oslanja na gredice 8x8 cm a u sredini na gredicu 5x8cm. Stranice kuće visoke su 2m. Kuća je sa spoljne i unutrašnje strane obložena lesonit-pločama. Ugaone grede preseka su 8x8cm, a ostale uspravne su dimenzije 5x8cm. Parapet ispod prozora iznosi 80cm. Nacrt plana kuće na splavu prikazan je na slici 6.

Na slici 7 dat je uzdužni presek kuće. Kao što se vidi, konstrukcija strana se sastoji od okomitih gredica razmaknutih 80cm jedna od druge, od tri vodoravne gredice i od kosih ugaonih. Krov je nad kućom i tremom dvostrani s padom 1:3. Krovna konstrukcija sastavljena je od stropnih gredica (gredica 5x8 cm) i od rogova (takođe gredice 5x8cm). Rogovi su u sljemenu ukrućeni letvom 3x3cm, a dugom 448cm. preko rogova su prikucane daske debljine jednog cola, koje su prekrivene sa dva sloja krovne lepenke. Streha, koja je široka 20cm s donje je strane obložena lesonit-pločom. Sa obalne strane kuće nalaze se vratašca za ulazak u prostor ispod krova u kome se mogu spremiti različiti predmeti.
Izgled kuće i splava s obalne strane prikazan je na slici 8. Skoro identičan je izgled i sa reke. Na slici 9 i 10 je dat prednji i stražnji izgled. Na spoljnoj strani zidova su okomite letvice- one prekrivaju spoj između dve dodirne lesonit-ploče. Za tu se svrhu koriste letvice 3x0.5cm, koje se prikucavaju kraćim ekserima.
Na našoj fotografiji prikazan je jedna, po izgledu, vrlo slična kuća na splavu.
Krovna lepenka, dva sloja
Krovna kkonstukcija (stropne gredice i rogovi), gredice 5x8cm
Letve za ukrućenje rogova 3x3cm
Jelove daske debljine 1cole (25mm)
Strop, lesonit ploča debljine 5mm
Unutrašnja obloga strehe, lesonit debljine 5mm
Spoljni oblog zida kuće, lesonit debljine 5mm
Unutrašnja obloga zida kuće, lesonit debljine 5mm
Drveni pod, jelove ili borove daske debljine 1cole
Drvena gredica nosač poda dimenzije 10x10cm
Rubna daska debljine 1 cola
Čelična produžna cev Ø 2 cola
Limena bačva zapremine 200 litara
Specifikacija materijala
Jelova daska debljine 205cm (pod, krov i rubovi), 1.7m³
Jelove gredice raznih dimenzija 0.5m³
Prozori, 2kom, 70/100cm
Vrata, zastakljena u gornjem delu, 1kom, 80/200cm
Lesonit u pločama, debljine 5mm, 52m²
Krovna lepenka 6rolni 10x1.25m

 
Top