Katastar - Pojam

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.276
Katastar

Katastar je evidencija o zemljištu koja sadrži podatke o položaju, obliku i površini zemljišnih parcela o načinu korišćenja (kulturi) i plodnosti (bonitetu) i o katastarskom prihodu i korisniku. Katastar je javna knjiga i svako može dobiti uvid u podatke katastra u službenim prostorijama nadležnog geodetskog organa. Ipak javnost katstra nije bez izuzetaka, posebnim propisom može se isključiti izlaganje na uvid pojedinih katastarskih podataka. Zainteresovana stranka može zahtevati i pismenu ispravu o pojedinim katastarskim podacima, i u ovom slučaju se može posebnimpropisom ograničiti izdavanje isprava. Poslove premera i katastra zemljišta vode organi uprave opštinski (opštinski geodetski organ), pokrajinski i republički, a obavljanje premera i unošenje podataka u katastar obavlja se po službenoj dužnosti.
Katastar zemljišta se izrađuje na osnovu geodetskog premera. Premer omogućava da se utvrdi tačno prostiranjem veličina i oblik zemljišta i da se odredi njegov položaj u odnosu na druga zemljišta.
Katastar zemljišta sastoji se iz:
* katastarskih planova
* katastarskog operata.
Katastarski planovi pružaju sliku o položaju i obliku svih zemljišta koja leže u jednoj katastarskoj opštini.
Katastarski operat predstavlja zbirku propisa i pregleda u kojoj su sabrani podaci o površini katastarskih parcela, o kulturi, plodnosti i klasiranju zemljišta, o katastarskom prihodu i korisnicima. Operat se sastoji od ovih propisa i pregleda:
1. spisak katastarskih parcela;
2. posedovni listovi;
3. sumarni pregled posedovanih listova;
4. pregleda posedovanih listova po kulturama i klasama;
5. azbučni pregled sopstvenia i drugih korisnika.
Osnovna jedinica u sistemu katastra je katastarska parcela, to je deo zemljišta koje se koristi na isti način (ima istu kulturu) i pripada istom sopstveniku. U katastru su sve katastarske parcele jedne opštine označene brojevima počev o jedan pa na dalje (npr. 1, 2, 3 itd.). Ako se postojeća parcela mora podeliti na više parcela, nove parcele nose i dalje katastarski broj stare pracele (npr. 3) ali se izražavaju u obliku razlomka, tako što se u imeniocu označava njihov unutrašnji redosled (npr. 3/1, 3/2, 3/3 itd.). Više parcela čini katastarsku opštinu. Područje katastarske opštine se ne poklapa sa područjem opštine kao društveno-političke zajednice. Katastarska opština obuhvata obuhvata po pravilu područje jednog naseljenog mesta,ali se može obrazovati jedna opština za dva ili više mesta. Dve ili više katastarskih opština predstavljaju katastarski srez.
Katastar je osnov evidencije. Zemljišne knjige se oslanjaju na katastar. Nepokretnosti se u zemljišnom knjigama označavaju prema podacima iz katastra.
Katastarska parcela je prirodna celina, zemljišno-knjižno telo je pravna celina.
Jedno zemljišno-knjižno telo može se sastojati od jedne katastarske parcele, a može biti sstavljeno i od više katastarskih pracela, dok jedna katastarska parcela ne može sadržati viže zemljišnoknjižnih tela.
 
Član
Učlanjen(a)
05.09.2009
Poruka
7.315
Katastar nepokretnosti

Katastar nepokretnosti
Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima.


U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine, druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti kao i realni tereti i ograničenja, a u slučajevima koji su utvrđeni zakonom upisuje se i držalac nepokretnosti.


Upis prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti vrši se:
* po samom zakonu,
* na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa,
* na osnovu isprave o pravnom poslu sačinjene u skladu sa zakonom,
* na osnovu drugog akta o konstituisanju prava na nepokretnostima u skladu sa zakonom.


Prava na nepokretnostima stiču se, prenose, ograničavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti.
Isprave koje su osnov za upis prava na nepokretnostima sačinjavaju se pred drugim nadležnim organima. Republički geodetski zavod proverava formalnu valjanost tih isprava (pravosnažnost, pečat, sudska overa potpisa, usklađenost sa podacima katastra) i nadležnost u pogledu njihovog donošenja koja je predviđena drugim posebnim zakonima.


Upisi u katastar nepokretnosti isti su kao i upisi u zemljišnu knjigu, i to:
* uknjižba,
* predbeležba i
* zabeležba


Katastar nepokretnosti sadrži podatke o:
* katastarskim parcelama,
* zgradama,
* posebnim delovima zgrada, stanovima i poslovnim prostorijama,
* načinu korišćenja katastarskih parcela,
* položaju, obliku i površini katastarskih parcela, zgrada i posebnih delova zgrada,
* katastarskom prihodu,
* stvarnim pravima na nepokretnostima,
* nosiocima prava na nepokretnostima i
* o teretima i ograničenjima.

Katastar nepokretnosti sastoji se od:

* radnog originala katastarskog plana,
* zbirke isprava i
* katastarskog operata.


Radni original katastarskog plana jeste kopija arhivskog originala katastarskog plana, može biti u analognom ili digitalnom obliku i koristi se u postupku održavanja državnog premera i katastra nepokretnosti.
Zbirka isprava se sastoji od originala ili overenih prepisa isprava koje su sačinjene u skladu sa zakonom i na osnovu kojih je izvršen upis u katastar nepokretnosti.


Glavni delovi katastarskog operata koji se izrađuje isključivo u digitalnom obliku su:
* listovi nepokretnosti,
* spisak katastarskih parcela,
* sumarnik katastarskog prihoda ,
* zbirni pregled površina i katastarskog prihoda prema načinu korišćenja i katastarskim klasama i
* azbučni pregleda vlasnika, nosilaca prava korišćenja i držalaca nepokretnosti.


List nepokretnosti predstavlja osnovni svojinski dokumenat o nepokretnostima, pravima na nepokretnostima i teretima, odnosno ograničenjima i sadrži podatke o:
* zemljištu ( A list),
* nosiocu prava na zemljištu ( B list),
* zgradi i nosiocu prava na zgradi (V1 list),
* stanu i poslovnom prostoru, kao posebnom delu zgrade i nosiocima prava na njima (V2 list) i
* o teretima i ograničenjima (G list).(republički geodetski zavod)
 
Član
Učlanjen(a)
05.09.2009
Poruka
7.315
Republički geodetski zavod je napravio internet servis "knweb"

Republički geodetski zavod je napravio Internet servis "KnWeb" za pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti Srbije tako da će građani moći da provere svaku nekretninu pre kupovine.
Reč je o centralnoj bazi podataka katastra nepokretnosti u Srbiji, koja je formirana preuzimanjem podatka od službi za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, a servis je javno dostupan na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.
Direktor Zavoda Nenad Tesla je izjavio da katastar nepokretnosti omogućava razvoj tržišta nepokretnosti, lakše i sigurnije prostorno planiranje, saopštio je Zavod.
Tesla je naveo da ti podaci omogućuju i analizu investicionih programa i planova razvoja, kreiranje politike i strateških dokumenata u svim oblastima državnog i društvenog interesa, upravljanje zemljištem u državi i zaštitu prava svojine zagarantovanu ustavom.
On je rekao da upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost, jer vlasnik može svoju nepokretnost dati u zalog i time ostvariti hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike.
Nakon izvršenog upisa u katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz digitalne baze podataka katastra nepokretnosti.
Katastar nepokretnosti, kao osnovna i jedinstvena evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, doprinosi razvoju tržišta nepokretnosti, posebno sa aspekta sigurnosti, imajući u vidu da klijenti pre kupovine , mogu da izvrše proveru u bazi podataka katastra nepokretnosti.
Na taj način mogu sa sigurnošću da utvrde ko je vlasnik nepokretnosti, da saznaju podatke o toj nepokretnosti, kao što su površina i način korišćenja, da provere da li je nepokretnost opterećena hipotekom ili postojanje zabeležbe.
Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine, kao i preko adrese nepokretnosti.
Moguće je dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije o imaocima prava.
Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka, zbog poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Izvor: Tanjug

Kod:
http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx#&&ZWOFTBgRi6q+CDKV//AX/napUWAV8+9z5+EgqriHMn/rCLhs/uNnN/e2ik8UQfmHn4qwlKHZ7VP7ZM+BCvbZswfp5+rUZ0JvCbgdlP94TcsA4GqW
 
Natrag
Top