Šta je novo?

Velike istine biblije

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
VELIKE ISTINE BIBLIJE

Velike istine biblije predstavljaju skup osnovnih Božanskih istina zapisanih u svetoj
Božjoj reči bibliji koje je on otkrio preko svojih izabranih slugu proroka i apostola.
One u sebi nose spasonosnu Božju poruku upućenu čovečanstvu u kojoj su
sadržane istine o njemu kao tvorcu svega vidljivog i nevidljivog, i njegovom planu i proviđenju za ovaj svet i njegovo spasenje iz poretka greha u kome se nalazi.
Prihvatanje ovih Božanskih istina i njihovo sprovođenje u ličnom životu i iskustvu
je jedan od osnovnih uslova spasenja, a ostvaruje se čovekovom edukacijom u reči Božjoj i ostvarivanjem potpune zajednice sa Bogom, u kojoj čovek doživljava duhovno preporođenje i spremnost za Hristov drugi dolazak i ulazak u Božje carstvo slave o kome govore proročanstva Božje reči kao o prekretnici u ljudskoj istoriji, u kojoj će Bog stvoriti savršen svet u kome će živeti spaseni koji su u ovom životu živeli po načelima zapisanim u svetoj Božjoj reči bibliji.
Ove istine sadrže i proročanstva o budućim događajima vezanim za Hristov drugi
dolazak u slavi, kada će se ovaj Božji plan spasenja konačno ostvariti, pa time i ova Božja promisao koja je otkrivena u njegovoj reči.BOG

Jedna od najbitnijih tema koja objašnjava poreklo i svrhu života, kao i svega vidljivog i nevidljivog što nas okružuje - je tema Božjeg postojanja i delovanja u ljudskoj realnosti.

Sam Bog je sebe i svoju ličnost i karakter, kao i svoj Božanski promisao za čoveka i ovaj svet - otkrio u svojoj pisanoj reči Bibliji.
Biblija je samo jedno od sredstava preko kojih se Bog otkriva ljudima.
On se otkriva i putem prirode, odnosno - dela svog Božanskog stvaranja, koja svedoče o Bogu i njegovoj ličnosti i karakteru.

Bog je takođe u novozavetnom periodu otkrio sebe preko svog sina Isusa Hrista - koji je bio jedno sa Bogom na nebu, a koji je došao na ovaj svet da ljudima otkrije Božji karakter - njegovu ljubav i milost i njegov plan spasenja čoveka.
Najbitnije otkrivenje usko povezano sa predhodnim - je lično Božje otkrivenje čoveku, gde on uspostavlja ličnu neposrednu vezu sa čovekom koji verom traži Boga i njegovo otkrivenje u svom životu.
Vera je bitan preduslov da bi se Bog otkrio čoveku i osvedočio ga u svoje postojanje i sa njim uspostavio vezu i lično zajedništvo.
Božja reč otkriva - da Bog obitava na nebu, na mestu koje je nazvano "treće nebo" iznad vidljivog dela kosmičkog prostora, na kome se nalazi takozvano "stakleno more" i Božji presto kao komandni centar odakle on upravlja celom tvorevinom.
Takođe, reč Božja kao i sam razum svedoče - da sve što postoji u fizičkoj i duhovnoj realnosti, svaki elemenat u kosmosu i na zemlji - ima svoj uzrok u Bogu - tvorcu svega vidljivog i nevidljivog.
On je stvoritelj i početak svega, i sve što postoji - pronalazi uzrok u njemu.
Bog živi van vremena, odnosno - na njega ne utiče protok vremena, iz razloga što on nije stvoren - nema početka ni kraja, već je večan, samopostojeći i nepromenjiv za sva vremena i u prošlosti i u budućnosti..

Čovek ne može u potpunosti razumeti pojam Božje večnosti, jer je stvoren i živi u vremenu u kome sve što ga okružuje ima svoj početak i kraj i podložno je rađanju i umiranju.
Bog je po svojoj prirodi savršeno svet, pravedan i dobar, i jedna od glavnih karakternih osobina Boga je ljubav.
Sve što čini, bilo da stvara ili deluje na bilo koji drugi način u ljudskoj realnosti - on to čini iz ljubavi prema svojim stvorenjima i za njihovo dobro.

Bog je sveznajuć i sveprisutan, i poseduje svo znanje i mudrost nepojmljive ljudskom razumu, koje koristi na izgrađivanju svog carstva u svemiru i među ljudima a za dobrobit svih stanovnika beskrajnog kosmosa.

BOG NA NEBESKOM PRESTOLU KOME SE KLANJAJU I SLUŽE SVA NEBESKA BIĆA:

Godine koje umre car Ozija videh Gospoda gde sedi na prestolu visokom i izdignutom, i skut Mu ispunjavaše crkvu.
Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše.
I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove.
I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.
I rekoh: Jao meni! Pogiboh, jer sam čovek nečistih usana, i živim usred naroda nečistih usana, jer Cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima.
A jedan od serafima dolete k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kleštima,
I dotače se usta mojih, i reče: Evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i greh tvoj očisti se" ( knjiga proroka Isaije 6. 1 7 )

"Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo.
Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše" ( knjiga proroka Danila 7. 9 - 10 )

"Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko.
I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd.
I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božijih.
I pred prestolom beše stakleno more, kao kristal; i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spred i sastrag.
I prva životinja beše kao lav, i druga životinja kao tele, i treća životinja imaše lice kao čovek, i četvrta životinja beše kao orao kad leti.
I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: Svet, svet, svet Gospod Bog Svedržitelj, Koji beše, i koji jeste, i koji će doći.
I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka,
Padoše dvadeset i četiri starešine pred Onim što seđaše na prestolu, i pokloniše se Onome što živi va vek veka, i metnuše krune svoje pred prestolom govoreći:
Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je" ( otkrivenje Jovanovo 4 poglavlje )

JEDINI VEČNI BOG STVORITELJ:

"Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog"( psalam 90. 2 )

"Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,
Da bi poznali od istoka sunčanog i od zapada da nema drugog osim mene; ja sam Gospod i nema drugog,
Koji pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to...
Ja sam načinio zemlju i čoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovest...
Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugog.
Nisam govorio tajno ni na mračnom mestu na zemlji, nisam rekao semenu Jakovljevom: Tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam šta je pravo...
Oglasite, i dovedite, neka većaju zajedno: ko je to od starine kazao? Ko je javio još onda? Nisam li ja, Gospod? Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene.
Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog" ( knjiga proroka Isaije 45 poglavlje )
"I naruči im neka kažu svojim gospodarima: Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima:
Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago" ( knjiga proroka Jeremije 27. 4 - 5 )

GOSPOD JEDINI SPASITELJ:

"Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti.
Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Svetac Izrailjev, Spasitelj tvoj; dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu mesto tebe.
Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih; i dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju.
Ne boj se, jer sam ja s tobom; od istoka ću dovesti seme tvoje, i od zapada sabraću te.
Kazaću severu: Daj, i jugu: Ne brani; dovedi sinove moje iz daleka i kćeri moje s krajeva zemaljskih,
Sve, koji se zovu mojim imenom i koje stvorih na slavu sebi, sazdah i načinih.
Izvedi narod slepi koji ima oči, i gluvi koji ima uši.
Svi narodi neka se skupe, i neka se saberu plemena; ko je između njih napred kazao to ili nam kazao šta je bilo pre? Neka dovedu svedoke svoje i opravdaju se; ili neka čuju, i kažu: Istina je.
Vi ste moji svedoci, veli Gospod, i sluga moj koga izabrah, da biste znali i verovali mi i razumeli da sam ja; pre mene nije bilo Boga niti će posle mene biti.
Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.
Ja objavih, i spasoh, i napred kazah, i nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svedoci, veli Gospod, i ja sam Bog" ( knjiga proroka Isaije 43. 1 - 12 )
"Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima" ( 1 poslanica Timotiju 4. 10 )
TVOREVINA SVEDOČI O BOGU:
"Јер се у њему јавља правда Божија из вјере у вјеру, као што је написано: праведник ће од вјере жив бити.
Јер се открива гњев Божиј с неба на сваку безбожност и неправду људи који држе истину у неправди.
Јер што се може дознати за Бога познато је њима: јер им је Бог јавио;
Јер што се на њему не може видјети, од постања свијета могло се познати и видјети на створењима, и његова вјечна сила и божанство, да немају изговора" ( Rimljanima poslanica 1 17 - 20 )

"Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.
Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima,
I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem,
Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove" ( psalam 19. 1 - 6 )

ISUS OTKRIVENJE BOŽJE:

"Kad biste mene znali onda biste znali i Oca mog; i odsele poznajete Ga, i videste Ga.
Reče Mu Filip: Gospode! Pokaži nam Oca i biće nam dosta.
Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?
Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.
Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima" ( jevanđelje po Jovanu 14. 7 - 11 )
"Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Ja tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao" ( jevanđelje po Jovanu 17. 1 - 8 )
Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
Koji je obličje Boga što se ne vidi" ( Kološanima poslanica 1. 12 - 15 )

BOG JE LJUBAV:

"U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;
Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh" ( jevanđelje po Jovanu 16. 26 - 27 )
"Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.
U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
jubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom" ( 1 poslanica Jovanova 4. 7 - 17 )

"A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas" ( Rimljanima poslanica 5. 5 - 8 )

"Zato ti, sine čovječji, reci domu Izrailjevu: vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo; kako bismo živjeli?Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlijeh putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?" ( knjiga proroka Jezekilja 33. 10 - 11 )

"Pjevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte, gore, veselo; jer Gospod utješi svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se.
Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod.
Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe.
Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom" ( knjiga proroka Isaije 49. 13 - 16 )"Одавна ми се јављаше Господ. Љубим те љубављу вечном, зато ти једнако чиним милост" ( knjiga proroka Jeremije 31. 3 )

ISUS JEDINI SPASITELJ I PUT KA BOGU

Isus je jedini spasitelj i put ka Bogu, on je platio cenu čovekovog otkupa od greha i smrti koja je posledica greha - i preuzeo ih na sebe, i danas obavlja ulogu novozavetnog prvosveštenika ili posrednika u nebeskoj Svetinji - vršeći službu pomirenja prinošenjem zasluga svoje prolivene krvi na krstu Golgote u korist čoveka i njegovog spasenja.
Čovek - ma koliko bio pravedan, ne može da zauzme ulogu spasitelja i posrednika pred Bogom, iz razloga što je ta uloga dodeljena Hristu, i što je čovek po prirodi grešan i što je i njemu samome kao takvom potreban spasitelj i posrednik.
Staviti grešnog smrtnog čoveka kao spasitelja i onoga preko koga je moguće doći Bogu - minimiziralo bi Isusovu ulogu i onoga što je on učinio za ljudsko spasenje, kao i ulogu Svetog Duha koji to spasenje danas ostvaruje u nama, i gurnulo bi ih u drugi plan, a čoveka postavilo kao sredstvo putem koga ljudi mogu doći Bogu i biti spaseni i primljeni u Božje carstvo.
ISUS JEDINI SPASITELJ I POSREDNIK PRED BOGOM:

"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo" ( Galatima poslanica 4. 4 - 5 )

"Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike.
Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas" ( Rimljanima poslanica 5. 6 - 8 )

"Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevom da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kog vi raspeste, kog Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav.
Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti" ( dela apostolska 4. 10 - 12 )

"I kuda ja idem znate, i put znate.
Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me" ( jevanđelje po Jovanu 14. 4 - 6 )

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme" ( 1 Timotiju poslanica 2. 5 - 6 )

"Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,
I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta"( 1 poslanica Jovanova 2. 1 - 2 )

"Budući, pak, da deca imaju telo i krv, tako i On ( Isus ) uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest đavola;
I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
Jer se zaista ne primaju anđeli, nego se prima seme Avraamovo.
Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne.
Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju" ( Jevrejima poslanica 2. 14 - 18 )

"Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas" ( knjiga proroka Isaije 53. 5 - 5 )

"Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
Kroz kog i pristup nađosmo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije" ( Rimljanima poslanica 5. 1 - 2 )
"Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove" ( Efescima poslanica 1. 3 - 7 )
"Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?
Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
Ko će osuditi? Hristos Isus koji umrije, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?" ( Rimljanima poslanica 8. 31 - 34 )

ISUS POSREDNIK I PRVOSVEŠTENIK U NEBESKOJ SVETINJI:

"A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takvog Poglavara svešteničkog koji sedi s desne strane prestola Veličine na nebesima;
Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovek" ( Jevrejima poslanica 8. 1 - 2 )

"Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovog stvorenja,
Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.
Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na telesnu čistotu.
A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?" ( Jevrejima poslanica 9. 11 - 14 )

"Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć" ( Jevrejima poslanica 4. 14 - 16 )

"I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od griješnika, i koji je bio više nebesa;
Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese.
Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena" ( Jevrejima poslanica 7. 23 - 28 )

LJUDI NE MOGU BITI POSREDNICI PRED BOGOM - APOSTOLI SAMO LJUDI KOJI PROPOVEDAJU HRISTA:

"I jedan čovek u Listri seđaše nemoćan u nogama, i beše hrom od utrobe matare svoje, i ne beše nikad hodio.
Ovaj slušaše Pavla gde govori. Pavle pogledavši na nj i videvši da veruje da će ozdraviti,
Reče velikim glasom: Tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
A kad vide narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći likaonski: Bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama
I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše rečju.
A sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim dovede junce, i donese vence pred vrata, i s narodom htede da prinosi žrtvu.
A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima:
I opet ne ostavi sebe neposvedočenog, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu onde i učahu" ( dela apostolska 14. 8 - 18 )

PROKLET DA JE ČOVEK KOJI SE UZDA U ČOVEKA:

"Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo" ( dela apostolska 17. 5 )
Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom" ( psalam 146. 3 - 5 )

LJUDI SU SMRTNI I NE MOGU BITI POSREDNICI:

"Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih" ( Jevrejima poslanica 7. 21 - 25 )


HRISTOV DRUGI DOLAZAK U SLAVI

Hristov drugi dolazak u slavi je jedna od centralnih tema Svetog pisma koja zadire u samu suštinu velike borbe između dobra i zla i konačnog kraja ovozemaljskog poretka zla i greha.
Bog je po svojoj prirodi savršeno svet, pravedan i dobar i jedna od osnovnih karakternih osobina Boga je ljubav.
On je večan i nepromenjiv za sva vremena - pa su time i ove Božanske osobine koje su neodvojivi deo Božjeg bića - večne, što znači da je sam pojam dobra - večna univerzalna kategorija.
Nasuprot tome -pojam zla nije večna kategorija, jer zlo ima svoj početak ( ali ima i svoj kraj ), i nastalo je u jednom trenutku u istoriji svemira, a pokrenuto je od Bića koje je Bog stvorio, odnosno - Lucifera, sotone palog anđela, koji je bio pprvo biće u istoriji svemira u čijem srcu se rodilo zlo - kao posledica pobune koju je on pokrenuo protiv Boga i njegovog poretka, a koje je njegovim posredstvom preneto na ovaj svet i čoveka i poremetilo ostvarenje prvobitnog Božjeg plana - da od ove zemlje stvori raj u kome će živeti savršena bića u večnoj zajednici sa svojim tvorcem.

Bog je iz tog razloga stvorio plan spasenja čoveka od greha i zla, i kada ovaj plan bude okončan i Hristos dođe po drugi put - tada će zlo doživeti svoj konačni kraj i ono će biti uklonjeno iz svemira - kao i sam njegov začetnik, i tada će Bog od ove zemlje ponovo stvori raj kao večni dom spasenih.
To znači da istorija greha na ovoj zemlji kakvu poznajemo - istorija ratova, bolesti, zločina i mržnje čoveka prema čoveku nesreća.. ima svoj početak i svoj kraj u Hristovom ponovnom dolasku u slavi na ovaj svet, koji će se dogoditi u skoroj budućnosti.
Biblija ne precizira samo vreme Hristovog drugog dolaska, ali proročkim jezikom ukazuje na događaje koji će se odigrati neposredno pre njegovog dolaska - a u bibliji su definisani kao "znaci vremena"

HRISTOV DOLAZAK - KRAJ GREHA I ZLA:

"Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mjesto.
I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja..
Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.
Još malo i svijet mene više neće vidjeti; a vi ćete me vidjeti; jer ja živim, i vi ćete življeti.
U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama" ( jevanđelje po Jovanu 14. 1 - 3 - 18 )

"Radovaće se tome pustinja i zemlja sasušena, veseliće se pustoš i procvetati kao ruža.
Procvetaće obilno, i veseliće se radujući se i popevajući; slava livanska daće joj se i krasota karmilska i saronska; ta će mesta videti slavu Gospodnju, krasotu Boga našeg.
Ukrepite klonule ruke, i kolena iznemogla utvrdite.
Recite onima kojima se srce uplašilo: Ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašeg; osveta ide, plata Božja, sam ide, i spašće vas.
Tada će se otvoriti oči slepima, i uši gluvima otvoriće se.
Tada će hromi skakati kao jelen, i jezik nemog pevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj.
I suvo će mesto postati jezero, i zemlja sasušena izvori vodeni, u stanu zmajevskom, po ložama njihovim, biće trava, trska i sita.
I onde će biti nasap i put, koji će se zvati sveti put; neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih; ko uzide njim, ni lud neće zaći.
Neće onde biti lava, i ljuta zver neće ići po njemu, niti će se onde naći, nego će hoditi izbavljeni.
I koje iskupi Gospod, vratiće se i doći će u Sion pevajući, i večna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bežaće" ( knjiga proroka Isaije 35 poglavlje )
"Uništiće smrt zauvijek, i utrće Gospod Gospod suze sa svakoga lica, i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje; jer Gospod reče.
I reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo" ( knjiga proroka Isaije 25. 8 - 9 )

"Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista,
Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti" ( Filibljanima poslanica 3. 20 - 21 )

"Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude,
Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu,
Čekajući blažena nada i javljanja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista"( Titu poslanica 2. 11 - 13 )

"I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božijega, i jagnjetova.
Nasred ulica njegovijeh i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod; i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima.
I više neće biti nikakve prokletinje; i prijestol Božij i jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga.
I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovima.
I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vijek vijeka.
I reče mi: ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetijeh proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro.
Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove..
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin"( otkrivenje 22 poglavlje )
"I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božijega, i jagnjetova.
Nasred ulica njegovijeh i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod; i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima.
I više neće biti nikakve prokletinje; i prijestol Božij i jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga.
I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovima.
I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vijek vijeka.
I reče mi: ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetijeh proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro.
Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove....
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin" ( otkrivenje 22 poglavlje )
ISUS ĆE DOĆI VIDLJIVO NA OBLACIMA NEBESKIM KAO ŠTO JE I OTIŠAO:

"A oni onda koji zajedno behu, pitahu Ga govoreći: Gospode! Hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo?
A On im reče: Nije vaše znati vremena i leta koje Otac zadrža u svojoj vlasti;
Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.
I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih.
I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,
Koji i rekoše: Ljudi Galilejci! Šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo" ( dela apostolska 1. 6 - 11 )
"Ено, иде с облацима, и угледаће га свако око, и који га прободоше; и заплакаће за њим сва кољена земаљска. Да, заиста.
Ја сам алфа и омега, почетак и свршетак, говори Господ, који јест, и који бјеше, и који ће доћи, сведржитељ" ( otkrivenje Jovanovo 1. 7 )

HRISTOV DOLAZAK, VASKRSENJE MRTVIH I ODLAZAK NA NEBO:

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima" ( 1 Solunjanima poslanica 4. 13 - 18 )

ZNACI HRISTOVOG DOLASKA:

"I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k Njemu učenici Njegovi da Mu pokažu građevinu crkvenu.
A Isus reče im: Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
A kad seđaše na gori Maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvog dolaska i kraja veka?
I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.
Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj.
Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.
A to je sve početak stradanja.
Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mog radi.
I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.
Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom (koji čita da razume):
Tada koji budu u Judeji neka beže u gore;I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;
I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
A teško trudnima i dojilicama u te dane.
Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu ni u subotu;
Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će biti;
I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranih radi skratiće se dani oni.
Tada ako vam ko kaže: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte.
Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.
Eto vam kazah unapred.
Ako vam dakle kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte.
Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg.
Jer gde je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.
I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.
Od smokve naučite se priči: kad se već njene grane
pomlade i ulistaju, znate da je blizu leto.
Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.
Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg,
I ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
Dve će mleti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju.
Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
Ko je dakle taj verni i mudri sluga kog je postavio gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok?
Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Zaista vam kažem: postaviće ga nad svim imanjem svojim.
Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći;
I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;Doći će gospodar tog sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.
I raseći će ga napola, i daće mu platu kao i licemerima; onde će biti plač i škrgut zuba" ( jevanđelje po Jovanu 24 glava )

"I biće znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova.
Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.
I tada će ugledati Sina čovečijeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše" (Luka 21. 26 - 27 )

HRISTOV DOLAZAK - SUD ZA GREŠNIKE:

"Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih
Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše na Nj" ( Judina poslanica 1. 14 - 15 )
"A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.
I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.
I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.
Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;
Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.
Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?
Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?
Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?
I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me;
Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.
Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te?
Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.
I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni" ( jevanđelje po Mateju 25. 31 - 46 )

VASKRSENJE


Čovekovim padom i izgnanstvom iz Edemskog vrta, on je izgubio moralno savršenstvo i besmrtnost koju je do tada posedovao - i postao je smrtan, jer je njegovom neposlušnošću koja se ispoljila kršenjem Božje zapovesti - klica greha i smrti kao posledice greha ovladala njegovim bićem kao i svom tvorevinom koju je Bog stvorio na planeti zemlji.

Bog je stvorivši plan spasenja čoveka od greha i smrti - obećao čoveku da će vratiti sve svari u prvobitno stanje, koje podrazumeva vraćanje čoveka u stanje savršenstva i besmrtnosti - pod uslovom da prihvati Božji plan spasenja i da ga sprovede u lični život.

Drugim rečima, čovek se na ovoj zemlji rađa kao grešno smrtno biće, ali prihvatajući Božji plan spasenja i sprovodeći ga u lični život - on time može ispuniti uslove da i ako ovde na ovoj zemlji umre fizičkom smrću - Bog tog istog čoveka podigne iz groba prilikom Hristovog drugog dolaska i uvede ga u svoje carstvo slave - gde će večno živeti u zajednici i prisutnosti Božjoj, a potom i na novoj zemlji koju će Bog stvoriti na ovoj planeti - kao večni dom spasenih.

Hristovim prvim dolaskom na ovaj svet pre oko 2000 godina, njegovom smrću, vaskrsenjem i odlaskom na nebo - Bog je omogućio sve ovo, i pokazao i dao zalog čoveku da i on može prihvatajući Božji plan spasenja i živeći pravedno životom vere i u skladu sa Božjom voljom na ovoj zemlji - na kraju biti vaskrsnut ( kao Hristos ), i naslediti dar večnoga života u Božjem carstvu slave:

HRISTOV DOLAZAK I VASKRSENJE:

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim
Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima" ( 1 poslanica Solunjanima 4. 13 - 18 ).
"Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda" ( Jevandjelje po Jovanu 5. 28 - 29 ).

"I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se,jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni" ( knjiga proroka Danila 12. 2 )

"Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda" ( Jevandjelje po Jovanu 5. 28 - 29 ).
"Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku"( 2 poslanica Timotiju 4. 6 - 8 )

"И видјех пријестоле, и сјеђаху на њима, и даде им се суд, и душе исјеченијех за свједочанство Исусово и за ријеч Божију, који се не поклонише звијери ни икони њезиној, и не примише жига на челима својима и руци својој; и оживљеше и цароваше с Христом хиљаду година.
А остали мртваци не оживљеше, докле се не сврши хиљада година. Ово је прво васкрсеније.
6. Блажен је и свет онај који има дијел у првом васкрсенију; над њима друга смрт нема области, него ће бити свештеници Богу и Христу, и цароваће с њим хиљаду година" ( otkrivenje 20. 4 - 6 )

BIBLIJA - REČ BOŽJA

U početku Bog je komunicirao sa prvim ljudima lično - licem k licu, jer je čovek živeo u rajskom vrtu u neposrednoj prisutnosti Božjoj, što mu je omogućavalo da gleda njegovu slavu i da sa njim razgovara lično kao sa prijateljem.
Čovekovim padom i njegovim izgnanstvom iz rajskog vrta - njemu je bilo onemogućeno da prebiva u prisutnosti Božjoj i da gleda njegovu slavu - ali je Bog i dalje održavao lični kontakt sa čovekom.
Znanje o Bogu u tom poretku greha - prenosilo se sa kolena na koleno usmenim putem, jer su ljudi u početku živeli znatno duže - i po 900 godina.
Protokom vremena i sve većim porastom greha na planeti zemlji, pa time i ponora koji je greh napravio a koji je odvajao čoveka od Boga - Bog je sve ređe komunicirao sa čovekom na ovaj način, već je to činio preko svojih izabranih slugu proroka, koji su zapisivali Božje poruke koje im je on upućivo, i prenosili ih ljudima.
Tako je nastala Božja pisana reč - koju danas poznajemo kao bibliju.
Biblija kao reč Božja - ima i istorijsku i duhovnu vrednost, jer je na prvom mestu u njoj opisana istorija stvaranja ove zemlje, kao i čovekovog pada i prisutnosti greha na zemlji - od početka do kraja istorije sveta.
Sa druge strane - u njoj je sadržan i detaljno objašnjen Božji plan spasenja čoveka od greha i njegovo vraćanje u izgubljeni raj.
Biblija je knjiga nadahnuta Božjim Svetim Duhom, koji ljudima pomaže da kroz reč Božju i u saradnji sa njim - upoznaju Boga i njegov karakter, njegovu volju i plan spasenja koji je on stvorio radi spasenja čovečanstva, i da prihvatajući ovaj Božji plan - sprovedu ličnu duhovnu reformu u svom životu i pripreme sebe za Božje carstvo - koje će on uspostaviti prilikom Hristovog drugog dolaska u slavi.

REČ BOŽJA - BIBLIJA NAPISANA I NADAHNUTA SVETIM DUHOM BOŽJIM DUHOM:

"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi" ( 2 poslanica Petrova 1. 19 - 21 )

DATA ZA ČOVEKOVO DUHOVNO USAVRŠAVANJE:
"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen" ( 2 poslanica Timotijeva 3. 16 - 17 )

"Jer šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nadu imamo" ( Rimljanima poslanica 15. 4 )

REČ BOŽJA JE IZVOR ISTINE KOJOM NAS ON POSVEĆUJE:

"Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina" ( jevanđelje po Jovanu 17. 17 )

BOG NAS DUHOVNO PREPORAĐA VEČNOM REJU BOŽJOM:

"Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama" ( 1 poslanica Petrova 1. 23 - 25 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO ZA POSLEDNJE VREME:

"A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena, mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti....
Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti"( knjiga proroka Danila 12. 4 - 10 )

REČ BOŽJA OSTAJE DOVEKA:

"I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod.
A ovo će biti zavjet moj s njima, veli Gospod: duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u usta tvoja, neće otići od usta tvojih ni od usta sjemena tvojega, ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli Gospod, otsele i dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 59. 20 - 21 )

REČ BOŽJA - SVEDOĆANSTVO O ISUSU:

"I On im reče: O bezumni i sporog srca za verovanje svega što govoriše proroci!
Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?
I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu"( jevanšelje po Luki 24. 25 - 27 )

"I reče im: Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima.
Tada im otvori um da razumeju pismo.
I reče im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan;
I da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima.
A vi ste svedoci ovome"( jevanđelje po Luki 24. 44 - 48 )

NE MENJATI REČ BOŽJU:

"Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj" ( otkrivenje 22. 18 - 20 )

DESET BOŽJIH ZAPOVESTI

Bog je stvorio kosmos kao savršeni mehanizam u kome je uspostavio fizičke i duhovne zakone koji regulišu odnose između entiteta, kao i lične odnose među bićima koji u tom kosmosu žive.

Jedna od Božjih osnovnih karakternih osobina je ljubav i njegova vladavina je zasnovana na ljubavi.

stvarajući život u kosmosu - Bog poklanja svojim stvorenjima tu ljubav i očekuje da mu ona tu ljubav uzvrate, i da je ispoljavaju u svojim ličnim međusobnim odnosima.

Iz te ljubavi - Bog je svojim stvorenjima dao svoj moralni zakon, koji je odraz njegove volje i predstavlja temelj njegove vladavine i na nebu i na zemlji, i koji reguliše odnos između Boga i stvorenih bića, kao i lične međusobne odnose između samih stvorenih bića.

Kršenje ovog zakona ljubavi predstavlja greh, i padom prvog čoveka koji je prekršio ovaj zakon ljubavi - donelo je anarhiju i bezvlašće na planetu zemlju i unelo haos u svet koji je Bog stvorio, i poremetilo savršeni Božji poredak i odnose koji su u njemu vladali.

Greh kao pojava se ne može u potpunosti objasniti.

On predstavlja kršenje moralnih principa zapisanih u Božjem zakonu i rušenje moralne savesti koja postoji u samom čoveku.
Greh je sila koja je suprotna principu života, ona razara i vodi tvorevinu u stanje samouništenja i smrti.
Ova sila greha je u početku ovladala Luciferom, čija je neposlušnost i pobuna protiv Boga koju je pokrenuo na nebu - aktivirala ovaj mehanizam, jer je Lucifer bio prvo biće u istoriji svemira koje je iskazalo neposlušnost prema Bogu, i u čijem srcu se pojavila klica greha.
Posredstvom Lucifera, a nakon njegovog pada i zbacivanja sa neba na planetu zemlju - greh je prenesen na ovaj svet i čoveka, koji je na nagovor sotone prekršio Božji zakon, i tim činom doživeo moralni pad i postao grešnik.
Ipak - Bog je stvorio plan spasenja čoveka od greha i njegove sile, objavivši mu svoj zakon - kako bi čovek kroz zakon spoznao svoje pravo duhovno stanje i razlikovao dobro od zla, i verom i prihvatanjem Božjeg plana spasenja i poslušnošću zapovestima - u sebi izgradio Božji porušeni moralni lik, i pripremio se za ulazak u Božje carstvo slave prilikom Hristovog slavnog dolaska, kada će on ukinuti greh i vratiti sve stvari u prvobitno stanje - koje je vladalo u početku.


DESET ZAPOVESTI:

"Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:
1. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
Nemoj imati drugih bogova uza me.

2. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na
sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.

3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.

4. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni
sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je
blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.

5. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.

6. Ne ubij.

7. Ne čini preljube.

8. Ne kradi.

9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.

10. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega" ( 2 knjiga Mojsijeva 20 poglavlje )

DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV SPASENJA:

"I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?
A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
A on reče: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
A kad to ču Isus reče mu: još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
A kad on ču to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
A kad ga vidje Isus gdje postade žalostan, reče: kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A oni koji slušahu rekoše: ko se dakle može spasti?
A on reče: što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće" ( Jevandjelje po Mateju 19. 16 - 26 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ LJUBAVI PREMA ISUSU:

"Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške" (1 poslanica Jovanova 5. 2 - 3 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ POZNANSTVA SA ISUSOM:

"I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema; (1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).

DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV USLIŠENJA MOLITVE:

"Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je
dao zapovijest" ( 1 poslanica jovanova 3. 21 - 23 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ ISUSOVOG PRISUSTVA U SRCU POSREDSTVOM SVOGA DUHA:

"I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao" ( Jovanova poslanica 3. 24 )

JEDINSTVO SVIH 10 ZAPOVESTI-NAZVAN ZAKON SLOBODE KOJIM ĆE SE SUDITI SVETU:

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona.
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni" ( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).

DRŽANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOŽJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

ISUS NIJE DOŠAO DA UKINE ZAKON- ZAPOVESTI ZAKONA OSTAJU DO KRAJA SVETA:

"Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne
izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a
ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome" ( Jevandjelje po Mateju 5. 17 - 19 )

NE MENJATI PROROSTVO I ZAKON:

"Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj" ( Otkrivenje Jovanovo 18-19 ).

SUBOTA - BOŽJI DAN ODMORA:

Bog tvorac - stvorio je ovu zemlju i čoveka za šest dana, a u sedmi dan - Subotu počinuo od svojih dela.
Kao uspomenu na stvaranje - on je ovaj dan posvetio posebnim blagoslovom namenjenim ljudima, da se toga dana sećaju da je Bog njihov Otac, da su izašli iz njegove ruke - proslavljajući ga kao tvorca.
Ova zapovest je deo Božjeg zakona - koji je večan i nepromenjiv i predstavlja temelj Božje vladavine i na nebu i na zemlji.
Ona je univerzalnog karaktera i namenjena je svim ljudima u svim vremenima i predstavlja simbol stvaranja i Božje stvaralačke moći i njegovog autoriteta.

ČETVRTA ZAPOVEST:

"Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 8 - 11 )

SUBOTA SIBOL STVARANJA POSVEĆENA OD SAMOG TVORCA KAO DAN POČIVANJA:

"Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo" ( 1 knjiga Mojsijeva 2. 1 - 4 )

SUBOTA ZNAK PRAVOGA BOGA KOJI POSVEĆUJE SVOJ NAROD:

"I reče Gospod Mojsiju govoreći:
A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem...
To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim" ( 2 knjiga Mojsijeva 31. 12 - 18 ).

SUBOTA - DAN SVETOG SABORA:

"Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim" ( 3 knjiga Mojsijeva 23. 1 - 3 ).

ČETVRTA ZAPOVEST SA OBEĆANJEM BLAGOSLOVA:

"Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.
Ako uživite po mojim uredbama, i zapovjesti moje uzdržite i uščinite,
Davaću vam dažd na vrijeme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj;
I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hljeb svoj do sitosti, i živjećete bez straha u zemlji svojoj.
Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zvijeri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje.
Nego ćete tjerati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.
Vas će petorica tjerati stotinu, a vas stotina tjeraće deset tisuća, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.
I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavjet svoj s vama.
I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo.
I namjestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrziti na vas
I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod" ( 3 Mojsijeva 26. 2 - 12 )

ZAPOVEST O SUBOTI NAMENJENA SVIM NARODIMA:

"Ovako veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti.
Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.
I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo.
Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.
A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj,
Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima" ( knjiga proroka Isaije 56. 1-7 )

SUBOTA NA NOVOJ ZEMLJI:

"Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše.
I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
I izlaziće i gledaće mrtva tjelesa onijeh ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom tijelu" ( knjiga proroka Isaije 66. 22 - 24 )

SUBOTA DAN GOSPODNJI U STAROM ZAVETU:

"Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš šta je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putevima i ne čineći šta je tebi drago, ni govoreći reči, Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova oca svog; jer usta Gospodnja rekoše" ( knjiga proroka isaije 58. 13 )

ISUS PO OBIČAJU ODLAZI U HRAM U SUBOTU:

"I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
I daše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano:
Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovjedim zarobljenima da će se otpustiti, i slijepima da će progledati; da otpustim sužnje;
I da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.
I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sjede: i svi u zbornici gledahu na nj.
I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima" ( Jevandjelje po Luki 4. 16 - 21 )

PAVLE PO OBIČAJU SVOME UĐE U HRAM U SUBOTU:

"Prošavši pak Amfipolj i Apoloniju dođoše u Solun, gdje bješe zbornica Jevrejska.
I Pavle po običaju svome uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma,
Pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrse iz mrtvijeh, i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovijedam vama, jest Hristos" ( dela apostola 17. 1 - 3 )

PAVLE PROPOVEDA U HRAMU U SUBOTU, NEZNABOSCI MOLE PAVLA DA IM PROPOVEDA I U DRUGU SUBOTU:

"A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju Pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sjedoše.
A po čitanju zakona i proroka poslaše starješine zborničke k njima govoreći: ljudi braćo! ako je u vama riječ utjehe za narod, govorite.
A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! čujte....
A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore.
A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnijeh došljaka; a oni govoreći im svjetovahu ih da ostanu u blagodati Božijoj.
A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije" ( dela apostolska 13. 14 - 44 )

PAVLE RADI SEST DANA A SUBOTOM A ODLAZI U HRAM I PROPOVEDA O HRISTU"

"Potom se odluči Pavle od Atine i dođe u Korint,
I nađe jednoga Jevrejina, po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji bješe skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Priskilom (jer bješe zapovjedio Klaudije da svi Jevreji idu iz Rima), i dođe k njima.
I budući da bješe onoga istog zanata, osta kod njih i rađaše, jer bijahu ćilimarskog zanata.
A prepiraše se u zbornicama svake subote, i nadgovaraše Jevreje i Grke" ( dela apostola 18. 1 - 4 )

PAVLE SAVETUJE DA UDJEMO U SUBOTNI ODMOR PO PRIMERU GOSPODA KOJI SE ODMARAO U SEDMI DAN, A NE PO PRIMERU NEPOSLUSNOSTI JEVREJA KOJI SU PREKRSILI ZAPOVEST O SUBOTI:

"Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom.
Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
I nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo.
Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć" ( Jevrejima poslanica 4 poglavlje )
---------------------------

( Napomena: na ovom mestu u Jevrejima poslanici 4 poglavlju, u originalnom Grckom tekstu umesto reci POCIVANJE, stoji izraz SABATISMOS, koji znaci `Subotni odmor - subotnje pocivanje, i u Biblijskoj terminologiji oznacava svetkovanje Subote )

SUBOTA - DAN GOSPODNJI I U STAROM I U NOVOM ZAVETU ( prorecena obnova subote ):

----------------------------
"I tvoji će sazidati stare pustoline, i podignućeš temelje koji će stajati od koljena do koljena, i prozvaćeš se: koji sazida razvaline i opravi putove za naselje.
Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnijem, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći riječi,
Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš našljedstvo Jakova oca svojega; jer usta Gospodnja rekoše" ( knjiga proroka Isaije 58. 13 )

"Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji ( Otkrivenje Jovanovo 1. 10 )
-----------------------------

( Napomena: na ovom mestu u Otkrivenju 1. 10 u originalnom Grckom tekstu umesto `DAN NEDELJNI, stoji izraz `DAN GOSPODNJI.
Dan gospodnji i u starom i u novom zavetu pretstavlja Subotu - uporedi knjigu proroka Isaije 58. 13 i Otkrivenje 1. 10 )


PROTIV IDOLOPOKLONSTVA I LJUDSKE FILOZOFIJE

Idolopoklonstvo je u bibliji definisano kao čin obožavanja ili klanjanja umetničkim delima koja je načinila ljudska ruka, a koji mogu predstavljati likove Boga ili nebeskih bića, ili onoga što je Bog stvorio - nebeskih tela ( sunca, meseca i zvezda ), prirode i prirodnog i životinjskog sveta, kao i samog čoveka.
Idolopoklonstvo je samo jedan deo ljudske mnogobožačke filozofije, koje je u bibliji jasno osuđeno jer predstavlja kršenje jedne od Božjih zapovesti zapisanih u njegovom zakonu.
Bog od čoveka očekuje da jedino njega proslavlja kao živog spasitelja - koji jedini ima moć i silu da čoveka spasi od greha i da ga kroz reč Božju i Duhom Svetim pripremi za svoje carstvo slave, i da usvoji reč Božju kao jedino pravilo vere i poslušnosti.

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do
ene" četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene"( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:
"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici"( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )

PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )
"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )
"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )
"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:
Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )
"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,
Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )

U ovo spada i praznovanje tradicionalnih praznika, praktikovanje običaja i religijskih praksi koje ne postoje u pisanoj Božjoj reči bibliji kao oblik obožavanja i proslavljanja tvorca, već je dodato tokom vekova istorije - a vodi svoje poreklo u mnogobožačkim filozofijama koje su unesene u crkvu nakon velikog otpada koji se dogodio unutar jednog dela Hrišćanstva polovinom 2 veka nove ere.
 

Prilozi

 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 5
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 3
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 3
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
 • upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  upload_2014-12-17_14-15-58.gif
  43 bajta · Pregleda: 1
Poslednja izmena:
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Laodikeja, mnogo toga si mogao u ovoj temi izostaviti, jer se skoro svi ovdje postavljeni tekstovi, ponavljaju u raznim postojećim temama na ovom forumu.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
CRKVA BOŽJA

Hristos i apostoli su posle svog zemaljkog života - ostavili novozavetnoj crkvi Hrićansko nasleđe zasnovano na istini zapisanoj u svetoj Božjoj reči Bibliji, kao i autoritet i silu da ovu istinu objavljuje ovom svetu.
Ova istina koju je Bog tokom starozavetne istorije objavio preko proroka i u novom zavetu preko svojih učenika apostola - je jedna i nepromenjiva.
Takođe - Božja crkva kojoj je ova istina poverena i po kojoj se ona prepoznaje kao takva, a koja je u svim vremenima bila čuvar istinske vere u Boga i njegovu reč - je jedna.
Bog je svojoj crkvi dao duhovne darove - od kojih je najznačajniji proročki dar, kroz koje on usmerava crkvu da ovu istinu objavljuje ovom svetu, otkrivajući joj i nove istine - koje nisu u sukobu sa istinom zapisanom u reči Božjoj, već su upravo date za razumevanje iste.
U biblijskim spisima starog i novog zaveta, otkriveni su principi i obeležja po kojima se može prepoznati prava Božja crkva u ovom svetu.

U nastavku su navedena neka od ovih obelezja:

BOŽJU CRKVU SU OSNOVALI HRISTOS I APOSTOLI:

"A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;
Jer je za vas obećanje i za djecu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš.
I drugijem mnogijem riječima svjedočaše, i moljaše ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenoga roda.
Koji dakle rado primiše riječ njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.
I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.
I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu.
A svi koji vjerovaše bijahu zajedno, i imahu sve zajedno.
I tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše.
I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca" ( dela Apostolska 2.38 - 47 )

"Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu" ( Efescima poslanica 2. 19 - 22 )

ONA PRIZNAJE ISUSA HRISTA KAO JEDINOG SPASITELJA I POSREDNIKA PRED BOGOM:

"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.
Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega" ( jevanđelje po jovanu 3. 16 - 17 )

"Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me" ( jevanđelje po Jovanu 14. 5 - 6 )
"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme" ( 1 poslanica Timotijeva 2. 5 - 6 )

"Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednome drugom spasenija;
Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasti" ( dela apostolska 4. 11 - 12 )

ONA PRIZNAJE REČ BOŽJU I BOŽJI ZAKON -DESETZAPOVESTI KAO JEDINO PRAVILO VERE I POSLUŠNOSTI:
REC BOŽJA:

"I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi" ( 2 poslanica Petrova 1. 19 - 21 )

"Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen" ( 2 poslanica Timotiju 3. 16 - 17 )

BOŽJI ZAKON:

"I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga, i mnogo čitanje umor je tijelu.
Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku.
Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla" ( knjiga propovednika 12. 13 - 14 )

"Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.
I reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu?
Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.
Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla" ( jevanđelje po Jovanu 14. 21 - 24 )

Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

DRŽI DAN SUBOTNI KAO USPOMENU NA STVARANJE I SIMBOL BOŽJE STVARALAČKE SILE I AUTORITETA:

"Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo" ( 1 knjiga Mojsijeva 2. 1 - 4 )

"I reče Gospod Mojsiju govoreći:
A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.
čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.
Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim" ( 2 knjiga Mojsijeva 31. 13 )

"Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom.
Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva.
Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć" ( Jevrejima poslanica 4 poglavlje )

( Napomena: u ovom tekstu u Jevrejima poslanici 4 poglavlju - za izraz "počinjavanje" koristi se Jevrejska rec "SABATISMOS" koja u Jevrejskoj terminologiji označava svetkovanje subote - subotni odmor.
Prema tome ovaj tekst bi trebalo da glasi: "Daklem je ostavljeno još subotnje poćivanje narodu Bozjem, kako i stoji u nekim prevodima biblije sa Grčkog jezika ).

POSEDUJE DUH PROROŠTVA ( PROROČKI DAR ):

"I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod"
( knjiga proroka Joila 2. 28 - 32 )

"I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati" ( 1 poslanica Korinćanima 12. 28 )

"Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. .
Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje.
Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja" ( 1 poslanica korincanima 14. 1-4 )

PROPOVEDA JEVANĐELJE SVIM LJUDIMA:

"I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima.
I tada će doći pošljedak" ( jevandjelje po Mateju 24. 14 )

"I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin" ( jevandjelje po Mateju 28. 19 - 20 )

"I reče im: tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeh treći dan;
I da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijeha po svijem narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svjedoci ovome" ( jevandjelje po Luki 24 46 - 48 )

OBJAVLJUJE VEST O SKOROM HRISTOVOM DOLASKU I BOŽJEM SUDU:

"Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
mnogi su stanovi u kuci oca mojega, da nije tako kazao bih vam.
Idem da vam pripravim mesto, I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja" ( jevandjelje po Jovanu 14. 1 - 3 )

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima" ( 1 Solunjanima 4. 16-17 )

"Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh, Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj" ( poslanica Jude 1.14 - 15 ).

"I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu.
Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.
I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem" ( otkrivenje 22. 12 )

POZIVA SVET DA UPOZNA BOGA I NJEGOVU LJUBAV KROZ LIČNO ISKUSTVO SA NJIM - PUTEM PREDANJA I ODRICANJA OD GREHA I GREŠNIH ŠELJA:

"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni" ( jevandjelje po Jovanu 3. 16 )
"A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista" ( jevandjelje po Jovanu 17. 3 )

"Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu.
Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo" ( knjiga proroka Isaije 55. 6 - 7 )

"Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla" ( knjiga proroka Joila 2. 12-13 )

"Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostolska 17. 30 - 31 )

"Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj" ( psalam 34. 8 )
ONA JE PROGONJENA U PERIODU OD 1260 GODINA STAROZAVETNE ISTORIJE:
"I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinijem, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.
I bješe trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi. Isa.
I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna; Dan.
I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi.
I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu.
A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvjesta i šezdeset dana" ( Otkrivenje 12 poglavlje )
"Ово вам казах да се не саблазните.
Изгониће вас из зборница; а доћи ће вријеме кад ће сваки који вас убије мислити да Богу службу чини
И ово ће чинити, јер не познаше оца ни мене" ( jevanđelje po Jovanu 16. 1 - 3 )
"A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojim biće vas.
I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima.
A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas.
A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće deca na roditelje i pobiće iH.
I svi će mrzeti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago nje
A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevih dok dođe Sin čovečiji" ( jevanđelje po Mateju 10. 17 - 23 )


DUHOVNI DAROVI U CRKVI

Bog je svojoj novozavetnoj crkvi ostavio određene duhovne darove, koji služe za izgradnju njegove crkve i lično duhovno usavršavanje Božjeg naroda, kao i misiju objave jevanđelja koja je crkvi poverena u novozavetnom periodu.
Jedan od najznačajnijih darova koji je Bog dao svojoj crkvi - je proročki dar, kroz koji Bog govori svom narodu, upućuje savete za rad crkve i objavljivanje jevanđeoske istine ovom svetu, ukazuje na buduće događaje, i usavršava crkvu na svom zemaljskom putu ka večnosti.
Ovi duhovni darovi su dati do kraja istorije sveta, kada će posebno biti ispoljeni kao sredstvo putem koga će jevanđelje biti objavljeno ovom svetu - slično kao na početku Hrišćanske ere, odnosno - pedeset dana nakon Hristovog vaskrsenja, kada se Sveti Duh spustio na apostole i dao im dar proroštva i govorenja jezika - putem kojih su oni objavili istinu tada okupljenim ljudima u Jerusalimu - među kojima je bilo pripadnika različitih nacionalnosti.
Tako će Bog u poslednjem vremenu, neposredno pre Isusovog dolaska u slavi - dati ljudima različite duhovne darove - kako bi poslednje delo objave jevanđelja bilo završeno onako kao u početku i verni ušli u večno Božje carstvo.

OBEĆANJE DUHOVNIH DAROVA:

"I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod. ( knjiga proroka Joila 2. 28-32 )

"A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.
Znate da, kad bejaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnim, kako vas vođahu.
Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: Anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.
Darovi su različni, ali je Duh jedan.
I različne su službe, ali je jedan Gospod.
I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće"( 1 poslanica Korinćanima 12. 1 - 11 )

DUHOVNI DAROVI U NOVOZAVETNOJ CRKVI:

"I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati" ( 1 poslanica Korincanima 12. 28 - 31 )

"Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. .
Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje.
Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja" ( 1 poslanica korincanima 14. 1-4 )

"A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog.
Zato govori: Izišavši na visinu zaplenio si plen, i dade dare ljudima.
A šta iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mesta zemlje?
Koji siđe to je Onaj koji i iziđe više svih nebesa da ispuni sve.
I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristovog;
Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove" ( Efescima 4. 7 - 13 )

"Kako ćemo pobeći na marivši za toliko spasenje? Koje poče Gospod propovedati, i oni koji su čuli potvrdiše među nama,
Kad i Bog posvedoči i znacima i čudesima i različitim silama, i Duha Svetog razdeljivanjem po svojoj volji" ( Jevrejima poslanica 2. 3 - 4 )

"Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smernosti kao što je kome Bog udelio meru vere.
Jer kao u jednom telu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
Tako smo mnogi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugom.
A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po meri vere;
Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
Ako je tešitelj, neka teši; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom" ( Rimljanima 12. 3 - 8 )

KRŠTENJE

Krštenje predstavlja vidljivi čin čovekove unutrašnje odluke da napusti službu grehu, da se okrene ka Bogu i da od tog trenutka živi jednim novim životom u zajednici sa njim.

Ono simbolično predstavlja pranje od greha i smrt starom grešnom čoveku i životu koji je čovek do tada vodio u grehu - i vaskrsenje u novom životu koji čovek prima od Hrista koji se putem vere nastanjuje u ljudskom srcu.

Da bi neko bio kršten - on mora ispuniti uslove koji su u bibliji precizno definisani.

Na prvom mestu - on mora biti upoznat sa Božjom rečju i planom spasenja koji je u njoj otkriven, kao i uslovima pod kojima može dobiti večno spasenje - koje Bog daje svima koji ove uslove ispune, da prihvati ovaj plan spasenja u svim tačkama. i da počne praktično da primenjuju principe Božje reči u svom životu.

Ovo obuhvata veru u Isusa Hrista kao ličnog spasitelja i prihvatanje njegove žrtve kao otkup za lične grehe - koje ne podrazumeva samo formalno ispovedanje, već potpuno predanje sebe Bogu i napuštanje svega što nije u skladu sa njegovom voljom, dopuštanje da on svojim Svetim Duhom u čoveku izvrši duboku unutrašnju promenu i da mu da silu da od tog trenutka živi jednim novim posvećenim životom bez greha i u stalnoj neprekidnoj zajednici sa Bogom, u kojoj čovek raste i rađa duhovne rodove.

Ovi biblijski uslovi su sledeći:

1. upoznavanje sa rečju Božjom i planom spasenja i sprovođenje u lični život.

2.vera u Hrista

3. pokajanje i napuštanje greha i svega što nije u skladu sa Božjom voljom i život u zajednici sa Bogom.

Ovi navedeni uslovi pokazuju - da kandidati koji žele da obave ovaj čin krštenja - moraju biti odrasle osobe koje imaju slobodnu volju da ove navedene uslove prihvate i primene ih u svom životu.

ISUSOVA ZAPOVEST O POUČAVANJU I KRŠTAVANJU SVIH NARODA - VERA I POKAJANJE KAO USLOV ZA PRIMANJE SVETOG DUHA:

"Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin!" ( jevanđelje po Mateju 28. 19 - 20 )

"I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju.
Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se" ( jevanđelje po Marku 16. 15 - 16 )

"A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: Šta ćemo činiti, ljudi braćo?
A Petar im reče: Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar Svetog Duha;
Jer je za vas obećanje i za decu vašu, i za sve daleke koje će god dozvati Gospod Bog naš" ( dela apostolska 2. 37 - 39 )

"A Filip otvorivši usta svoja, i počevši od pisma ovog, pripovedi mu jevanđelje Isusovo.
Kako iđahu putem dođoše na nekakvu vodu; i reče uškopljenik: Evo vode, šta brani meni da se krstim?
A Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svog, možeš. A on odgovarajući reče: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji.
I zapovedi da stanu kola, i siđoše oba na vodu, i Filip i uškopljenik, i krsti ga.
A kad iziđoše iz vode, Duh Sveti pade na uškopljenika, a anđeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vide uškopljenik; nego otide putem svojim radujući se" ( dela apostolska 8. 35 - 39 )

KRŠTENJE - PRANJE OD GREHA:

"I sad šta oklevaš? Ustani i krsti se, i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa" ( dela apostolska 22. 16 )

"Da pristupamo s istinim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti, i umiveni po telu vodom čistom;
Da se držimo tvrdo priznanja nade: jer je veran onaj koji je obećao" ( Jevrejima poslanica 10. 22 - 23 )

KRŠTENJE - DUHOVNO NOVOROĐENJE VODOM I DUHOM:

"Bijaše pak čovjek među farisejima, po imenu Nikodim, knez Jevrejski.
Ovaj dođe k Isusu noću i reče mu: Ravi! znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovijeh činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim.
Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.
Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.
Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi.
Duh diše gdje hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovjek koji je rođen od Duha" ( jevanđelje po Jovanu 3. 1 - 8 )

ISUSOV PRIMER - POKAJANJE KAO USLOV, ISUS KRŠTAVA DUHOM SVETIM I OGNJEM:

"У оно пак доба дође Јован крститељ, и учаше у пустињи Јудејској.
И говораше: покајте се, јер се приближи царство небеско...
Тада излажаше к њему Јерусалим и сва Јудеја, и сва околина Јорданска.
И он их кршћаваше у Јордану, и исповиједаху гријехе своје.
А кад видје (Јован) многе фарисеје и садукеје гдје иду да их крсти, рече им: породи аспидини! ко каза вама да бјежите од гњева који иде?
Родите дакле род достојан покајања...
Ја дакле кршћавам вас водом за покајање; а онај који иде за мном, јачи је од мене; ја нијесам достојан њему обуће понијети; он ће вас крстити Духом светијем и огњем...
Тада дође Исус из Галилеје на Јордан к Јовану да се крсти.
А Јован брањаше му говорећи: ти треба мене да крстиш, а ти ли долазиш к мени?
А Исус одговори и рече му: остави сад, јер тако нам треба испунити сваку правду. Тада Јован остави га.
И крстивши се Исус изиђе одмах из воде; и гле, отворише му се небеса, и видје Духа Божијега гдје силази као голуб и дође на њега.
И гле, глас с неба који говори: ово је син мој љубазни који је по мојој вољи" ( jevanđelje po Jovanu 3 poglavlje )


OBRED VEČERE GOSPODNJE ILI PRIČESTI

Isus je dan pre svoje smrti - održao poslednju večeru sa svojim učenicima, i tom prilikom je uspostavio obred večere Gospodnje ili pričesti, odnosno - uzimanje hleba i vina ( koji simbolično predstavljaju telo i krv Hristovu koje će prineti na krstu za ljudske grehe ), koji treba učenike i Hrišćansku crkvu tokom novozavetne istorije - da podseća na ovaj čin Isusove smrti.
Ovaj obred večere Gospodnje podseća na ono što je Hristos učinio na krstu - svojom smrću preuzevši grehe čovečanstva na sebe, ali on ima i dublji smisao za vernika koji pristupa ovom obredu sa verom da u simbolima Hristovog tela i krvi i razmišljanju o Hristovoj žrtvi - primi novu duhovnu snagu i uspostavi živu vezu sa spasiteljem, da uzimanjem Hristovog tela i krvi - postane jedno sa njim u njegovoj smrti i njegovom životu.

On predstavlja i čin obnovljenja zaveta koji je čovek dao prilikom krštenja, primivši silu novorođenja u svoj život.
Uzimanjem većere Gospodnje - on dopušta Bogu da ga vodi ka sve većem stupnju duhovnog razvoja - ka savršenstvu karaktera u visini mere rasta Hristova i spremnosti za ulazak u Božje carstvo slave.
Uslov za učestvovanje u večeri Gospodnjoj i primanje Božjih blagoslova koje ovaj obred donosi - je vera koja podrazumeva iskreno pokajanje i napuštanje greha i svega što nije u skladu sa Božjom viljom, i potpuno predanje Bogu - kako bi on svojim Svetim Duhom izvršio promenu u čoveku i poveo ga putem posvećenja koje se ostvaruje u neprekidnoj zajednici sa njim i predanjem svoje volje njemu iz trenutka u trenutak.

Ako čovek nije ispunio ove uslove - večera Gospodnja za njega predstavlja samo praznu formu bez određenog smisla.

ISUSOVA POSLEDNJA VEČERA SA UČENICIMA:

"I posla Petra i Jovana rekavši: Idite ugotovite nam pashu da jedemo.
A ovi Mu rekoše: Gde hoćeš da ugotovimo.
A On im reče: Eto kad uđete u grad, srešće vas čovek koji nosi vodu u krčagu; idite za njim u kuću u koju on uđe,
I kažite domaćinu: Učitelj veli: gde je gostionica gde ću jesti pashu s učenicima svojim.
I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu; onde ugotovite.
A oni otidoše i nađoše kao što im kaza; i ugotoviše pashu.
I kad dođe čas, sede za trpezu, i dvanaest apostola s Njim.
I reče im: Vrlo sam želeo da ovu pashu jedem s vama pre nego postradam;
Jer vam kažem da je odsele neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božijem.
I uzevši čašu dade hvalu, i reče: Uzmite je i razdelite među sobom;
Jer vam kažem da neću piti od roda vinogradskog dok ne dođe carstvo Božije.
I uzevši hleb dade hvalu, i prelomivši ga dade im govoreći: Ovo je telo moje koje se daje za vas; ovo činite za moj spomen.
A tako i čašu po večeri, govoreći: Ova je čaša novi zavet mojom krvi koja se za vas proliva" ( jevanđelje po Luki 22. 8 - 20 )

"A u prvi dan prijesnijeh hljebova pristupiše učenici k Isusu govoreći: gdje ćeš da ti zgotovimo pashu da jedeš?
A on reče: idite u grad k tome i tome, i kažite mu: učitelj kaže: vrijeme je moje blizu, u tebe ću da učinim pashu s učenicima svojijem.
I učiniše učenici kako im zapovjedi Isus, i ugotoviše pashu.
A kad bi uveče, sjede za trpezu sa dvanaestoricom...
I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i davaše učenicima, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.
I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi;
Jer je ovo krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijeha.
Kažem vam pak da neću otsad piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega" ( jevanđelje po Mateju 26. 17 - 29 )

VEČERA GOSPODNJA SIMBOL HRISTOVE SMRTI - OSUDA ZA NEDOSTOJNOST:

"Јер ја примих од Господа шта вам и предадох, да Господ Исус ону ноћ у коју биваше предан узе хлеб.
И захваливши преломи и рече: Узмите, једите, ово је тело моје које се за вас ломи; ово чините мени за спомен.
Тако и чашу, по вечери, говорећи: Ова је чаша нови завет у мојој крви; ово чините, кад год пијете, мени за спомен.
Јер кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт Господњу обзнањујете, докле не дође.
Тако који недостојно једе овај хлеб или пије чашу Господњу, крив је телу и крви Господњој.
Али човек да испитује себе, па онда од хлеба да једе и од чаше да пије;
Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и пије, не разликујући тела Господњег.
Зато су међу вама многи слаби и болесни, и довољно их спавају.
Јер кад бисмо себе расуђивали, не бисмо осуђени били.
Али кад смо суђени, наказује нас Господ, да се не осудимо са светом.
Зато, браћо моја, кад се састајете да једете, ишчекујте један другог.
Ако ли је ко гладан, нека једе код куће, да се на грех не састајете. А за остало уредићу кад дођем" ( 1 poslanica Korinćanima 11. 23 - 34 )

ISUS - HLEB ŽIVOTA:

"Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba;
Jer je hleb Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svetu.
Tada Mu rekoše: Gospode! Daj nam svagda taj hleb.
A Isus im reče: Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti...
Ja sam Hleb života.
Očevi vaši jedoše manu u pustinji, i pomreše.
Ovo je hleb koji silazi s neba: da koji od Njega jede ne umre.
Ja sam hleb živi koji siđe s neba; koji jede od ovog hleba živeće vavek; i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta:
A Jevreji se prepirahu među sobom govoreći: Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo.
A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv Njegovu, nećete imati život u sebi.
Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan:
Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće.
Koji jede moje telo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu.
Kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi; i koji jede mene i on će živeti mene radi.
Ovo je hleb koji siđe s neba: ne kao što vaši očevi jedoše manu, i pomreše; koji jede hleb ovaj živeće vavek" ( jevanđelje po Jovanu 6. 32 - 58 )


POST - SUŠTINA I SMISAO


Biblijski post predstavlja jedan vid žrtve koju čovek čini prema Bogu u svojstvu svog duhovnog uzrastanja i unapređenja odnosa sa njim.
Post je u bibliji okarakterisan kao plakanje, koje rezultuje pokajanjem - koje podrazumeva odricanje od greha i okretanje čoveka ka Bogu.
Post u praktičnoj primeni ima i duhovni i telesni značaj, jer pospešuje lični odnos sa Bogom i razvija duh samosavlađivanja i moć volje, stišava telesne strasti koje mogu biti izazvane prekomernom i jakom ishranom, i podstiče telesne funkcije i duhovne snage usmerava ka umerenosti u jelu i piću.
Sa druge strane - kroz čin posta se ostvaruje čovekova težnja da se približi Bogu, tako što će odvojiti jedno vreme, koje će provesti u molitvi i odricanju od hrane i zemaljskih dobara.
Sama svest i spremnost čoveka da uđe u ovo sveto vreme posta - pokreće Boga da na čoveka izlije jedan poseban vid blagoslova, u čemu se ostvaruje i jedna prisnija zajednica sa Bogom.
Vreme posta nije precizno definisano u Božjoj reči, i ono se određuje individualnom odlukom i u skladu sa potrebama svakog čoveka da odvoji vreme u toku sedmice ( bilo jedan ili više dana ), u kojima će postiti.
U bibliji vreme se računa od zalaska do zalaska sunca, pa bi i post trebao da se praktikuje u ovom vremenskom periodu od zalaska do zalaska sunca.
Biblijski post podrazumeva odricanje od bilo kakve hrane i po mogućnosti vode - u vremenu koje je čovek odredio za post.

ISUSOV PRIMER POSTA - NE JESTI NIŠTA:

"Isus pak pun Duha Svetog vrati se od Jordana, i odvede Ga Duh u pustinju.
I četrdeset dana kuša Ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladne" ( jevanđelje po Luki 4. 1 - 2 )

POSTITI U TAJNOSTI I ČISTOG SRCA NELICEMERNO:

"A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij.
Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno" ( jevanđelje po Mateju 6. 16 - 18 )

NEODREĐENO VREME POSTA - PO ČOVEKOVOJ VOLJI I U SKLADU SA ČOVEKOVIM POTREBAMA:

"A oni Mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?
A On im reče: Možete li svatove naterati da poste dok je ženik s njima?
Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane" ( jevanđelje po Luki 5. 33 . 35 )
POKAJANJE - SUŠTINA POSTA:
"I dođe reč Gospodnja Joni drugi put govoreći:
Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovedaj mu ono što ti ja kažem.
I ustav Jona otide u Nineviju po reči Gospodnjoj; a Ninevija beše grad vrlo velik, tri dana hoda.
Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propoveda i reče: Jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti.
I Ninevljani poverovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostret od najvećeg do najmanjeg.
Jer kad dođe ta reč do cara ninevijskog, on usta sa svog prestola, i skide sa sebe svoje odelo, i obuče se u kostret i sede u pepeo.
I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovesti carevoj i knezova njegovih govoreći: Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.
Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svog zlog puta i od nepravde koja mu je u ruku.
Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutog gneva svog, te ne izginemo.
I Bog vide dela njihova, gde se vratiše sa zlog puta svog; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini" ( knjiga proroka Jone 3 poglavlje )

PRAVI BIBLIJSKI SMISAO POSTA:

"Zašto postismo, vele, a Ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a Ti ne hte znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan.
Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš.
Takav li je post koji izabrah da čovek muči dušu svoju jedan dan? Da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostret i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu?
A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram.
Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš golog, da ga odeneš, i da se ne kriješ od svog tela?
Tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.
Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti; vikaćeš, i reći će: Evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo;
I ako otvoriš dušu svoju gladnome, i nasitiš dušu nevoljnu; tada će zasjati u mraku videlo tvoje i tama će tvoja biti kao podne.
Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kome voda ne presiše" ( knjiga proroka Isaije 58. 1 - 11 )


ZDRAVA I NEZDRAVA ISHRANA

U bibliji Bog je dao jasne odrednice vezane za čovekovu ishranu, i principe vezane za njegov odnos prema svom ličnom zdravlju i moralnoj i Duhovnoj čistoti.
Kada Bog nesto čini - on ništa ne čini na stetu čoveku, već upravo iz ljubavi i brizi za čoveka, i iz svog predznanja o svim stvarima koje bi mogle da štete kako čovekovom fizičkom - tako i Duhovnom zdravlju.
Iz tog razloga, Bog je dao zdravstveni zakon, u koji su uključena i pravila o čistim i nečistim životinjama, koji je Bog uspostavio upravo iz razloga što je znao da će covek padom u greh toliko iskvariti svoj prvobitni ukus, da će posegnuti za onim što je nečisto i nezdravo što Bog nije stvorio za čovekovu ishranu, a što će štetiti njegovom fizičkom, pa time i Duhovnom zdravlju koje su usko povezani.

Kao što možemo videti iz dole priloženih tekstova - Bog je u početku dao čoveku u svojstvu ishrane zemaljske plodove, bilje koje nosi seme, i drveta rodna koja nose seme

"I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih I od ptica nebeskih i od svih zveri što se miče po zemlji.
I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.
A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako" ( 1 knjiga Mojsijeva 1. 27 - 30 ).

Iz sledećeg teksta možemo videti - da je Bog tek nakon potopa u ljudsku ishranu uključio meso, izuzimajući životinjsku krv:

"I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;
I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vase ruke.
Šta se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.
Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri
iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju"( 1 knjiga Mojsijeva 9. 1 - 5 ).

U sledećem tekstu Bog je pisanim zakonom odvojio čiste od nečistih životinja, i uputio prokletstvo onima koji nezdravom ishranom uništavaju i duh i telo:

"I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im: Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji:
Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papke razdvojene;
da vam je nečista;
I pitomi zec, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je. I zec divlji, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je; Mesa od njih ne jedite niti se strva njihovog dodevajte; jer vam je necisto" ( 3 knjiga Mojsijeva 11 poglavlje ).

Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će Mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom.
Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Gospoda.
Koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjsko i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Gospod.
A ja znam dela njihova i misli njihove, i doći će vreme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i videće slavu moju" ( knjiga proroka Isaije 66. 15 - 18 )

"Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?
Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi" ( 1 Korinćanima poslanica 3. 16 - 17 )

Ovi zdravstveni principi su univerzalnog karaktera, i dati svim ljudima u svim vremenima - od stvaranja do kraja istorije sveta ( što se jasno vidi iz poslednje citiranog teksta koji govori o Hristovom dolasku - kada će on suditi onima koji su kršili moralne i zdravstvene principe ), jer ako je nesto bilo štetno u starozavetno vreme, koliko više je to slučaj danas, kada je sama zatrovanost biljnog i životinjskog sveta na mnogo većem nivou nego ikada ranije.
Ovo se ne odnosi samo na konzumiranje mesa koje je Bog odvojio kao nezdrave - već na sve druge štetne namirnice koje mogu štetiti čovekovo fizičkom i duhovnom zdravlju, u šta spadaju "duvan, alkohol, gazirana i energetska pića poput koka kole i pepsija, namirnice spravljene u restoranima brze hrane poput Mc Donald's - a, indijski crni i zeleni čajevi..


SMRT KAO SAN

Šta se događa sa čovekom nakon smrti?

Ovo pitanje je od ključnog značaja - posebno u današnjem vremen različitih teorija koje govore o čovekovom stanju nakon smrti i završetka ovozemaljskog života, i zbog velikog porasta spiritizma u svetu.

Ako pogledamo kontekst biblije po pitanju čovekovog stanja za vreme smrti - biblija na mnogo mesta govori o tome da čovek nakon smrti biva položen u grob i da se nalazi u jednom besvesnom stanju koje biblija naziva snom, da se ne nalazi u prisutnosti Božjoj i da ne slavi Boga, i da ne zna šta se dešava ni na zemlji ni na nebu.

Po bibliji - covek u tom stanju ostaje do Isusovog drugog dolaska kada će biti vaskrsnut ili da ode sa Hristom i svim spasenima na nebo, ili da bude odveden na sud ( nakon 1000 godina ).

MRTVI NE ZNAJU NISTA, NE POSTOJE I NISU NIČEGA SVESNI:

"Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio.
I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nikada ni u čemu što biva pod suncem" ( Jeremija 9. 5 - 6 )


"A čovek umire iznemogao; i kad izdahne čovek, gde je? Kao kad voda oteče iz jezera i reka opadne i usahne,Tako čovek kad legne, ne ustaje više; dokle je nebesa neće se probuditi niti će se prenuti oda sna svog. O da me hoćeš u grobu sakriti i skloniti me dokle ne utoli gnev Tvoj, i da mi daš rok kad ćeš me se opomenuti!Kad umre čovek, hoće li oživeti?Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću dokle mi dođe promena.Zazvaćeš, i ja ću Ti se odazvati; delo ruku svojih poželećeš" ( knjiga o Jovu 14. 10 - 15 )

MRTVI SU U GROBU I NE ZNAJU ŠTA SE DEŠAVA NA ZEMLJI:

"Zaista, kao što gora padne i raspadne se, i kao što se stena odvali s mesta svog,
I kao što voda spira kamenje i povodanj odnosi prah zemaljski, tako nadanje čovečije obraćaš u ništa.
Nadvađuješ ga jednako, te odlazi, menjaš mu lice i otpuštaš ga.
Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine" ( knjiga o Jovu 14. 18 - 21 )
ČOVEK UMIRE - BOG GA TRAŽI, NJEGA NEMA NIGDE:
"Zašto mi ne oprostiš grijeh moj i ne ukloniš moje bezakonje? jer ću sad leći u prah, i kad me potražiš, mene neće biti" ( knjiga o Jovu 7. 21 )

MRTVI NE HVALE BOGA:

"Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini.
Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju.
Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi" ( knjiga proroka Isaije 38. 18 - 20 )

MRTVI NE SLAVE BOGA I NE POMINJU ISTINU:

"Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?" ( psalam 30. 9 )

MRTVI NE VIDE ČUDESA BOŽJA, NE SLAVE BOGA, NE VIDE MILOST I PRAVDU BOŽJU I NE GOVORE O NJOJ:

"Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? ili će mrtvi ustati i tebe slaviti?
Eda li će se u grobu pripovijedati milost tvoja, i istina tvoja u truhljenju?
Eda li će u tami poznati čudesa tvoja, i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja?" ( psalam 88. 10 - 12 )

MRTVI SU U GROBU I ČEKAJU DAN VASKRSENJA:

"I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se,jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni" ( knjiga proroka Danila 12. 2 )

"Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda" ( Jevandjelje po Jovanu 5. 28 - 29 ).

SVI MRTVI ĆE ZAJEDNO OTIĆI NA NEBO, I NI JEDAN ČOVEK NECE OTIĆI PRE DRUGOGA:

"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim
Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima" ( 1 poslanica Solunjanima 4. 13 - 18 ).

SASTANAK VERNIH NA NEBU TEK NAKON HRISTOVOG DRUGOG DOLASKA:

"Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,
Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.
Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog" ( 2 Solunjanima 2. 1 - 8 )

VERNI ĆE UĆU U CARSTVO BOŽJE I DOBITI VENAC PRAVDE TEK NAKON VASKRSENJA PRILIKOM HRISTOVOG DOLASKA U SLAVI:

"Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku"( 2 poslanica Timotiju 4. 6 - 8 )


DUH SVETI


Jedno od bitnih pitanjh biblijskih tema koje zadiru u samu suštinu spasenja i čovekovog odnosa sa Bogom - je tema o Svetom Duhu.
Ko je ili šta je Sveti Duh, da li je on ličnost, da li ima ime, i koje su njegove uloge u Božjem planu spasenja čoveka?

Bozja reč daje nedvosmislene odgovore na ova pitanja, i upučuje na to - da je Sveti Duh ličnost i da poseduje sve atribute razumnog samosvesnog bića, koje ima moć govora, vlast da poučava, vodi, i upravlja Božjom crkvom u novozavetnom periodu.

Sto se tiče imena koje se u bibliji koristi za Svetog Duha, u spisima biblije se spominje samo jedno ime u kome su sadržana obeležja I uloge koje Sveti Duh obavlja na zemlji, a ono glasi "PARAKLETOS" što znači "ONAJ KOJI JE POZVAN DA STOJI PORED NEKOGA DA MU PRUŽI POTREBNU POMOĆ" ili kako biblija na nekim mestima navodi "UTEŠITELJ"

Sledeći biblijski tekstovi, govore o prirodi i ulozi Svetoga Duha:

OBEĆANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTEŠITELJA:

"Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).

SVETI DUH UČI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE REČI:

"A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).

SVEDOČI ZA HRISTA:

"A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene" ( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).

UKORAVA SVET ZBOG GREHA, UPUĆUJE NA ISTINU, GOVORI STO ČUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

"Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.
On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam" ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).

DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOĆ GOVORA:

"I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.
I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje" ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).

"I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.
A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim" ( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).

POSLANI OD DUHA SVETOGA:

"A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar" ( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).

DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUŠTA OBJAVLJIVANJE JEVANĐELJA MEĐU LJUDIMA:

"A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade" ( dela Apostolska 16. 6 - 7 )

LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSEDUJE OSEĆANJA I EMOCIJE:

"Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu" ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).

DUH SVETI POSREDUJE ZA ČOVEKA SVOJIM MOLITVAMA:

"A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete" ( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 )

DUH SVETI RAZDELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOĆE:

"A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće"( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).

NE ŽALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSEĆANJA I EMOCIJE:

"I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja"( Efescima poslanica 4. 30 ).

SLAGATI DUHU SVETOME ZNAČI SLAGATI BOGU - JER DUH SVETI JE JEDNA OD BOŽANSKIH LIČNOSTI:

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu" ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).

DUH SVETI POSTAVLJA STAREŠINE:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom" ( dela Apostolska 20. 28 ).

DUH SVETI NEZAVISNA LIČNOST U ODNOSU NA BOGA - KO POHULI NA BOGA OPROSTIĆE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NEĆE MU SE OPROSTITI:

"Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu" ( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).

SOTONIN PAD I NJEGOVO DELOVANJE NA ZEMLJI

Bog stvoritelj kome je jedna od osnovnih karakternih osobina da stvara, stvorio je u kosmosu mnoštvo bića - nebeskih anđela, različitih po hijerarhijama i ulogama koje su im dodeljene.

Tako je on stvorio jednog anđela heruvima po imenu Lucifer
( Grčki: Lux - svetlo / Fero - nositi ), što znači "svetlonoša ili sjajan" što je bilo odraz njegove fizičke lepote i sjaja.

Ovaj anđeo dobio je na nebu ulogu da zaklanja Boga i njegov presto svojim krilima.

Gledajući sebe i svoju lepotu i sjaj - Lucifer se u jednom trenutku poneo u svom srcu i poželeo nešto što pripada samo Bogu kao tvorcu i darodavcu života - koga obožavaju i klanjaju mu se sva stvorenja u kosmosu, a to je - da se izjednači sa njim i da menja Božji zakon koji je dat za dobrobit svih stvorenja u kosmosu i koji je temelj Božje vladavine i na nebu i na zemlji, i da on sam kreira moralnu strukturu svemira po svojoj sopstvenoj volji, i da bude onaj koga će druga bića obožavati i klanjati mu se.

Ovaj Luciferov čin - uneo je pometnju među anđelima i pretio je da ugrozi sreću i blagostanje celog svemira i bića koja u njemu žive.
Iz tog razloga - odlučeno je da on bude zbačen sa neba - što je dovelo do rata na nebu, nakon čega je zbačen na ovu zemlju zajedno sa grupom anđela koji su saučestvovali sa njim u otvorenoj pobuni protiv Boga i njegove vladavine.

Zbacivanjem na ovu planetu Lucifer - od tog trenutka "Sotona" ( Satanas - opadač braće ), je nastavio pobunu koju je odpočeo na nebu, sa ciljem da svojim delovanjem protiv Božjeg poretka - lažima i prevarama navede čovečanstvo da krši Božji zakon ljubavi, navodeći ga na greh i raspirujući u ljudima svaki oblik strasti, zle misli i dela.
Lucifer-Sotona, tvorac je i različitih religijskih ideja i filozofija, koje imaju za cilj da potkopaju veru u jednog živog Boga stvoritelja, njegovu reč i njegov večni nepromenjivi zakon, i da uzdignu Lucifera i njegove principe, ideje i namere.
U nastavku su navedeni biblijski tekstovi koji govore o padu Lucifera, njegovom delovanju, kao i zaštiti protiv njegovog uticaja.

PAD LUCIFERA - SOTONE I NJEGOVO ZBACIVANJE:

"Sine čovječji, nariči za carem Tirskim, i reci mu: ovako veli Gospod Gospod: ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti, i sasvijem si lijep.
Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamanat, hrisolit, onih, jaspid, safir, karbunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale.
Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti bješe na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenoga.
Savršen bješe na putovima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi.
Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i griješio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenoga, heruvime zaklanjaču!
Srce se tvoje ponese ljepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svjetlošću svojom; baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju.
Od mnoštva bezakonja svojega, od nepravde u trgovini svojoj oskvrnio si svetinju svoju; zato ću izvesti oganj ispred tebe, koji će te proždrijeti, i obratiću te u pepeo na zemlji pred svjema koji te gledaju.
Svi koji te poznaju među narodima prepašće se od tebe; bićeš strahota, i neće te biti dovijeka" ( knjiga proroka jezekilja 28. 12 - 19 )

"I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini.
I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta na nebu.
I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.
I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.
I oni ga pobijediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj do same smrti.
Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima" ( otkrivenje Jovanovo 12. 7 - 10 )
"Kako pade s neba, zvijezdo danice, kćeri zorina? kako se obori na zemlju koji si gazio narode?
A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvijezda Božijih podignuću prijesto svoj, i sješću na gori zbornoj na strani sjevernoj;
Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se s višnjim.
A ti se u pakao svrže, u dubinu grobnu.
Koji te vide pogledaće na te, i gledaće te govoreći: to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva,
Koji je vasiljenu obraćao u pustinju, i gradove njezine raskopavao? roblje svoje nije otpuštao kući?
Svi carevi narodni, svikoliki, leže slavno, svaki u svojoj kući.
A ti se izbaci iz groba svojega, kao gadna grana, kao haljina pobijenijeh, mačem probodenijeh, koji slaze u jamu kamenu, kao pogažen strv.
Nećeš se združiti s njima pogrebom, jer si zemlju svoju zatro, narod si svoj ubio; neće se spominjati sjeme zlikovačko dok je vijeka" ( knjiga proroka Isaije 14. 12 - 20 )
"I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svetla.
Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim" ( 2 Korinćanima poslanica 11- 14 - 15 )

ĐAVO OTAC LAŽI:

"Vaš je otac đavo; i slasti oca svojega hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži" ( jevanđelje po Jovanu 8. 44 )

ZASLEPLJUJE RAZUM ZA POZNANJE ISTINE:

"Ako li je pak pokriveno jevanđelje naše u onima je pokriveno koji ginu,
U kojima bog sveta ovog oslepi razume nevernika, da im ne zasvetli videlo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi" ( 2 Korinćanima 4. 3 - 4 )
ČINI LAŽNA ČUDA:
"I vidjeh iz usta aždahinijeh, i iz usta zvijerinijeh, i iz usta lažnoga proroka, gdje iziđoše tri nečista duha, kao žabe.
Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja" ( otkrivenje Jovanovo 16. 13 - 14 )
TRAŽI KOGA DA UNIŠTI - KAKO SE ODBRANITI:
"Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu" ( 1 poslanica Petrova 5. 8 - 9 )

IMA DRŽAVU SMRTI - ISUS GA POBEĐUJE:

"Budući pak da djeca imaju tijelo i krv, tako i on uze dijel u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola;
I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi" ( Jevrejima poslanica 2. 14 - 15 )

ON JE ZAČETNIK GREHA - ONI KOJI GREŠE SU NJEGOVA DECA:

Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;
Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja.
Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga.
Po tome se poznaju deca Božija i deca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog" ( 1 Jovanova poslanica 3. 7 - 10 )

"I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,
U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i posmisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali" ( Efescima poslanica 2. 1 - 3 )

PROGONI CRKVU I BOŽJI NAROD:

"I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini.
I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta na nebu.
I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.
I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.
I oni ga pobijediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj do same smrti.
Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima.
I kad vidje aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško.
I ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijina.
I ispusti zmija za ženom iz usta svojijeh vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci.
I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojijeh.
I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalijem sjemenom njezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista" ( otkrivenje 12. 7 - 17 )
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Laodikeja, mnogo toga si mogao u ovoj temi izostaviti, jer se skoro svi ovdje postavljeni tekstovi, ponavljaju u raznim postojećim temama na ovom forumu.

Tačno.
Ali pitanje je bilo "koja je prava crkva jer svi govore da je njihova.

Ovde se nalazi učenje biblije po glavnim tačkama, i crkva se prepoznaje ako poseduje učenje po ovim tačkama biblije.

O svakoj tački se diskutuje na različitim temama, a ovde o istini kao obeležju crkve.

Da li će tema biti izbrisana - to je lična volja uredništva.

Pozdrav!
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.199
Tačno.
Ali pitanje je bilo "koja je prava crkva jer svi govore da je njihova.

Ovde se nalazi učenje biblije po glavnim tačkama, i crkva se prepoznaje ako poseduje učenje po ovim tačkama biblije.

O svakoj tački se diskutuje na različitim temama, a ovde o istini kao obeležju crkve.

Da li će tema biti izbrisana - to je lična volja uredništva.

Pozdrav!

Nakon ova tvoja dva posta ljudi mogu slobodno Bibliju pospremiti. Pored ovoga što si ti napisao Biblija više ni ne treba.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Nakon ova tvoja dva posta ljudi mogu slobodno Bibliju pospremiti. Pored ovoga što si ti napisao Biblija više ni ne treba.

Šta drugo i sadrže ta moja dva uvodna teksta sa početka teme - nego biblijsku istinu.

Ono što treba pospremiti je svoja lična mišljenja i filozofije, i prihvatiti čistu biblijsku istinu - od koje sam ja izneo one najbitnije za ljudsko spasenje.
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.199
Šta drugo i sadrže ta moja dva uvodna teksta sa početka teme - nego biblijsku istinu.

Ono što treba pospremiti je svoja lična mišljenja i filozofije, i prihvatiti čistu biblijsku istinu - od koje sam ja izneo one najbitnije za ljudsko spasenje.

Ja i drugi imamo samo svoja osobna mišljenja i filozofije, a rijetki kao ti imaju biblijsku istinu!? Čuješ li ti svoju oholost?
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
To nije oholost - već činjenica koja se odnosi samo na tradicionalno Hrišćanstvo.
Protestantizam ima delimičnu istinu - koju treba dopuniti da bi bila potpuna.

Za razliku od toga - Adventizam ima puninu istine.

Osim toga - sve što sam gore izneo je biblijsko učenje u biblijskim tekstovima.
Svako može otvoriti bibliju i uporediti tekstove.
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.199
To nije oholost - već činjenica koja se odnosi samo na tradicionalno Hrišćanstvo.
Protestantizam ima delimičnu istinu - koju treba dopuniti da bi bila potpuna.

Za razliku od toga - Adventizam ima puninu istine.

Osim toga - sve što sam gore izneo je biblijsko učenje u biblijskim tekstovima.
Svako može otvoriti bibliju i uporediti tekstove.

Prema tebi stvari stoje ovako:

1. Oni koji su primili vjeru od apostola i prenosili je, oni su otpali.

2. Protestanti koji su odbacili znatan dio apostolskog naslijeđa, imaju djelomičnu istinu.

3. Američki farmeri 19. stoljeća koji su po kukuruzištima imali "viđenja" i snoviđenja, imaju puninu istine.

Nastavimo niz:

4. Za koje desetljeće po kukuruzištima će se početi rađati polubogovi.

5. Koncem 21. stoljeća iz kukuruzišta će se pojaviti i sam "Mesija" pri svom drugom dolasku.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Prema tebi stvari stoje ovako:

1. Oni koji su primili vjeru od apostola i prenosili je, oni su otpali.

2. Protestanti koji su odbacili znatan dio apostolskog naslijeđa, imaju djelomičnu istinu.

3. Američki farmeri 19. stoljeća koji su po kukuruzištima imali "viđenja" i snoviđenja, imaju puninu istine.

Nastavimo niz:

4. Za koje desetljeće po kukuruzištima će se početi rađati polubogovi.

5. Koncem 21. stoljeća iz kukuruzišta će se pojaviti i sam "Mesija" pri svom drugom dolasku.


1. Oni koji su primili vjeru od apostola i prenosili je, oni su otpali.

odgovor:

Ne nego Rimska crkva koja je sredinom 2 veka napravila kompromis sa mnogobožačkim Rimom i usvojila paganska obeležja.

2. Protestanti koji su odbacili znatan dio apostolskog naslijeđa, imaju djelomičnu istinu.

odgovor:

Ne, protestanti imaju princip SOLA SCRIPTURA - samo pismo, ali nemaju svetlost po određenim tačkama vere.


3. Američki farmeri 19. stoljeća koji su po kukuruzištima imali "viđenja" i snoviđenja, imaju puninu istine.

odgovor:

Ne, nego je Bog 1844 godine - podigao crkvu poslednjeg vremena.
I apostoli su bili pastiri i ribari - neuki ljudi.


Nastavimo niz:

4. Za koje desetljeće po kukuruzištima će se početi rađati polubogovi.

odgovor:

???

5. Koncem 21. stoljeća iz kukuruzišta će se pojaviti i sam "Mesija" pri svom drugom dolasku.

odgovor:

???
 
Top