Šta je novo?

Sony Ericsson W580i

Član
Učlanjen(a)
12.02.2009
Poruka
20
imgbig.jpg

Kompletan test GSM telefona Sony Ericsson W580i
Prodajno pakovanje:
Telefon
Baterija
M2 memorijska kartica kapaciteta 512 Mb
Uputstvo za upotrebu
Kabl za prenos podataka
?i?ne stereo slu?alice (HPM-70)
Punja?

Pozicioniranje u kompanijinom portfoliu
Sony Ericsson W580i dolazi iz Walkman linije proizvoda, koja zadovoljava mla?e korisnike, ljude koji vode aktivan ?ivot i zaljubljenike u muziku. Prvobitno je planirano da ovaj model bude namenjen mla?oj populaciji a proizvo?a? se trudio da izbegne bilo kakvo preklapanje sa ostalim svojim proizvodima, ?to je dovelo do slede?e situacije ? sa jedne strane bio je Sony Ericsson S500i sa ni?om cenom, manjim brojem karakteristika (ne poseduje pedometar, kao ni veliki broj igrica i aplikacija) , ali ima veliki broj emotivnih tema. A onda tu je i opseg na ?ijem vrhu se nalazi Sony Ericsson W850i koji po obliku podse?a na Sony Ericsson W580i i tako?e pripada Walkman opsegu telefona.


Tako da tehni?ki model ima mnogo zajedni?kih karakteristika sa Sony Ericsson-om W710i, ima isto pozicioniranje kao i ciljnu grupu. U isto vreme, model Sony Ericsson W580i i njegovo predstavljanje bi mogli da poremete balans portfolia kompanije budu?i da ?e do?i do preklapanja po pitanju cene u portfoliu kompanije.

Hajde da pogledamo funkcionalnost ovih re?enja i procenimo njihov potencijal.

Model

Sony Ericsson W580i

Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson W710i

Sony Ericsson W850i

Forma

Slider

Slider

Na preklop

Slider

Veli?ina, te?ina (mm, grama)

99x47x14, 94

99x47x14, 94

88x48x24.5, 100

98x47x21, 118

Ekran

2 in?a, 240x320, 262K, TFT

2 In?a, 240x320, 262K, TFT

1.9 in?, 176x220, 262K, TFT

2 in?a, 240x320, 262K, TFT

EDGE

Da

Da

Da

Ne

Walkman verzija plejera

2.0

2.0

1.4

2.0

Pedometer, personalni trener

Da/Da

Ne

Da/Ne

Ne

TrackID

Da

Da

Da

Da

Polifonija

72

72

72

40

UMTS

Ne

Ne

Ne

Da

Ugra?ena memorija

12 Mb

12 Mb

10 Mb

16 Mb

Infrared

Ne

Ne

Da

Da

Baterija

Li-Pol, 900 mAh

Li-Pol, 900 mAh

Li-Pol, 900 mAh

Li-Pol, 900 mAh

Ovakva sli?nost u specifikacijama nije slu?ajna, modeli su blisko povezani i uz pomo? velikog broja karakteristika uspe?emo da ih druga?ije pozicioniramo a glavne zajedni?ke ta?ke bi?e oblik i pedometar. Ali sada hajde da pogledamo ure?aj sa druge ta?ke gledi?ta da bismo odredili potencijal ovog modela.

Model

Sony Ericsson W580i

Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson W710i

Sony Ericsson W850i

Cena po izdavanju

340 Euro

275 Euro

270 Euro

400 Euro

Cena u junu, 2007

-

-

220 Euro

320 Euro

Promena cene, %

-

-

26%

20%

Po?etak isporuke

Avgust, 2007

Jul, 2007

Avgust, 2006

Avgust, 2006

EOL

Jul, 2008

Jul, 2008

Jul, 2007, nije u proizvodnji

Jul 2007, nije u proizvodnji

?ivotni ciklus

11 meseci

11 meseci

11 meseci

11 meseci

Izostavili smo Sony Ericsson Z710i, koji je par sa modelom Sony Ericsson W710i a u su?tini Sony Ericsson S500i/W580i predstavlja gotovo isti par. Me?utim, strategija kompanije pretrpela je zna?ajnu izmenu naro?ito po pitanju cene koja je pove?ana za nekih 45 do 60 eura. Drugim re?ima, ako je Sony Ericsson Z710i pre godinu dana mogao da se nabavi za 220 eura, ove godine ?e Sony Ericsson S500i mo?i da se nabavi po ceni od 275 eura. Ne radi se samo o potpuno novom obliku, to je samo sporedna stvar. Kompanija je pove?ala cene velikom broju proizvoda ?ime ih je na?inila vrhunskim re?enjima (setite se Sony Ericsson-a T650). Nokia i Motorola su odabrale sli?ne na?ine za razliku od Samsung-a koji se toga dr?i od samog po?etka i sada nema mesta za unapre?enje.

?ta mo?emo videti iz gornje tabele? Ukoliko ?elimo da je pro?irimo, tada umesto modela Sony Ericsson W850i mo?emo uzeti model Sony Ericsson W910i.


Ne treba biti veliki nau?nik i predvideti cenu na osnovu gornje tabele. Cena ?e nastaviti da pada za 5 do 6% kvartalno, ?to ?e za rezultat dati cenu od 250 eura pred kraj postojanja ovog modela.Sony Ericsson W580i ?e se suo?iti sa konkurencijom u okviru opsega ove kompanije a najve?i konkurent bi?e mu Sony Ericsson W850i. Ukoliko vam pedometar nije od krucijalne va?nosti, onda je izbor drugog modela pametan potez, na kraju ciklusa njegovog postojanja, koje ?e se dogoditi u avgustu ili septembru ove godine. Budu?i da je kompanija shvatila ovu ?injenicu ona sve vi?e prostora dodaje za nove proizvode izbacivanjem starih sa tr?i?ta.

Dizajn, veli?ina, kontrole

Video klip, pore?enje veli?ine i izgled telefona (5.6 mb, mpg)
Ure?aj je kako dizajneri kompanije govore, dizajniran u urbanom stilu ?to je bila jo? jedna va?na stvar kod odre?ivanja ciljne grupe. Model W580i je dostupan u dve boje ? bela i siva. Oba modela su vizuelno veoma privla?na a osim toga bela boja ni u kom slu?aju nije namenjena samo damama i odli?no pristaje u mu?ke ?ake, dok ?e verzija u sivoj boji biti u mnogo manjim koli?inama na tr?i?tu.


Dimenzije aparata su 99x47x14mm a te?ina 94 grama. Ure?aj je umanjen koliko god je to bilo mogu?e da bi se omogu?ilo no?enje na ?eljeni na?in. Govore?i o karakteristi?nim odlikama ne mo?emo da ne pomenemo nagib sa prednje strane koji produ?ava oblinu ku?i?ta. U tom smislu ure?aj je veoma privla?an ali donekle izgleda zastarelo, naro?ito sa zadnje strane.Matirana plastika koju ovde mo?emo videti je veoma pristojna. Bo?ne strane modela W580i obojene su u crnu boju. Zbog obline donjeg dela, Fast port je preba?en na desnu stranu gde odli?no pristaje tako da je uklju?ivanje slu?alica veoma jednostavno i brzo. Sa druge strane, ukoliko neko od vas telefon nosi u d?epu od pantalona kao ja, tada ne?ete morati da isklju?ujete slu?alice pri va?enju telefona iz d?epa.


Mikrofon se nalazi sa donje strane telefona kao i otvori za provla?enje trake za no?enje telefona oko vrata. Memorijski slot koji je prekriven gumenim zatvara?em nalazi se sa gornje strane a tu je i uronjeni taster za uklju?ivanje/isklju?ivanje (slu?ajan pritisak je gotov nemogu?). Sa leve strane nalazi se taster za kontrolu ja?ine zvuka.Otvaranje i zatvaranje ure?aja veoma je jednostavno zahvaljuju?i mehanizmu sa oprugom. Budu?i da nema oslonca za palac njegovu ulogu preuzeo je navigacioni taster pa ?ete uvek imati uticaj da prstom gurate ekran.Ekran
Ekran ima mogu?nost prikazivanja 262.144 boja uz rezoluciju 240x320 ppiksela (dijagonala od 2??, TFT), koji omogu?ava prikazivanje osam tekstualnih i tri servisne linije za ve?inu aplikacija, a pri pretra?ivanju web strana ili pri radu sa email-ovima ili tekstualnim porukama mo?ete smestiti jo? vi?e linija na ekran, smanjenjem veli?ine slova.


Sli?no kao i kod ostalih Sony Ericsson modela, W580i poseduje sloj ogledala koji pobolj?ava ?itljivost pri direktnim sun?evim zracima i omogu?ava slici da bude jasna i o?tra. Ekran karakteri?e pobolj?ana o?trina slike i kontrast tako da kada smo ga uporedili sa matricom modela Samsung U600 spazili smo samo malo manju dijagonalu dok su boje bilje ?ivlje i zasi?enije kod modela Sony Ericsson W580i.
Tastatura
Set funkcionalnih tastera je uobi?ajen za ovu kompaniju., Walkman taster se nalazi sa prednje strane iako nema funkciju muzi?kog tastera u odnosu na prethodne modele (ne pokre?e i ne zaustavlja reprodukciju), tako da je dobar samo za pozivanje interfejsa plejera. Taster menija Activity se nalazi sa leve strane i za razliku od ostalih A2 ponuda, W580i je zadr?ao tastere Back i c (nema podr?ke za Nokia UI). Walkman navigacioni taster je veoma ?vrst ali ugodan za rad; ali ne mo?e se uorediti sa onim koji postoji kod modela S500i.


Numeri?ka tastatura je na?injena od plastike i pore?ana u horizontalne redove. Numeri?ki pad je veoma lagan za upotrebu, i ?to se toga ti?e nema nikakvih primedbi. Kao ukrasi postavljeni su umetci izme?u tastera koji podse?aju na vrhove noktiju ?to izgleda veoma lepo i privla?no ve?ini korisnika bez izazivanja nekih negativnih ose?anja.Svi tasteri su osvetljeni belom bojom koja je dobro vidljiva u razli?itim uslovima.

Trajanje baterije
Poklopac zadnje strane ?vrsto stoji na svom mesti i vrlo je lak za otvaranje. Ure?aj poseduje Li-Pol bateriju kapaciteta 900mAh. Kako proizvo?a? tvrdi, baterija telefonu mo?e da obezbedi do 350 sati u re?imu mirovanja i do 9 sati u re?imu razgovora. Pri testrianju baterija je omgou?ila 2.5 dana rada pri srednjem opetere?enju (do 1 sat poziva, oko 30 minuta igranja igrica i 20 minuta pretra?ivanja). Ukoliko je optere?enje ve?e i potro?nja baterije je ve?a. Me?utim, ukoliko smanjite va?e ukupno vreme razgovora na neki minimum, baterija ?e vam trajati 3 do 4 dana ali i to je pod znakom pitanja. Kontinuirana reprodukcija muzi?kih sadr?aja isprazni bateriju za 16 ?asova.Povezivanje
USB

Prilikom USB povezivanja prisiljeni ste da izaberete tip konekcije ? naro?ito da li ?elite da pristupite podacima uskladi?tenim na memorijskoj kartici ili ?elite da upravljate telefonom, ili pak aktivirate re?im ?tampanja. Za prvi re?im koji smo pomenuli ranije ure?aj se isklju?uje i tada dobijate pristup sadr?aju kako memorijske kartice tako i interne memorije telefona. Uprkos tvrdnji proizvo?a?a da je u pitanju USB 2.0 konekcija, brzina prenosa podataka ne prelazi 500Kb/s. Ukoliko pak ?elite da svoj W5800i koristite kao modem, u tom slu?aju odaberite drugu opciju, pri ?emu ?ete imati mogu?nosti da isprobate razli?ita USB pode?avanja kada ste online.

Bluetooth

Telefon poseduje EDR-omogu?eni Bluetooth 2.0, a meni vam omogu?ava d auklju?ite pobolj?ani re?im za ?tednju energije.Tako?e prisutna je i A2DP podr?ka, koja omogu?ava upotrebu be?i?nih bluetooth slu?alica. Podr?ani su slede?i profili:

A2DP;
Basic Imaging Profil;
Basic Printing Profil;
Dial-Up Networking Profil;
File Transfer Profil;
Generic Access Profil;
Generic Object Exchange Profil;
Handsfree Profil;
Headset Profil;
HID;
JSR-82 Java API;
Object Push Profil;
Personal Area Network Profil;
Serial Port Profil;
Service Discovery Application Profil;
Synchronization Profil;
SyncML OBEX povezivanje;
Memorija, memorijska kartica
Ure?aj poseduje oko 18Mb memorije kao M2 memorijsku karticu kapaciteta 512Mb. Kartice mo?ete menjati bez isklju?ivanja telefona sve dok one ne prelaze 2Gb veli?ine.

Performanse
W580i karakteri?u tipi?ni rezultati za poslednju generaciju ure?aja ove kompanije i nalazi se isred ve?ine modela koji su danas dostupni na tr?i?u. Mala rezolucija ekrana u odnosu na starije modele, imala je pozitivne efekte na njegove performanse a interefejs se ?ini dovoljno brzim. Nema ograni?enja kada je re? o JAR fajlovima, dok je HEAP veli?ina ogrnai?ena od 512Kb do 1.5Mb.

Senzor pokreta
Kompanija tr?ai na?in da iskoristi senzore kretanja ne bi li dodala veliki broj dodatnih karakteristika u svoje proizvode, na primer kod Sony Ericsson-a K850i, senzor prati poziciju ure?aja i automatski prilago?ava prikaz ekrana. Sli?no kao i kod Sony Ericsson-a W710i, i ovde se proizvo?a? odlu?io da se fokusira uglavnom na sportski bazirane aplikacije. Osnovna verzija je skoro potpuno ista sa onom koja se mo?e na?i kod modela Sony Ericsson W710i.

W580i trenutno u ponudi ima dva re?ima (Walking i Running), mogu?nost pode?avanja vrednosti razdaljine, vreme kao i gornju i donju granicu brzine. Li?ni podaci podrazumevaju godine, pol te?inu, visinu ? sve ono ?to je neophodno da bi se procenio iznos potro?enih kalorija. U toku tr?anja ili hodanja, ekran prikazuje veliki broj informacija, proteklo vreme, pre?enu razdaljinu, trenutnu brzinu a korisnik tako?e ima mogu?nost da sazna vi?e o potro?enim kalorijama prose?nom vremenu za krug ili da jednostavno zapo?ne novi ciklus. Pode?avanja su dovoljna za obi?nog korisnika ali mislim da ih sportisti ne?e smatrati naro?ito korisnim. Ipak, najbolja od svih funkcija je mogu?nost pode?avanja individualnih merenja, a ono radi na slede?i na?in: ukoliko znate kolika je distanca koju treba da pretr?ite, mo?ete prilagoditi pode?avanja odmah nakon ?to ga pretr?ite tako da ?e sve naredne procene biti jo? preciznije.Zanimljiva je ?injenica da W580i broji korake koji su na?injeni u toku dana (mo?e se isklju?iti) ? dok u re?imu mirovanja ekran prikazuje brojeve za respektivne karakteristike. U pono? se svi podaci automatski resetuju i sve po?inje ponovo iz po?etka.

Govore?i o zanimljivim karakteristikama, ovde mo?ete sa?uvati rezultate u vidu tekstualnog fajla koji se kasnije mo?e poslati na druge ure?aje ili se mogu razmenjivati putem email-a.

Najzna?ajnija izmena koja je na?injena je aplikacija li?ni trener koja vas tera da ve?bate na veoma zanimljiv na?in. To je dodatak pedometru, koji analizira sve podatke koji su sakupljeni. U su?tini mo?ete proveravati statistiku ve?banja, ukupno vreme, koli?inu potro?enih kalorija i pre?enu putanju. Aplikacija vam automatski dodeljuje medalju za va?a postignu?a; postoji veliki broj medalja koje predstavljaju odre?ene ciljeve pa prema tome i ve?banje ?ine zanimljivijim. Dijagrami koji na pregledniji na?in predstavljaju skupljene podatke su tako?e dostupni.

Video klip, senzor pokreta (7.0 mb, mpg)
Dodatna karakteristika je i kviz, gde mo?ete odgovarati na pitanja vezana za sport ili ?isto da saznate nove informacije.

Za sada, ova aplikacija ima rivala samo u vidu sli?nog dnevnika treninga koji poseduju odre?eni Nokia modeli, ali oni su prilago?eni za rad sa GPS omogu?enim ure?ajima i zna?ajno crpe snagu baterije dok je ure?aj u re?imu ve?banja. ?to se ti?e ovog re?enja, ono nudi prili?no dobru preciznost analize brzine.

Ukoliko zaista ?elite da ve?bate sa va?im telefonom, tada treba da imate na umu da ne postoji dr?a? za ruku kao onaj koji se isporu?uje sa modelom Sony Ericsson W710i, da su slu?alice koje se isporu?uju sasvim obi?ne, nisu sportske. Tako da ?e vam kupovina ove dodatne opreme zahtevati ulaganje dodatnih nov?anih sredstava.

Senzor kretanja se tako?e koristi za uklju?ivanje karakteristike Shake Me, ?to zna?i da jednostavno treba da podesite ure?aj da nasumice odabira numere, to je jo? jedna od karakteristika za sportiste.

Svetlosni efekti
Video klip, svetlosni efekti (4.4 mb, mpg)
Od kada se pojavio Sony Ericsson W850i kompanija je obuhvatila svetlosne efekte a W580i predstavlja drugi korak u ovom pravcu. Sa bo?nih strana ure?aja nalaze se LED-ovi koji generi?u razli?ite kombinacije svetlosnih efekata i koji se razlikuju i po boji i po ritmu. Kada se W580i otvori to sve izgleda mnogo privla?nije ali ovi efekti mogu se videti i kada je ure?aj zatvoren. Tasteri sa prednje strane slu?e za izmenu pozadinskog osvetljenje na sli?an na?in. Iako ne mo?ete odabrati ili prilagoditi ova pode?avanja, mo?ete u?ivati u onima koja su unapred pode?ena. Osim toga, sa 22 vrste osvetljenja postoji veliki izbor, tako da ?e sigurno svaki korisnik prona?i ono ?to mu se svi?a. Plus, mo?ete omogu?iti vezivanje odre?enog svetlosnog efekta sa nekim od unosa iz va?eg imenika.
Kamera
Telefon je opremljen sa 2 Megapikselnom kamerom sa CMOS matricom bez auto fokusa. Ure?aj podr?ava tri mogu?e rezolucije ? 1632x1224, 1280x960 i 640x480 piksela. Postoje dva tipa kompresije podataka, Normal i Fine. Ve?ina prikazanih fotografija je ura?ena u Fine kvalitetu. Fotografije se razlikuju po veli?ini gotovo dva puta u zavisnosti od rezolucije, tako da fotografija u Normal re?imu zauzima oko 300Kb, dok ona fotografisana u Fine kvalitetu je veli?ine 500-600Kb. Vreme potrebno da se fotografija sa?uva ne zavisi od veli?ine fajla i traje 1-2 sekunde, ?to je prili?no dobro za fajlove tolike veli?ine. Ukoliko na?inite nekoliko fotografija jednu odmah nakon druge (ne re?im Burst, ve? manuelno), primeti?ete da se vreme obrade fotografija smanjilo i da sada traje 3-4 sekunde. Po mom subjektivnom mi?ljenju buffer telefona je 2MB.


Pode?avanja kamere su slede?a:

?Zvuk pri fotografisanju. Mo?ete odabrati tri zvuka pri snimanju ali ga ne mo?ete i isklju?iti.
?Uravnote?enje belog. Mogu?nost odabira izme?u automatskog re?ima ili re?ima kao ?to su Incandescent, Fluorescent, Daylight.
?Efekti. Nekoliko efekata se mo?e primeniti na fotografije, a dostupni su Negativ, Sun?ano, Crveno sme?a i Crno belo.
?Tajmer Slu?i kada fotografi?ete sami sebe i aktivira se nakon odre?enog vremenskog perioda.
?No?ni re?im slu?i za fotografisanje u mraku. ?um raste na fotografijama, ekspozicija se uve?ava (Treba voditi ra?una da vam ruka bude maksimalno mirna jer ?e u suprotnom fotografije biti zamu?ene).
?Re?im fotografisanja. Normalni re?im, koji se koristi za fotografisanje. Tako?e postoji i vi?estruki re?im (Burst 4) koji omogu?ava pravljenje 4 fotografije u seriji. Landscape je veoma interesantan re?im koji omogu?ava pravljenje neobi?nih fotografija i trenutno nema rivala. Poslednji re?im je pravljenje fotografija sa ramovima, pri kojem se rezolucija fotografija smanjuje automatski.
U re?imu fotografisanja, ekran slu?i za glredanje onoga ?to fotografi?ete. Slika se kre?e veoma glatko i sve se vidi vrlo jasno. Numeri?ki tasteri poma?u u prebacivanju razli?itih funkcija i parametara fotografisanja na veoma brz na?in, ?to veoma ubrzava proces fotografisanja.


(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG

(+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG (+) Uve?aj, 1600?1200, JPEG
Video sadr?aji se mogu snimati u dve rezolucije (176x144, 128x96) u 3gp formatu. Trajanje klipa mo?e biti ograni?eno (10 sekundi) ili neograni?eno. Kvalitet klipova je ispod svake kritike; do sada u pitanju je najslabije izdanje kada su u pitanju svi Sony Ericsson brendirani ure?aji po ovom pitanju.

Primer video klipa 1 (3gp, 0.3 Mb)
Primer video klipa 2 (3gp, 0.1 Mb)

Meni
Glavni meni se sastoji od matrice od 12 ikona (jednu od tema karakteri?e horizontalni izgled menija). Brza navigacija brojevima je tako?e jedna od karakteristika koje postoje kod modela W580i ? mo?ete dodeliti pre?ice ve?ini stavki menija, koje su prethodno instalirane na telefonu, dok va?e sopstvene aplikacije ili fajlovi ne mogu da budu pode?eni za pristup na ovakav na?in.

Unos teksta je ostao na istom konfornom nivou, pritiskom tastera #, izlistavaju vam se dostupni jezici koje mo?ete lako prebacivati dok kucate tekst.

Pored uobi?ajenih vertikalnih podmenija, proizvo?a? je obezbedio horizontalne tabulatore. Ovo zna?i da dok pregledate listu pozivanih brojeva, mo?ete videti ne samo pozvane brojeve ve? se istovremeno (pritiskom d?ojstika horizontalno) mo?ete prebaciti na tabulatore propu?tenih ili primljenih poziva. U meniju telefona, ovakva navigacija je omogu?ena gde god je to bilo mogu?e i na ovaj na?in se olak?ava upotreba telefona. Ergonomija menija kod ovog modela je prili?no visoka. Tako?e bih napomenuo da se horizontalni paneli pojavljuju u telefonskom imeniku, pode?avanjima i drugim stavkama menija.

Meni Activity je standardan za Sony Ericsson telefone. Prva tri prikazuju razli?ite doga?aje kao ?to su propu?teni pozivi, napomene, poruke ? sve ovo se odnosi na prvi tabulator. Postoji mogu?nost isklju?ivanja menija Activity za ove doga?aje - u ovom slu?aju pop up prozora, podsetnici za odre?ene tipove doga?aja ?e vam se pojaviti na ekranu. Tre?i tabulator karakteri?u pre?ice, koje mo?ete sami podesiti. Dodati ?etvrti tabulator sadr?i linkove ka najvi?e kori??enim aplikacijama i izvorima ? na vrhu ove liste se nalazi Google pretraga.

Drugi tabulator je najinteresantniji jer predstavlja neku vrstu menad?era zadataka. Karakteri?e ga lista svih trenutno pokrenutih aplikacija. Korisnik mo?e da pokrene do osam Java aplikacija (?injenica je da nema kapaciteta za vi?e, tj da RAM ne mo?e da podnese vi?e od 8 Java apliakcija) istovremeno i da prebacuje sa jedne na drugu. Ovo mo?e biti dosta prakti?no, ukoliko recimo koristite ICQ mobilni klijent, koji mora da bude konstantno online, a ?elite i da prekratite vreme igraju?i Java igrice. Do sada sli?no re?enje od strane konkurencije nije najavljeno.

Teme, dizajn komponenti
Za razliku od S500i, ovaj ure?aj nije pozicioniran kao emociona ponuda ali i dalje zadr?ava sve odlike takve ponude. To jest, ure?aj se isporu?uje sa unapred instaliranih 5 razli?itih tema, koje su bazirane na flash-u i menjaju izgled glavnog menija, kao i kompletan izgled. Ove teme su veoma zanimljive, vibracioni efekti se pokre?u prilikom navigacije kroz meni a neke teme modifikuju poziciju prozora koji sadr?i informacije o numerama u re?imu mirovanja. Drugim re?ima, W580i ima pristojnu ponudu po pitanju prisutnih tema.
Druga stvar koju bi trebalo napomenuti jeste nekoliko video tonova koji su unapred instalirani ? u su?tini, postoji nekoliko jednostavnih numera koje su povezane sa grafikom, a koje se mogu koristiti kao melodije zvona. Za sada nijedan od proizvo?a?a nije ponudio nijednu vrstu ovakve karakteristike, iako Nokia ide u ovom pravcu, me?utim jo? uvek nije izdala nijednu unapred instaliranu melodiju.

Video klip, meni, teme (11.2 mb, mpg)
Telefonski imenik
U telefonski imenik mo?e da stane do 1000 kontakata sa svim popunjenim poljima, ali je broj telefonskih brojeva ograni?en na 2500. To zna?i da uprkos mogu?nosti dodeljivanja do 5 telefonskih brojeva jednom kontaktu, ne mo?ete uneti preko 2500 unosa. Ovo je dovoljno ?ak i za najaktivnije korisnike, jer ve?ina nema ni 500 unosa u svom telefonskom imeniku.

Nekoliko telefonskih brojeva mo?e da se sa?uva u okviru jednog kontakta, kao i adresa, e-mail, broj Instant Messanger-a kao i druge kontakt informacije. U pode?avanjima, mo?ete odabrati ?eljena polja, i ona ?e biti dostupna, dok ona koja vam nisu potrebna i koja ne odaberete ne?e biti prisutna. Kontakti se mogu ?uvati po poljima, uklju?uju?i ime i prezime, ali samo u jednom polju unosa. Za razliku od prethodnih modela, ovoga puta imamo dimani?ku listu, tj. telefon je automatski sortira nakon unetih izmena.
Mogu?e je dodeliti posebne melodije i sli?icu svakom kontaktu. Tokom dolaznog poziva bi?e kori??eni sli?ica i melodija. Polje u koje je unet datum ro?enja mo?e biti sinhronizovano sa planerom, a postoji mogu?nost i da podesite koliko dana pre navedenog doga?aja telefon ?e vas upozoriti.

Kada unosite informaciju, kre?ete se kroz tabulatore, u prvom unosite broj telefona, i sortirate ga po tipu. Cela organizacija ovog procesa podse?a na Outlook, ?to zna?i komfor na prvom mestu. Glasovni tagovi se mogu dodati brojevima telefona, imenima a mo?e ih biti dodato do 40. Glasovno pozivanje je ostalo isto, mada po?inje da izgleda zastarelo, kada se imaju u vidu svi softveri za prepoznavanje glasa koje je usvojila konkurencija.Kompanija i dalje sledi svoja uobi?ajena uverenja da se SIM kartica koristi samo u hitnim slu?ajevima, tako da ukoliko ?elite da vidite sadr?aj kartice, morate aktivirati specijalnu opciju u meniju. Kontakti uneti na SIM karticu se ne prikazuju na op?toj listi.

Mo?ete kreirati rezervnu kopiju svih unosa iz telefonskog imenika i ona ?e biti sa?uvana na memorijskoj kartici, tako da ?ete biti u mogu?nosti da naknadno povratite informacije.

Grupe kontakta su korisne samo za slanje SMS poruka za vi?e korisnika, po?to je nemogu?e dodeliti posebnu melodiju ili sliku za grupu.

Svaki video klip mo?e da se iskristi za identifikaciju poziva bilo kog unosa iz telefonskog imenika.

Slanje poruka
Svi alati za upravljanje porukama su uobi?ajene, postoje ?ablonske poruke kao i mogu?nost kreiranja sopstvenih ?ablonskih poruka. Za ?uvanje poruka koristi se memorija telefona zajedno sa SIM karticom. Podr?ana je chat funkcija. Sve u svemu, ?to se ti?e SMS-a, sve je kao i kod drugih modela ove kompanije. Jedino su ikone kojima se izra?avaju emocije interesantnije.

Realizacija MMS-a je sjajna kao i obi?no, mo?ete doslovno kreirati video klipove, postoji dosta pode?avanja koja Sony Ericsson modelima daju prednost nad konkurencijom.

E-mail klijent mo?e slati i primati elektronsku po?tu, a podr?ani su svi kodni rasporedi. Elektronska po?ta se mo?e ?uvati na memorijskoj kartici.U pode?avanjima elektronske po?te, mo?ete postaviti posebnu ?ifru za SMTP naloge, ?to je veoma pogodno. Pode?avanja su fleksibilna, podr?avaju gotovo sve kodne rasporede a ne samo Unicode. Prilozi su podr?ani od strane telefona i prisutni kao ikone u telu poruke. Telefon ne radi sa Office ili PDF dokumentima, ali ih mo?ete sa?uvati u bilo kom direktorijumu. Ograni?enje veli?ine dolazne/odlazne po?te odre?uje operator. Elektronska po?ta sa prilozima veli?ine 6-7Mb mo?e da se ?alje bez problema. Telefon podr?ava Push Mail standard. Procesi slanja i primanja poruka se vr?e u pozadini.

RSS Feed. Pode?avanje je veoma jednostavno, samo je potrebno navesti povratnu informaciju koja vam je potrebna i njenu adresu. Telefon ?e se povezati i preuzeti je. Mo?ete a?urirati samo jednu stavku, ili kompletnu povratnu informaciju odjednom. Mogu?nosti ugra?enog pretra?iva?a su upotrebljene za prikazivanje feed-ova. Feed-ovi mogu da budu a?urirani po rasporedu.
Lista poziva
Do 30 poziva mo?e biti zabele?eno na objedinjenoj listi, zajedno sa vremenom i datumom poziva. Pored svakog unosa nalazi se ikona koja ozna?ava tip poziva (propu?ten, primljen, pozivan). Sem toga dodatne ikonice pokazuju ukoliko je broj sa?uvan u telefonskom imeniku ili na SIM kartici. Lista propu?tenih poziva se mo?e videti zasebno, i na njoj se ?uva do 10 unosa. U ovom meniju tako?e mo?ete videti cene poziva, du?inu trajanja svih poziva, odlaznih poziva i poslednjeg poziva. Navigacija kroz liste se vr?i uz pomo? tabulatora ?ime se ?tedi dosta vremena.


Zabava
Iz ovog menija mo?e se pristupiti fotografijama i muzi?kim fajlovima. Funkcija MusicDJ je interesantna, mada se ?ini da je korisnici ne?e preterano koristiti. U editor-u mo?ete kreirati i menjati sopstvene melodije koje se mogu sastojati najvi?e od 4 melodije.
Napredna verzija MusicDJ-a je nazvana VideoDJ, i omogu?ava menjanje ne samo muzi?kih fajlova, ve? i dodavanje slika i teksta. Finalni rezultat je prisutan u vidu 3GP fajla koji mo?e biti poslat putem MMS-a ili e-mail-a ili jednostavno preba?en na drugi telefon.

Video klip, meni, album (2.1 mb, mpg)
PhotoDJ je zadr?ao svoje ime ali mu je unutra?njost kompletno izmenjena. Proizvo?a? je uneo CyberShot projekat koji sada karakteri?e ovaj editor po podrazumevanom pode?avanju. Ali kada se malo bolje razlisli, koliko ?esto koristite telefon za crtanje ili kreiranje sopstvenih slika. Odgovor najve?eg broja korisnika ?e najverovatnije biti ? nikada. Istovremeno uklanjanje efekta crvenih o?iju, pode?avanje osvetljenosti slike, kontrast, o?trina, efekti, mogu da budu vrlo prilkladni u odre?enim situacijama, mada ovo sve mo?ete uraditi i nakon ?to prebacite fotografije na ra?unar. Novi PhotoDJ izvr?ava sve ove operacije lak?e nego ikada pre, pobolj?avaju?i na taj na?in mog?nosti telefona.

Daljinsko upravljanje ? mogu?nost upravljanja drugim ure?ajima preko Bluetooth konekcije. Standardna karakteristika za sve Sony Ericsson telefone.

Zvuk se mo?e snimati pomo?u Diktafona - ?to omogu?ava snimanje glasovnih bele?ki koje se kasnije mogu koristiti kao melodije. Telefonski pozivi se tako?e mogu snimati, ?to je omogu?eno iz kontekst menija. Ne postoji vremensko ograni?enje za snimanje razgovora.


Igre - telefon se isporu?uje s adve prethodno instalirane igre - Sims 2 kao i Lumines Block Challenge.Planer
Planer ima dosta funkcija. Pogledajmo prvo kalendar. Postoje tri tipa za pregled doga?aja ugra?ena u model W580i: nedeljni, mese?ni ili dnevni. Kod dnevnog ozna?avanja doga?aja mo?ete videti listu svih doga?aja i napomena, dok u druga dva mo?ete videti obele?eno vreme ili dan. Mo?ete kalendar prebaciti na ?eljeni dan, godinu ili mesec. Sve je uobi?ajeno, kao i na?in uno?enja rasporeda. Imate mogu?nost da doga?aju dodelite odre?eni naziv, defini?ete mesto gde ?e se doga?aj odr?ati, du?inu i podesite podsetnik (na odre?eno vreme pre doga?aja ili ba? u ta?no vreme doga?aja). Po prvi put doga?aji mogu da budu ponovljeni. Tipovi ponavljanja doga?aja su: dnevni i mese?ni. Podsetnik radi i kada je telefon isklju?en, sve dok ne isklju?ite ovu funkciju.
Lista zadataka Postoje samo dva tipa doga?aja: telefonski poziv i podsetnik. Sa druge strane, to je zaista dovoljno, jednostavnost ima svojih prednosti.

Telefon ima potpuno organizovanu pretragu za kalendar: mo?ete uneti samo re? (ili deo re?i) i nakon ?to telefon zavr?i pretragu, na ekranu ?e se pojaviti svi doga?aji koji se poklapaju sa zadatim kriterijumom. Ova funkcija radi prili?no brzo ?ak i kada planer ima preko 100 unetih doga?aja, a podr?ano je i brzo prebacivanje na doga?aj iz prozora za pretragu.

Bele?ke. Telefon podr?ava uno?enje bele?ki, mada su ograni?ene po du?ini. Naziv bele?ke ?e biti prva uneta re?. Ovo nije naro?ito pogodno jer re? koju prvo uneste mo?da ne?e automatski opisati ono ?to ?elite re?i bele?kom.


Alarm ?asovnik. Postoji pet alarm ?asovnika, od kojih svaki mo?e biti pode?en manuelno. Oni se mogu pokretati odre?enih dana u nedelji. Osim melodije za alarm mo?ete odabrati i kratku napomenu i sli?icu koji ?e se prikazati na ekranu kada se alarm pokrene. Bilo koji muzi?ki fajl mo?e biti izabran za zvuk alarma.?toperica/Broja?..Ovde je sve prili?no uobi?ajeno, i mada bi se isto moglo re?i za ?topericu, ona ima i funkciju privremene vrednosti. Telefon ima specijalnu aplikaciju za ?uvanje tajnih kodova, koja je bila veoma uspe?na kod prethodnih modela. Tako?e ovaj model ima i uobi?ajeni kalkulator.

WAP
Pretra?iva? poseduje svoju sopstvenu stavku menija, verzija pretra?iva?a je 2.0 i podr?ava sigurno preno?enje podataka, ?to je veoma va?no ako koristite elektronske transakcije. Nove pozadine za ekran, teme i melodije mo?ete preuzeti na ovaj na?in a sve je dostupno na sajtu proizvo?a?a.

Stanrardni pretra?iva? za Sony Ericsson telefone je NetFront, koji podr?ava prikaz stranice u jednoj koloni i HTML. Jedna od pogodnih stavki je mogu?nost kreiranja direktorijuma za fajlove,bookmark-ove. Ovaj pretra?iva? se smatra jednim od najboljih na tr?i?tu, mada ograni?eni resursi telefona ne ?ine njegovo kori??enje lakim procesom. Oni koji koriste internet stalno treba da razmisle o kupovini PDA ili laptop ra?unara, premda pun pristup internetu nije jedan od zahteva koji je prevashodan za tip ure?aja ove klase. Podr?ka za RSS feed je odli?na, jer omogu?ava da koristite telefon za ?itanje vesti, raznih najava i ?lanaka u pokretu na uobi?ajen na?in.
HTML stranice koje sadr?e napredne formate ili ?ija veli?ina prelazi 500Kb ne?e biti prikazane. Pretra?iva? je po svim standardima optimalan, ali je upotreba Opera mini pretra?iva?a mo?da po?eljnija jer nudi vi?e mogu?nosti.

Pode?avanja
Ovaj meni skladi?ti sva pode?avanja vezana za rad telefona. U re?imu mirovanja na ekranu se mo?e prikazivati ?asovnik, a tako?e mo?ete odabrati veli?inu fonta. U slu?aju da izaberete velike brojeve, bi?e vam lako da vidite koliko je sati, ali sam font postaje providan. Sve ostalo je uobi?ajeno.

Fajl menad?er, koli?ina memorije.
Korisnik na raspolaganju ima 16 do 18Mb dostupne memorije, a mo?ete dodati i praznu M2 memorijsku karticu. Ovde se mogu sa?uvati svi podaci (fotografije, video klipovi, aplikacije). Preostala memorija je zauzeta prethodno instaliranim aplikacijama, koje ne mo?ete obrisati. Deo memorije je odvojen za telefonski imenik, listu poziva, itd.

Telefon poseduje najjednostavniji fajl menad?er, uz ?iju pomo? fajlovi mogu biti sortirani u razli?ite direktorijume, a posebni direktorijumi mogu biti kreirani u memoriji telefona. Fajlovi se mogu preme?tati iz jednog u drugi direktorijum bez problema. Sa ili bez kabla telefon mo?e postati savr?eno mesto za ?uvanje fajlova, a nema problema ni sa prenosom na telefon fajlova koje on sam ne mo?e da otvori.

Uobi?ajeno sortiranje fajlova sadr?i slede?e opcije: datum, tip i veli?inu. Galerija slika ima novo pode?avanje nazvano Timeline, koje nakon aktiviranja prikazuje liniju u kojoj su prikazani meseci. Na listi ?ete videti fotografije koje su napravljene tokom tog meseca. Lista mo?e postati jo? detaljnija pritiskom dva puta na isti taster i onda vam se umesto meseci prikazuju dani, odnosno fotografije snimljene odre?enog datuma. Ovo mo?e biti dosta zgodno ukoliko posedujete veliki broj fotografija u telefonu.

Video plejer
Proizvo?a? je izdvojio video plejer kao posebnu stavku menija sa svrhom da naglasi koliko je video plejer druga?iji od muzi?kog i drugih ponuda kompanije, kod kojih muzi?ki i video plejer dele jednu sekciju. ?to se ti?e pozitivnih stvari vezanih za plejer nave??emo mogu?nost reprodukcije video klipova u QVGA rezoluciji pri brizini od 30fps, karakteristiku progresivnog premotavanja unapred, prebacivanja u landscape re?im, automatkog smanjenja visokih rezolucija radi poklapanja sa veli?inom ekrana. I poslednje, ali ne i najmanje va?no, najzna?ajnija karakteristika koju poseduje plejer je mogu?nost izvla?enja pojedinih frejmova iz reprodukovanog videa, koji se mogu sa?uvati kao slika i nakon toga koristiti sa kojom god svrhom ?elite.

Radio
Prisutna je memorija za 20 radio stanica, automatska pretraga i RDS funkcija. Kvalitet radija i izgled su kao i u slu?aju modela K750i, ?to zna?i uglavnom dobro.TrackID
Isto kao i model Sony Ericsson W610i poseduje TrackID servis (skriven u meniju Entertainment), koji poma?e kada ne mo?ete da se setite naziva neke pesme koju slu?ate na radiju ili je snimite preko mikrofona. Princip je da se nakon aktiviranja ove funkcije snimi 3 do 4 sekunde pesme, da bi se zatim taj fajl poslao na GraceNote server, koji prona?e naziv numere koja vas zanima i po?alje vam nazad informaciju. Za razliku od ostalih modela kod W880i, mo?ete ne samo da saznate naziv pesme ve? i da je kupite. Servis je interesantan jer reaguje trenutno, a poseduje i mogu?nost instant kupovine pesama koje tra?ite. Nastojanje proizvo?a?a da populari?e ovaj servis ?to je vi?e mogu?e je prirodna, ?ak mu je dodelio i sopstvenu stavku menija.Aplikacije
Model W580i poseduje dve aplikacije i to su Music Mate 2, koji je vodi? za u?enje razli?itih muzi?kih instrumenata. Druga je Walk around the Globe koja prora?unava i prikazuje vam rastojanja izme?u va?e lokacije i bilo koje druge ta?ke na zemlji i koja izme?u ostalog obezbe?uje informacije o dr?avama. Me?utim, mo?emo samo da naga?amo za?to je ova aplikacija ugra?ena.


Walkman player 2.0
Plejer je po podrazumevanom pode?avanju u narand?astoj boji ali uvek mo?ete odabrati crnu ili belu. Dok se telefon nalazi u re?imu mirovanja plejer je dostupan jednim klikom - dovoljno je da pritisnete narand?asti Walkman taster. Dupli klik ?e minimizovati plejer i vratiti ekran u re?im mirovanja.

Ure?aj locira sve fajlove i direktorijume ? i zatim sakuplja neophodne podatke iz ID3 tagova. Podr?ani zvu?ni formati su MP3, AAC, AAC+, E-AAC+, WAV, WMA i m4a. Ne postoji ograni?enje po pitanju bitrate-a tako da mo?ete upload-ovati i fajlove sa promenljivim bitrate-om. Kompanija preporu?uje kori??enje fajlova sa 192kbps bitrate-om.

Video klip, meni, walkman player 2.0 (5.2 MB, mpg)
U muzi?koj biblioteci sve sa?uvane numere su klasifikovane prema slede?im karakteristikama:

Artists ? aplikacija prikazuje op?tu listu izvo?a?a, kod koje mo?ete primeniti i brzu pretragu.

Albums ? sortiranje prema naslovu albuma, funkcija pretra?ivanja je tako?e dostupna;

Tracks ? op?ta lista svih numera, sortiranje se izvr?ava prema nazivu numere ili prema ID3 tagovima;

Genre ? sortiranje koje koristi razli?ite muzi?ke pravce kao ?to su Hip Hop, Jazz, Bluzes kao kriterijum;

My playlists ? ovo su liste pesama kreirane od strane korisnika. Mo?ete ih kreirati i na ure?aju i na ra?unaru dok pregledate sadr?aj flash memorije u USB Mass storage re?imu; telefon ih locira prilikom a?uriranja biblioteke.

Horizontalnim prebacivanjem izme?u tabulatora mo?ete pregledati ne samo albume, ve? i liste izvo?a?a i numera. Kompletna navigacija se mo?e izvr?iti preko jednog ili eventualno nekoliko pritisaka a kod svake liste mo?ete primeniti pretragu po prvom ili nekoliko slova.

U re?imu reprodukcije mo?ete odabrati odgovaraju?u sliku koja ?e biti prikazana (slika omota albuma) ili Vizuelizaciju (vrsta screensaver-a koja ?igra? u taktu muzike). Omogu?eno je ponavljanje pojedina?ne ili svih numera, kao i re?im nasumi?ne reprodukcije. ?Premotavanje unazad? je progresivno, ukoliko dr?ite taster pritisnutim, korak se menja.

Tu je i re?im brze reprodukcije u kojem W580i reprodukcuje nekoliko sekundi od svake numere i zatim ubrzava. HPM-70 slu?alice se isporu?uju zajedno sa ure?ajem, koriste Fast Port interfejs konekciju, dok ?ete na kablu ugledati 3.5mm priklju?ak za uobi?ajene slu?alice. Slu?alice su najboljeg kvaliteta koji se mo?e prona?i na tr?i?tu. W580i ima podr?ku za OMA DRM 2.0 koji ga ?ini kompatibilnim sa ve?inom online prodavnica koje distribuiraju muziku. Proizvo?a? je obuhvatio i Online Channels kao stavku menija, gde mo?ete dodati razli?ite online prodavnice. U zavisnosti od va?eg operatera i od toga da li telefon prodat od strane nekog od njih, linkovi u tom meniju mogu varirati. Novi linkovi mogu biti preuzeti uz pomo? va?eg operatera, iako je to mogu?e samo u nekoliko zemalja. Va?na je ?injenica da servis za preuzimanje radi u minimizovanom re?imu, tako da mo?ete naru?ivati muziku bez isklju?ivanja plejera.

Utisci
Iako je polifonija 72glasna, ure?aj ne obezbe?uje ni?ta bolji zvuk mp3 fajlova u odnosu na druge Sony Ericsson brendirane telefone. Ja?ina zvuka zvu?nika je prose?na a basovi se jako dobro ?uju, tako da ?ete melodiju lako ?uti ?ak iako se nalazite na ulici. Vibracija je prose?ne snage ili mo?da ne?to ja?a, mada je i dalje dosta slaba da bi mogla da se oseti. Kada je u pitanju prijem on je na istom nivou kao i kod drugih proizvoda kompanije ? drugim re?ima, veoma dobar.


Ovaj aparat ?e se na tr?i?tu pojaviti u toku narednog meseca. U isto vreme, razmi?ljaju?i o modelima Sony Ericsson W710i i Sony Ericsson W850i, slobodno mo?emo re?i da ?e W580i imati sopstvenu ciljnu grupu. Nekima ?e nedostajati pedometar ali to ?e biti mali procenat korisnika, dok ?e se drugima svideti kao pristupa?ni Sony Ericscon brendirani slajder.

Za sada bi verovatno bila gre?ka tvrditi da W580i ima neku vrstu direktne konkurencije; Nokia nije u tom segmentu, mada Samsung E740 izgleda kao potencijalna ponuda. Motorola-ine ponude su jeftinije i pozicioniranje su na potpuno druga?iji na?in. Sony Ericsson W580i je odli?no re?enje iako nema savr?ene tehni?ke karakteristike.
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
02.05.2009
Poruka
29.800
E,puno ti hvala za ovakvu detaljnu "inspekciju"ovog telefona,trebam cerki da kupim fontele,pre nego sto krenemo na more,i dvoumili smo se izmedju 380i,i ovog modela,odlucili smo se za ovaj,580i,samo radi kamere,kad smo videli rezoluciju...i hvala ti puno,sta cu obecao sam,i sutra moram da idem u grad,ili gde li vec,jer kod mene je kreditna...telefon kupljen,sad razmisljam dali da kupim i sebe,jer puno radim sa muzikom,a ona fora,kad imas mogucnost,sa radiom,da preko neta nadjes i pesmu,i i izvodjac,a i album,a uz to posaljem mejlom kome treba,recimo naziv izvodjaca (TRACKID),a gde je "brojac"koraka,
 
Poslednja izmena:
Top