Šta je novo?

Sony-Ericsson w300i

Član
Učlanjen(a)
12.02.2009
Poruka
20
press-pic.jpg

Kompletan test Sony Ericsson W300i/Z530i
Standardni paket:
Telefon
Punja?
Korisni?ko uputstvo
CD sa programima (W300i)
Memorijska kartica M2 256 MB (64 MB kod Z530i)
USB kabl
HPM-70 stereo slu?alice (samo kod W300i)

Sony Ericsson je sistemati?no pro?irivao svoju proizvodnu liniju sa Walkman serijom proizvoda. Predstavljanjem modela namenjenih prose?nim kupcima ova serija bi svakako do?ivela ve?u popularnost a samim tim i ve?i broj prodatih primeraka. S obzirom da ostali proizvo?a?i imaju veliki broj modela namenjenih prose?nim kupcima, mo?emo re?i da je Sony Ericsson model veoma bitan za tog proizvo?a?a. Po?to ve? postoje modeli sa memorijskim karticama, podr?kom za MP3 i veoma prihvatljivim cenama, u kompaniji Sony Ericsson su odlu?ili da predstave dva modela istovremeno: Sony Ericsson W300i i Sony Ericsson Z530i, jeftiniji model sa istom funkcionalno??u ali siroma?nijim prate?im paketom.
Dizajn ovog telefona na preklop je veoma neobi?an; kada ga pogledate prvi put sti?ete utisak da je neproporcionalan, ali pri kori??enju se pokazao veoma prakti?nim i atraktivnim, zahvaljuju?i pre svega dimenzijama 90 x 47 x 24.5 mm. Po?to je dizajn prepun ?ivahnih boja i teksturiranih elemenata mo?emo slobodno re?i da je telefon namenjen mla?im osobama. Tako je, na primer, Sony Ericsson Z200 bio namenjen korisnicima ?enskog pola, iako to nije bilo nigde nagla?eno. ?to se Sony Ericsson W300 modela ti?e, njega ?ete mo?i da kupite u kombinaciji Senka Crna ili Svetlo Bela. Obe kombinacije boje izgledaju veoma atraktivno i mat plastika od koje je napravljena maska samo poja?ava tu atraktivnost. Model W300i ne podr?ava izmenjive maske, po?to je proizvo?a? smatrato da su one nepotrebne. Model Z530i ih podr?ava i mo?ete birati izme?u Blago Crne, Hrom Sive i Elegantno Crvene. Bokovi telefona su srebrni, kao i spolja?nja antena.


Telefon bez problema mo?ete dr?ati u ?aci i lako ga mo?ete otvoriti ?ak i jednom ?akom. Masa telefona je 94 grama, ?to je tipi?no za ovakav proizvod. Inverzni monohromatski ekran je originalno re?enje - mo?e da prika?e sliku rezolucije 101 x 80 piksela, pozadinsko osvetljenje je narand?aste boje, ?to je posledica tradicije da se primenjuje narand?asta boja na sve modele telefona koji pripadaju Walkman liniji proizvoda. Kako je Z530i isti telefon, isto va?i i za njega. Iako je bilo problema kod starijih modela sa ovakvim spolja?njim ekranom kod ovog modela ti modeli ne postoje. Svakako prvo probajte telefon i procenite da li Vam ovakav ekran mo?da smeta.


Na ekranu ?e biti prikazana statusna linija ali po?to je ekran inverzan, onda ?e status baterije biti prikazan na neobi?an na?in - ako je baterija na ekranu crna, to zna?i da je u potpunosti napunjena, ?im krene da se pojavljuje boja to zna?i da se baterija prazni. Ve?ina ljudi kojima smo pokazali takav status baterije je rekla da je baterija pri kraju po njihovom mi?ljenju. Mislimo da nije trebalo da naprave ovakav indikator statusa baterija po?to deluje zbunjuju?e. ?to se ti?e funkcije da se prikazuje stanje baterije pritiskom na tastere sa strane, ona nije toliko ugodna za kori??enje po?to zahteva dodatnu akciju od strane korisnika.Kada pritisnete taster sa strane bi?e prikazan podaci o telefonu ali i doga?aji iz organajzera koji su aktuelni za taj dan. Opet, na tom ekranu mogu biti prikazani nazivi pesama koje trenutno slu?ate. Ako slu?ate radio, onda ?e na ekranu biti prikazano ime radio stanice, ako ste je sa?uvali u memoriji telefona. Kada je telefon u mirovanju du?e vreme na tom ekranu ?e biti prikazan mali sat, pa ?e neki korisnici morati da koriste sredstava za uveli?avanje da bi videli ?ta pi?e na ekranu. ?to se prikaza slike kada se telefon na?e na suncu ti?e, nije bilo nikakvih problema, tekst je i dalje bio ?itljvi bez problema.


Dvostruki taster koji se nalazi u gornjem levom uglu je pretrpeo nekoliko zanimljivih izmena, pa je sada ugravirano "Music" pored tog tastera (po?to mo?ete pozivati i program za reprodukciju pomo?u njega). Na kraju, svakako mo?emo pohvaliti dizajn koji je jedinstven ali i veoma ugodan. Zahvaljuju?i dimenzijama tastera mo?ete ih koristiti bez problema, bilo koje starosti da ste. Na desnom boku telefona nalazi se infracrveni port i nijedan drugi kontrolni element. Fast Port interfejs se nalazi sa donje strane telefona. Pomo?u adaptera na ovaj port mo?ete priklji?iti i standardne 3.5 mm slu?alice. Odmah pored interfejsa se nalazi rupa za traku.Odmah iznad ekrana se nalaze objektiv VGA kamere i ogledalo. Kamera je standardna kao kod starijih Sony Ericsson modela i ne donosi sa sobom nikakve novitete. Proizvo?a? je najavio da ovaj telefon podr?ava izmenu memorijskih kartica "na ?ivo" ali opet kartici mo?ete pristupiti samo kada je poklopac sa zadnje strane na svom mestu. Kada pogledate telefon sa strane primeti?ete le?i?te za M2 memorijske kartice. Po pitanju dimenzija ove kartice su najsli?nije microSD memorijskim karticama, pa je tako ?ak i njihov maksimalni kapacitet izjedna?en i iznosi 1 GB. Po cenama ove kartice ne bi trebalo da prelaze trenutne cene MemoryStick Pro Duo kartice odgovaraju?ih kapaciteta.
Promena kartica ne predstavlja ve?i problem, ali se ?ini kao da proizvo?a? ne ?eli da korisnici previ?e ?esto menjaju memorijske kartice. Odmah smo se setili modela Motorola V360 koji ima sli?an na?in izmene kartica.

Kada otvorite telefon ugleda?ete glavni ekran napravljen u UBC tehnologiji koji mo?e da prika?e sliku rezolucije 128 x 160 piksela (samo kod modela Z530, ne i kod W300). Ovo je zamena za UBF ekran koji je sli?an STN ekranima. Nova tehnologija izrade ovog ekrana je namenjena da poka?e superiornost u odnosu na STN ekrane po pitanju kontrasta. Naravno, boje koje prikazuje ovaj ekran su "?ive" ali i dalje ne dosti?e nivo kvaliteta kakav imaju TFT ekrani. U celini, ekran se pona?a dobro, mada se ponekad mo?e desiti da slika na njemu ne mo?e biti prikazana kada se telefon na?e direktno na suncu. Ekran mo?e da prika?e do 65.536 boja.

Sony Ericsson W300i ima ekran istih karakteristika mada je kod njega TFT ekran koji mo?e da prika?e do 262.144 boje. Slika je kvalitetnija na ovom ekranu i piksele ne?ete tako lako primetiti kao kod modela Z530. Opet, za ovakvu klasu telefon ovo je sasvim prose?an ekran.


Tastatura je napravljena od plastike - svi numeri?ki tasteri izgledaju okruglo i podeljeni su u vertikalne redove. Mo?ete ih koristiti bez problema. Sa druge strane, funkcijski tasteri su ulegnuti ?to nekim ljudima sigurno ne?e odgovarati. Navigacioni taster je malo izdignut i te?e ga je pritisnuti, ?to ne doprinosi ergonomiji telefona. Pozadinsko osvetljenje tastature je narand?aste boje ali nije jakog intenziteta, tako da Vam ne?e smetati kada koristite telefon danju ali ?ete svakako mo?i da pro?itate oznake tastera kada koristite telefon no?u.Telefon koristi Li-Pol bateriju kapaciteta 900 mAh. Prema podacima proizvo?a?a telefon mo?e raditi do 400 sati u mirovanju i do 9 sati ako se koristi za razgovore. U na?em testu telefon je izdr?ao oko 3 dana bez punjenja uz 1 sat razgovora, 1 sat upotrebljen za ostale funkcije i oko 6 sati iskori??enih za slu?anje muzike. Da bi se baterina napunila u potpunosti potrebno je da je punite oko 1 sat i 40 minuta.


U pore?enju sa ostalim telefonima ove kompanije ovaj telefon svakako mo?emo preporu?iti ako Vam je bitno trajanje baterije, koje je prakti?no pove?ano i do 35%. Ovo je postignuto zato ?to je u telefon ugra?en ekran koji tro?i malo struje i re?imi za ?uvanje energije bolje funkcioni?u. Kada smo isklju?ili mre?nu komponentu i slu?ali samo muziku telefon je izdr?ao 27 sati bez punjenja. Ovo je apsolutni rekord za sve telefona koji se trenutno nalaze na tr?i?tu, uklju?uju?i tu i Walkman seriju.

Meni
Glavni meni je prikazan kao matrica ikona 4 x 3, mo?ete koristiti navigaciju pomo?u brojeva pa tako prebacivanje izme?u ikona u meniju mo?ete obavljati veoma brzo.


Sistem uno?enja teksta je ostao isto ugodan. Pritiskom na taster # bi?e prikazana lista raspolo?ivih jezika na koje se veoma lako mo?ete prebaciti u toku kucanja teksta.

Proizvo?a? je primenio horizontalne tabulatore kao i standardne vertikalne podmenije. Primer za to je lista pozvanih brojeva. Kada otvorite tu listu, pomeranjem navigacionog tastera levo ili desno mo?ete pogledati liste primljenih i propu?tenih poziva. Ovakva vrsta navigacije se nalazi u celom sistemu menija, pa je kori??enje telefona u velikoj meri olak?ano. Sli?ni tabulatori se nalaze i u imeniku, meniju za pode?avanja ali i ostalim menijima.

Imenik. U imeniku se mo?e na?i do 1000 unosa kada su sva polja popunjena. Ovo je oko 2500 polja, ?to je vi?e nego dovoljno za ve?inu korisnika. Svakom kontaktu mo?ete dodeliti nekoliko brojeva telefona, email adresa, IM broj, itd. U pode?avanjima mo?ete izabrati koja polja ?elite da se vide kada menjate unose. Polja mo?ete i sortirati - po Prezimenu i Imenu iako je tu u pitanju jedno polje. Imate na raspolaganju opciju da sortirate kontakte i imeniku, ?to je zna?ajnija razlika u odnosu na starije modele. Svakom kontaktu mo?ete dodeliti posebnu melodiju i sliku. Polje Ro?endan mo?ete sinhronizovati sa organajzerom.

Dok kreirate novi unos, mo?ete se kretati kroz horizontalne menije, prvi slu?i za unos brojeva i njihovo sortiranje po tipovima. Ceo koncept neodoljivo podse?a na Microsoft Outlook, ?to je vrlo zgodno. Mo?ete podesiti pozivanje glasom za 40 brojeva telefona.

Dok pregledate imenik mo?ete gledati brojeve pomeranjem d?ojstika horizontalno, kao i ostale informacije u vezi tog kontakta. Naravno, podrazumevani broj za odre?eni kontakt mo?ete sami podesiti.

Kompanija tradicionalno smatra da SIM kartica ne treba da se koristi za ?uvanje kontakata koji se koriste u svakodnevici, ve? samo u hitnim slu?ajevima. Pregled brojeva koji se nalaze na SIM kartici mo?ete izvr?iti preko posebnog menija, ti brojevi ne?e biti prikazani u imeniku telefona.

Imate mogu?nost i pravljenja kopije svih unosa na memorijsku karticu; naravno, podr?ano je i vra?anje kontakata.

Grupe kontakata su jedino korisne kada ?elite da po?aljete jednu istu poruku na vi?e brojeva telefona, po?to im ne mo?ete dodeliti ni ikoni ni melodiju.

Poruke. Sve funkcije za poruke su osnovne, mo?ete kreirati svoje ?ablone za poruke. Za ?uvanje poruka koriste se memorija telefona kao i SIM kartica. Podr?ana je chat funkcija.


MMS je veoma dobro realizovan, mo?ete sami kreirati video snimke. Broj pode?avanja i njihova jednostavnost su velika prednost u odnosu na telefone ostalih proizvo?a?a.

E-Mail klijent podr?ava slanje i primanje poruka sa svim mogu?im kodnim rasporedima. E-mail poruke mo?ete ?uvati i na memorijskim karticama.

RSS Feeds omogu?ava pretpla?ivanje na internacionalne kanale za vesti i njihovu isporuku na Va? telefon automatski u vreme koje vi odredite ili manuelno. Ova funkcija polako postaje standard za Sony Ericsson telefone.

Liste poziva. U obi?noj listi bi?e prikazano do 30 brojeva, sa datumom i vremenom za svaki broj. Pored svakog od brojeva ikonica ozna?ava o kakvom tipu poziva se radi (propu?teni, primljeni, pozvani). Pored ovih u listi se nalaze i dodatne ikonice koje pokazuju da li se broj telefona nalazi u memoriji telefona ili je sa SIM kartice. Lista propu?tenih poziva se mo?e posebno pogledati i mo?e da sadr?i najvi?e 10 brojeva. U istoj opciji menija mogu se pro?itati informacije o ceni i du?ini poslednjeg i svih poziva. Kretanje kroz odvojene liste mo?e se ostvariti pomo?u bookmark-ova ?to mo?e u?tedeti dosta vremena.


Zabava. U ovom meniju se nalaze album slika, lista muzi?kih fajlova. Funkcija MusicDJ je interesantna, mada je ve?ina korisnika ne?e koristiti. U ovom programi mo?ete kreirati sopstvene melodije koje mogu imati najvi?e 4 kanala.


VideoDJ je napredna verzija funkcije MusicDJ. Pomo?u te aplikacije mo?ete menjati muzi?ke fajlove, dodavati slike i tekst i to sve snimiti kao 3GP fajl koji mo?ete poslati preko MMS-a, kao e-mail poruku ili samo prebaciti na drugi telefon.


Program za crtanje PhotoDJ je namenjen kreativnim ljudima za crtanje jednostavnih slika. Ponekad mo?e pomo?i da vreme br?e pro?e ali je uglavnom ova funkcija nepotrebna.


Daljinska kontrola - mo?ete upravljati drugim ure?ajima preko Bluetooth veze. Ovo je standardno za Sony Ericsson telefone.


Snimanje zvuka - diktafon, omogu?ava Vam snimanje raznih glasovnih bele?ki koje kasnije mo?ete iskoristiti kao melodije. Razgovore mo?ete snimati kada otvorite poseban menu u toku razgovora. Nema nikakvih ograni?enja po pitanju trajanja snimka.


Organajzer. U organajzeru se nalazi mnogo funkcija. Prvo ?emo opisati kalendar. Postoje tri tipa pregleda, mese?ni, nedeljni i dnevni. U poslednjem slu?aju prikazana je lista svih podsetnika i "to do" unosa, dok ?e u preostala dva slu?aja biti obele?eno vreme ili dan za koji postoje unosi. Prebacivanje na tra?eni datum se odvija veoma brzo. Sve je veoma jednostavno i tradicionalno. Pri dodavanju novog zapisa mo?ete uneti mesto gde ?e se doga?aj desiti, pa vreme trajanja i na kraju pode?avate podsetnik (da li ?e se oglasiti pre ili u zadato vreme). Nema pode?avanja za ponavljanje doga?aja. Iz menija za izmenu unosa mo?ete podesiti drugo vreme i datum i to je to. Podsetnici ?e se aktivirati ?ak i kad je telefon isklju?en ako uklju?ite tu opciju u meniju za pode?avanje.
Lista zadataka je prili?no jednostavna. Postoje samo dva tipa unosa, poziv ili podsetnik. S druge strane, ovo je sasvim dovoljno, jednostavnost ima svojih prednosti.


Telefon ima veoma funkcionalno pretra?ivanje kalendara, gde mo?ete samo otkucati re? (ili deo re?i) i na ekranu ?e biti prikazani svi unosi koji sadr?e tra?eni tekst. Pretra?ivanje radi veoma brzo ?ak i kada postoji vi?e od 100 unosa. Preko liste rezultata mo?ete brzo do?i do odre?enog unosa.

Podatake mo?ete poslati na razli?ite ure?aje (putem IrDA, Bluetooth-a). Samo treba podesiti interval (dan, sedmica ili mesec) i zatim poslati sve unose. Ure?aj koji prima podatke mora podr?ati PIM funkciju da bi mogao da primi i prika?e ove podatke korektno. Mo?ete razmeniti informacije iz organajzera sa Va?im PC ra?unarom bez ikakvog dodatnog softvera za sinhronizaciju.

Bele?ke. Telefon podr?ava unos kratkih tekstualnih bele?ki. U listi bele?ki ?e prikazivati prvu re? kojom bele?ke po?inju. Ovo nije zgodno po?to onda morate svaku bele?ku morate zapo?eti sa karakteristi?nom re?i, da bi znali ?ta se nalazi u tom unosu.


Alarm. Mo?ete podesiti da alarm bude jednokratan ili da se ponavlja (odre?enim danima u sedmici). Alarm ?e se aktivirati ?ak i ako je telefon isklju?en. Bilo koji zvu?ni fajl ili ?ak i radio stanica mogu poslu?iti kao zvu?ni signal.


Tajmer je standardan, kao i ?toperica. Kalkulator je pobolj?an a u memoriji telefona mo?ete sa?uvati podatke iz kalkulatora.Podr?ana je i funkcija svetsko vreme.

Povezivanje. Ovde mo?ete podesiti sve parametre za komunikaciju, od WAP, GRPS pa sve do Bluetooth i opcija za sinhronizaciju. Standardno kori??enje ne?emo razmatrati, po?to je veoma o?igledno i sve funkcioni?e. Treba pomenuti da prilikom sinhronizacije nije dolazilo do bilo kakvih problema, sinhronizacija sa razli?im ure?ajima je tekla bez problema, a podr?ani su i profili (ne postoji mogu?nost preno?enja zvuka preko Bluetooth-a).


Here you can also find setting for a remote and a local synchronization, everything is also standard. The phone supports HID profile which allows using it as the computer or other device remote control.

U istom meniju mo?ete podesiti lokalnu i udaljenu sinhronizaciju, sve je standardno. Telefon podr?ava HID profile pa ga mo?ete koristiti kao daljinski kontroler za kompjuter ili neki drugi ure?aj.

Dial-up networking profil
Generic Access profile (Profil za generi?ki pristup)
Generic Object Exchange Profile (Profil za generi?ku razmenu objekata)
Object Push Profile (Profil za "guranje" objekata)
Serial Port Profile (Profil za komunikaciju preko serijskog porta)
Handsfree Profil
Headset Profile (Profil za slu?alice)
Synchronization Profile (Profil za sinhronizaciju)
Basic Imaging Profile (Profil za osnovnu izmenu slika)
File Transfer Profile (Profil za transfer fajlova)
HID Profil
SyncML OBEX povezivanje
JSR-82 Java API
WAP. Pretra?iva? se pokre?e preko izdvojenog menija. Verzija pretra?iva?a je 2.0 i on podr?ava bezbedan prenos podataka, ?to je va?no za elektronske transakcije. Preko pretra?iva?a mo?ete preuzeti nove pozadine za ekran, teme i melodije; sve se mo?e na?i na sajtu proizvo?a?a.

NetFront pretra?iva? je standardan u Sony Ericsson telefonima, podr?ava pregled stranica u jednoj traci (stranica ?e se automatski formatirati prema karakteristikama ekrana) i pregled html stranica. Od ostalih mogu?nosti podr?ano je kreiranje foldera za fajlove i bookmark-ove. Ovo je jedan od najboljih pretra?iva?a ali zbog ograni?enih mogu?nosti telefona nije lako njegovo kori??enje. Za korisnike kojima je bitan pristup internetnu bolje je da razmisle o Pocket PC ra?unaru ili laptop-u. Interesantna je i podr?ka za RSS feed-ove po?to tako mo?ete ?itati obave?tenja i vesti.

Nisu podr?ane kompleksne html stranince ili one ?ija veli?ina prelazi 500 KB. U mnogim slu?ajevima je dovoljan ugra?eni pretra?iva? ali je Opera mini svakako bolje re?enje.

Pode?avanja. Sva pode?avanja vezana za rad telefona se nalaze u ovom meniju, delom se nalaze i pode?avanja prikaza na ekranu. Ne?u opisivati ovaj meni, po?to je sve ?to se nalazi u njemu prili?no uobi?ajeno.Fajl menad?er, koli?ina memorije. Vama je na raspolaganju 20 MB interne memorije i tu mo?ete snimati razli?ite fajlove (slike, video materijale, aplikacije). Ostatak memorije je zauzet postoje?im aplikacijama koje ne mo?ete obrisati. Deo memorije se koristi za imenik, liste poziva, itd.

U telefonu se nalazi jednostavan fajl menad?er, pomo?u koga mo?ete da sortirate fajlove u direktorijume, pravite nove direktorijume i da snimate potom u njih fajlove. Internu memoriju ovog telefona mo?ete koristiti za ?uvanje fajlova.


Kada pregledate fotografije vide?ete novu opciju koja se zove Vremenska traka (Timeline). Kada je izaberete bi?e Vam prikazana horizontalna linija sa umanjenim slikama koje prikazuju mesece u toku godine, kada je pritisnete prikaza?e Vam se odre?eni dani. Pomo?u ovoga mo?ete se orijentisati u velikoj koli?ini fotogorafija, potrebno je samo da izaberete odre?eni dan i prikaza?e Vam se slike koje ste fotografisali tog dana.

Reprodukcija muzike. Ugra?ena je podr?ka za reprodukciju MP3, kao i 3GP fajlova. Ovaj program predstavlja odli?nu alatku za preslu?avanje MP3 fajlova mada. Podr?an je i ekvilajzer, kao i mogu?nost da sami kreirate svoja pode?avanja za njega.

Specifikacije ovog programa i mogu?nosti su iste kao kod Sony Ericsson W800i modela. Mo?e biti minimizovan, po?to telefon podr?ava elementarni multitasking.

Spolja?nje tastere mo?ete iskoristiti za prebacivanje izme?u pesama u listi, premotavanje, zaustavljanje i pokretanje reprodukcije. Ne morate da otvarate telefon da bi ste kontrolisali reprodukciju, ?to je veoma zgodno.

Video snimak rada programa za reprodukciju

Radio. U memoriji telefona ima mesta za 20 radio stanica, dok ulogu antene vr?e stereo slu?alice koje su do?le uz telefon. Kvalitet radia je isti kao kod Sony Ericsson K750i modela. HPM-70 stereo slu?alice se nalaze u paketu ali za razliku od starijih verzija nemaju gumene dodatke za no?enje oko vrata. Jednostavnije su i imaju samo tanke ?ice. Tako?e, i zvuk preko njih lo?ije zvu?i nego preko starijih modela.Kamera. U telefon je integrisana kamera VGA rezolucije sa 4x digitalnim zoom-om. Tabulatori olak?avaju rad sa kamerom po?to se veoma brzo mo?ete prebaciti iz re?ima fotografisanja u re?im snimanja video materijala. Kamerom mo?ete snimati video materijal u 3GP formatu, zajedno sa zvukom.


Kamera telefona omogu?ava da fotografi?ete u tri rezolucije, jedna od njih je VGA. Mo?ete pode?avati i niko kvaliteta fotografije, nivo kompresije (kao za standardne JPEG fajlove). Tako?e, mo?ete primeniti i razne efekte kao i koristiti no?ni re?im rada.


(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG

(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG


(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG

(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG


(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG

(+) uve?aj, 640 x 480, JPEG

Primer video snimka 1 (3GP, 133 ??)

Primer video snimka 2 (3GP, 242 ??)

Primer video snimka 3 (3GP, 233 ??)

Performanse. Rezultati sve ?etiri verzije JBenchmark su predvidljivi, identi?ni su kao kod starijih modela i odgovaraju rezultatim telefona namenjenih prose?nim kupcima. Ovaj model ima lo?ije rezultate nego Nokia telefoni zasnovani na Series 40 platformi 3-?a edicija.

Jbenchmark 1

Verzija 1.1.1

Totalni skor: 4658

Detalji:
Tekst 1025
2D Oblici 1102
3D Oblici 780
Brzina popunjavanja 799
Animacija 952

Jbenchmark 2

Verzija 2.1.1

Totalni skor: 271

Detalji:
Manipulacija slike 276
Tekst 620
Sprajtovi 346
3D Transformacije 379
Korisni?ki interfejs 65

Jbenchmark 3D

Performanse
Jbenchmark3D HQ: 152
Jbenchmark3D LQ: 239
Trouglova/s: 18613
kTeksela/s: 896

Verzija: 3.1.0

Jbenchmark HD

Verzija 4.0.3

Kvalitet prikaza
Bilinearno filtriranje: neuspe?no (70%)
Trilinearno filtriranje: neuspe?no/nije podr?ano
Korekcija perspektive: neuspe?no (57%)
Dubina Z-buffer-a: 14-bitna ili vi?e

Performanse
Glatkih trouglova: 22603
Teksturiranih trouglova: 14815
Brzina popunjavanja: 478 kTeksela
Igre: 73 (2.4 fps)

Zaklju?ak
Telefon podr?ava 40-glasovne polifone melodije; nema nikakve razlike u reprodukciji MP3 melodija u odnosu na Sony Ericsson K750i, sem ?to je zvuk pobolj?an. Vibracija je prose?ne ja?ine, ponekad se mo?e desiti da je ne osetite. Prijem signala je na odli?nom nivou, sve je tipi?no za Sony Ericsson telefon.
Ovaj model je zasnovan Sony Ericsson W810i modelu koji smo imali prilike da testiramo ranije. Sony Ericsson W300 ima isti hardver i softver. Podr?an je EDGE, kao i 4 GSM frekvencije. Sem ovih sli?nosti, noviji model donosi i odre?ena pobolj?anja, kao ?to je sortiranje umanjenih slika po datumu. Funkcionalnost ovog modela je interesantna klasu kojoj telefon pripada, po?to podr?ava sve na?ine komunikacije sa ostalim ure?ajima (Bluetooth, infracrveni port) a podr?ano je i USB 2.0 povezivanje sa ra?unarom. PC ra?unar ?e prepoznati telefon kao USB Mass Storage ure?aj pa ?ete mo?i da pristupite memorijskoj kartici. Oba ova modela podr?avaju veliki broj funkcija, jedina mana je nizak kvalitet ekrana, konkurentni modeli imaju bolje. Ne mislim da je mana telefona to ?to podr?ava potpuno novi format memorijskih kartica po?to ?e ve?ini korisnika biti dovoljna kartica kapaciteta 256MB koja se isporu?uje sa telefonom a oni koji ?ele vi?e ?e sigurno mo?i sebi da priu?te i kartice ve?eg kapaciteta.

Sony Ericsson Z530i izgleda siroma?nije kada se poredi sa Walkman serijom telefona, ima lo?iji ekran, memorijska kartica koja dolazi uz telefon je kapaciteta samo 64MB. Slu?alice koje dolaze uz telefon su napravljene od plastike i iste su kao kod Sony Ericsson K750i modela.

Trenutno, najve?i konkurent Sony Ericsson Z530i modelu je Motorola V360. Ova dva modela se razlikuju po standardnom paketu, funkcionalnost Motorola modela je na manjem nivou, ali telefon ima bolji ekran od Sony Ericsson modela. ?to se ostalog ti?e, mo?emo re?i da ova dva telefona pripadaju jednoj klasi. Na kupcu je da se zapita ?ta u stvari tra?i od telefona koji kupuje, ?to dovodi do zaklju?ka da ?e cena za ova dva Sony Ericsson modela brzi po?eti da opada po?to je u ovom segmentu tr?i?ta konkurencija veoma velika.
 
Top