Šta je novo?

Saveti za gradjevinske radove

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]ZEMLJANI RADOVI[/h]
U sklopu zemljanih radova vršimo iskop i odvoz zemlje na gradsku deponiju odnosno lokaciju predviđenu za takav otpad. Vršimo pripremu terena za postavljanje temelja i to za sve vrste objekata. Radovi se izvode mašinskim iskopima. Za svaki gradjevinski objekat da bi bio dobro utemeljen mora se zemljište pripremiti za izvodjenje gradjevinskih radova. Površinski sloj zemljišta je mekan i u njemu se nalazi dosta vlage i korenja biljaka koje mogu znatno da oštete temelje i zidove podzemnih etaža. Zato se pre izvodjenja gradjevinskih radova vrše masinski iskopi. Za iskop je bitno da bude dovoljne dubine jer se temelji moraju spustiti ispod granice smrzavanja zemljišta. Deo zemlje koja je iskopana koristi se za zatrpavanje iskopanih jama, a preostali deo je najbolje odvesti sa mesta iskopa ( gradsku deponiju...)
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Betonske ploče izrađujemo na dva načina : izrada punih armirano-betonskih ploča i ploča sa fert gredicama i puniocima. Vrsta izvedbe ploče ovisi o velični objekta. [h=2]Fert gredice[/h]

- su polumontažne međuspratne konstrukcije koje se sastoje od spoja opeke, čelika i betona. Nakon nihove montaže postavljaju se cigleni blokovi namenjeni takvoj izvedbi. Bitno je da su razmaci između gredica tačni i da odgovaraju širini ispune. Na ispune se postavlja konstruktivna armatura koja je obično debljine 5 cm. Sledeći korak je betoniranje ploce.
Ovakvim načinom izrade betonske ploce dobija se dobra toplotna i zvučna izolacija. Izrada je jednostavnija, ekonomičnija i lakša. Brza za postavljanje.
[h=2]Armirana betonska ploča[/h]

- kada zbog posebnih zahteva i oblika u arhitektonskim rešenjima nije moguće izvesti konstrukciju fert gredicama tada je jedino rešenje napraviti punu betonsku ploču. Ovakav način omogućava izvedbu svih oblika ukoliko se pravilno primeni nosivost armaturnih mreža samim tim se povećava i nosivost same izvedbe. Razlika između postavke fert gredica i betonske ploce je u tome što armiranobetonska ploča zahteva više uloženih sredstava i rada. Armirana ploca odnosno njeno betoniranje zahteva da se postave čelični podupirači i ugradi armatura koja mora biti ispravno povezana kod spojeva sa vertikalnim serklažima u stubovima. Vertikalni serklaž je veoma bitan za stabilnost i otpornost celog objekta jer prilikom potresa na sebe preuzima sile naprezanja. Kroz ploču se uvode i cevi za razvod električne instalacije. Armiranobetonskom pločom premošćavaju se veći rasponi od raspona koje pokriva rešenje sa fert gredicama.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Gradnja temelja[/h]
Temelji su jedan od najvažnijih delova gradnje objekata zbog toga se oni moraju i postavljati i projektovati od strane stručnih lica. Važnost precizno izračunate statike je ključni faktor bezbednosti svakog objekta, na osnovu tog se dobija objekat otporan na zemljotrese i ostale erozije zemljišta. Bilo da je u pitanju veliki objekat na kojim se radi temelj na principu temeljne ploce ili temelj za manje objekte jednostavnije izvedbe precizno se vrši armiranje pomoću armature i armaturnih mreža kao i specijalizovane vrste betona koje se koriste za tu namenu. Beton za temelje se postavlja direktno iz miksera i na taj način se postiže kompaktna celina. Temelji su podloga svakog objekta, pružaju čvrstoću i stabilnost građevini. Kod temelja je bitno da prenese i ravnomerno raspodeli opterećenje građevinskog objekta na podlogu. Zbog različitosti u čvrstoći tla i građevinskih materijala temelji se grade ispod nosivih elemenata.
Svako tlo se analizira i u skladu sa analizom pristupa se adekvatnim građevinskim radovima. Jednu od bitnih uloga u daljnjem radu ima nosivost tla. U zavisnosti od čvrstoće i nosivosti postavlja se temelj ili temeljna ploča.
Temeljne ploče čine deo temelja i kao takva preuzima na sebe deo opterećenja koji vrši objekat na tlo.

Građevinski objekti moraju imati temelje čija je visina gornjeg i donjeg ruba podloge najmanje 80 cm, time se sprečava delovanje niske temperature i sprečava pojava oštećenja temelja. U temelje se postavljaju osnovne instalacije za vodovod i kanalizaciju i za odvod oborinskih voda. Prilikom postavljanja instalacija ispravno je da njihov pad bude 1- 1,5 posto. Kod postavljanja instalacija bitna je ugradnja kontrolnog ventila i okna.Posle postavke instalacija nasipa se šljunak između tla i temelja. On sprečava podzemne vode da prodru u zid gradjevine.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Armiranje i betoniranje[/h]

Da bi se sprečio kontakt armirano betonske ploče i temelja sa okolnom zemljom postavlja se zaštitini sloj "mršavog" betona u koji se postavlja zaštita od vlage u vidu folije ili bitumenske lepenke.
Postavljanje armature je sledeći korak. Ona se sastoji od čelične mreže (armaturne mreže) čiji se pojedini delovi fiksiraju, povezuju sa žicom i postavljaju u beton. Betonskoj ploči se često postavlja serklaž koji je štiti od niskih temperatura.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Zidanje[/h] Zidanje izvodimo prema zahtevima projekta. Zidanje gliter blokovima i punom opekom u produženom malteru. Razmera 1:2:3 cement : kreč : pesak
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Malterisanje i ravnajuci sloj[/h]
Kod manjih izvođenja gradjevinskih radova radimo ručno malterisanje, ali kod većih površina malterisanje obavljamo specijalnim mašinama tkz. Mašine za mašinsko malterisanje. Radimo ravnajuće slojeve sa kompletnom termo i hidro izolacijom, ovisno o potrebama.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Pregradni zidovi[/h]

Pregradne zidove radimo sa horizontalnim cerklažom sa tim se postiže velika čvrstoća i stabilnost zidova, a najčešće se ugrađuje polublok ili puna opeka debljine 12 cm.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Gradnja krova[/h]
Krovovi kao što znamo imaju važnu ulogu u procesu gradnje objekata. Takođe je ključna stvar da budu precizno isprojektovani i kvaliteno uradjeni. Često se dešava urušavanje krovova, a razlog su greške kako u proračunu krovne konstrukcije tako i u samoj izradi. Poslove oko krovišta možemo podeliti na dva dela. Prvi deo je krovna konstrukcija, a drugi je krovni pokrivač. Kod krovne konstrukcije je bitno da se proračuna težina celog krova kao i količina opterećenja koji će imati krov kako bi bilo sve na maksimalno bezbednom nivou. Krovni pokrivač ima ulogu da zaštiti ceo objekat od kiše, snega, toplote i hladnoće i kao takav mora da se uradi sa svim potrebnim standardima.

 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Izrada krova[/h]

O samom nagibu krova ovisi i vrsta njegovog pokrivanja. Krovni pokrivač mora biti otporan na vremenske uslove. Siguran od kiše i otporan na vatru. Materijali koji se uobičajeno koriste kod pokrivanja krova su: bitumenska lepenka, crep, cinčani limovi, bakreni limovi staze od plastičnih materijala, tekuće folije...
-kod kose krovne konstrukcije uobičajene su drvene konstrukcije ( rogovi, žlebne grede...) i krovni elementi. Nihova konstrukcija je određena oblikom krova, njegovim nagibom i potrebom za iskorištenjem krovnog prostora. Gotovi betonski delovi( lagani beton, porozni beton...) se upotrebljavaju za masivne krovove. Termoizolacijom krovnih kosina omogućava se ugodno stanovanje. Sprečava prekomerno grejanje prostorija leti, a zimi osigurava adekvatno grejnje uz uštedu energije.Temperaturne promene i stvaranje kondenzacije izbegnuto je postavljanjem konkretne instalacije i rasporedom izolacijskog sloja. Blokadom pare koja se postavlja na obloge unutarnjeg prostora osigurali smo da topli i hladni vazduh ne struji unutar konstrukcije. Najšešće korišćeni materijali za izolaciju su: celulozna vlakna, pamuk, čvrsti sunđer, mineralnavlakna, polzester, penušavo staklo....
Izolacijski slojevi se mogu postavljati kao:
- izolacija iznad rogova krova - izolacija između rogova krova - izolacija ispod rogova krova - izolacija kombinovana na i ispod rogova krova odnosno između i ispod rogova krova
-ravna krovna konstrukcija montira se na ravnim drvenim ili betonskin podkonstrukcijama. Izolacija ravnih krovova sprečava leti prekomerno zagrejavanje prostorija ispod krovnog pokrivača,a zimi omogućava adekvatno grejanje uz uštedu. Sprečava i štiti konstrukciju od naprezanja izazvanog temperaturnim promenama. Za ispravnu drenažu krovne površine može se formirati nagibna izolacija i sa tim se postiže nagib od najmanje 2 posto.
 
Top