Šta je novo?

Pisanje obrazlozenja ocena iz pismenog zadataka(za nastavni kadar)

  • Začetnik teme Coiska
  • Datum pokretanja
Coiska

Coiska

Hoyas
LEGEND
Učlanjen(a)
06.06.2009
Poruka
21.105
писање образложења оцена писаних задатака

на маригини наставник записује примедбе, запажања и упозорења, а онда и шта треба учинити на побољшању задатка, као и оно што чини његове изузетне квалитете. -ред речи!-вокатив!-апозиција!-прво лице аориста! -увод обиман. скрати га! -изоставити безначајне појединости! -мисли лепе, али не одговарају теми! -туђице замени нашим речима! -изостави ову дигресију! -прошири ову слику, опис, мотив! -реченица конфузна. среди је! -не осећаш границу реченице! -обогати опис звучним утисцима! -прикажи детаљније своја осећања! -запажање развиј у конкретнију слику! -оргинална и лепа мисао! -лепо запажање! -лепа слика, леп опис, врло сликовит опис! -докле је се!-докле бијо, радијо! образложењем треба обухватити тему (да ли је обрађена и како је обрађена), садржину (има ли материјала и да ли је добро одабран), композицију (ред у излагању с посебним освртом на увод и закључак), реченицу, језик, стил, граматичке и правописне грешке, и естетички изглед задатка. читаво образложење треба подстицајно интонирати и указати шта би требало чинити и учинити да задатак буде бољи и да се писменост побољша. тема -тема је обрађена, добро, солидно, маштовито, оргинално, занимљиво. -тема је делимично обрађена. на тему је дат непотпун одговор, тема је само узгред дотакнута. -тема није обрађена, схваћена, промашена. -успело одрађена расправа, репортажа... -тема није обрађена у облику расправе, нарације с ретроспективним током причања...

садржина -задатак је садржајно богат. у задатку има добро одабраног и занимљивог материјала, лепих мисли, описа, слика. -у задатку има материјала, али не одговара теми. -задатак је кратак, са мало материјала, садржаја. -у задатку има обиље материјала, непотребних дигресија. све се могло казати краће, сажетије, концизније. -задатак је празан, оскудан. ниси се трудио да пронађеш више чињеница, примера, да и једну слику шире развијеш, да и један опис потпуније даш. композиција -композиција је складна. материјал је добро распоређен. уводни део је кратак, закључак ефектан. -композиција задатка је нескладна, уводни део несразмеран у односу на разраду, закључак не одговара разради. -излагање у задатку је несређено, конфузно, збрда-здола. реченица -реченица је кратка, јасна, прецизна, сигурна, савладана. -реченица је садржајно богата, обилује свежим изразима, експресивним глаголима. -реченица је дуга, конфузна, искидана. не осећаш границу реченице! -реченица је стереотипна, без бираних речи и израза, са честим понављањем истих речи, нарочито прилога када, глагола... језик -језик је богат, књижевни, обилује свежим изразима. -језик оскудан, сиромашан, често употребљаваш некњижевне речи и изразе, туђице уместо наших речи.

стил -стил је конкретан, сликовит, експресиван, емоционалан, са доста добро одабраним епитетима, свежим поређењима необичним метафорама, персонификацијама... -стил је блед, неизражајан, често су исти почеци реченица, исти придеви, прилози, глаголи. -у задатку има стилских грешака које умањују јасност, прецизност и разумљивост реченица. граматика -интерпункција савладана. -ниси савладао употребу зареза... -није савладан управни говор. -правиш граматичке грешке. ниси савладао употребу заменице себе се, присвојне заменице свој, употребу односних заменица. правопис -правиш крупне правописне грешке. пишеш је се, грешиш код употребе сугласника ј у интервокалном положају, код употребе великог слова у писању личних имена и сл. -правиш правописне грешке код писања суперлатива придева, будућег времена, аориста, глаголског прилога садашњег, затим код писања не испред глагола, писања великог слова. ниси савладао одвојено и састављено писање речи. -ниси савладао гласовне промене, грешиш код писања речи у којима се врше или су извршене гласовне промене. естетски изглед задатка -задатак је педантан, уредан. естетски изглед задатка на потребном нивоу, на високом нивоу. -задатак је аљкаво писан, неуредан, нечитак. обрати пажњу на естетски изглед задатка.

подстицање ученика -уколико би при писању више водио рачуна о теми, унео више чињеница у задатак, занимљивијег материјала, дао природнији ред у излагању, направио краћи увод, ефектнији закључак, савладао реченицу, писао краћу реченицу, излагао природније, једноставније, бирао речи и изразе, савладао граматику и правопис, читањем обогатио језик и изражајне могућности, обратио пажњу на естетски изглед задатка-рад би ти био бољи, знатно бољи, а оцена виша, имао би услова да поправиш своју писменост, твој би задатак добио на квалитету и сл. примери: тема је обрађена маштовито. материјал богат и добро одабран. причање живо и сликовито. естетски изглед задатка на висини.
одличан (5) у задатку има доста доброг материјала. дат је потпун одговор на тему. обрати пажњу да ти реченице буду краће. ниси најсигурнији код правописних финеса.
врло добар (4) задатак садржи обиље материјала који је прилично несређен. реченице су дуге, са честим понављањем истих речи и израза. када би се ослободио сувишног у задатку, он би остављао знатно повољнији утисак. обрати пажњу на одвојено и састављено писање речи!
добар (3) задатак је сиромашан, оскудан у чињеницама, мада је дат одговор на тему. труди се да га обогатиш новим чињеницама, сликама. писање не испред глагола мора се савладати!
довољан (2) задатак је одговорио на тему, у њему има занимљивог материјала. али правиш крупне правописне грешке (је се, бијо).
недовољан (1)
не осећаш границу реченице. и зато оцена мора бити недовољна.

 
Top