Latinske mudrosti

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.643
Cessante causa cessat effectus - Prestankom uzroka, prestaje i posledica


Dum vivis, sperare decet - Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš


Claude os, aperi oculos - Zatvori usta, otvori oči


Per aspera ad astra - Preko trnja do zvezda
 
Član
Učlanjen(a)
29.08.2009
Poruka
133
latinski citati

Ab Iove principium - (Od Jupitera početak - doslovno zn.). Počnimo sa najvažnijim
Acta est fabula - Predstava je završena - Svetonije pripisuje Avgustu
Ad kalendas Graecas - O grčkim kalendama (nikada)
Ad litteram - Doslovno
Alea iacta est - Kocka je bačena - Svetonije pripisuje Cezaru
Amor vincit omnia - Ljubav sve pobeđuje
Amicus certus in re incerta cernitur - Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Ancoras tollere - Dići sidra; odmagliti
Anima candida - Čista (poštena) duša
Ante meridiem - Pre podne
Arbiter elegantiae - Sudija otmenosti
Ars longa, vita brevis - Umetnost je duga, a život kratak
Ars poetica - Pesništvo
Asinus asinum vricat - Magarac magarca gladi
Audaces fortuna iuvat - Hrabrima pomaže sreća - Vergilije
Audiautur et altera pars - Neka se čuje i druga strana
Aurora musis amica est - Zora je muzama prijateljica
Ave Caesarae, morituri te salutant! - Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umreti) te pozdravljaju
Bellum omnium in omnes - Rat sviju protiv svih
Vene vixit qui bene latuit - Dobro je živeo ko je neopažen živeo - Rene Dekart
Bibere humanum est, ergo bibamus - Piti je ljudski, zato pijmo
Bovi imponere clitellas - Volu staviti samar
Casus belli - Povod za rat, događaj koji opravdava rat
Certo certius - Sigurnije od sigurnoga
Citius, altius, fortius! - Brže, više, hrabrije!
Claude os, aperi oculos! - Ćuti i gledaj!
Cogito, ergo sum - Mislim, dakle jesam (Mislim, dakle postojim) - Rene Dekart
Condicio sine qua non - Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)
Cornix cornici oculos non effodiet - Vrana vrani oko ne vadi
Cornu copiae - Rog izobilja
Credo ut intelligam! - Verujem da bih spoznao
Cui bono? - U čiju korist?
Cuiusvis hominis set errare - Svaki čovek mora da greši
Cum grano salis - Sa zrnom soli - ima skrivena poruka o kojoj treba razmisliti
De gustibus non disputandum est - O ukusima ne vredi raspravljati
Deus ex machina - (Bog iz mašine - doslovno zn.). Neočekivano rešenje
Diem perdidi - Izgubio sam dan
Dies diem docet - Dan dan poučava
Divide et impera - Zavadi pa vladaj
Divitiarum et formae gloria fluxa est - Krhka je slava bogatstva i zlata - Salustije
Dixi et salvavi animam meam - Rekoh i pobedih svoju dušu
 
Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.643
Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji.
Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne veruj sledećem!
Medicus curat, natura sanat. - Lečnik leči, priroda ozdravlja.
 
Član
Učlanjen(a)
15.12.2009
Poruka
19


Abusus abusum invocat - jedna greška vuče drugu za sobom
Ars gratia artis - umetnost radi umetnosti
Beneficium accipere est libertatem vendere - uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu
Clara pacta, boni amici - čist račun, duga ljubav
Dum spiro, spero - dok dišem, nadam se
Epistula non erubescit - papir podnosi sve yes3
Errare humanum est - grešiti je ljudski
Exeptio regulum confirmat - izuzetak potvrđuje pravilo
Festina lente - Požuri polako
Fiat iustitia et pereat mundus - Neka bude pravda, makar propao svijet
Fortes fortuna adiuvat - Sreća pomaže hrabrima
Fata viam invenient - Što je suđeno, pronaći će svoj put
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem
Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. - Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis - Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine
In vino veritas - u vinu je istina :acute:
Iuventus- ventus - Mladost - ludost
imaperare sibi maximum imperium est - vladati sobom najveća je vlast
Mens sana in corpore sano - U zdravom telu, zdrav duh
Nervus belli, pecunia infinita - Snaga rata, beskrajna zarada
Nihil illigitamus carborundum - Ne dopusti da te poraze loši.
Nomen est omen - Ime je znak
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo
Nihil homine est miserius aut superbus - Ništa nije tako bedno ni tako uzvišeno kao čovjek
Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje reči najviše kaže
Vivere tota vita discendum est - Čovek uči dok je živ
Vulpes pilum mutat, non mores - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.
 
Član
Učlanjen(a)
03.12.2009
Poruka
5.044
Nulla fluat cuius non meminisse velis!
Neka ne prodje nijedan sat kojeg ne bi hteo da se s radošću setiš!
 
Top