Šta je novo?
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
EMIS
Rezime
Reorganizacija u obrazovanju BiH-a predvidjela je i uvođenje INFORMACIONOG SISTEMA u obrazovanju od škole do ministarstva i dalje do državnih organa zaduženih za ovu oblast.
Dobar posao uradilo je nekoliko firmi iz Federacije i Republike srpske koji su razvili informacioni sistem za upravljanje podacima u obrazovanju pod nazivom EMIS.
Implementacija ovog projekta traje od 2003. godine, no do danas, evo već četiri godine nije se baš daleko otišlo.
Više je razloga zašto ovaj sistem nije još zaživio :

 • Nedostatak računara u školama ( nedostatak novca u budžetu SBK / KSB )
 • Nije uspostavljena internet konekcija ( nedostatak novca u budžetu SBK / KSB )
 • Nedovoljna obučenost na ovom sistemu ( nedostatak novca u budžetu SBK / KSB )
 • Nedovoljna informiranost i saradnja na ovom projektu
 • Nema volje da se odradi dio ovog posla
Cilj moga SPECIJALISTIČKOG RADA ( i mog projekta ) jeste da se ovakvo stanje popravi bez posebnih ulaganja. Ujedno animirati ostale da se uključe u implementaciju ovog sistema.
Koraci realizacije projekta:

 1. Napraviti anketu ( u prilogu ) u svim školama o tehničkoj podršci za EMIS sistem.
 2. Analiza stanja. Tehnička i Internet podrška, obučenost. Napraviti finansijski okvir za budžet.
 3. Škole koje imaju uslove trebaju krenuti sa implementacijom ovog sistema i ovog projekta.
 4. Škole koje nemaju Internet, konektovati se.
 5. Škole koje nisu izvršile obuku, krenuti sa obukom.
 6. Škole koje nemaju tehničku podršku u vidu računara, nabaviti bar dva na kojima će biti instaliran EMIS.
 7. Period implemantacije je mjesec januar 2008. god. kada je raspust za učenike. Završetak projekta je 2008.godine.
Dok se svi uslovi ne ispune trebaju se raditi oni koji su mogući u ovom trenutku.
Prijedlog ( koji je sadržan u detalje u ovom radu ):

 • Napraviti anketu za podršku EMIS-u
 • Početi raditi sa školama koje imaju sve uslove
 • Početi raditi sa školama koje imaju sve tehničke uslove
 • Izvršiti obuku na:
o Rad u EMIS-u o FTP explorer
o Program za izradu WEB aplikacija o E-mail o Forum o Chat

 • Okrugli stolovi na temu EMIS-a
 • Okrugli stolovi o prednosti i manama interneta ( u prilogu )
 • Animacija menadžmenta, roditelja, nastavnika i učenika o većem stepenu informiranosti i upotrebe informacionog sistema.
 • Saradnja svih relevantnih činilaca npr. Ministarstvo obrazovanja SBK/KSB, Fakultete poslovne informatike, menadzmenta, nastavnika, roditelja i učenika.
 • Pripremljeni elementi za realizaciju ovog projekta:
 • Moj SPECIJALISTIČKI RAD ( objašnjenja korak po korak instalacije, registracije i rada svih servisa i programa )
 • Instalacijski CD za EMIS
 • Instalacijski CD programa za izradu web aplikacija
 • Instalacijska verzija FTP explorera SUMMARY

1. O EMIS-U
1.1 Uvod

Projekat reforme sistema obrazovanja u BiH nalazi se u fazi razvoja i implementacije. Važni zadaci reforme su razvoj okvira i procesa za upotrebu raspoloživih resursa u obrazovanju i jačanje upravljanja u školama sa jasnom definicijom uloge zajednice, roditelja i škola.
Trenutno su ograničeni kapaciteti za prikupljanje podataka o obrazovanju, za upoređivanje i analize na konzistentan i koherentan način u BiH. Ovo ne predstavlja problem samo analizi i širenju osnovnih informacija o uspješnosti učenika i škola, već i finansiranju institucija na bazi stvarnih informacija podložnih reviziji.
Trenutni troškovi u obrazovanju su neadekvatni za zadovoljavanje troškova baziranih na predratnim normama. Iako se mogućnosti za povećanje finansijskih sredstava za obrazovanje nalaze ispod trenutnog nivoa i ograničene su, postoje pokušaji da se nivo potrošnje drži relativno visoko.
Cjelokupna politika obrazovanja (EDP) ima za cilj da pomogne razvoju obrazovnih sistema koji više odgovaraju potrebama privrede, a koji su efikasniji u upravljanju deficitarnim resursima dostupnim obrazovanju.

1.2 Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju - EMIS
Jedna od komponenti EDP -a je i EMIS (Education Management Information System) koja se finansira kreditom Svjetske banke. EMIS se implementira u Republici Srpskoj i svim kantonima u FBiH.

1.3 Ciljevi i razlozi EMIS projekta
EMIS projekat će poboljšanjem sistema informiranja, planiranja i sistema finansiranja obrazovanja podržati postizanje efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja obrazovnim resursima. Ovaj projekat treba da postigne slijedeće ciljeve:

 • određivanje potrebe za bitnim statističkim informacijama u obrazovanju, na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja;
 • razvoj kompjuterskog softvera za prikupljanje podataka i generisanje izvještaja kao inicijalni modul EMIS-a na nivou škola i ministarstava;
 • pomoć, na nivou ministarstava, korištenju softvera, nabavci opreme u ministarstvima, i u obuci i monitoringu;
 • pomoć, na nivou ministarstava i škola, poboljšanju upravljačkih kapaciteta putem sistema finansiranja škola po učeniku i
 • razvoj i finansiranje primjene EMIS-a u Republici Srpskoj i kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te širenje mehanizma finansiranja škola po učeniku gde je to izvodljivo.
1.4 Razvoj softvera
Razvoj inicijalnog seta EMIS modula (ISEM) treba da zadovolji osnovne potrebe škola i ministarstava za informacijama i započne procese menadžmenta informacija za efikasno formiranje resursa i politike obrazovanja. Ciljevi ove podkomponente su da:

 • odredi esencijalne potrebe za prenosom podataka na nivo škola i statističkih informacija za nivo ministarstava;
 • razvije inicijalni set modula kompjuterskog softvera pokrivajući osnove procesa prenosa u školama i agregaciju istih podataka na ministarskom nivou;
 • poveća efikasnost upravljanja školskim sredstvima putem pilot sistema finansiranja škola
 • po učeniku i razvije standarde za buduću primjenu i razvoj EMIS-a u RS i svim kantonima FBiH.
2. Hardverski i softverski zahtjevi
2.1 Hardverski zahtjevi
Da biste bili u mogućnosti efikasno i bez problema koristiti EMIS program neophodno je da vaš računar ispuni određene hardverske zahtjeve.
Minimalna konfiguracija:
Minimalna rezolucija: Memorija: Procesor: HDD:
Slobodni prostor na disku FDD: CD-ROM: Modem:
Preporučena konfiguracija:
Preporučena rezolucija: 800 x 600 x 16 bit
Memorija 128 MB
Procesor: P III 700 MHz
HDD: 10 GB
Slobodni prostor na disku: 3 GB
FDD: 1.44
CD-ROM: 40x
Modem: 56 kB
Uninterraptable power supply (UPS)
Štampač

2.2 Softverski zahtjevi
Minimalna konfiguracija:
Operativni sistem : MS WINDOWS 2000 ILI MS WINDOWS XP sa MSDE (pojednostavljena MSSQL 2000 baza podataka). MSDE se instalira zajedno sa EMIS programom.
Preporučena konfiguraciia:
Operativni sistem : MS WINDOWS 98, MS WINDOWS 2000 ILI MS WINDOWS XP sa MSDE (pojednostavljena MSSQL 2000 baza podataka). MSDE se instalira zajedno sa EMIS programom

 
Poslednja izmena:
Top