Šta je novo?
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Baccalaureatski radodluka
Temeljem odredaba članka 30. i 47. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (rujan, 2005.) Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na sjednici, održanoj 6. studenoga 2007., donijelo je
ODLUKU
o izradi završnoga rada preddiplomskoga studija

I.

Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza predviđenih nastavnim programom, te izradom završnoga (baccalaureatskoga) rada.
Student bira mentora za završni rad preddiplomskoga studija među nastavnicima u nastavnom i znanstveno-nastavnom zvanju. Mentor može biti i nastavnik izabran u suradničko zvanje, ali uz sumentorstvo nastavnika u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju.
Student piše i brani završni rad tijekom upisane 3. godine preddiplomskoga studija.
Studenti dvopredmetnih studija pišu završni rad iz jednoga od dvaju smjerova po želji iz obveznoga ili izbornoga kolegija. Uvjet za upis diplomskoga studija za studente dvopredmetnih preddiplomskih studija je stečena količina bodova određenih studijem (od 50 do 80 ECTS), a ne i obranjen završni rad preddiplomskoga studija na tom studijskom smjeru.
Jednopredmetni studenti pišu završni rad na svom studiju iz obveznoga ili izbornoga kolegija.
Student u indeks upisuje završni rad, a nastavnik potpisom potvrđuje svoje mentorstvo.
Završni rad:
- vrijedi najviše 5 bodova (ECTS)
- mora biti opsega od 30 000 do 36 000 znakova
- mora biti snimljen i predan na elektroničkom mediju
- mora jedan primjerak biti otisnut i imati sljedeće podatke:

  1. na naslovnici:
  2. Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji
  3. studijski smjer/ smjerovi
  4. završni rad
  5. naslov rada
  6. ime i prezime studenta
  7. ime i prezime te titula mentora
  8. mjesto i godina

Završni rad student piše u suradnji s mentorom, a završenoga predaje mu ga u pisanom i elektroničkom obliku. Mentor odobrava predaju rada te ga student pred njim brani. Mentor ocjenjuje rad i obranu.
Ocjena i ECTS vrijednost rada upisuju se u indeks te u potvrdu o stečenim ECTS bodovima, koje zajedno sa zapisnikom o obrani završnoga rada (mentor ga preuzima u studentskoj referadi) te s radom u pisanom i elektroničkom obliku mentor predaje studentskoj referadi.
Završni rad ocjenjuje se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1). Student ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) nije obranio završni rad.
Student koji je ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) može diplomski rad na istu temu ponovno braniti u idućoj akademskoj godini ili u idućoj akademskoj godini prijaviti novu temu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu do donošenja pravilnika o ustroju i načinu izvedbe preddiplomskoga i diplomskoga studija.

 
Top